Допуснати ди събеседване кандидати за длъжността "Чистач/хигиенист" в ОП "Общински пазари"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 29.05.2017г. в 16,30 ч., комисия, назначена със Заповед № 552/25.05.2017г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: Калин Рачев –  Директор на ОП „Общински пазари”

и членове:

1. Десислава Стойчева – Гл. счетоводител на ОП „Общински пазари”

2. Росица Атанасова  –  Касиер, счетоводство в ОП „Общински пазари”

3. Милен Лунчев – Домакин в ОП „Общински пазари”

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Чистач/Хигиенист” в ОП „Общински пазари” град Добрич.

Документи за участие са подадени от:

Емилия Стефанова Александрова

Йордан Савов Йорданов

Анифе Рустем Исмаил

Силвия Кочева Стоянова

Стоян Александров Христов

Магдалена Николова Йорданова

Ремзие Ниязи Якубова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

Стоян Александров Христов

Силвия Кочева Стоянова

Магдалена Николова Йорданова

Анифе Рустем Исмаил

Ремзие Ниязи Якубова

Емилия Стефанова Александрова

 

Комисията реши да не допусне до събеседване:

Йордан Савов Йорданов  -  липса на необходими документи за кандидатстване.

 

Допуснатите кандидати ще се информират за датата и часа на провеждане на събеседването.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 30.05.2017г. (вторник) по график, в административната сграда на ОП „Общински пазари” – на адрес: гр. Добрич, пл. „Македония” № 14, в кабинета на Директора на ОП „Общински пазари”.

 

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки не територията на Община град Добрич от 1.10.2020 до 30.11.2020 г.

30.09.2020

З А П О В Е Д № 1343 гр. Добрич, 30.09.2020 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във...

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки не територията на Община град Добрич от 1.10.2020 до 30.11.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.5° C разкъсана облачност
Нагоре