Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 23. 06. 2017 г. до 23. 07. 2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Решение № 10-7 от 31.07.2012 г. на Общински съвет Добрич Актуализирана е през годините в съответствие с измененията на приложимата нормативна уредба.

 

І. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата:

Исканата промяна за изменение и допълнение на Глава Трета, чл. 53 от Наредбата, произтича от необходимостта за предоставяне на гражданите на нови по вид услуги, както и осъвременяване наименованията на услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.

Промяната ще допринесе за постигане на по-голяма удовлетвореност на гражданите при организиране и провеждане на сватби и радостни събития,  както и при организиране погребения и траурни церемонии.

 • В направление Радостни обреди се осъвременяват текстовете на досега предлаганите от предприятието услуги, с цел постигане на яснота при заявяването им от страна на гражданите.
 • В направление Траурни обреди се допълват следните по вид услуги:
 • Регламентиране на дейности, извършвани при отнемане на гробни места, които са изоставени, неподдържани, с липсващи трайни надгробни знаци и с не платени такси за гробоползване. Освобождаването на такова гробно място е трудоемко и изключително нелицеприятно. Необходимо е гробното място  да бъде обследвано, проверено в регистри и на място, като след това се пристъпва към почистване от тревна/дървесна растителност и освобождаване и изваждане на тленните останки. Дейностите по обследването са ангажимент на обредник, имащ достъп до регистъра на гробните места, почистването се извършва от общ работник, а освобождаването и изваждането на тленните останки от гробар - изцяло ръчно. За постигане дейностите по освобождаване на гробното място за последващо ползване се влагат разходи в размер на не по-малко от 55,22лв., съгласно приложена калкулация.
 • Въвеждането на услугата абонаментно поддържане на гробно място би намерила подкрепа от гражданите, които нямат възможността да поддържат гробните места на своите близки. Чрез въвеждането й ще се постигне удовлетвореност на гражданите, чрез конкретизиране на дейностите по почистване и поддържане. Предложената услуга е със сформирана цена за месечно обслужване на гробните места в размер на 20,46 лв., за която дейностите, като почистване от треви, отпадъци, цветя, свещи, обработка с хербицид, окопаване, почистване на надгробните знаци и др. ще се извършват два пъти месечно от работник в гробищния парк по утвърден график.
 • Подравняването на гробното място за възпоменание на 40 дни от смъртта на лицето е необходимо при спазването на обичаите в християнската религия. Въвеждането на услугата ще регламентира дейностите, като те ще се извършват от един общ работник – почистване на гробното място от цветя, бутилки, почистване на окологробното пространство от пръст, кал и др., и един гробар – изравняване на гробното място, чрез отнемане (допълване) на пръст, поставяне на рамка за гроб, цялостно оформяне. За изпълнение на горепосочените дейности се влагат разходи в размер на не по-малко от 15,91 лв.

          При определянето на размера на услугите са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги и тяхното потребление.

          Цените на услугите се формират съгласно Приложение № 1 - на основа на пълните разходи, направени по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги;

в/ разходи за управление и контрол.

ІІ. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 • Определяне цени на ново разкрити услуги.
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
 • Надграждане и развитие на дейностите и предлаганите услуги.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на  Наредбата:

Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич не изискват допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

ІV. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Регламентиране и разширяване на дейностите, извършвани от ОП Обреден дом;
 • Качествено административно обслужване на гражданите на града;
 • Възстановяване на голяма част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • По–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината.
 • Запазване на настоящите и привличане на нови потребители на услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.  

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейскиясъюз и правото на РепубликаБългария:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                             

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 

§ 1. В чл. 53, в частта Услуги предоставяни от ОП Обреден дом, се правят следните изменения и допълнения:

 

Стар текст:  

Услуга

 

Мярка

Цена без ДДС

1.

Ръчно изкопаване, оформяне и засипване на стар гроб

лв.

200,00

2.

Изкопаване, оформяне и засипване на нов гроб

лв.

141,75

3.

Изкопаване на гроб за бетонова камера

лв.

380,00

4.

