Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.03.2017 г. до 24.04.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

М О Т И В И

към проект на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич

            1. Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба:

Сега действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич е приета с решение № 50-1 от 20 септември 2011 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 9-16 от 26.06.2012 година, изм. и доп. с решение № 11-6 от 20.09.2016 г. Същата съдържа текстове, които е необходимо да се осъвременят и да отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащото законодателство.

При извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че съществуващата регламентация не отразява в достатъчна степен настъпилите промени в обществените отношения. Това наложи изготвяне на проект на нова наредба.  Необходимо е и привеждане на нормативния акт в съответствие и със Закона за устройство на територията (ЗУТ);

С тази наредба се уреждат условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане по чл. 55 и чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията върху поземлени имоти на територията на Община Добрич.

Настоящата Наредба е съобразена с проблемите, които са възникнали, както за гражданите, така и за служителите, ангажирани с практическото приложение на досега действащата наредба. В същата е отразена необходимост от определяне на видовете, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на преместваемите обекти, както и условията и реда за тяхното разрешаване.

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови нормативни актове.
 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Актуализиране на материята, отнасяща се до реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич, както и осъществяване на ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата;

Регламентиране на взаимоотношенията между Община град Добич и търговците, желаещи да ползват сезонни тераси пред заведенията си и да указват обектите си чрез поставянето на рекламно-информационни елементи, както и облекчаване на процедурата за реализиране на инвестиционните намерения.

          3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

            Повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване  разпоредбите на наредбата;

            Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

            Създаване на по-добри условия за обслужване на търговците и реализиране на бизнес намеренията им;

            Създаване на по-добро търговско обслужване на гостите и гражданите на града;

            Приходи за Община град Добрич при ползване на сезонни тераси и разполагане на РИЕ.

           4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

            За прилагането на наредбата не са необходими финансови средства.

            5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

ПРОЕКТ

НАРЕДБА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ПОСТАВЯНЕ И ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОБРИЧ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане по чл. 55 и чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) върху поземлени имоти на територията на Община Добрич.

      (2) С тази наредба се уреждат и условията и реда за поставяне и премахване на рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане по чл.57, ал.1 от ЗУТ.

Чл.2. (1) Тази наредба определя видовете, предназначението и изискванията към оформлението и поставянето на преместваемите обекти и правомощията на отделните звена на общинската администрация относно условията и реда за тяхното разрешаване, поставяне и премахване.

         (2) Тази наредба урежда реда за поставяне на преместваеми обекти в поземлени имоти - частна, общинска и държавна собственост.

Чл.3. Обектите по чл. 1 от тази наредба не представляват строежи по смисъла на § 5, т.38 от Допълнителните разпоредби на ЗУТ, не са недвижими имоти по смисъла на чл. 110 от Закона за собствеността, не се нанасят в кадастралната карта, нямат постоянен устройствен статут, не са трайно свързани с недви­жимия имот, в който са поставени  и могат да се преместят на повече от едно място.

Чл.4. (1) Преместваемите обекти са:

1. Обекти за извършване на търговски и други обслужващи дейности;

2.  Други елементи на градското обзавеждане;

3.  Рекламно-информационни елементи;

4.  Сезонни тераси към обекти за обществено хранене (ООХ);

5.  Спирки за масовия градски транспорт.

6. Обекти за увеселителна дейност :

А) Цирк;

Б) Атракционни съоръжения;

7. Шатри и сцени за рекламна дейност, пред изборна агитация.и фестивали/концерти)

8. Хладилни витрини, машини и съоръжения за топли и /или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, хладилни витрини, фризери пред търговски обекти.

9. Стелажи за цветя, плодове и зеленчуци пред обекти с такова предназначение.

10. Детски механизирани съоръжения и др.

            (2) Рекламно-информационните елементи освен преместваеми обекти могат да бъдат и рекламни пана, надписи и други по фасади.

Чл.5. (1) Разрешение за поставяне се издава по реда и условията на настоящата Наредба на ползвателя на преместваемия обект.

            (2) Преместваемите обекти се поставят с разрешение на Главния архитект на Община град Добрич или упълномощено от него длъжностно лице.

            (3) Разрешението за поставяне се издава:

1. за обектите по чл.4, ал.1, т. 1 и 3 - със срок на действие до 5 (пет) години;

2. за организираните сезонни тераси към ООХ – ежегодно;

3. за спирките за масовия градски транспорт - в  съответствие със сключения концесионен договор;

           4. за транспаранти – със срок на действие до 1 (един) месец;

           5. за табла на училищата, поставяни за 24 май – със срок на действие до 1 (един) месец;

           6. за обекти, разположени в частни имоти – безсрочно.

