Община град Добрич представя проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците

Община град Добрич представя проект на Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община град Добрич (2017-2019 г.). В срок от 28.04.2017 г. до 29.05.2017 г., можете да изпращате Вашите предложения и становища на e-mail: domd@abv.bg

 

ОБЩИНСКА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

(2017 – 2019 г.)

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Резюме на Общинската стратегия

I.Въведение

1. Нормативни изисквания за разработката

2. Общи постановки за процеса на подкрепа на личностно развитие в контекста за Закона за предучилищно и училищно образование и Наредбата за приобщаващо образование

 

II. Предпоставки за разработката и предизвикателства

 

III. Резюме на анализа на състоянието на образователните институции на територията на Община град Добрич за осигуряване на подкрепа за личностно развитие

1. Обща характеристика на образователните институции на територията на Община град Добрич

1.1. Общи сведения за  образователните институции в Община град Добрич

1.2. Данни за деца от специализираните институции за предоставяне на социални услуги и на децата, на които се предоставят социални услуги в общността или социални услуги от резидентен тип

1.3. Данни за обхват и посещаемост на децата и учениците за учебната 2015/2016 г.

 

2. Деца и ученици в системата на предучилищното и училищно образование в контекста на приобщаващото образование

2.1. Данни за включването на децата и учениците във  форми за развитие на интересите и потребностите

2.2. Данни за деца и ученици  в риск

2.3. Данни за деца и ученици със специални образователни потребности

2.4. Данни за деца и ученици с хронични заболявания

2.5. Данни за деца и ученици с изявени дарби

 

3. Кадрова обезпеченост със специалисти в системата на предучилищно и училищно образование за осигуряване на подкрепа за личностно развитие

3.1. Данни за персонала в училищата и детските градини и други специалисти на територията на Община град Добрич

3.2. Информация за възможностите на училищата и детските градини за ресурсно обезпечаване на подкрепа на децата и учениците със СОП

3.3. Кадрова осигуреност със специалисти в социални и други институции  на територията на Община град Добрич

3.4. Реализирани  форми за повишаване на педагогическите компетенции на педагогическите специалисти,  свързани с  осигуряване  и реализиране подкрепа за личностно развитие на децата и учениците

 

4. Подкрепяща среда и условия за личностно развитие

4.1. Обща обезпеченост на средата

4.2. Достъпна физическа и архитектурна среда

4.3. Специализирана подкрепяща среда в образователните институции на територията на Община град Добрич

4.4. Допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици с изявени дарби

 

5. Взаимодействие и партньорски мрежи. 

5.1.Изградени партньорства между образователните институции и други заинтересовани страни

5.2. Изграждане на партньорства с други институции, функциониращи на територията на Община град Добрич в изпълнение на дейностите по подкрепа на личностното развитие

 

6. Анализ на състоянието на Община град Добрич по отношение готовността й за приобщаващо образование

6.1.Общинска политика за  подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, специфични условия, обективни и субективни трудности, рискове, възможни решения

6.2. Сътрудничество между институциите в системата на предучилищното и училищното образование, държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги

6.3. Добри практики в областта на приобщаващото образование

 

IV. Визия и стратегически цели на Общинската стратегия

1. Визия на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие(2017– 2019 г.)

2. Стратегически цели на Общинската стратегия

 

V. Дейности за изпълнение на стратегическите цели

 

VI. Критерии за оценка на изпълнението на Стратегията

1. Предмет на оценката

2. Критерии за оценка на изпълнението на Стратегията

 

VII. Координиране на изпълнението на Общинската стратегия

 

С целия текст на Стратегията можете да се запозанете тук.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.05° C облачно
Нагоре