НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич, условията и реда за водене, поддържане и достъп до информацията в него.

 

Чл.2. Регистърът на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич, наричан по-нататък „регистър” е публичен електронен, поддържа се от Община град Добрич и се води по образец (съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба).

 

Чл.3. На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат всички общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич.

 

Чл.4. В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

 

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

 

Чл.5. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:

 

 1. Подаване на Заявление за регистрация по образец (Приложение №2 към настоящата Наредба), с входящ номер на заявлението за вписване;
 2. Наименование, адрес на управление и адреси на ползваните от детската градина, и центъра за подкрепа на личностното развитие сгради;
 3. Година на откриване на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 4. Код по БУЛСТАТ;
 5. Данни за преобразуване/промяна – вид, номер и дата на последния акт за преобразуване/промяна на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 6. Акт за собственост;
 7. Източник на финансиране;
 8. Законен представител на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие (трите имена, длъжност);
 9. Адрес, телефон, електронен адрес и интернет страница (при наличие);
 10. Видове дейности, за които е регистрирана детската градина/ центърът за подкрепа за личностно развитие;
 11. Наличие на  почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина;
 12. Численост на персонала (педагогически и непедагогически);
 13. Капацитет на институцията (брой деца, брой групи);
 14. Участие в проекти;
 15. Условие за достъп на хора с увреждане;
 16. Основание на заличаване на регистрацията;
 17. Училищно настоятелство към детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 18. Обществен съвет към детската градина.

 

 Чл.6. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

 

(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.

 

 Чл.7. (1) Действията по вписване и водене на  регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община град Добрич.

 

(2) Лицето по ал.1 вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

 

(3) В 3-дневен срок от подаденото заявление от страна на директора на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие, длъжностното лице по ал. 1 извършва вписването или настъпилата промяна.

 

(4) Лицето по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.

 

(5) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявлението за регистрация по реда на тяхното подаване.

 

(6) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

 

(7) Регистърът и заявлението за вписване, с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.

 

 Чл.8. (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина/на центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община град Добрич заявление по образец, с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване (съгласно Приложение № 2 към настоящата Наредба).

 

(2) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата директорът на детската градина/на центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община град Добрич заявление за отразяване на промяната в Регистъра (съгласно Приложение № 3 към настоящата Наредба).

 

Чл.9. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

 

(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се представя с ново вписване.

 

(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.

 

 Чл.10(1) За заличаване в регистъра директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община град Добрич заявление по образец, с мотиви за извършване на заличаването и приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата за извършеното заличаване (съгласно Приложение № 4 към настоящата Наредба).

 

 (2) Заличаването в регистъра се извършва от длъжностното лице по чл.5, ал.1 в случаите:

1. когато детската градина/центърът за подкрепа за личностно развитие преустанови дейността си за повече от една учебна година;

2. при прекратяване дейността на юридическото лице.

 

Чл.11. (1)  Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.

 

(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез официалната интернет-страница на Община град Добрич или от длъжностното лице по чл. 5, ал. 1 от настоящата Наредба.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич се издава на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§2 Неразделна част от наредбата са: Приложение № 1- Образец на публичен електронен регистър, Приложение № 2 – Образец на заявление за регистрация; Приложение № 3 –Образец на заявление за промяна в обстоятелства и Приложение № 4 – Заявление за заличаване на регистрация.

§3. Настоящата Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община град Добрич може да  бъде изменяна и допълвана по реда на нейното приемане.

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № 19-5 от 25 април 2017 година на  Общински съвет град Добрич.

§5. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й на официалната интернет-страница на Община град Добрич.

 

Приложение № 2

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

З А Я В Л Е Н И Е   З А  Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

по чл.1, ал.2 от Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

……………….....................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

.......................................................................................................................................................

(длъжност)

ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

.......................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

 

да бъде вписан в регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

……………………………………………………………………………………………...……

 

............………………………………………………………………………………………...…

Моля, да бъдат вписани в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич следните данни:

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

Населено място гр./с. .................................................................., пощенски код ....................

област .............................................................., община/............................................................

бул./ул./........................................................................................................................ № ...........

тел: ……………………, факс: ………………….., e-mail: ………………………………….,

 

официална интернет-страница.................................................................................................

(Забележка: Посочва се адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции.)

АДРЕС НА МЕСТОИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

 

Населено място гр./с....................................................................., пощенски код ...................

 

област..............................................................., община............................................................

 

бул./ул.............................................................................................................................№.........

 

 

ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

.......................................................................................................................................................................

КОД ПО БУЛСТАТ

 

.....................................................................................................................................................................

 

ДАННИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ/ПРОМЯНА – ВИД, НОМЕР И ДАТА НА ПОСЛЕДНИЯ АКТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ/ПРОМЯНА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

.....................................................................................................................................................................

 

АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ

 

.....................................................................................................................................................................

 

 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

 

........................................................................................................................................................................

 

РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

.....................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е РИГИСТРИРАН ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

НАЛИЧИЕ НА ЯСЛЕНИ ГРУПИ, ПОЧАСОВИ, СЪБОТНИ-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

………….......................................................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………...

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ)

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИЯТА (БРОЙ ДЕЦА, БРОЙ ГРУПИ)

………….......................................................................................................................................

 

 

………….......................................................................................................................................

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

………….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

ЗАЯВИТЕЛ:

................ 20…… г.                                                                                         …………………..

(подпис и печат)

 

 

Приложение № 3

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

З А Я В Л Е Н И Е   ЗА  П Р О М Я Н А  В   О Б С Т О Я Т Е Л С Т В А ТА

по реда на Наредбата за водене на регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

 

………………………...……………………………………………………. ………………….

(трите имена, длъжност)

 

......................................................................................................................................................

представляващ

 

………...……………………………………………..………………………………………

 

..................................................................................................................................................

(наименование на детската градина/център за подкрепа за личностно развитие, адрес)

.................................................................................................................................................................................

 

Моля, да бъдат отразени в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич настъпилите промени в обстоятелствата на детската градина/център за подкрепа за личностно развитие да бъдат  отразени по следните причини:

 

 

………………………………………………………………………………………………...…

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(посочват се настъпилите промени и причини)

 

Прилагам следните документи:

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

ПОДПИС :

……………20……г.                                                            ………..……………….

(подпис и печат)

 

Приложение № 4

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

З А Я В Л Е Н И Е   ЗА   З А Л И Ч А В А Н Е

по реда на Наредбата за водене на регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

 

………………………...……………………………………………………. ………………….

(трите имена, длъжност)

 

......................................................................................................................................................

представляващ

 

………...……………………………………………..………………………………………

 

..................................................................................................................................................

(наименование на детската градина/център за подкрепа на личностното развитие , адрес)

 

Моля, детската градина/център за подкрепа за личностно развитие да бъде заличен/а от регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич по следните причини :

 

 

………………………………………………………………………………………………...…

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Прилагам следните документи:

 

......................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................

 

 

ПОДПИС :

……………20……г.                                                            ………..……………….

(подпис и печат)

Прикачени файлове

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.28° C слаб снеговалеж
Нагоре