         7. за обектите по чл. 4 ал.1 т.6 и  7- със срок на действие, съгласно продължителността на мероприятието, но не повече от 1 м.

            (4) След изтичане на срока на разрешението, преместваемите обекти  се премахват. При премахване на преместваемите обекти, ползвателите им са задължени да възстановят имота или терена, върху или на който е поставен обекта, в първоначалния му вид.

        (5) Преместваемите обекти се разполагат в съответствие с правилата и нормите за устройство на територията, архитектурно-художествените, инженерно-техническите, противопожарните и санитарно-хигиенните изисквания за формиране на благоприятна и общодостъпна жизнена среда.

Чл. 6. (1)  Не са предмет на тази наредба:

1. Преместваеми обекти, разположени в имоти, отредени по действащ подробен устройствен план (ПУП) за пазари и базари, с изключение на рекламните елементи;

2. Временните строежи по чл.49 – 55 от ЗУТ, с изключение на временните преместваеми обекти по чл.55 от ЗУТ, за които се издава разрешение за поставяне;

3. Временните строежи по §. 17 от ПР на ЗУТ.

            (2) Наредбата не се прилага и в случаите на:

1. Поставянето на пътни знаци съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата (ЗДП) и Правилника за прилагане на ЗДП;

2. Поставяне   на   табели   за   наименование   на   улици,   площади   и административни номера на имотите.

Глава втора

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВСКИ И ДРУГИ ОБСЛУЖВАЩИ ДЕЙНОСТИ И ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Раздел първи

Общи разпоредби

Чл. 7. (1) Върху поземлени имоти могат да се поставят преместваеми увеселителни обекти и преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности - павилиони, кабини, зарядни колонки за електрически превозни средства, както и други елементи на градското обзавеждане (спирки на масовия градски транспорт, пейки, осветителни тела, съдове за събиране на отпадъци, чешми, фонтани, часовници и съоръжения на градската среда).

          (2) За обектите по ал. 1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с настоящата наредба, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от Главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

            (3) В недвижими имоти - паметници на културата, разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.

          (4) В имоти частна собственост разрешение за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изричното писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ.

        (5) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят върху части от тротоари (при спазване на минимален сервитут за преминаване от 1, 50 метра), части от площадни пространства, както и върху свободни площи и имоти, без това да пречи на основното предназначение на терените, върху които се поставят.

            (6) Преместваеми обекти по ал.1 могат да се поставят и върху държавни, общински или частни терени (парцели), върху които не е осъществено предвиденото съгласно ПУП строителство, до неговото осъществяване.

Чл. 8. Условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на вътрешните работи и председателя на Държавната агенция за  закрила на детето.

Раздел втори

Видове преместваеми обекти

Чл. 9. (1) Според поставянето върху терена, преместваемите обекти са:

1. мобилни, без връзка с терена – организирани сезонни тераси към ООХ, базари на открито, павилиони;

2. с връзка с терена – спирки на градския транспорт, телефонни кабини.

                        (2) Според обвързването им с инженерната инфраструктура, преместваемите обекти са:

            1. Без връзка;

            2. С временни връзки.

Чл. 10.   Преместваемите обекти са:

(1) По предназначение:

1. Павилиони с площ до 12 кв.метра;

2. Спирки на градския транспорт;

3. Телефонни кабини,

4. Хладилни, автоматични и други съоръжения на открито;цирк , сцени

5. Спортни, увеселителни, атракционни и детски съоръжения, цирк, сцени.

6. Организирани сезонни тераси към О ОХ, масички за правостоящи по унифициран дизайн към ООХ;

7. Тоалетни кабини;

8.  Паркови и улични елементи на градското обзавеждане.

9. Стелажи, щендери, колички, стойки за излагане на стоки за продажба на открито и шатри.

10. Зарядни колонки за електрически превозни средства

 (2) По вид :

1. С унифициран (типов) дизайн – промишлен продукт, предназначен за серийно производство;

2. С индивидуален дизайн – предназначени за единично производство, съобразено със спецификата на градската среда.

Чл. 11. Главният архитект на Общината, одобрява проекти за типови преместваеми обекти по целесъобразност, след съгласуване с разширен Общински експертен съвет по устройство на територията (ОбЕСУТ).

Раздел трети

Схеми за поставяне на преместваемите обекти

Чл. 12. Разполагането на преместваеми обекти върху държавни и общински имоти и терени или части от тях, се допуска само на основание изработена схема за поставяне, одобрена от Главния архитект, след разглеждане и приемане от ОбЕСУТ.

Чл. 13. (1) Схемите се изработват върху извадка от действащ подробен устройствен план, с нанесени обекти и зони за разполагане.

