Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходци. Обсъждането се обявява за срок от 11.08.2017 г. до 18.09.2017 г. Очакваме Вашите аргументирани мнения и предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

Докладна записка

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата докладна записка внасям предложение за изменение и допълнение на  Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

Тази Наредба урежда основните правила, права и задължения на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич.

Горепосочената Наредба е приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

  1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата.

В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 314/2017г. Производството е  по реда на чл.185 и сл. от АПК. Образувано е по протест изх.№ 528/01.06.2017г., подаден от Веселин Василев Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

  С протеста се оспорва разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Наредбата, като се излагат съображения, че същата се намира в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по-висок ранг, а именно чл. 167, ал. 2, т. 2 и чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата.

В тази връзка, съобразно изложените мотиви в подаденият протест, предлагам  да се направят промени на оспорената разпоредба в Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, за да бъдат текстовете законосъобразни и да не противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг. Необходимо е да бъде отменен чл.36, ал. 1 от Наредбата, а текстът на чл. 36, ал. 2 да претърпи незначително изменение, като се свърже логически с предходните разпоредби на наредбата.

     2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. Привеждане на нормативния акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и с обществените отношения.

            3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата.

   Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата, с оглед благоприятния изход от делото.

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

          При приемане на предложените изменения и допълнения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства.

            5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, заедно с мотивите, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                                                 Проект!

 РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич, както следва:

§ 1. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Ал. 1 се отменя;
  2. Ал. 2 се изменя така: „За установяване на нарушенията по чл. 17, т. 1-3, служителите, обслужващи „синя зона“, съставят констативен протокол в три екземпляра по образец (Приложение 13), в който се вписват данни за часа на поставяне и премахване на скобата и дължимата сума по извършеното нарушение.“

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 11.08.2017 г. до 11.09.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

М О Т И В И

към проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

1.Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата.

Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич урежда основните правила, права и задължения на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич. Горепосочената Наредба е приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 314/2017г. Производството е  по реда на чл.185 и сл. от АПК. Образувано е по протест изх.№ 528/01.06.2017г., подаден от Веселин Василев Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

  С протеста се оспорва разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Наредбата, като се излагат съображения, че същата се намира в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по-висок ранг, а именно чл. 167, ал. 2, т. 2 и чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата.

В тази връзка, съобразно изложените мотиви в подаденият протест, предлагам  да се направят промени на оспорената разпоредба в Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, за да бъдат текстовете законосъобразни и да не противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг. Необходимо е да бъде отменен чл.36, ал. 1 от Наредбата, а текстът на чл. 36, ал. 2 да претърпи незначително изменение, като се свърже логически с предходните разпоредби на наредбата.

     2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. Привеждане на нормативния акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и с обществените отношения;

            3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата.

   Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата, с оглед благоприятния изход от делото.

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

          При приемане на предложените изменения и допълнения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства.

            5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
10.8° C облачно
Нагоре