Предсрочно изкопаване на гробно място преди изтeкъл санитарен срок

лв.

240,00

5.

Урнополагане

лв.

75,00

6.

Превоз с катафалка (цена на км. в града)

лв.

1,20

 

7.

Превоз с катафалка (цена на километър извън града)

 

 

лв.

0,80

8.

Надпис на кръст

лв.

2,00

9.

Граждански ритуал

лв.

25,00

10.

Ламиниране (1бр.) формат А4

лв.

1,00

11.

Изработка на некролог по образец 1 бр.

лв.

0,40

12.

Изработка на некролог цветен 1 бр.

лв.

1,70

13.

Изработка на некролог с текст на клиента черно-бял 1 бр.

 

лв.

0,50

14.

Изработка на некролог с текст на клиента цветен 1 бр.

 

лв.

2,00

15.

Поставяне на некролог (1 бр. в табло - витрина до портала на гробищният парк) за 10 дни

 

 

лв.

2,00

16.

Ползване на хладилна камера (за 1 час)

лв.

1,00

17.

Ползване на помещение за престой на покойник (за 1 час)

 

лв.

0,75

18.

Изработка на портрет черно бял

лв.

8,00

19.

Изработка на портрет цветен

лв.

10,00

20.

Попълване на гроб с пръст

лв.

15,00

21.

Почистване на гробно място:

 

 

 

- от треви и ниски храсти

лв.

10,00

 

- от големи храсти и издънки

лв.

20,00

 

- от дървета

лв.

30,00

22.

Местене на капак от гроб

лв.

15,00

23.

Копирни услуги за 1 стр. формат А4

лв.

0,10

24.

Доставка на ковчег за града (на километър)

 лв.

 1,20

25.

Ползване на зала (30 места) за възпоменания

 

лв.

25,00

26.

Ползване на зала (50 места) за възпоменания

 

лв.

40,00

27.

Сватбен ритуал класически,(фолклорен) - механична музика

 

лв.

120,00

28.

Сватбен ритуал - класически,(фолклорен)-механична музика -  в неделя след обяд

 

лв.

130,00

29.

Сватбен ритуал - класически, (фолклорен) на официални празници до 50 км. извън града

 

     лв.

270,00

30.

Сватбен ритуал - класически, (фолклорен) на официални празници

 

лв.

225,00

31.

Сватбен ритуал - извън залите на общинското предприятие - в града

 

лв.

170,00

32.

Сватбен ритуал -извън залите на общинското предприятие и извън града до 50 км.

 

лв.

225,00

33.

Сватбен ритуал през седмицата

лв.

60,00

34.

Сватбен ритуал - разписване

лв.

25,00

35.

Ритуал - златна, сребърна сватба

лв.

60,00

36.

Ритуал именуване

лв.

20,00

37.

Фотографско право:

 

 

 

-І етаж

лв.

18,00

 

-ІI етаж

лв.

35,00

38.

Справка в регистъра за гробни места

лв.

2,00

 

39.

Продажба на стоки

 

лв.

Доставна цена

 

40.

Продажба на кухненската продукция  

 

лв.

по калкулация

 

41.

Изработването на продукция на ишлеме

 

лв.

по калкулация

 

42.

Бетонови елементи за бетонова камера 

 

лв.

Доставна цена

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нов текст:

Услуга

 

Мярка

Цена без ДДС

 

Тъжни обреди:

 

 

1.

Ръчно изкопаване, оформяне и засипване на стар гроб

лв.

200,00

2.

Изкопаване, оформяне и засипване на нов гроб

лв.

141,75

3.

Изкопаване на гроб за бетонова камера

лв.

380,00

4.

Бетонови елементи за бетонова камера

лв.

Доставна цена

5.

Предсрочно изкопаване на гробно място преди изтeкъл санитарен срок

лв.

240,00

6.

Урнополагане

лв.

75,00

7.

Изваждане на кости от гробно място

лв.

55,00

8.

Абонаментно поддържане на гробно място

лв./месец

20,00

9.

Подравняване на гробно място - еднократно

лв.

16,00

10.