(2)       Схемите за разполагане на преместваеми обекти за търговия се изработват служебно от служители на Дирекция “Устройство на територията, инфраструктура и околна среда” (УТИОС), в която обектите следва да фигурират под точно определени предназначение и номер. Към архитектурните схеми за поставяне на преместваеми обекти при необходимост се изготвят и проекти за мероприятия за осигуряване на прилежащата инфраструктура и благоустрояване.

(3) При изготвяне на схемата за поставяне на сезонни тераси, площта на всяка една тераса се определя в съответствие със:

1. Конкретното местоположение на обекта, прилежащата инфраструктура и възможността за осигуряване на нормално преминаване на пешеходния поток;

2. Максимално допустимата площ за разполагане на места за сядане за ООХ, които не подлежат на категоризация, съгласно закона за Туризма и обслужват клиентите „от гише” е до  13,20 кв.м.

Чл. 14 (1) Ползвателите, желаещи да поставят сезонна тераса към ООХ подават заявление по образец до Кмета на общината за включване в схемата за разполагане на сезонни тераси към ООХ на територията на Община град Добрич.

(2)  Към заявлението прилагат договор за наем или документ за собственост на ООХ.

        (3) Въз основа на постъпилите заявления, отговарящи на изискванията на Наредбата се изготвя  служебна схема за площта и разположението на сезонните тераси, съобразно възможностите на прилежащата инфраструктура и съгласно изискванията на чл. 13.   

           (4) Схемата по ал.3 се разглежда и приема от ОбЕСУТ, след което в срок до 7 дни се одобрява от Главния архитект на общината.

        (5) Лицата по ал.1 се уведомяват писмено  в 7 – дневен срок от одобряване на схемата от Главния архитект,  

Чл. 15. (1) Схемите за целогодишно разполагане на преместваеми обекти се внасят за разглеждане в ОбЕСУТ при Община Добрич. На заседанието на ОбЕСУТ схемата за поставяне  се съгласува с експлоатационните дружества и контролните органи в съответствие с чл.121 от ЗУТ, а според случая и с Регионален Исторически Музей – град Добрич, Комисия по организация и безопасност на движението и др. инстанции.

            (2) Главният архитект на Община град Добрич одобрява  изготвените схеми по ал.1. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

             (3) Схемите могат да бъдат допълвани и променяни по искане на юридически или физически лица, по съображения за безопасност на движението, сигурност и естетика на градската среда, както и по решение на ОбЕСУТ или собственика на терена – Общински съвет, министерство, ведомство, Областен управител, както и при промени в нормативната уредба.

Чл. 16. Изменения в схемите се правят по реда на създаването им.

Чл. 17. Към одобрената схема за поставяне на преместваеми обекти върху терен - общинска собственост се изготвя списък на ООХ включени в схемата за разполагане на сезонни тераси, който се публикува на интернет страницата на Общината за сведение на гражданите.

 

Раздел четвърти

Общи изисквания за поставяне на преместваемите обекти

 

Чл. 18. (1) Преместваемите обекти трябва да отговарят на устройствените, инженерно–техническите, противопожарните и санитарно–хигиенните норми.

(2) Преместваемите обекти, обслужващи търговията могат да бъдат предназначени за продажба само на стоки, отговарящи на изискванията на действащото законодателство.

Чл. 19. (1) Преместваемите обекти, независимо от техния вид, трябва:

 1. Да отговарят на изискванията на чл.169 ал.1 т.1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3 т. 1 от ЗУТ
 2. Да бъдат поддържани в добро състояние и вид;
 3. Да не нарушават условията за обитаване и да не бъдат източник на шум  и замърсяване над допустимите норми;
 4. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;
 5. Да се ползват по предназначение;
 6. Да имат табела, на която да бъдат отбелязани името и адреса на ползвателя на обекта.

(2) Като слънцезащитни устройства на организираните тераси към ООХ могат да се използват само чадъри и тенти (сенници), когато той е общинска собственост. Сезонната тераса трябва да бъде в съответствие с одобрената от Главния архитект схема.

 (3) Ползвателят на преместваемия обект отговаря за спазване на предвидените в ал.1 изисквания.

Чл. 20. (1) Забранява се поставянето на преместваеми обекти, както и използването им:

1. Без издадено Разрешение за поставяне или в противоречие с издаденото разрешение за поставяне

2. В нарушение на настоящата наредба, както и на действащото законодателство;

3. В нарушение на одобрените схеми;

4. Върху изградени озеленени площи и природни забележителности ;

5. В сервитута на инженерните съоръжения.

