Резултати от обществено обсъждане на проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти

Вносител на предложението

Предложение

Приема се/Не се приема; Мотиви

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

Да влезе текст в Наредбата, с който да се възстановят таблата за предизборна агитация.

Не се приема. Определянето на местата за предизборна агитация са в правомощията на Кмета съгласно Изборния кодекс, чл.134, (3).

Илия Илиев, "Калина ЕЛ 15"

Да се внесат промени в чл.4 и чл.24(5) да отпадне, за да стане възможна търговията с царевица и пуканки.

Не се приема. Наредбата не забранява такава търговия, а конкретните възможни места ще бъдат посочени в Схема.

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

В чл.5 (3), т.2 - "за организираните сезонни тераси към ООХ - за срок до 5 години при липса на промени в обстоятелствата“.

Не се приема. Не е постъпвало досега такова искане от страна на бизнеса. Няма обективна нужда от такъв текст.

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

В чл.6 (1), т.2 и 3 да отпаднат

Приема се.

ПК "Транспорт, инфраструктура и екология"

ПК "Търговия, услуги и туризъм"      ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

В чл.7 да се добави нова ал.7 със следния текст: "Преместваеми обекти за продажба на цигари, алкохол и хазартна дейност се поставят на не по-малко от 200 метра разстояние по права линия от оградата на училища и детски градини“

Не се приема. Не е необходимо да се преуреждат обществени отношения, които вече са регламентирани в по-висок по степен нормативен акт, а именно Закон за здравето, Закон за хазарта и Закон за тютюневите изделия.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.10 (1), т.6 - да отпадне "унифициран дизайн" и да се отдели текста "масички за правостоящи" в отделна точка

Не се приема. Обектите в т.6 са в една точка, защото са функционално свързани.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.20 (2), т.1 - монтаж на свързващи елементи с терена, с изключение на чадъри и тенти - да се измести в края на текста

Приема се.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.20 (2), т.4 - да отпадне

Приема се.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.21 (1) - зоните в различните наредби са различно обозначени и с различен обхват - да се уеднаквят. Да има и Приложение на зоните.

Не се приема. Зоните в този проект за Наредба са еднакви със зоните в Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.22 (2) - текстът да стане "Допускането на цитираните в ал.1 временни връзки може да стане след предварително съгласуване със съответните ведомства и експлоатационни дружества преди одобряване на схемите".

Не се приема. Ползвателят определя параметрите на необходимото захранване и общинска администрация не може да поеме предварителното съгласуване на дейността му от негово име.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.24 (6) - да отпадне

Не се приема. Не приемаме предложението за чл.5 (3), т.2, затова трябва да остане този текст, за улесняване на търговците.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.33 (2) - да отпадне текстът "кадастрална карта"

Не се приема. Текстът се отнася до територии, които не са обхванати в ПУП (бившият автопазар)

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.36 (3) - да добавим "или въз основа на писмен договор за наем на заетата от съоръжението площ."

Приема се.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                                

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.41 т.11 - недовършено изречение

върху далекосъобщителни мрежи и съоръжения

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                                

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.76 (4) - да отпадне от текста "и издава изпълнителен лист за събиране"

Приема се.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"                                               

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

чл.76 (5) - да отпадне

Приема се.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"

чл.79 - В Административнонаказателните разпоредби не е предвидена възможност за налагане на имуществена санкция на юридически лица, а само глоба на физически. Да се допълни текст с възможност да се наказват и юридически лица с имуществена санкция.

чл.79 (2) - е точно такъв текст

ПК "Законност, обществен ред и контрол"

чл.79 - В Административнонаказателните разпоредби да се предвиди възможност за отправяне на предписание до допусналите нарушение на Наредбата, след което да се наказват при неизпълнение на предписанията.

Не се приема. Изричното задължаване на администрацията да извършва допълнителни административни действия затормозява работата ѝ.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"

чл.79 (1), т.1 - навсякъде да се добави "или".

Приема се.

ПК "Законност, обществен ред и контрол"

чл.79 (1) - има противоречие с чл.232 (5), т.7 от ЗУТ. Глобата трябва да бъде от 1000 до 5000 лева.

Приема се.

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

ДР §1, т.3 - "НВМОП или СФУК на община Добрич" да отпадне

Приема се.

ПК "Устройство на територията, жилищна политика и строителство"

ПЗР Приложение 1 - "АКТУАЛИЗИРАНИ СЪС ЗАПОВЕД №65 ОТ 23.01.2013 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ" да отпадне

Приема се.

ТСО на слепите

Да се премахнат рекламните табла, разположени по бул. "25-ти септември".

Заложено е в чл.24 (5)

 

   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
18.24° C разкъсана облачност
Нагоре