Транспорт с катафалка (цена на км. в града)

лв.

1,20

 

11.

Транспорт с катафалка (цена на километър извън града)

 

 

лв.

0,80

12.

Надпис на кръст / табелка

лв.

2,00

13.

Граждански ритуал

лв.

25,00

14.

Ламиниране (1бр.) формат А4

лв.

1,00

15.

Изработка на некролог черно-бял 1 бр. по образец

лв.

0,40

16.

Изработка на некролог цветен 1 бр. по образец

лв.

1,70

17.

Изработка на некролог с текст на клиента черно-бял 1 бр.

 

лв.

0,50

 

18.

Изработка на некролог с текст на клиента цветен 1 бр.

 

лв.

2,00

 

 

19

Поставяне на некролог във витрина на територията на гробищния парк - 1 бр. за 10 дни

 

 

лв.

2,00

20.

Ползване на хладилна камера (за 1 час)

лв.

1,00

21.

Ползване на помещение за престой на покойник (за 1 час)

 

лв.

0,75

22.

Изработка на портрет - черно бял

лв.

8,00

23.

Изработка на портрет - цветен

лв.

10,00

24.

Попълване на гроб с пръст

лв.

15,00

25.

Почистване на гробно място:

 

 

 

- от треви и ниски храсти

лв.

10,00

 

- от големи храсти и издънки

лв.

20,00

 

- от дървета

лв.

30,00

26.

Местене на капак от гроб

лв.

15,00

27.

Копирни услуги за 1 стр. формат А4

лв.

0,10

28.

Справка в регистъра за гробни места

 лв.

 2,00

29.

Ползване на зала (30 места) за възпоменания

лв.

25,00

30.

Ползване на зала (50 места) за възпоменания

лв.

40,00

31.

Продажба на стоки

лв.

доставна цена

32.

Продажба на кухненска продукция

лв.

по калкулация

33.

Изработване на продукция на ишлеме

лв.

по калкулация

 

Радостни обреди:

 

 

34.

Сватбен ритуал – класически / фолклорен – в зала

 

лв.

120,00

35.

Сватбен ритуал -  класически / фолклорен– в зала -  в неделя след обяд

 

лв.

130,00

36.

Сватбен ритуал – класически/фолклорен - извън зала - в града

 

лв.

170,00

37.

Сватбен ритуал - класически/фолклорен - извън града до 50 км.

 

лв.

225,00

38.

Сватбен ритуал -  класически / фолклорен - на официални празници – в зала

 

лв.

225,00

39.

Сватбен ритуал -  класически / фолклорен на официални празници – извън зала

 

лв.

270,00

40.

Сватбен ритуал – класически / фолклорен – в делнични дни

лв.

60,00

41.

Сватбен ритуал – разписване – в делнични дни

лв.

25,00

42.

Ритуал - златна, сребърна сватба

лв.

60,00

43.

Ритуал именуване

лв.

20,00

44.

Фотографско право:

 

 

 

-І етаж

лв.

18,00

 

-ІI етаж

лв.

35,00

 

 

 

„§2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.”

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

                                                                                                          Приложение 1

 

 

КАЛКУЛАЦИЯ - ИЗВАЖДАНЕ НА КОСТИ ОТ ГРОБНО МЯСТО

 
       

За освобождаване на стар гроб за повторно ползване са пряко заети двама гробари и един служител на длъжността Обредник

 
 
       
       

Разходи за освобождаване на гробното място

лв.за гроб

 

 

 

 

 

 

БИНДЕР

0,10

 

 

ИНДИКАТИВНИ НОМЕРА

0,50

 

 

РЕГИСТЪР костница

0,30

 

 

ГУМЕНИ ПРЕСТИЛКИ

3,00

 

 

РЪКАВИЦИ

8,00

 

 

ПРЕДПАЗНА МАСКА

0,40

 

 

РАЗХОДИ ЗА ИНСТРУМЕНТИ

1,50

 

 

РАЗХОДИ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИОННИ ПРЕПАРАТИ, ВОДА

1,00

 

 

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

35,40

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ 10%

5,02

 

 
 