(2) Забранява се:

 1. За сезонни тераси към ООХ - монтаж на свързващи елементи с терена, с изключение на чадъри и тенти; изграждане на подиуми и други конструкции върху реконструирани пешеходни пространства; остъкляване и ограждане с материали от всякакъв вид и спускане на прозирни завеси;
 2. Поставяне на преместваеми обекти, които закриват входове, витрини, прозорци от първи надземен етаж на сградите (освен ако обектът е на ползвателя) или затрудняват и възпрепятстват пешеходния поток и обслужването на обектите в тях;
 3.  Поставяне на нестационарни съоръжения на открито – маси, щендери, сергии, колички, стелажи, стойки и др. за извършване на търговска, рекламно-информационна и други дейности по бул. „25-ти септември”, в частта между пл. Тракийски и входа към Градски парк „Свети Георги”, с изключение на дейностите по чл. 25 от тази Наредба.
 4. Издаване на разрешение за поставяне на цирк, в 15- дневен срок предхождащ срока на вече издадено разрешение за поставяне на цирк, по заявление с такова искане.

Чл. 21. (1) За разполагане на преместваемите обекти за обслужване на търговията във връзка с различията в селищната среда, територията на Община град Добрич се разделя на четири  зони, както следва:

1. І-ва зона обхваща площите по ул. "Независимост" до пресечката с ул. "Любен Каравелов", ул. "България", ул. "Отец Паисий", ул. "Гоце Делчев", ул. "Даме Груев", бул. "25-ти Септември" от площад "Тракия" до входа на Градски парк, площад "Свобода".

2. ІІ-а зона обхваща площите, заключени в пространството между: бул."Трети март" (от входа на Градски парк), бул."Добричка епопея", бул."Добруджа", бул."25-ти Септември", ул."Ген. Георги Попов", бул."Русия", бул."25-ти Септември" (до входа на Градски парк), градски парк  „Свети Георги", с изключение на площите по т. 1.
3. ІІІ-а зона са всички останали площи без упоменатите в т. 1 и т. 2.
4. ІV-а зона обхваща квартал "Рилци".

(2)       Когато обектът е разположен на границата между две зони, се счита, че се намира в зоната с по-висока такса.

(3)       На територията на I и ІІ зона  се разрешава поставянето на преместваеми обекти по чл. 4 ал.1 т. 1, 2 и 5 само с унифициран дизайн, съгласуван с ОбЕСУТ при Община град Добрич.

(4)       На територията на останалите ІІІ и ІV зони се разрешава поставянето на преместваеми обекти по индивидуален проект, проспект на фирма - производител или снимков материал.

Чл. 22. (1) Преместваемите обекти могат да се свързват с инженерни мрежи, когато одобряващият орган прецени, че това е необходимо, посредством временни връзки, което изрично се вписва в разрешението за поставяне.

(2) Допускането на цитираните в ал. 1 временни връзки може да стане след предварително съгласуване със съответните ведомства и експлоатационни дружества.

Чл. 23. (1) Процедурата по издаване на разрешение за поставяне се открива с подаване на заявление по образец за издаване  на скица (виза) за проектиране от ползвателя на преместваемия обект.

(2) Скицата (визата) представлява копие – извадка от действащия подробен устройствен план с уточнени разположения, размери, площ, тип и предназначение на обекта, както и с указани разстояния и условия и се издава от Главния архитект на Община град Добрич в 14-дневен срок от постъпването на заявлението.

(3) Скицата (визата), която се отнася за държавни и общински имоти и терени, се издава в съответствие с предвижданията на одобрената схема.

Чл. 24. (1) За издаване Разрешение за поставяне се подава писмено заявление по образец, към което се  прилагат следните документи и данни:

1. Скица (виза) по действащ ПУП-ПРЗ с нанесени комуникации , издадена от Главния архитект - оригинал;

2. Разрешение за ползване за обекти І, ІІ и ІІІ-та категория – копие(сверява се с оригинала при подаване на заявлението) или данни за номера на удостоверението за въвеждане в експлоатация на обекта;

3. Ситуационно решение, за „Зимен” и „Летен” период, с конкретни размери в обхвата на одобрената схема по чл.56 от ЗУТ, в два екземпляра;   

4. Необходимите за обекта разрешения от съответните служби за ползване на вода, електроенергия  и други, които се изискват с нормативен акт- копия (сверява се с оригинала при подаване на заявлението);

5. Документ за внесена такса за издаване на разрешение за поставяне и одобряване на ситуационно решение – данните от оригинала се сверяват при подаване на заявлението;

6. Други документи, предвидени по действащото законодателство.

(2) За издаване на разрешение за поставяне на сезонна тераса към ООХ, ползвателите на обектите, включени в схемата прилагат към заявлението документи и данни по ал. 1, т. 1, 2 ,3, 5 и 6.

(3) Проектната документация се съгласува , при необходимост със специализираните контролни и съгласувателни органи, в зависимост от вида и местоположението на преместваемия обект преди одобряването.

