Окончателни резултати от проведенено интервю за длъжността "Старши юрисконсулт" в дирекция "АПИТО"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 20.06.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 15:00 часа комисия в състав:

Председател:

Председател: Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1. Боряна Андреева – Директор на дирекция АПИТО;
  2. Росица Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  3. Георги Ковачев – Старши експерт в Дирекция МДТ -  правоспособен юрист;

4. Христина Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокол за допускане от 16.06.2017 година до интервю за длъжността е допусната:

 

1. Цветелина Тончева Енчева

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидата подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на  отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1Цветелина Тончева Енчева

722

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Старши юрисконсулт“ в дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“  в Община град Добрич,

 

НА ПЪРВО МЯСТО Цветелина Тончева Енчева.

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
7.75° C ясно небе
Нагоре