Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища (проект)

Община Добрич обявява за обществено обсъждане Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища. Обсъждането се обявява за срок от 11.08.2017 го 18.09.2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.   

 

М О Т И В И

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на общинскитe пътища

 

Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба:

В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 248/2017г. Производството е  по реда на чл.185 и сл. от АПК. Образувано е по протест изх.№ 367/28.04.2017г., подаден от Милена Любенова - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредба за управление на общинските пътища, приета с Решение № 35-1 от 29 юни 2010 година на Общински съвет град Добрич. С протеста се оспорват разпоредбите на чл.1, ал.2; чл.19, ал.1; чл.21, ал.3; чл.22, т.1, т.4, т.4а, и т.4б; чл.24, ал.2; чл.26, ал.2; чл.27, т.1; чл.28, ал1 и ал.2; чл.29, ал.2; чл.31, ал.1; чл.32; чл.33, т.1; чл.34, ал.3; чл.67, ал.1/в санкционната му част/ и т.5в и т.5г; чл.67, ал.2 и чл.68, като се твърди, че същите са незаконосъобразни, тъй като противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг.

Съобразно изложените мотиви в подаденият протест, следва да се направят промени на оспорените разпоредби в Наредбата за управление на общинските пътища, за да бъдат законосъобразни и да не противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг.

Необходимост от изменения и допълнения в Наредбата за управление на общинските пътища, извън подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич, се налагат и предвид, че и други текстове не са актуализирани в съответствие със законови разпоредби, съдържащи се в Наредбата за специално ползване на пътищата. Текстовете, нуждаещи се от промяна са следните:

чл.27 (извън т.1) следва да се актуализира в съответствие с чл.14 от  Наредбата за специално ползване на пътищата, допълнен с ДВ, бр.1 от 2013г. и ДВ, бр.90 от 2016г. С текстовете се допълват документите, които заинтересованото лице следва да приложи към исканото разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение;

чл.28, ал.2, т.4 следва  да се актуализира в съответствие с чл.15, ал.2, т.4  от  Наредбата за специално ползване на пътищата, изм. с ДВ, бр.1 от 2013г.;

чл.33 (извън т.1) следва да се актуализира в съответствие с чл.20 от  Наредбата за специално ползване на пътищата, допълнен с ДВ, бр.1 от 2013г. и ДВ, бр.90 от 2016г. С текстовете се допълват документите, които заинтересованото лице следва да приложи към исканото разрешение по чл.31, ал.1.

Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от Наредбата с нормите на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата; спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

Постигане на целите, наложили приемането на същата, с оглед благоприятния изход от делото.

Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;

Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба: За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на общинските пътища (проект)

§ 1. В чл.1, ал.2 се правят следните изменения и допълнения:

1. точка 1 се изменя така: „улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища“.

2. Досегашните точки 1, 2 и 3, стават съответно точки 2, т.3 и т.4.

 

§ 2.  В чл.19, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова т.5 със следното съдържание: „не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.“

 

§ 3.Чл.21, ал.3 се изменя така:

Стара редакция:

„Чл.21 (3) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на строителство е валидно за срок от една година.”

Нова редакция:

„Чл.21 (3) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на строителство е валидно за срок от две години.”

 

§ 4. Приема се нова редакция на чл. 22, ал. 1:

Стара редакция:

„Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация ;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението     на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. подробен комуникационно-транспортен план за пътните връзки и

а/ схема с точното километрично местоположение на обекта, разположението му                спрямо оста на пътя и отстоянието му от ръба на пътната настилка;

б/ напречни профили в подходящ мащаб на характерни места в обхвата на пътя.“

 

Нова редакция:

„Чл.22.(1) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от     Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението   на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. съгласуван технически проект - част "Пътна" и "Организация на движението".

 

§5. В чл.24 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 2 се отменя.
  2. Досегашна алинея три става алинея две.

 

§ 6. Чл.26, ал.2 се изменя така:

Стара редакция:

„Чл.26 (2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от една година ”

Нова редакция:

„Чл.26 (2) Разрешението за специално ползване по ал. 1 е валидно за срок от 6 месеца.”

 

§ 7. Приема се нова редакция на чл. 27:

Стара редакция:

„Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3.технически или работен проект за конкретното съоръжение.

           

Нова редакция:

„Чл.27. Към искането за специално ползване по чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6   ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект.

 4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.

 

§ 8.  В чл.28, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Точка 4 се изменя така:

„т.4. рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м“;

2.Създава се нова т.6 със следното съдържание: „горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.“

 

§ 9.  В чл.28, ал.2, се правят следните изменения и допълнения:

1.Точка 4 се изменя така:

        „т.4. в тунели и на разстояние, по-малко от 600 м преди тях - за автомагистрали и скоростни пътища, и 200 м - за останалите пътища“;

 

2.Създава се нова т.8 със следното съдържание: „когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.“

 

§ 10. Приема се нова редакция на чл. 29, ал.2:

Стара редакция:

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация.“

Нова редакция:

„(2) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител.

 

§ 11. Чл.31, ал.1 се изменя така:

Стара редакция:

„Чл.31 (1) Разрешението за специално ползване за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

Нова редакция:

„Чл.31 (1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

 

§ 12. Приема се нова редакция на чл. 32:

Стара редакция:

„Чл.32. Разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на  подземни и надземни проводи и съоръжения на техническата инфраструктура се изисква при:

  1. полагане на проводи и съоръжения в обхвата на пътя в зоната от края на пътното

  платно до края на ограничителната строителна линия;

2. пресичане на пътя от подземни или надземни проводи и съоръжения;

3. реконструкция на подземни или надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя.       

 

Нова редакция:

„Чл.32. Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;

           2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи  съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

 

§ 13. Приема се нова редакция на чл. 33:

Стара редакция:

„Чл.33. Към искането по чл.31 заинтересуваното лице прилага: 

1. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя.

 

Нова редакция:

„Чл. 33. Към искането за издаване на разрешение по чл. 31 заинтересуваното лице прилага:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.

 

§ 14. В чл.34 ал.3 се правят следните изменения и допълнения:

В ал.3 думите „чл.26, ал.4“ се заменят с „чл.26, ал.5“.

 

§ 15. В чл.67 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал.1 думите „от 300 до 2000 лв.“ се заменят с „1000 до 5000 лв.“.
  2. Отменят се т.5в и т.5г.

 

§ 16. Чл.67 ал.2 се изменя така:

„Чл.67(2)  При повторно нарушение по ал.1 глобата е от 2000 до 7000 лв.“

 

§ 17. В чл.68 се правят следните изменения и допълнения:

1.Алинея 1 се изменя така:

„(1)  При нарушения по чл.66 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по чл.67 – в размер от 3000 до 8000 лв.“

2.Създава се алинея две:

„(2) При повторно нарушение по чл.66 имуществената санкция в размер от 2000 до 7000 лв., а по чл.67 – в размер от 4000 до 12 000 лв.“

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
-5.38° C облачно
Нагоре