(4) Когато  заявлението е за поставяне на унифициран (типов) преместваем обект, одобрен от Главния архитект, се изисква индивидуална проектна документация само относно ситуирането и временните външни връзки на обекта.

(5) В площта на сезонната тераса се влючват само места за сядане , промоционални табели и озеляване масички за правостоящи по унифициран дизайн.    

(6) За издаване на разрешение за поставяне на сезонна тераса към ООХ за всяка следваща година, в случай че не е настъпила промяна в обстоятелствата по издаденото разрешение за поставяне, ползвателят подава заявление, в което декларира липсата на промени и не е необходимо прилагането на документите по ал. 2.

(7) За обекти за обществено хранене, обслужващи клиентите „от гише” (без търговска зала за разполагане на места за сядане), които не желаят да поставят сезонна тераса, може да се издаде Разрешение за поставяне на масички за правостоящи по унифициран дизайн, пред фронта на обекта.

 (8) За преместваеми обекти по чл.4 ал.1 т.8 може да се издаде разрешение за поставяне с максимална площ до 3,0 кв.м.

(9) За преместваеми обекти по чл.4 ал.1 т.9 може да се издаде разрешение за поставяне с максимална площ до 6 кв.м.

(10) При съставен Констативен протокол и снимка от служители на общинската администрация, разрешението за поставяне се издава от датата на съставения протокол.

        (11) След подаване на заявлението длъжностното лице, което го е приело, извършва проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за актуалното вписване на търговеца в Търговския регистър.

Чл. 25. За разполагане на преместваеми съоръжения – маси, щендери, сергии, колички, стелажи, стойки и др. за продажба на открито по време на организирани от Общината временни празнични базари и мероприятия и продажба на сезонни стоки (цветя, дини, пъпеши, тикви, зеле и др.) – не се издава разрешение за поставяне. В тези случаи се изготвя служебно от дирекция УТИОС схема на разполагане, която се одобрява от гл. архитект.

Чл. 26. (1) Разрешение за поставяне на преместваеми обекти се издава в7-дневен срок от постъпване на заявлението до Главния архитект на Общината.

            (2) В разрешението за поставяне се вписват всички основания за издаването му, вид и дейност на обекта, площта и местонахождението му, указано точно върху одобрена схема/ ситуация, задълженията на ползвателя, включително поддръжката и хигиената на прилежащите площи, срока за поставяне на обекта и всички условия свързани с поставянето, експлоатацията и премахването на обекта.

        (3) Отказът за издаване разрешение за поставяне се мотивира писмено и се съобщава на заинтересованите лица при условията и реда на Административно процесуалния кодекс.

Чл. 27. Издадените Разрешения за поставяне се вписват и съхраняват в отделен регистър, който се води и съхранява от общинската администрация.

Чл. 28. (1) При получаване на разрешението за поставяне на преместваемите обекти – сезонна тераса към ООХ и масички за правостоящи по унифициран дизайн към ООХ, ако теренът е общинска собственост, се заплаща такса за ползване на мястото, определена в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги (НОАМТЦУ), в зависимост от зоната, в която се намира теренът.

             (2) За разрешение със срок по-дълъг от 1 (един) месец, таксата за текущия месец се заплаща най-късно до последния работен ден на предходния месец.

Раздел пети

Специални изисквания към преместваемите обекти върху терени – общинска и държавна собственост

Чл. 29. (1) При прекратяване на ползването на мястото, преди да е изтекъл срокът на издаденото разрешение по чл. 28, ползвателят е длъжен да уведоми писмено общинска администрация в 7-дневен срок преди  прекратяване на дейността , като приложи издаденото му разрешение – оригинал и се задължи да освободи общинския терен и заплати дължимата такса в посочения срок.

          (2) Ако лицето не изпълни задълженията си по ал. 1, дължимата такса за ползване на мястото до края на периода на издаденото разрешение подлежи на принудително събиране по реда на ДОПК.

Чл. 30. (1) Правото за поставяне на самостоятелни търговски обекти върху общински терени се предоставя чрез публично оповестени търг или конкурс по реда на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

            (2) В случай на предсрочно прекратяване на наемния договор, срокът на разрешението за поставяне се счита за изтекъл по право.

            (3) Общински имоти, върху които са разрешени обекти за търговия не могат да се пренаемат, да се преотстъпват за ползване или да се ползват съвместно по договор с трети лица. Ползването им трябва да се осъществява само в съответствие с разрешеното предназначение. При констатирани нарушения сключеният договор се прекратява, а съответният преместваем обект или съоръжение се премахва.

            (4) Правилата по предходните алинеи не се прилагат за поставяне на преместваеми обекти за културни, спортни и други обществени мероприятия с временен характер на общински терени.

