Окончателни резултати от конкурс за длъжността Началник отдел "Инфраструктура и околна среда"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 16.05.2017 година в кабинет 206, ет. 2 в Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав:

Председател: Мария Михайлова Качанова-Димитрова, Директор на дирекция УТИОС

и членове:

2. Росица Тодорова Маркова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

3. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в дирекция БФ,

проведе интервю за длъжността Началник отдел на отдел ИОС, дирекция УТИОС, Община град Добрич.

 

Съгласно Протокола от 12.05.2017 г. до интервю за длъжността е допусната:

 

 

Емилия Желязкова Атанасова

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидатът притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

 

Преди започване на интервюто, кандидатът се подписа на Формуляр за преценка на кандидата от интервю за ръководни длъжности (Приложение №5 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

 

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №5 (приложени към протокола).

 

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидатът е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

Емилия Желязкова Атанасова

404

Ориентация към резултати, компетентност за преговори и убеждение, комуникативна компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността Началник отдел на отдел ИОС, дирекция УТИОС в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО  Емилия Желязкова Атанасова.

 

Актуално

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли

14.07.2020

З А П О В Е Д   № 936   гр. Добрич, 13.07. 20 20 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 и чл. 63в от...

Кметът на Добрич издаде заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки от 13 до 15 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
13.57° C ясно небе
Нагоре