Докладна записка относно приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

     Сега действащата Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е приета с решение № 27 – 2 от 17 Декември 2013 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се определят реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, семейства и домакинства за настаняване под наем, управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

      

  1. Причини и мотиви за приемане на нова Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, са следните:

 

      В Община град Добрич постъпи Одитен доклад, който е приет с Решение № 134/04.08.2016 г. на Сметна палата (Протокол № 22). В частта относно управленски решения и разпореждане с общинско имущество, по отношение на общинските жилища, констатациите бяха следните:

      Разпоредбите на сега действащата наредба дават възможности за сключване на договори за наем и събиране на наеми за общински жилища от „Жилфонд – Инвест” ЕООД, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на общинското търговско дружество. Предвидено е стопанисването и поддържането на жилищата от общинския жилищен фонд на общинско търговско дружество, без да се отчитат нормите на чл.53, т.1 и чл.54 от ЗОС. Не е налице правно основание „Жилфонд – Инвест” ЕООД да управлява, стопанисва и поддържа общинските жилища по силата на подзаконов акт. За общинските жилища са въведени проверки и отговорности за лица извън структурата на общината, което е в противоречие с изискванията на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. Взетите управленски решения за сключване на договори при отдаване под наем и събиране на наеми за общинските жилища от „Жилфонд-Инвест“ ЕООД, без имотите да бъдат включени като непарична вноска в капитала на общинското търговско дружество, са в противоречие с действащата за периода  нормативна уредба.

      По данни от регистъра на общинските жилища, воден в „Жилфонд-Инвест” ЕООД, същото стопанисва 1415 общински жилища. Този брой отразява изпълнени решения  на Общинския съвет за увеличение на собствения капитал на „Жилфонд-Инвест“ ЕООД, в частта на допълнителните резерви с включени имоти по балансова стойност. Установено е, че през одитирания период, общинските жилища не са включени като непарична вноска в капитала на „Жилфонд-инвест“ ЕООД, съгласно разпоредбата на чл. 51б, ал. 1 от ЗОС, при условията и реда, определен в чл. 4, ал. 2 и чл. 21 от Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и сдруженията по ЗЮЛНЦ. Без вписване в Търговския регистър, решенията на Общинския съвет от предходни години за увеличаване и през 2013 г. за намаляване на капитала на дружеството, в частта на допълнителните резерви с балансовата стойност на жилищни имоти и дворни места, нямат транслативен /прехвърлителен/ ефект и не осигуряват правна възможност за управление на тези имоти от „Жилфонд-Инвест“ ЕООД. Дадена е възможност в резервните жилища с решение на Общински съвет да се настаняват кметове и заместник кметове, които нямат жилище в гр. Добрич – за времето, през което заемат съответната длъжност; да се настаняват под наем специалисти от други населени места, които нямат жилищен имот на територията на общината, за срока на работата им в структурите на общината. Вътрешните норми не съответстват на разпоредбата на чл.45, ал.1 от ЗОС относно предвидения срок за настаняване в резервни жилища и кръга на правоимащите лица. Неправилно са създадени предпоставки за настаняване в резервни жилища на лица, които по принцип трябва да бъдат настанявани във ведомствени жилища на общината, които не са предвидени. Определено е, че наемните правоотношения се прекратяват при неплащане на наемната цена или на консумативните разходи за повече от два месеца, което е в противоречие с чл.46, ал.1, т.1 от ЗОС. Не е определен ред и условия за предоставяне право на строеж върху общински имоти за изграждане на социални жилища. Предвидено е да се налагат административни наказания за нарушения, които едновременно с това са предвидени и като основания за прекратяване на договора за наем. Не са определени и въведени изисквания за работа на комисията по чл.11 относно мнозинство при вземане на решения и действия при отсъствие на членове от комисията. Не са определени образци от заявления и декларации за настаняване в резервни жилища. Не са определени задължения на кмета или упълномощено от него лице да сключва писмени договори за тези жилища. В доклада на одиторите от Сметната палата са изложени подробно и други допуснати нарушения и несъответствия на текстове от наредбата с действащата нормативна уредба.