          (5) Ползвателите на преместваеми обекти са отговорни за поддържане на чистотата върху площта, прилежаща в 5-метровата зона от границите на преместваемия обект.

            (6)  Ползвателите на преместваеми обекти се задължават да осигурят и поддържат в близост до обекта минимум на един брой кош за отпадъци по одобрен от Община град Добрич модел.

            (7) Всеки собственик или ползвател на преместваем обект е длъжен да постави в непосредствена близост до входа на обекта издаденото разрешение за поставяне и одобреното ситуационно решение.

(8) Забранява се изхвърлянето на отпадъци от всякакво естество, генерирани от преместваемите обекти в прилежащите кошчета за отпадъци, освен в предназначените за това контейнери за битови отпадъци и за разделно събиране на отпадъци.

(9). Площта на сезонните тераси се указват с декоративни елементи по дизайн утвърден от Община град Добрич..

 

Раздел шести

Специални изисквания за поставяне на преместваеми обекти върху поземлени имоти –  частна собственост

Чл.31.   Преместваеми обекти се поставят върху имоти - частна собственост, въз основа на одобрена от Главния архитект ситуация, изработена върху скица – извадка за имота, издадена от съответния орган и издадено разрешение за поставяне.

Чл. 32. (1) Преместваемите обекти се разполагат при спазване изискванията на чл. 21, ал. 4, чл. 41, ал. 2, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 от ЗУТ, Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделни видове територии и устройствени зони и Закона за туризма.

(2) В съсобствени поземлени имоти преместваеми обекти може да бъдат поставени по искане на един или повече съсобственици, с изрично писмено съгласие на останалите, изразено в заявление до общината.

 

Раздел седми

Ред и условия за поставяне на преместваеми обекти върху поземлени имоти за организиране на дейностите върху поземлени имоти по чл. 55 ЗУТ

 

Чл. 33. (1) До реализирането на подробния устройствен план незастроени поземлени имоти могат да се използват за временни открити паркинги, пазари за сергийна търговия, открити обекти за спортни дейности и площадки за игра и други подобни открити обекти върху тях да се поставят преместваеми обекти въз основа на  разрешение за поставяне, издадено при условия и по ред, определени с настоящата наредба.

            (2) За незастроените държавни и общински поземлени обекти по ал. 1 се одобрява схема за поставяне на групата обекти, изработена върху извадка от действащ ПУП или кадастрална карта, с нанесени подземни съоръжения и тип, размери и отстояния на преместваемите обекти, след което се изисква скица (виза) за проектиране. За незастроените частни имоти се изисква скица (виза) за проектиране.

            (3) След одобряването на схема по ал.2 и издаване на виза за проектиране, за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект (групата преместваеми обекти) заинтересованото лице подава до Главния архитект заявление за поставяне на преместваем обект (група преместваеми обекти), към което се прилагат следните документи и данни:

1. Скица (виза) по действащ ПУП-ПРЗ, издадена от Главния архитект - оригинал;

2. Документ за собственост, документ за право на ползване и/или договор за наем – копие (сверява се с оригинала при подаване на заявлението);

3. Проектна документация в два екземпляра - оригинал;        

4. Необходимите за обекта разрешения от съответните служби за ползване на вода, електроенергия и други, които се изискват с нормативен акт – копия (сверява се с оригинала при подаване на заявлението);

5. Документ за внесена такса за издаване на разрешение за поставяне - данните от оригинала се сверяват при подаване на заявлението;

6. Други документи, предвидени по действащото законодателство.

(4) Проектната документация на преместваемите обекти се съгласува, преди одобряването й, от експлоатационните дружества на мрежите на техническата инфраструктура по необходимост.        

(5) Разрешението за поставяне на преместваеми обекти за организиране на дейностите по чл. 55 от ЗУТ може да се издава за самостоятелен обект, за група или за всички обекти по одобрената устройствена схема.

(6) Проектната документация на преместваемите обекти по този раздел се одобрява и разрешението за поставяне се издава от Главния архитект на Община Добрич в 7-дневен срок от подаване на заявлението.

Чл. 34. За неуредените в  настоящия раздел въпроси, се прилагат разпоредбите на глава първа и втора, които са приложими за преместваемите обекти по чл.55 от ЗУТ.

Глава трета

РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ПОСТАВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ, ИНФОРМАЦИОННИ И МОНУМЕНТАЛНО-ДЕКОРАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА ГРАДСКОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ

Раздел първи

Общи разпоредби

 

Чл. 35. (1) Рекламен елемент по смисъла на тази наредба е съоръжение със самостоятелна или полумасивна конструкция, което се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ.

(2) Рекламните елементи по ал.1 представляват: големи пана за плакати, билбордове, малки пана за плакати, рекламни колони, рекламни касети и други обемни форми и съоръжения.

