Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходци. Обсъждането се обявява за срок от 11.08.2017 г. до 18.09.2017 г. Очакваме Вашите аргументирани мнения и предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

Докладна записка

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С настоящата докладна записка внасям предложение за изменение и допълнение на  Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

Тази Наредба урежда основните правила, права и задължения на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич.

Горепосочената Наредба е приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

  1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата.

В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 314/2017г. Производството е  по реда на чл.185 и сл. от АПК. Образувано е по протест изх.№ 528/01.06.2017г., подаден от Веселин Василев Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

  С протеста се оспорва разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Наредбата, като се излагат съображения, че същата се намира в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по-висок ранг, а именно чл. 167, ал. 2, т. 2 и чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата.

В тази връзка, съобразно изложените мотиви в подаденият протест, предлагам  да се направят промени на оспорената разпоредба в Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, за да бъдат текстовете законосъобразни и да не противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг. Необходимо е да бъде отменен чл.36, ал. 1 от Наредбата, а текстът на чл. 36, ал. 2 да претърпи незначително изменение, като се свърже логически с предходните разпоредби на наредбата.

     2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. Привеждане на нормативния акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и с обществените отношения.

            3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата.

   Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата, с оглед благоприятния изход от делото.

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

          При приемане на предложените изменения и допълнения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства.

            5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, заедно с мотивите, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                                                 Проект!

 РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич, както следва:

§ 1. В чл.36 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Ал. 1 се отменя;
  2. Ал. 2 се изменя така: „За установяване на нарушенията по чл. 17, т. 1-3, служителите, обслужващи „синя зона“, съставят констативен протокол в три екземпляра по образец (Приложение 13), в който се вписват данни за часа на поставяне и премахване на скобата и дължимата сума по извършеното нарушение.“

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите, съгласно закона, действия.

ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 11.08.2017 г. до 11.09.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

М О Т И В И

към проект за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

1.Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение на Наредбата.

Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич урежда основните правила, права и задължения на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич. Горепосочената Наредба е приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 314/2017г. Производството е  по реда на чл.185 и сл. от АПК. Образувано е по протест изх.№ 528/01.06.2017г., подаден от Веселин Василев Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 18-1 от 28 март 2017 година на Общински съвет град Добрич.

  С протеста се оспорва разпоредбата на чл. 36, ал. 1 от Наредбата, като се излагат съображения, че същата се намира в противоречие с разпоредби, представляващи нормативни разрешения от по-висок ранг, а именно чл. 167, ал. 2, т. 2 и чл. 171, ал. 1, т. 5, б. „б“ от Закона за движение по пътищата.

В тази връзка, съобразно изложените мотиви в подаденият протест, предлагам  да се направят промени на оспорената разпоредба в Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, за да бъдат текстовете законосъобразни и да не противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг. Необходимо е да бъде отменен чл.36, ал. 1 от Наредбата, а текстът на чл. 36, ал. 2 да претърпи незначително изменение, като се свърже логически с предходните разпоредби на наредбата.

     2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич. Привеждане на нормативния акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и с обществените отношения;

            3.Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата.

   Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата, с оглед благоприятния изход от делото.

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

          При приемане на предложените изменения и допълнения в наредбата, за прилагането на новите текстове в същата, не са необходими допълнителни финансови средства.

            5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.22° C облачно
Нагоре