55,22

 

 

 

ГОДИШНА СПРАВКА

 

 

ОБРЕДНИК

ГРОБАР

 

РАБОТНА ЗАПЛАТА

6840

5640

 

КЛАС

2034,96

1974

 

ОСИГУРОВКИ

1668,49

1431,43

 

СБКО

198,38

198,38

 

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

310

310

 

ГОДИШЕН РАЗХОД

11051,83

9553,81

 

СР.МЕС.РАЗХОД

920,99

796,15

 

СР.ДНЕВЕН РАЗХОД

43,86

37,91

 

РАЗХОД ЗА ЧАС

5,48

4,74

 

 

 

 

 

ЗАЕТОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Един обредник общо три часа със следните дейности:  търсене в регистър, проверка в информ.система, посещение на гр.място, отразяване на промени в регистър и завеждане в регистър костница, други

Двама гробари по 2 часа със следните дейности: откриване на тл.останки, освобождаване на тл.останки, прибиране в специална торба за кости, запечатване на торбата, маркиране с индикативен номер, поставяне в костница, дезинфекция на гр.място, дезинфекция на работника, други

 

часове

3

4

 

 

16,45

18,96

 

 

 

35,40

 

 

КАЛКУЛАЦИЯ  абонаментно поддържане на гробно място

един общ работник два пъти месечно по два часа

 
   
   

1.  ПРЕКИ РАЗХОДИ

лв.за гроб  / брой

Разходи за инструменти

0,50

Разходи за хербицид за поддържане на гробното място

0,18

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ два пъти на мес. по 2 часа

17,92

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ 10%

1,86

 

20,46

 

ГОДИШНА СПРАВКА

 

общ работник

РАБОТНА ЗАПЛАТА

5520

КЛАС

1656

ОСИГУРОВКИ

1349,09

СБКО

198,38

РАБОТНО ОБЛЕКЛО

310

ГОДИШЕН РАЗХОД

9033,47

СР.МЕС.РАЗХОД

752,79

СР.ДНЕВЕН РАЗХОД

35,85

РАЗХОД ЗА ЧАС

4,48

 

 

ЗАЕТОСТ НА ПЕРСОНАЛА 1 общ работник

почистване на гр.м.от треви, отпадъци, увехнали цветя, свещи и др., напръскване на гр.място и окологр.простр.. с хербицид, окопаване, заравняване, почистване на паметник, поддържане и почистване на техниката /помпи,мотики и др./, обезопасяване с ЛПС, и др.

часове   - два пъти месечно по два часа

4

 

17,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛКУЛАЦИЯ:  Подравняване на гробно място за 40 дни

     

Един общ работник за почистване + един гробар за оформяне на гробното място

     

1.  ПРЕКИ РАЗХОДИ

лв.за гроб  / брой

 

Разходи за инструменти

0,50

 

РАЗХОДИ ЗА ПЕРСОНАЛ

13,96

 

АДМИНИСТРАТИВНО УПРАВЛЕНСКИ РАЗХОДИ 10%

1,45

 

 

15,91

 

 

ГОДИШНА СПРАВКА

 

 

общ работник

ГРОБАР

РЗ

5520

5640

КЛАС

1656

1974

ОСИГ.Р-Л 18,8 %

1349,09

1431,43

СБКО

198,38

198,38

Р.ОБЛЕКЛО

310

310

ГОДИШЕН РАЗХОД

9033,47

9553,81

СР.МЕС.РАЗХОД

752,79

796,15

СР.ДНЕВЕН РАЗХОД

35,85

37,91

РАЗХОД ЗА ЧАС

4,48

4,74

 

 

 

ЗАЕТОСТ НА ПЕРСОНАЛА

Дейности общ работник: почистване на гр.място от цветя, бутилки и др,,, почистване на окологробното пространство от пръст, кал, и др.

Дейности гробар:  изравняване на гробното място, допълване /отнемане/ с пръст, поставяне на рамка за гроб, цялостно оформяне на мястото

часове

1

2

 

4,48

9,48

 

 

13,96

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
1.13° C предимно облачно
Нагоре