Чл. 36. (1) Върху недвижими имоти могат да се поставят рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи въз основа на разрешение за поставяне, издадено по ред, установен с настоящата наредба.

(2) В поземлени имоти и сгради разрешението за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или на сградата, или въз основа на писмен договор за наем на заетата от съоръжението по ал. 1 площ.

(3) Върху сгради - етажна собственост, разрешението за поставяне на обекти по ал. 1 се издава въз основа на  Решение на общото събрание на собствениците в етажната собственост.

(4) Върху недвижими имоти - паметници на културата в техните граници и охранителни зони, разрешение за поставяне по ал. 1 се издава в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство.

Чл. 37. Одобряването на проекти за реклами се извършва от Главния архитект на Община Добрич или от упълномощено от него длъжностно лице.

Чл. 38. За неуредените в настоящата глава въпроси, се прилагат разпоредбите на глава втора, които са приложими и за преместваемите обекти по чл.57, ал.1 от ЗУТ.

 

Раздел втори

Видове рекламно - информационни елементи

 

Чл. 39. (1) Рекламно-информационните елементи (РИЕ) съобразно своя вид са:

 1. Външна реклама;
 2. Фирмен надпис;
 3. Информационно-указателна табела;
 4. 4.  Обяви.

        (2) В зависимост от прикрепването им с терена РИЕ могат да бъдат:

1. Без връзка с терена;

2. Свързани нетрайно с терена.

(3) В зависимост от обвързването им с инженерната инфраструктура РИЕ биват:

1. Без връзка;

2. Свързани нетрайно с мрежите за доставка на ел. енергия и др.

 

Раздел трети

 Общи изисквания за поставяне на рекламно-информационните елементи

 

Чл. 40. (1) Рекламно - информационните елементи, независимо от техния вид, трябва да отговарят на следните, условия:

1. Да бъдат изработени от трайни материали, устойчиви на атмосферни влияния;

2. Да отговарят на противопожарните изисквания и на нормите за безопасност и конструктивна устойчивост;

3. Да бъдат естетически издържани;

4. Да не са в нарушение на изискванията на обществения ред;

5. Да бъдат поддържани в добро състояние;

6. Да не нарушават условията на обитаване;

7. Да не затрудняват достъпността и проходимостта на градската среда;

(2) При разполагане на РИЕ е необходимо:

1. Да не нарушават условията на обитаване;

2. Да не създават рискови условия за безопасността на движението като закриват или наподобяват пътни знаци – РИЕ могат да се поставят на разстояние не по малко от 30 метра от пътния знак;

3. Да са съобразени със съществуващите комуникации (подземни и надземни);

4. Да не се закрива друго рекламно пано, търговски или друг обществен обект, както и да не се затруднява подхода към него - РИЕ могат да се поставят на разстояние не по-малко от 30 метра от друго РИЕ разрешено по надлежния ред.

(3) Всички текстове в рекламно-информационните елементи се изписват задължително на български език. Те могат да се изпишат допълнително и на чужд език, като надписът е с размер три пъти по-малък от този на български език. Само на чужд език се изписват запазена търговска марка, фирмен знак (лого) и наименование на предприятия или лица с доказана международна популярност.

(4) Светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементи от системата за регулиране на движението, не могат да се използват като изразни средства в рекламата.

Чл. 41. Забранява се поставянето на рекламни елементи:

1. В нарушение на настоящата наредба и на действащото законодателство;

2. В нарушение или отклонение на одобрените схеми;

3. Без разрешение за поставяне;

4. Върху съоръжения на инженерната инфраструктура или сервитутната им зона;

5. Върху сграда, имот или съоръжение без писмено съгласие на техния собственик;

6. На сгради обявени за недвижими имоти културни ценности в техните граници и охранителни зони, с изключение на случаите, когато има съгласуване при условията и реда на Закона за културното наследство.

7. Върху скулптурни паметници и други елементи на декоративната пластика върху природни забележителности и резервати;

8. Върху всякакъв вид дървета и друга едроразмерна растителност, с изключение на транспаранти и хоругви, които не увреждат дървесната растителност, поставени чрез връзване;

9. На и върху култовите сгради на религиозните общности;

10. В територията и на оградите на гробищните паркове;

11. Върху далекосъобщителни .

12. Върху елементи от системата за регулиране на движението по улиците, пътищата и ж.п. линиите;

13. На сгради на представителни държавни и общински институции;

14. При които се използват светлинни символи и шрифтови надписи, прилагани или наподобяващи елементите от системата за регулиране на движението;

15. Поставянето на реклами в сервитута на спирките на обществения транспорт, освен съпътстващите спирката елементи и на определените за това места с единична площ до 2 кв.метра;

16. С текстове, изписани само на чужд език, с изключение на чл. 38 ал.1 т.2.