      По повод направените констатации в доклада на Сметната палата, Общински съвет град Добрич, прие Решение № 17 – 20 от 28.02.2017г. за сформиране на временна комисия, която да извърши анализ във връзка с констатациите на Сметната палата относно несъответствията в действащата в момента Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд и при необходимост да направи предложения за изменения в същата в съответствие с действащото законодателство и за законосъобразно стопанисване и управление на общинските жилища. Временна комисия до 04 Май 2017г., проведе три редовни заседания и внесе Докладна записка с проект за решения в Общински съвет град Добрич. Впоследствие Общински съвет град Добрич, прие Решение № 20-22/30.05.2017г. с което намали резервния капитал на „Жилфонд-инвест” ЕООД град Добрич, като бяха отписани по балансова стойност към 30.06.2017 година, жилищните имоти – апартаменти, съгласно инвентаризационен опис и същите бяха счетоводно заведени в баланса на Община град Добрич. На същото заседание, Общински съвет град Добрич взе решение да се възложи на „Жилфонд-Инвест” ЕООД град Добрич, събирането на наемите от общинските жилища – апартаменти, срещу възнаграждение, което осигурява нормалното функциониране на дружеството, след провеждане на процедура по чл.14, ал. 1, т. 5 от ЗОП от общинската администрация.

       В изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич и при спазване препоръките на Сметната палата е необходимо да се извършват конкретни промени в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич. Тъй като промените са многобройни и съществени, считам, че е необходимо да се изработи и да се предложи за приемане от Общински съвет гр. Добрич, проект на изцяло нова Наредба.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич:

 

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за общинската собственост;

      По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на реда и условията за установяване жилищни нужди на гражданите в общината;

      Максимално улесняване на гражданите при комплектоване на необходимите документи за кандидатстване за общинско жилище и намаляване на административната тежест, чрез предвиждане голяма част от документите да се събират служебно от общинска администрация;

      Целесъобразно  и законосъобразно ползване на жилищата, които Община гр. Добрич притежава, при спазване на принципа на равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински жилища;

       Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне жилищни нужди на гражданите;

        Управление на общинският жилищен фонд в полза на местната общност и  осигуряване на нормални условия на живот на жителите на общината, които трайно или временно са изпаднали в затруднено положение и не могат да си позволят жилище при условията на свободно договаряне;

         Генериране на приходи от наем, позволяващи извършване на своевремнни ремонтни работи в жилищата и поддържане на жилищния фонд в добър вид;  

         Осигуряване на възможност и условия за социализация и интеграция на уязвими малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на общината и задоволяване на потребностите им от подслон и социално включване и др.; 

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Създаване на ясни правила и достъпна информация за реда и условията за установяване на жилищни нужди на гражданите за настаняване под наем в общинския жилищен фонд на Община град Добрич;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне жилищните нужди на гражданите и възможността нуждаещите се граждани и техните семейства да бъдат настанени в общински жилища;
  • Законосъобразно и целесъобразно разпореждане с общинския жилищен фонд;
  • Справедливост при определяне на жилищните нужди на гражданите, условията, реда и начина за настаняване в общински жилища и възможностите за разпореждане с общински жилища;
  • Равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за картотекиране и настаняване в общински жилища;
  • Осигуряване на приходи, позволяващи поддържането на общинския жилищен фонд в добър експлоатационен вид;
  • Повишаване качеството на административното обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

 

4. Финансови средства, които са необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства на Община град Добрич.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

      Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове ЗМСМА, ЗОС, ГПК и АПК, които от своя страна са в съответствие с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в наредбата.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община гр. Добрич.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 18.09.2017 година.

        Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

        Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.45а от Закона за общинската собственост, приема Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1;

Възлага на Кмета на Община гр. Добрич, последващи съгласно закона действия в изпълнение на решението.

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре