Общински план за младежта на Община град Добрич 2017 г.

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Общинският план за младежта на Община град Добрич е изработен на основание:

 • Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите;
 • Национална стратегия за младежта 2012–2020;
 • Закон за младежта;

– 2016–2020

Годишният план е документ за планиране на младежката политика на общинско ниво и определя основните цели и приоритети на Община град Добрич в областта на младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите на европейската политика за младежта.

Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с младите хора, за  насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие, подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция за социалното изключване на млади хора в неравностойно положение и др.

Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет град Добрич, общинска администрация, териториални структури на заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни институти, ОМЦ „Захари Стоянов“, неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, екологията и туризма, МКБППМН, бизнес организации .

 1. ВИЗИЯ

Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Добрич; на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта и мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на града и България.

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА

 • Логическа свързаност на общинския план с националните  програми  и услугите за младежи, както и  с европейските и международните стратегически програми;
 • Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи;
 • Законосъобразност;
 • Децентрализация;
 • Равен достъп за всички младежи;
 • Формиране на мрежа от партньорства;
 • Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи;
 • Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги.
 1. ЦЕЛЕВА  ГРУПА

Общинският план за младежта на Община град Добрич е насочен към младите хора на възраст от 15 до 29 години.

 

 1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

5.1. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

 • Достъп до образование

Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото общество. Пред образователната система в България стоят два големи проблема. Първият проблем е свързан с ранното отпадане от образователната система на ученици и незавършване дори на основно образование, а вторият – с невъзможността за реализиране на пазара на труда в България на високообразовани млади специалисти и оттук с мотивацията им да търсят професионална реализация извън страната. Ранното отпадане на учениците от образователната система и липсата на завършено висше образование са основни фактори, в резултат на които се стига до младежко социално изключване. Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на младежите за бъдещето им кариерно развитие  и професионалната реализация в живота.

Община град Добрич е предприела мерки и провежда действия и политики по превенция и ограничаване на отпадането от училище. През учебната 2015/2016г. в град Добрич няма напуснали образователната система младежи, навършили 15 години.

Община град Добрич осигурява условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:

 • мрежата от детски градини, училища и извънучилищни учреждения;
 • управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище;
 • автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети;
 • координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора;
 • актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше образование и с пазара на труда;

През учебната 2016/2017 година общинската образователна система обхваща 17 детски градини, 7 основни училища, 2 профилирани гимназии, 5 средни училища, Спортно училище и Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират 6 професионални гимназии /от които 2 общински/, Помощно училище, Регионален център за подкрепа на приобщаващото образование, 2 частни гимназии, 2 колежа и 1 висше училище с изнесено седалище в град Варна.

По предложение на кмета на Община град Добрич и със заповед на министъра на МОН, ПГВМ „Проф. д-р Г. Павлов“ и ПГАС, осъществяващи обучение по професии, значими за устойчивото развитие на общината, бяха преобразувани от държавни в общински. Бе извършено и преобразуване чрез сливане на училищата „Дора Габе“ и „Любен Каравелов“ в СУ „Л. Каравелов“.

Общинският младежки център „Захари Стоянов” също извършва образователно-възпитателни дейности с деца, ученици и младежи, включително от етнически и маргинализирани групи.

Броят на учениците в общинските училища към 01.12.2016 г. е 8 095 в 360 паралелки. За сравнение през учебната 2015/2016 г. той е 7 868  в 357 паралелки; през  2014/2015 г. – 8 302 в 368 паралелки, през 2013/2014 г. – 8 452 в 372 паралелки, през учебната 2012/2013 г. – 8 502 в 370 паралелки, през 2011/2012 г. – 8 761 в 390 паралелки, а през 2010/2011 г. – съответно 9 111 ученици в 403 паралелки.

 

 • Заетост

Ограничаването на младежката безработица и неактивност е една от основните задачи на Националния план за действие по заетостта.

Дирекция „Бюро по труда” – Добрич работи активно по изпълнението на Национален план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014–2020 г., чиято основна цел е осигуряването на качествена работна сила, като основна предпоставка за постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с дългосрочните цели на Стратегия „Европа 2020”.

С цел повишаване икономическата активност на младите хора Дирекция „Бюро по труда” – Добрич предоставя достъп до специализирана информация, консултации и услуги.

В ДБТ – Добрич има изграден Център „Работа”, където всяко лице – независимо дали е регистрирано или не, може да получи специализирана информация за активни обучения, схеми на ОП РЧР, проекти стимулиращи предприемачеството. Информацията е актуална, систематизирана, лесна за достъп и ориентация. Информационните пространства на дирекцията са систематизирани и  организирани така, че клиентите да се ориентират лесно и бързо да намират необходимото.

Клиентите на Дирекция „Бюро по труда” – Добрич получават специализирани консултации от трудови посредници, трудови медиатори, психолог и кейс мениджър. На всички се изготвя Индивидуален план за действие с конкретни стъпки, с крайна цел повишаване конкурентността на пазара на труда и постигане на трудова реализация.

И през 2017 година ще продължи да функционира Ателие  „Работа”, където се предоставят услуги, като подготовка на документи за кандидатстване за работа, изготвяне на индивидуален план за професионално развитие, представяне пред работодател и др. – всичко това с цел да се увеличат знанията на младежите за пазара на труда и да се повиши тяхната пригодност за реализация на този пазар.

 

 • Трудова мобилност

   Мобилността все повече се възприема като важно средство за създаване на трудова заетост и икономически растеж, както и за укрепване на личното развитие на работещите. Дирекция „Бюро по труда” предоставя услуги по заетост чрез мрежата за мобилна заетост EURES.

Дирекцията консултира и насочва клиентите към актуални позиции за работа в Европейския съюз и съдейства на търсещите работа в чужбина да се запознаят с условията на обявите в сайта на АЗ, както и в европейския сайт eures.europa.eu.

В това направление се организират и провеждат мероприятия, като:

–;

 • Обособяване на EURES щанд при провеждане на специализирани трудови борси;

–;

 • Провеждане на Ден на „EURES отворени врати”;

–;

 

 

 • Нагласи към предприемачество

                 Относителният дял на самонаетите сред младите хора у нас е под средния за Европейския съюз. Младите хора се нуждаят от подкрепа както при стартирането, така и при развиването на самостоятелен бизнес. Предприемаческата култура сред тях е все още неразвита. Пречка се оказва и липсата на стартов капитал, ясна и устойчива визия за развитие в краткосрочен план, непознаване на бизнес средата и др. Факт е, че през 2016 година няма младежи, които са ползвали инструментите на Закона за насърчаване на заетостта за стартиране на собствен бизнес, въпреки осъществените 128 консултации в това направление.

 

 • Достъп до финансиране

                 През 2017 г. в политиката по заетостта ще остане акцентът върху действието на Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.

                 Ще стартира поредната процедура по проект „Обучение и заетост на младите хора”, насочен към устойчиво интегриране на пазара на труда на млади хора, в частност на тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително млади хора, изложени на риск от социално изключване или принадлежащи към маргинализирани общности. Целта на схемата е да осигури устойчива заетост чрез включване в обучение или субсидиране на продължителна заетост. Бюджетът е 115 000 000 лв., а продължителността – до 2018 г. Предстои в нея да се включат 23 000 младежи до 29-годишна възраст.

 

 • Достъп до обучения за квалификация и преквалификация

                 Високата квалификация, опитът и уменията в определена област са основни характеристики на всяко работно място. За заемането на много от тях работодателите често поставят и допълнителни изисквания, съобразени с характера на работа – компютърна грамотност, отлично владеене на един или повече чужди езици, мотивация за работа, коректност и други.

                 Анализът на младежката безработица показва, че ниското или неподходящо образование и липсата на квалификация са сред основните причини за безработицата сред младежите в България. Освен изброените структурни фактори сред причините за младежката безработица и неактивност са и липсата на професионален и/или трудов опит, липсата на ключови умения и трудови навици, преждевременно напускане на училище, както и загубата на трудова мотивация поради продължителен престой без работа. Нарастването на младежката безработица е резултат и от това, че в условия на несигурна икономическа ситуация работодателите освобождават предимно най-неопитните работници и служители.

                 Целите на Стратегията „Европа 2020” ще имат отражение върху дългосрочното развитие на пазара на труда в България, като една от тях е преждевременно напусналите образователната система да не са повече от 11%. Подобряване на качеството и резултатността на системите за образование и обучение на всички равнища и увеличаване на броя на обучаващите се във висшето или в равностойно на него образование е друга важна поставена задача. За постигането на това трябва всички институции да работят в сътрудничество.

                 Специалистите от Дирекция „Бюро по труда” осъществяват непрекъснати контакти с представители на професионалните гимназии, с цел проследяване реализацията на завършващите млади хора на пазара на труда.

                 Основни направления в обученията за придобиване на нова квалификация или повишаване на съществуваща такава са:

 • партньорски проекти – проекти на социалните партньори за придобиване на нова или част от професия с осигуряване на субсидирана заетост на част от успешно завършили те;
 • схеми по ОП „Развитие на човешките ресурси“, в които е предвиден модул   „Обучение“.

5.2.  ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ

Днес източниците на специализирана информация, както и на специализирани консултации и услуги – образователни институции и обществени библиотеки, се приемат за даденост. Община град Добрич има изградена много добра културна инфраструктура, която включва обществени библиотеки, музеи, читалища /Регионална библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей, Художествена галерия, Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.”, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“/., която гарантира непрекъснато повишаване качеството и достъпа до информационни и специализирани услуги в подкрепа на младежкото развитие. В тази област младежта е изправена пред следните предизвикателства:

 • необходимостта да се откликва на потребностите на нововъзникващото общество, основано на знанието и информацията, което се отличава с постоянно развиващи се комуникационни технологии и бърз обмен на информация;
 • влиянието на икономическата среда върху възможностите на  младите хора за достъп до информация и култура;
 • необходимостта от насърчаване на междукултурния диалог, основан на зачитането на културното многообразие в един все повече мултикултурен и взаимосвързан свят, отличаващ се с бърза комуникация, мобилност на хората и глобализация на пазарите.

            Информацията е много важна за развитието на отделната личност и на обществото като цяло. Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги.

            През 2017 г. културните институти в град Добрич ще продължат да работят по следните приоритети:

Оперативна цел 1. Формиране на информационна политика, насочена към младите хора:

 • Публично подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора;
 • Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора;
 • Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и Европейския съюз;

Оперативна цел 2. Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на младата възраст.

            – Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и обществено развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения;

                 – Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора;

                 – Насърчаване и подпомагане на публично-частните партньорства и социалното предприемачество в предоставянето на услуги за развитието на младите хора;

                 – Гарантиране качеството на публично подпомагани услуги за развитие на младите хора;

                 – Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в обществените библиотеки;

                 – Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора – професионални консултанти, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.

Оперативна цел 3. Стимулиране на неформалното учене сред младите хора.

                – Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора, чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията,опита и уменията на младите хора, за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, наука, култура, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви;

                – Популяризиране формите на неформално учене;

                – Разширяване на достъпа на младите хора до всички европейски младежки програми и инициативи.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Утвърждаване на европейски модели в младежката работа на територията на град Добрич;
 • Повишаване дела на младите хора от 15 до 29 години, които имат достъп до електронното съдържание в обществени библиотеки;
 • Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора.

Важно място в този процес има Общински младежки център „Захари Стоянов“, тъй като един от основните му приоритети е повишаване качеството и достъпа до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие.

           През 2017 г. младите хора ще продължат да получават информационни услуги по актуални за тях теми чрез сайтовете на Младежки център – Добрич, facebook страницата на „Младежки център Добрич – Вашето утре“, радиопредавания, публикации в медиите, телефони за връзка и др.  Това ще даде възможност на младите хора да направят своя информиран избор и да се запознаят с възможностите за неформално образование и обучение.

           Приоритет в работата на екипа на ОМЦ „Захари Стоянов“ е прилагането на индивидуален подход и оценка на конкретните потребности и особености на младежката възраст.

           И през новия период се планира продължаване на изграденото дългогодишно партньорство с: училищата в гр. Добрич, Регионален здравна инспекция – Добрич, Български младежки червен кръст и Превантивно-информационен център за наркотични вещества с цел предоставяне на индивидуални и групови консултации, съобразени с интересите и потребностите на младите хора.

           В Общински младежки център „Захари Стоянов“ ще бъдат реализирани поредица от срещи с педагози, психолози, здравни специалисти и др., спомагащи повишаването на здравната култура, правно-обществената просвета и професионалното ориентиране на младите хора.

           По Проект BG06-102 „Младежки център Добрич – Вашето утре“ ще бъдат проучени интересите на младите хора в региона, с цел актуализиране на информацията и разработване на иновативни методи за описването им.

 • Достъп до специализирана информация

Съгласно Указания на Министерството на здравеопазването, РЗИ – Добрич реализира здравно-образователни дейности по национални и регионални програми със следните дейности:

– С цел повишаване информираността и здравните знания и умения сред подрастващите и младите хора в гр. Добрич в и извън училищната среда се провеждат здравно-образователни мероприятия – беседи, лекции, обучения, интерактивни игри, тематични дискусии и др.;

– Провеждане на образователно-информационни кампании за повишаване информираността на младите хора относно здравословния начин на живот, рискови фактори за появата на хронични неинфекциозни заболявания – тютюнопушене, алкохол, хиподинамия, нездравословно хранене и др., разпространение на информация и здравни послания относно сексуалното и репродуктивно здраве, предназначена за младите хора, употреба и злоупотреба на психоактивни вещества и др.;

– Участие в проекти и проучвания за оценка на влиянието на един или повече рискови фактори върху здравето на населението от различни възрастови групи;

– Разработване и разпространение на образователни материали /плакати, информационни брошури, листовки, дипляни и др./ сред населението, както и сред младите хора по различни здравни теми;

– Реализиране на насочени образователни мероприятия /публикации, пресконференции, информационни кампании и др. инициативи/ за повишаване на знанията и мотивацията на населението от различни възрастови групи относно здравословния начин на живот и превенция на рискови практики;

– Отбелязване на световни и международни здравни дни.

 

 • Достъп до специализирани консултации

В РЗИ – Добрич функционират три кабинета, които предоставят на гражданите специализирани консултации:

– Кабинет за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН  /КАБКИС/.

– Консултативен кабинет за отказване от тютюнопушене /ККОТ/.

– Консултативен кабинет за профилактика на зависимости, стрес и психично здраве.

5.3. РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА, ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И КУЛТУРНОТО ИЗРАЗЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Оперативна цел 1. Развитие на таланта и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество чрез подкрепа на възможностите за реализация:

 • Подкрепа на млади дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии, подкрепа на младежи с интерес към хуманитарните области;
 • Насърчаване приноса на младежката работа за реализация на творческите способности на младите хора, улесняване на достъпа до нови технологии;
 • Подпомагане развитието на млади творци и участието им в европейския и световния културен обмен.

Оперативна цел 2. Стимулиране на културното изразяване на младите хора.

                 С оглед постигането на тази цел и през 2017 г. Община град Добрич ще продължи да работи за:

 • развитие на капацитета на доставчиците на културни услуги – културни институти, младежки центрове, читалища и организации, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения;
 • подпомагане реализацията на инициативите на младите хора в областта на изкуството и културата;
 • подпомагане участието и изявата на талантите на Добрич на наши и международни сцени и форуми;
 • реализиране на конкретни прояви, които целят да подкрепят таланта и насърчат развитието на творческите заложби на децата и младите хора на Добрич
 • устойчиво развитие на младежките конкурси: Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“, Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон”, Международен младежки фестивал „Фолклор без граници”, Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори”, Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”, Национален средношколски конкурс за поезия „Възкресения“, Фестивал на талантите, Национален фолклорен преглед „Събрали ми се, наиграли в Добруджа“.
 • реализиране на циклите: „Дарования“ и „Музиката – ваятел на детската душа“;
 • реализиране на празнични концерти с участието на млади дарования - лауреати на национални и международни фестивали и конкурси;
 • връчване на специална награда за млад творец или учен в рамките на Годишните награди „Добрич” в областта на културата и науката;
 • реализиране на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби, по силата на която кметът на Община град Добрич предоставя еднократно финансово подпомагане на даровити деца;

 – Устойчивост в дейността на младежкия център по отношение на студията, клубовете и групите по интереси с различна насоченост и на приоритета – стимулиране на иновативността и креативността на младите посредством включването им в различните форми на любителското художествено творчество.

Оперативна цел 3. Насърчаване на културата и младежката креативност извън формалните форми и начини на изразяване

              Насърчаване на младежката креативност и неформалното младежко творчество, както и максимално използване на независими младежки пространства за младежки културни събития. Положителен опит за насърчане на неформалните младежки изяви в това отношение е провеждането фестивала на екстремните спортове и WUWEC“ INTERNACIONAL  FESTIVAL  FOR  SPORT AND ART.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Увеличаване броя на изявите на млади творци;
 • Повишаване на относителния дял на младите хора в изкуството;
 • Развитие на различни младежки фестивали на уличното изкуство и екстремните спортове;
 • Насърчаване и подпомагане на талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта

Развитие на общинската политика с фокус към младите хора чрез:

– Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители;

– Разширяване на връзката „Култура – училище” чрез реализиране на съвременни образователни програми;

– Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните възприятия на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.;

– Подкрепа на младежки инициативи;

– Реализиране на ученически игри; 

– Подкрепа на спортни инициативи .

5.4.  ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

 • Здравословен статус

            Предоставените данни от РЗИ са за област Добрич, включваща информация и за гр. Добрич. Информацията е за 2015 г. тъй като изходните данни за 2016 г. ще са налични след приключване на годишната отчетна кампания.

            Общата заболеваемост (болестността), измерена чрез регистрираните случаи на заболяванията по обръщаемостта на населението за здравна помощ към звената за извънболнична помощ, дава представа за честотата и структурата на заболяванията, по повод на които населението активно търси здравна помощ.

            Регистрираните заболявания (болестност) през 2015 г. за област Добрич са 539 830, които представляват 2 989,0 на хиляда.

            Новооткритите заболявания (заболеваемост) през 2015 г. са 193 458, които са 1 071,1  на хиляда.

            През 2015 г. се наблюдават тенденциите от предходните години:

 • Заболеваемостта се води от болестите на дихателната система – 271,3 на хиляда, следват болести на пикочо-половата система – 92,9 на хиляда.
 • При болестността е обратно, водещи са болестите на органите на кръвообращението – 805,1 на хиляда, следват болести на дихателната система – 447,9 на хиляда и болести на пикочо – половата система – 229,2 на хиляда.
 • При децата до 17 години общо заболелите са 86 025, като 8 040 са на деца до 1 година, новооткритите заболявания са 48 734. Почти половината 46 % от заболяванията са от групата на болестите на дихателната система, следвани от болести на кожата и подкожната тъкан – 8,7 % и инфекциозните болести  6,8 %.
 • Достъп до здравеопазване

Достъпът до здравеопазване на територията на град Добрич се осъществява чрез:

Първична извънболнична медицинска помощ

            Осигуреност с ОПЛ – В област Добрич има три незаети лекарски практики, с. Крапец, община Шабла, с. Жегларци, община Тервел и с. Белгун, община Каварна. Има лекарски практики, дадени като втори адрес на регистрирани вече индивидуални и групови практики за първична медицинска помощ. 100 % от практиките на лекари по дентална медицина са заети.

Осигуреност с ОПЛ и лекари по дентална медицина на 10 000 души от населението в област Добрич и общините е както следва:

 • Добрич област – 7,6    -     7,0
 • Добрич град – 8,0    -     9,9
 • Души, обслужвани от 1 ОПЛ
 • Добрич област – 1 299
 • Добрич град  – 1 243
 • Брой прегледи от ОПЛ на 1  жител
 • Добрич област – 2,41
 • Добрич град  – 1,96

Лечебни заведения за първична медицинска и дентална извънболнична помощ  през 2015 г.

община

Брой по здравна карта

Брой регистрирани в РЗИ (физ.лица)

В инд. практики

В групови практики

лекари

дентални

лекари

дентални

лекари

дентални

Добрич

60

73

40

66

30

19

 

 

           Специализирана извънболнична медицинска помощ

           Осигуреността с лекари в извънболничната специализирана медицинска помощ е 10,3 на 10 000 души от населението.

 

Лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ по общини

община

ИПСМП

ИПСДП

ГПСМП

ГПСДП

МЦ

МДЦ

ДКЦ

МДЛ

МТЛ

хосписи

Добрич

67

1

2

 

4

 

2

4

15

 

 

 

Посещенията в амбулаторията при специалисти през 2015 г. са 283 414, което е със 18 879 прегледа по-малко от 2014 г. На един жител се падат по 1,56 посещения,  при децата до 17 години – на едно дете се падат по 1,61 посещения,  домашните посещения са по малко от 1 % от всички прегледи.  Профилактичните прегледи заемат около 6 % от всички прегледи, въпреки че към профилактиката на болестите трябва да е насочено вниманието както на лекари, така и на пациенти. В  условията на ограничени възможности и финансови ресурси би било целесъобразно да се разработи единна национална програма по промоция на здравето и профилактика на болестите. 

Болнична медицинска помощ

През 2015 г. в лечебните заведения на област Добрич има 748 легла, което е 41,4 на десет хиляди от населението, при 42,2 на десет хиляди от населението през 2014 г . Най-голям е делът на леглата в многопрофилните болници – 463 или 61,9 % от всички легла. Леглата за активно лечение представляват 98,7 % от всички легла. Осигуреността с активни легла  е 40,8 на 10 000 души при 40,0 на 10 000 души за 2014 г.   Наличната в областта мрежа от болнични лечебни заведения е в състояние да задоволи най-масовите потребности на населението от болнична помощ. Налице е оптимална обща осигуреност със структури, болнични легла и медицински персонал, но е необходимо значително вътрешно преструктуриране, включващо намаление на броя на леглата за активно лечение и разкриване на легла за долекуване и продължително лечение, хосписи, легла за краткотраен престой, при ясно категоризиране и териториално разпределение на болничните заведения.

Спешна медицинска помощ

Структура и организация на спешната медицинска помощ в областта – осъществява се от 1 център за СМП и 6 филиала, намиращи се на територията на областта. През 2015 г. броят на повикванията за спешна медицинска помощ е 17 605,  делът на изпълнените повиквания е 100 %. От тях 97.8 % са за спешна медицинска помощ и 1.9 % за неспешни състояния. Повикванията за санитарен транспорт са 0,2 %. През разглеждания период от центъра за спешна медицинска помощ са обслужени 16 558 лица при амбулаторните прегледи. От тях са насочени за хоспитализация  5.5 %.

            Осигуреност на регионалната здравна мрежа с човешки ресурси

Осигуреност с медицински специалисти в областта – През 2015 г. лекарите в областта са 481. Най-висока осигуреност на населението има с общопрактикуващи лекари – 7,25 на десет хиляди от населението. Следват педиатрите – 1,4 и акушер-гинеколозите – 1,2 на десет хиляди. От другите специалности, кардиолозите и хирурзите са с 1,1 обезпеченост на десет хиляди. Обезпечеността с лекари по дентална медицина е 7,6 на десет хиляди. Специалистите, придобили специалност „Здравни грижи”, са 840, които представляват 46,5 на десет хиляди души, а медицинските сестри – 30,2 на десет хиляди.

 • Употреба на психотропни вещества, цигари, алкохол

            РЗИ провежда здравно-образователни дейности, насочени към подрастващи и млади хора по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 – 2020 г.: компоненти тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, както и дейности за превенция на зависимости, свързани с употребата на наркотични вещества. Те включват беседи, лекции, обучения, кампании, разпространение на здравно-образователни материали по темите и др.

            РЗИ  предоставя специализирани консултации на всички граждани на гр. Добрич в Консултативния кабинет за отказване от тютюнопушене и Консултативния кабинет за профилактика на зависимости, стрес и психично здраве.

 • Физическа активност и спортни занимания

Основна предпоставка за здравословния начин на живот на младите хора е наличието на условия за физическо възпитание и спорт. Ето защо за Община град Добрич физическото възпитание и спортната култура се превръщат в приоритетен фактор със социална значимост. Осмислена е политиката относно проблемите на физическата възпитание и спорта с реалните потребности на бъдещето. Община град Добрич осигурява необходимите условия за воденето на здравословен начин на живот чрез спорт. Усилията в това отношение се възнаграждават с най-добрите резултати на спортните клубове на държавни и международни състезания. През последните години се наблюдава тенденция на повишен интерес към спорта.

 • Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов спорт

Община град Добрич успешно стопанисва чрез ОП „Спортни имоти” спортните обекти в града, като осигурява поддръжката и експлоатацията на: 

 • Открит спортен комплекс „Простор” – комплексът разполага с тенис кортове, игрища за  волейбол, футбол, хандбал и полигони за хвърляния;
 • Спортен комплекс „Добротица” – съоръжението се състои от зала за спортни игри с 1300 седящи места, кръгова лекоатлетическа писта с 800 места, зала обща физическа  подготовка (ОФП) и сервизни помещения;
 • Стадион „Дружба” – комплекс от тренировъчни игрища и представителен стадион;
 • Тренировъчно футболно игрище с изкуствена трева;
 • Футболно игрище „Полигона” – тренировъчно игрище;
 • Шах-клуб – 65 кв.м;
 • На концесия Община град Добрич е предоставила:

-     Покрит плувен басейн „Русалка” с площ 1380 кв. м.;

-     Спортни зали „Русалка” - зала за спортни игри с размери на игралното поле 56 на 24 м и височина 7.50 м, волейболно игрище, баскетболно и хандбално игрище, зала ОФП, зала за художествена гимнастика и тенис на маса, сервизни помещения;

 • Спортен комплекс „Младост” (СК „Изида”) – комплексът се състои от зали УСШ, складова част и съблекални и четири тенис корта, футболно игрище с изкуствена трева и басейн.

В град Добрич се намира единственото за областта Спортно училище „Г. Ст. Раковски”. През учебната 2016/2017 г. в него се обучават 170 спортисти, разпределени в 10 вида спорт. Заслужава да се отбележи, че само за календарната 2016 година са завоювани 2 златни медала от Световно първенство, 1 златен медал   и 1 бронзов медал от Европейско първенство, както и 24 златни, 23 сребърни и 50 бронзови медала от Държавни първенства.

Достъп до информация, кампании и обучения по въпросите на спорта, здравето, физическата активност и здравословния начин на живот. Кампании за превенция  на рискови практики

РЗИ – Добрич организира и реализира здравно-образователни дейности по следните национални и регионални програми:

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

Компонент – тютюнопушене

– Провеждане на лекции, обучения, тематични дискусии сред учениците и младите хора по теми, свързани с вредното въздействие на тютюнопушенето върху здравето на човека, като рисков фактор за развитието на рак на белия дроб и други онкологични заболявания, хронична обструктивна белодробна болест, сърдечно-съдови заболявания и др.; вредата от пасивното тютюнопушене; рисковите фактори, свързани с тютюнопушенето по време на бременност ;

– Провеждане на кампании и конкурси по повод отбелязване на световни и международни здравни дни, касаещи превенция на тютюнопушенето;

– Изготвяне и разпространение на информационни материали относно рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюневи изделия;

– Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми по превенция на тютюнопушенето;

– Популяризиране на дейността сред младите хора/учениците на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушене, оборудван със съвременни аудиовизуални средства, апарат за измерване на въглероден монооксид  и карбоксихемоглобин в издишан въздух.

Компонент – злоупотреба с алкохол

– Провеждане на образователно-информационни кампании, беседи, обучения, дискусии за повишаване информираността относно здравния риск от употребата и злоупотребата с  алкохол, алкохолната зависимост и нейните здравни, социални и икономически последици;

 – Изготвяне и разпространение на информационни материали за рисковете за здравето, свързани с употребата на алкохол;

 – Публикации в пресата, интернет сайтове , участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми по превенция на употребата на алкохол.

Компонент – хранене

– Провеждане на здравно-образователни мероприятия сред младите хора, насочени към повишаване информираността по въпросите относно риска за здравето при хранителни дефицити, ползите от здравословното хранене, диетично хранене при различни популационни целеви групи /жени в детеродна възраст, бременни и кърмещи жени, лица с хронични неинфекциозни заболявания и др./;

– Организиране и провеждане на здравно-информационни кампании по въпросите на здравословното хранене (за подкрепа на кърменето, за борба със затлъстяването и др.);

            – Разпространение на информационни материали относно здравословното хранене на населението в различни популационни и възрастови групи;

 – Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми за здравословно хранене на населението.

Компонент – физическа активност

– Реализиране на образователни мероприятия за повишаване на знанията и мотивацията на младите хора за редовна физическа активност, укрепваща здравето;

– Разработване и разпространение на образователни материали за ползата от физическата активност, спорта и туризма за здравето – плакати, информационни брошури, листовки, дипляни и др.;

– Реализиране на дейности във връзка с 10 май – Световен ден за движение: провеждане на различни спортни мероприятия; публикации в електронните и печатни медии за ползата от физическата активност сред различните възрастови групи и др.

Национална програма за профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и СПИ 2016-2020 г.

 • Провеждане на здравно-образователни дейности по въпроси, свързани с превенцията на ХИВ/СПИН и СПИ, на безрисково сексуално поведение сред подрастващите и младите хора, по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве;
 • Участие в Националните и регионални кампании за превенция на ХИВ/СПИН и СПИ;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали по въпросите на сексуалното и репродуктивно здраве сред подрастващите и младите хора;
 • Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми на сексуалното и репродуктивно здраве.

Програма СИНДИ или други национални програми

 • Провеждане на здравно-образователни мероприятия сред младите хора, насочени към повишаване информираността по въпросите на рисковите фактори за тяхното здраве и профилактиката на социално-значимите хронични неинфекциозни заболявания – сърдечно-съдови заболявания, онкологични заболявания, диабет, остеопороза и др.;
 • Провеждане на здравно-информационни кампании, свързани с отбелязването на Световни и Международни здравни дни;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали по въпросите на профилактиката на хроничните неинфекциозни заболявания сред подрастващите и младите хора.

Освен по национални и регионални програми РЗИ – Добрич реализира здравно-образователни дейности и в други направления:

Дейности по околна среда и здраве:

 • Изготвяне на анализи и оценки, участия в проучвания, свързани с идентификацията и определяне нивата на замърсители в околната среда, нивото на експозиция на населението и оценка на свързания с това риск за здравето;
 • Разпространение на информационни материали за рисковете за здравето, свързани със замърсяването на околната среда;
 • Участие в предавания на регионалните медии, както и публикуване на материали в централния и местния печат по актуални проблеми, свързани с опазването на околната среда и здравето на населението;
 • Отбелязване на световни и международни здравни дни, в това направление.

Дейности за превенция на психоактивни вещества:

 • Провеждане на беседи, обучения, здравно-информационни кампании, дискусии относно: промоция на здравословен начин на живот и намаляване на употребата на наркотични вещества сред децата и младите хора; превенция на употреба и злоупотреба с наркотични вещества; превенция на зависимости и др.;
 • Изготвяне и разпространение на информационни материали по темата;
 • Публикации в пресата, интернет сайтове, участие в телевизионни и радиопредавания, касаещи актуални проблеми, свързани с превенцията на зависимости.

5.5. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ

 • Достъп до социални услуги в населеното място

     Социалните услуги в общността са сред основните инструменти, чрез които се насърчава социалното включване на уязвимите групи. Те се предоставят съобразно желанието и личния избор на лицата, в т.ч. на млади хора на възраст от 15 до 29 години в риск.

     Дирекция „Социално подпомагане“ предоставя информация за съществуващите социални услуги на територията на общината. Социалните услуги са дейности в подкрепа на лицата за социално включване и самостоятелен начин на живот. Лицата, които желаят да ползват социални услуги, подават писмено заявление по настоящия си адрес. Мултидисциплинарен екип извършва  индивидуална оценка на потребностите от подкрепа на лицето (ИОПП), индивидуален план за подкрепа (ИПП) и определя нуждата от вида социална услуга.                                 Социалните услуги се извършват от държавата, общините, български физически лица, регистрирани по Търговския закон или юридически лица. Целта е ограничаването на социалната изолация, в която се намират младежите, предоставяне на грижа  за младежи в риск в среда, заместваща семейната и създаване на  условия за цялостно обслужване и задоволяване на основните жизнени потребности през деня. Младежите се обучават и развиват умения за водене на самостоятелен и независим живот, а също така се стимулира тяхната ангажираност, организация на свободното време, както и установяване на лични контакти.

     В края на 2016 г. общият брой на социалните услуги в общността, които се предоставят на територията на Община град Добрич, е 20. Тези услуги са предназначени за различни рискови групи. Услугите, които осъществяват дейности в подкрепа на младежите в уязвимо положение, са: Преходно жилище, Защитени жилища за лицас умствена изостаналост, Център за социална рехабилитация и интеграция, Център за обществена подкрепа, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания, Дневен център за възрастни с увреждания, Дневен център за деца с увреждания, Общностен център за деца и семейства. Изброените социални услуги могат да се предоставят и на целеви групи от други възрастови категории.

Социалните услуги в общността от резидентен тип, които приоритетно се предоставят на младите хора, напускащи специализираните институции, са  Центровете за настаняване от семеен тип, Преходно жилище и Защитено жилище.

Тези услуги са насочени към задоволяване на ежедневните потребности на лицата. Едновременно с това те създават условия, които позволяват да бъде воден независим начин на живот с подкрепата на професионалисти. В някои от услугите, каквато е например Преходното жилище, се оказва  подкрепа и консултиране на 7 лица, навършили 18 години, напуснали системата на грижа с предстоящ старт за  независим начин на живот. Предоставяните услуги, освен че съдействат за задоволяване на ежедневните потребности, осъществят и дейности, свързани с организация на свободното време и личните контакти, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване и др.

Подкрепа за социалното включване на хората с увреждания, в т.ч. и младежи,  се осигурява и чрез социалните услуги в домашна среда – „личен асистент“. Личният асистент е социална услуга, чрез която се осигуряват постоянни грижи за дете или възрастен с трайно увреждане, или за тежко болен за задоволяване на ежедневните му потребности.

През 2016 г. младежите с увреждания от град Добрич и областта имаха възможност да ползват и следните социални услуги:

 • Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания – 4 броя с общ капацитет 56 места. Услугата се предоставя за 31 младежи, 13 от които ползват съпътстваща социална услуга – ДЦВУ и ЦСРИ.
 • Дневен център за  възрастни с увреждания  с  70 места;
 • Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 45 места;
 • Защитени жилища за хора с умствена изостаналост с общ капацитет 14 места;

             

 

 • Достъп до специализирани услуги за социална и професионална интеграция

През 2016 г. продължи работата на младежкия медиатор, назначен по Проект „Активиране на неактивните лица” по ОП „Развитие на човешките ресурси”, осъществяван чрез Дирекция „Бюро по труда“. Дейността на младежкия медиатор е да идентифицира и достига до младежи от 16 до 29 години, които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекцията, а целта му е да подпомага и насърчава безработни и обезкуражени младежи да се включат в обучение или заетост, съответстващи на техните индивидуални качества и потребности. Чрез изграждане на система от връзки между институциите, предоставящи социални, здравни, образователни и други услуги, през 2017 г. младежкият медиатор ще насочва младежите към Дирекция „Бюро по труда”, училища, центрове за професионално и кариерно развитие, частни трудови борси и различни мероприятия, целящи развитието на младите хора от града. Едновременно с това той ще подкрепя младежите при изготвяне на автобиография и мотивационно писмо, поведение при явяване на интервю за работа и техники за търсене на работа. В дейността са заложени индивидуални и колективни срещи и консултации.

 

 

5.6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО

 

 • Отношение и нагласи към доброволчеството

Доброволчеството предоставя възможности на младите хора да изразят своя порив към хуманност и грижа за другите. То възпитава и утвъждава общочовешките ценности сред подрастващото и младото поколение и изгражда социално ангажирани личности.

По въпросите на доброволчеството на територията на Община град Добрич работят активно Българският младежки Червен кръст и Фондация „Ръка за помощ”.

Българският младежки Червен кръст е организация с утвърден облик и с дългогодишна история. За своята хуманна дейност сред децата и младите хора той е получавал многократно признание и висока оценка на национално и международно равнище. Младежката организация е партньор на държавата при изпълнение на Националната програма за действие срещу сексуалната експлоатация на деца с търговска цел, за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите и за защита на правата на децата на улицата.

Доброволчеството в БМЧК е дейност, която се мотивира от свободната воля и желание на личността и цели да облагодетелства уязвимите хора и техните общности в съответствие с фундаменталните принципи на Червения кръст/Червения полумесец. Целта на политиката за развитие на доброволчеството сред младите хора е да се осигури подходяща обстановка за доброволческа дейност в организацията и да се създаде подходяща обществена среда за развитието й.

БМЧК осъществява своята дейност в изпълнение на основната си цел да облекчава и предотвратява човешките страдания с безпристрастност и неутралност.

С изградения обществен авторитет и капацитетни възможности организацията е подходяща алтернатива за обществена изява на младите хора. В нея са привлечени и работят мотивирани млади хора, избрали да полагат доброволен труд в полза на обществото, съпричастни към уязвимите групи хора и готови да се грижат за другите. През годините БМЧК – Добрич успя да изгради постоянен състав от добре обучени и висококапацитетни кадри, които увеличават и укрепват авторитета на организацията на местно и национално ниво. в град Добрич. Доброволците на БМЧК – Добрич са предимно в ученическа възраст, но много от тях продължават да членуват в организацията и след завършване на средното си образование.

Към Фондация „Ръка за помощ" е изграден Център за работа с доброволци. Младежите се включват в проекти и различни кампании, насочени към уязвими групи.

 

 • Участие в доброволчески дейности

Младежите доброволци от Българският младежки Червен кръст – Добрич участват активно в доброволчески дейности и непрекъснато усъвършенстват своите знания, умения и компетентности, като в това отношение се акцентира върху:

 • Обучаване по общи знания със специализирани модули, представящи хуманитарните ценности и фундаменталните принципи на Международното червенокръстко движение и международно хуманитарно право сред децата и младите хора;
 • Повишаване качеството и разширяване обхвата на обученията по първа помощ (първа долекарска помощ, първа психологична помощ и психосоциална подкрепа) сред младите хора и стимулиране практическата реализация  на усвоените познания в различни форми на младежка самодейност;
 • Разширяване на дейности, адекватни на социалните проблеми на младите хора (борбата с агресията и насилието, дискриминацията, стигмата и др.), както и на такива, свързани с възприемане и утвърждаване на хуманитарните ценности и принципи (в т.ч. и солидарност между поколенията);
 • Обогатяване дейността в областта на здравната просвета и здравословния начин на живот, както и превенция на рисковите фактори /борба с ХИВ/СПИН, зависимостите, трафика, насилието, тежките форми на детски труд и др./

          Над 40 доброволци от Фондация „Ръка за помощ“ участваха в кампания за борба с диабета. Новопостъпилите доброволци преминаха обучение, свързано с развитие на техните презентационни умения.  С подкрепата на Община Добрич бе организиран фестивал „Свят без насилие“

          Ученици от Добрич се включиха  активно в кампании по набиране на средства и продукти  за подпомагане на възрастни хора, изготвиха  се мартеници и подаръци за деца  в неравностойно положение.

 

 • Информираност за ползите от доброволчеството

Българският младежки Червен кръст – Добрич работи активно по:

 • Популяризиране на програмите и дейностите на БМЧК (БЧК) и на стъпките за приемане на доброволци в организацията;
 • Реализиране на адекватна и целенасочена политика по доброволчество, техники по привличане на доброволци и по планиране ангажиментите на доброволците;
 • Провеждане на базови и специализирани обучения и предоставяне на възможности на доброволците за участие в програми, съобразени с техните умения, интереси и потребности;
 • Сътрудничество с местните електронни и печатни медии;
 • Връзки с обществеността

Доброволческата идея популяризира и Общински младежки център „Захари Стоянов“. Посредством реализиране на кампании и инициативи се цели повишаване на информираността за ползите от доброволчеството и формиране на позитивно отношение към него. През следващия отчетен период ще продължи и организационната работа  и насърчаването  участието на младите хора като доброволци в планирани еко - акции, концерти, фестивали и др.

 5.7. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА

Развитото гражданско общество е първият признак, с който се характеризира една демократична страна. Стимулирането на гражданската активност сред подрастващите е начин за преодоляване на социалната им пасивност. В това отношение е особено важно да се насърчава диалогът между местната власт и младежките организации и да се развиват различни форми за участие на младите хора в процеса на вземане на решения на местно, регионално и европейско ниво. Затова гражданското образование и обучение са застъпени в образователната ни система. Гражданската активност на младите хора се определя от нивото на заинтересоваността и инициативността им при обществените дела, изисква да имат мнение и позиции, които да отстояват и да решават важни за тях и тяхното бъдеще въпроси и проблеми. 

Проблемът с избирателната активност на младите хора е реално съществуващ и важен за нашето общество.

Младите имат много възможности за информиране за предстоящи избори. Съществуват различни програми, които се предлагат от фондации, центрове и институти. Освен това политическите сили провеждат все по-мащабни кампании, в рамките, на които отделят сериозно внимание на младите избиратели, а техните идеологически тръстове разработват модели, чрез които младежите да бъдат информирани и пряко привлечени към подкрепа на съответната платформа.

Много често младите хора изразяват несъгласието си с бюрократичната природа на институциите, като ги бойкотират именно по време на избори. Тази нагласа естествено търпи и промяна. Младежите понякога открито демонстрират своето безразличие. Затова е наложително да се работи в посока изграждане на гражданска позиция и повишаване на тяхната активност.

Младежките организации имат роля в активирането на младите хора. Те членуват в неправителствени организации, чиито цели и дейности са насочени към младите хора и се управляват от млади хора. Младежите имат роля в активизирането на връстниците си по теми, като гражданско участие, демократично гражданство и други значими обществени теми; осъществяват диалог между поколенията; реализират диалог между младите хора и вземащите решения и създават положителен имидж на младите хора.

            През изминалата 2016 г. стартира сформирането на Консултативен съвет към Общински младежки център „Захари Стоянов“, чиято цел е да включи представители на различни формални и неформални групи млади хора на възраст 15 – 29 години в работата на центъра. Младежите ще имат възможност да изразят своето мнение за извършваните дейности и да участват активно в планирането на следващи инициативи. За насърчаване на гражданското образование  е предвидено и включване в кампанията „NO HATE“ с провеждането на срещи и дискусии на тема „Не на насилието в интернет“.

 

 • Свободно време – интереси и нагласи

Свободното си време младите хора прекарват според личните си интереси и предпочитания. Младите хора се включват активно в културния живот на град Добрич, както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и с участието си във всички културни програми.

Към младите хора бяха насочени и иновативните събития като проявите от четвъртото издание на Фестивала на талантите  с работилници на открито, Военноисторическия парк - съпътстваща програма на Международния фестивал  „100 години Добричка епопея“,  зумба маратони,  автокино, Колоездачен поход „По стъпките на героите“, Работилница за хвърчила „Послания“ и инициативата „Аз чета в памет на героите“- част от комплексната културна програма, посветена на 100-годишнината от Добричката епопея“, Библиотека без стени „Памет за Списаревски“.

На територията на Добрич функционират над 110 студии, школи, курсове, клубове и формации в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения. Община Добрич подпомага техните инициативи и изявите им на наши и международни сцени.

И през 2017 г. Културният календар на Община град Добрич ще продължи да предлага разнообразни прояви, насочени към тази целева група, за да се даде възможност на младите хора от една страна да изявят своя талант, а от друга – да задоволят своите духовни потребности.

 

 

5.8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ

 

 • Отношение към различието /толерантност/

Взаимно уважение на многообразието, толерантността и солидарността са заложени като принципи в Европейския съюз. Многообразието в съвременния свят изисква от хората да проявяват приемане и разбиране на различието, на другостта, без предразсъдъци, осъждане и негативни оценки. Толерантността изисква уважение и разбиране на различните култури в нашия свят.

В училищата се насърчава взаимното разбирателство и толерантност чрез провеждане на множество инициативи, посветени на Международния ден на толерантността „Ден на розовата фланелка“, Международен ден на белия бастун, Международен ден  на борбата със ХИВ/СПИН, Международен ден на емигрантите и бежанците, Ден на борбата за ликвидиране на расовата дискриминация и др., предложени от учениците.

С цел опазване и популяризиране на културната идентичност на отделните етноси и възпитаване на взаимно уважение, толерантност и зачитане правата на всеки човек сред подрастващите и младите хора Община Добрич осигурява възможност за публична изява на културата на различните етноси чрез включване  на техните изяви в културния календар и в празничните културни прояви. Община Добрич ще продължи да съдейства за отбелязването на традиционните ромски празници.

 

 • Отношение към ЕС – чувство на принадлежност

Младежите в Добрич са част от младите хора на Европа. Те умело могат да се впишат във всеки един европейски град. Владеещи на високо ниво чужди езици, с много компетенции и лични и професионални умения, нашите младежи имат нужното самочувствие и самооценка на хора, принадлежащи към голямото европейско семейство. Младите хора са запознати  с принципите на ЕС, историята, българското участие в обединението, правата на европейските граждани и ползите от глобализацията.

 

 • Връзки с други общности – пътувания в страни от ЕС, други страни

Учениците и младежите от град Добрич поддържат активни връзки с младежи от други общности. Най-често това се осъществява благодарение на международни програми и проекти, които имат за цел опознаване на страните от ЕС и света. Тези контакти са интересни и обогатяващи, носят удовлетворение, дават възможност за обмяна на опит и изграждат трайни приятелства. Едновременно с това те спомагат за опознаване на други общности и култури, докосване до непознати традиции, обичаи, нрави.

 

 • Емиграционни нагласи

Емиграцията в съвременния свят е особено актуално явление, засягащо  и нашата държава. Изключително е наболял проблемът с емиграцията на младите хора. Нашите най-образовани, квалифицирани и предприемчиви млади специалисти вземат решение да емигрират поради редица причини. Най-често те са провокирани от безработицата, несигурността, ниския стандарт на живот и липсата на възможности за реализация според професионалните възможности и според образованието. Едновременно с това емиграцията представлява голямо и сериозно изпитание за индивида, защото тя променя из основи всички аспекти на човешкия живот и среда – роднини, приятели, език, култура, работа, колеги, жилище, съседи, градска среда и т.н. Затова целта, която си поставя емигрантът, е свързана с достатъчно мощни човешки потребности, каквито са трудът, семейната реализация, развитието на индивидуалните способности и др. Дали реално ще бъде направен такъв "скок", зависи от силата на няколко фактора: субективната нагласа за емиграция, силата на мотивацията, личните качества, които облекчават прехода, и наличието на посредничещи институции и процедури, които облекчават интеграцията на новото място /агенции за помощ за имигранти, доброволни организации на заселници от същата страна, агенции за намиране на подходяща работа и др./.

 • Участие в международни инициативи, обмени, срещи и в проекти по международни програми

Насърчаване на междуетническото и междукултурното младежко общуване

През 2017 г. като част от Културния календар на Община град Добрич предстои да се реализират следните форуми с международен характер:

 • Европейски младежки поп-рок конкурс „Сарандев“;
 • Дни на руската култура;
 • Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров“;
 • Международен младежки фестивал или конкурс „Фолклор без граници“
 • Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“
 • Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон“;
 • Концертни турнета на младежки хорове, фолклорни клубове и състави и танцови формации.

                 Ще продължи  насърчаването и  и подпомагането на  културния обмен, в това число и представянето на наши състави и изпълнители на международната сцена, както и участието им във форуми в страната и чужбина.

              

                 Стимулиране и подпомагане на участието на младежите в международни и европейски младежки движения

             През 2017 г. ще продължи устойчивото развитие на следните дейности:

 • Популяризиране на европейското сътрудничество в младежката сфера;
 • Насърчаване и подпомагане на приобщаването на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и култури;
 • Изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда чрез обучения, образователни програми и работа по проекти.

 

Участие в проекти по международни програми

През 2017 г. ученици от град Добрич ще участват в следните международни проекти:

             ПГМТЕ „М. В. Ломоносов“ – Проект 2016-1-BG01-KA102-023538 „Професионален опит чрез европейски стаж“ с партньор KAIROS EUROPE, Лондон . Предвижда се провеждане на триседмичен мобилен стаж в периода 02.04-22.04.2017 г. на реални работни места във фирми в Лондон за 20 ученици от специалности  „Строителство и  архитектура“ и „Компютърна техника и технологии“

               СУ „Димитър Талев“ – двугодишен проект по Програма „Еразъм +“. Ще бъдат реализирани мобилности и осъществени дейности съвместно с 5 европейски училища.

               СУ „Св. св. Кирил и Методий“ –  проекти по Програма „Еразъм +“, както следва: „Математически лабиринт“, „Спортът не е само футбол“ и „Популярни европейски игри в училище“.

                ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ – Проект „Здравословен живот“ по Програма  „Еразъм +“, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“. През 2017 г. предстоят 10 мобилности за ученици. Работи се и по  Проект  „Преоткриване на конете“, финансиран от ЦРЧР, ключова дейност „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, сектор „Училищно образование“. Предстоят 13 мобилности за ученици.

            

При реализирането на  проектите по програма „Еразъм+“ младите хора от град Добрич обменят добри практики и опит със своите връстници от другите страни, разискват глобални теми като ценностна система, професионална реализация, безработица, гражданско образование, етика и морал; преминават обучение по професии и повишават знанията, компетенциите и опита си чрез възможността да придобият професионален опит с европейско измерение.

Благодарение на участието в проектите младежите обогатяват езиковата си подготовка, създават  контакти с високо квалифицирани специалисти и се запознават с новостите в съответните области. Придобиват  предприемачески умения, специфична професионална подготовка и знания за управление на бизнес.

Отчитайки тези положителни резултати от дейностите по международните проекти, през 2017 г. училищата в град Добрич ще продължават да работят по одобрените международни проекти и да разработват нови по актуални и значими теми.

 1. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с Детска педагогическа стая и органите на образованието организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.

          През 2017 г. МКБППМН  предвижда  участие на своите членове в обучителни семинари с оглед повишаване на компетенциите, на психолози в ИКК  и  Клуб „Деца –обучители” по превенция на противообществените прояви.

            Ще продължи екипната работа с Първо РПУ на МВР, ИДПС, Дирекция „Хуманитарни дейности”, БЧК, РЗИ, ЦОП, ЦНСТДМБУ, УКБППМН, Местна комисия за борба с  трафика на хора , Комисия за закрила на детето, Координационния механизъм в случай на деца – жертви или в риск от насилие, ПБДС.

             Предвиждат се инициативи и кампании в десет средни и професионални училища на теми: „Психологически аспекти на дискриминацията“, „Форми на агресия и последиците от нея“, „Превенция на противообществените прояви от различен характер при непълнолетните“.

             С цел ангажиране на свободното време и предпазване от извършване на противообществени прояви ще се проведе Лятно училище за тийнейджъри.

6. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖИТЕ В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ         

Цел: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора

             Задачи:

 • Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развиването на собствен бизнес;
 • Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез европейски програми;
 • Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места;
 • Организиране на младежки трудови борси съвместно с работодатели и други заинтересовани и компетентни страни;

          Цел: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги на младите хора

 Задачи:

 • Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк спектър от интереси и потребности на младите хора;
 • Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз;
 • Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени умения;
 • Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора;
 • Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на младите хора – професионални консултанти, юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации и др.

Цел: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора

Задачи:

 • Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора чрез публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви;
 • Популяризиране формите на неформалното учене;

Цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора

Задачи:

 • Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото творчество и изява чрез:

– подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии;

– насърчаване на приноса на младежката работа за реализацията на творческите способности на младите хора;

 • Подпомагане развитието на млади български творци и участието им в европейския и световния културен обмен.

Цел: Здравословен начин на живот на младите хора

Задачи:

 • Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора;
 • Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово предавани болести;
 • Насърчаване на физическата активност на младежите;
 • Подкрепа на спортни инициативи за младежи.

Цел: Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение

Задачи:

 • Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални услуги;
 • Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 15 до 29 години в неравностойно положение и младежи в риск;
 • Провеждане на информационни кампании, относно възможностите за трудова ефективност на хората с увреждания;
 • Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни източници на финансиране.

Цел: Развитие на младежкото доброволчество

Задачи:

 • Разпространение на идеята и ролята на доброволчеството сред младите хора;
 • Увеличаване броя на младите хора – доброволци на територията на град Добрич;
 • Подкрепа и подпомагане реализирането на доброволчески инициативи, инициирани  от младежки организации;
 • Създаване на условия за създаване и функциониране на младежки доброволчески организации.

Цел: Повишаване на гражданската активност на младите хора

Задачи:

 • Насърчаване и подпомагане на създаване и развитие на младежките организации;
 • Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании;
 • Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на решения, относно младежките политики на общинско и национално ниво.

Цел: Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора

Задачи:

 • Насърчаване участието на младите хора в междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и диалог;
 • Увеличаване броя на младите хора, участващи в международни инициативи, кампании, обучения, проекти и други;
 • Създаване на условия за изучаване на европейски езици и култури и изграждане на умения за работа в мултикултурна и мултинационална среда.

Цел: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността

Задачи:

 • Организиране и провеждане на информационно-образователни кампании с цел превенция на детската и младежка престъпност;
 • Намаляване броя на младите хора – извършители на престъпления;
 • Включване на деца и младежи, извършители на противообществени прояви в спортни, културни и трудови програми.

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 • Представителство на младите хора в обществения живот
 • Успешна професионална и социална реализация на младите хора
 • Активно участие в социални и културни организации и проекти
 • Увеличаване броя на младежките инициативи
 • Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора
 • Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот
 • Повишаване на активната гражданска позиция  и включване на младите хора в дейности по превенция на зависимостите
 • Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката престъпност
 • Намаляване на броя на правонарушенията, извършвани от млади хора
 • Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка и гражданска активност
 • Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми
 • Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни дейности
 • Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на

младежите

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 • Координиране на дейностите и оперативно взаимодействие  на всички структури, работещи в сферата на младежките дейности
 • Организиране и реализиране на разнообразни инициативи

9. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 • Наблюдение изпълнението на плана
 • Планът е отворена система и подлежи на промени при постъпване на предложения
 • Анализиране на резултатите
 • Изготвяне на Отчет за изпълнение на плана за 2017 г.

10. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 • Популяризирането на целите и задачите в Общински план за младежта ще се осъществи чрез публикации на електронния сайт на Община град Добрич, чрез регулярни прессъобщения до медиите, чрез ОМЦ „Захари Стоянов“

11. ФИНАНСИРАНЕ

 • Годишни бюджети на институциите, ангажирани с изпълнение на плана
 • Целеви средства по одобрени проекти
 • Национални програми

                                                                        Приет с решение № 16-18 от 31.01.2017 г.на Общински съвет град Добрич

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.67° C слаб снеговалеж
Нагоре