17. На разстояние по-малко от 15 метра преди пешеходни пътеки.

18. В зоната на видимост на кръстовищата съгласно чл.75 ал.2 от Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Чл. 42.  (1) Не се допуска рекламирането на:

1. Забранени за употреба вещества и препарати с наркотично и /или/ стимулиращо действие;

2. Алкохолни напитки, тютюневи изделия и оръжия;

3. Порнографски материали;

4. Други материали в отклонение от моралните норми на страната;

(2) Забранява се разпространяването на реклами, които:

1. Съдържат невярна или подвеждаща информация;

2. Рекламират стоки и услуги посредством твърдения за недостатъци на други стоки и услуги;

3. Накърняват правата и доброто име на граждани, юридически или физически лица.

(3) Не се допуска извършване на политическа агитация със средствата на рекламата, освен по време на предизборна кампания.

Чл. 43. Рекламоразпространителите носят цялата отговорност за причинените от рекламните средства щети на трети лица.

 

Раздел четвърти

 Външна реклама

Чл. 44. (1) Външната реклама се допуска в следните форми:

1. Реклама по покривите;

2. Реклама по калкани на сградите;

3. Реклама към партера на сградите;

4. Крайпътна реклама на рекламно пано (билборд);

5. Реклама по транспортни средства;

6. Реклама по стълбовете на градската осветителна мрежа.

7. по улични парапети.

(2) Рекламата по покривите се монтира върху специално създадено съоръжение. Параметрите и трябва да бъдат съобразени с архитектурата на сградата.

(3) Рекламите към партера на сградите (магазини, заведения и други обекти с обществено-обслужващи функции) могат да бъдат разположени перпендикулярно или успоредно на фасадата, без да пречат на преминаването на пешеходци и превозни средства.

(4) Крайпътната реклама е закрепена неподвижно върху специални рекламни пана /билбордове/.

(5) Рекламата по уличните парапети се разрешава  с височина до 80.0 см. и извън Зоната за видимост на кръстовищата съгласно чл.75 ал.2 от Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии.

Чл. 45. Разполагането на реклами към спирките за градски транспорт се разрешава само на определените за това места.

Чл. 46. Разполагането на рекламата към павилионите се разрешава само на определените за това места.

Чл. 47. Минималната височината на най-ниската част на РИЕ спрямо тротоара е най малко 2,25 м. Изключение  от това правило могат да се допуснат в случаите, когато РИЕ е разположено в разделителна ивица на булевардите извън зоната на видимост на кръстовищата съгласно чл.75 ал.2 от Наредба №2 за планиране и проектиране на комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии. Изключенията следва да бъдат съобразени с конкретната градоустройствена обстановка.

 

Раздел пети

Фирмени надписи

Чл. 48. (1) Фирмените надписи са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект и които се поставят в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето.

(2) Фирмените надписи могат да бъдат поставяни:

1. Върху партерната част от фасадите на сградите, в рамките на ползваните помещения;

2. Върху козирки, навеси и маркизи, ако тяхната височина не надвишава 1 метър и не закрива отвора по фасадата;

3. Пред балкони или прозоречни отвори, ако не са по-високи от парапета на балкона или подпрозоречния парапет;

4. Вертикално по фасадата на сградата;

(3) Надписите са елементи от проекта за графично и цветово оформление на обекта, за когото са предназначени.

Чл. 49. Надписът се премахва от ползвателя и мястото се привежда в първоначалния му вид в 15-дневен срок след прекратяване дейността на обекта, за който е предназначен.

 

Раздел шести

Информационно - указателни табели

Чл. 50. Информационно - указателните табели се подчиняват на разпоредбите, регламентиращи външната реклама. Те изключват указателни знаци, описани в Закона за движение по пътищата и Правилника за неговото приложение.

Чл. 51. Размерите на информационно-указателните табели не трябва да надвишават 1,5 кв.м., като вертикалния ръб трябва да бъде поставен на разстояние от края на уличното платно не по-малко от 0,50 м., а хоризонталния - на височина не по-малко от 2,25 м. от нивото на терена /тротоара/. По изключение разстоянието от 0,50 м. може да бъде намалено до 0,30 м., съобразено с конкретната градоустройствена обстановка.

Чл. 52. Информационно - указателните табели се разполагат на неограничено разстояние от обекта, чиято дейност указват.

 

Раздел седми

Обяви

Чл. 53. (1) Обявите се разполагат в следните форми:

1. Знамена, банери;

2. Транспаранти;

3. Афиши;

4 Агитационни и политически плакати и др.

(2) Обявите са рекламни материали с временен характер, които носят само информация, свързана с политически, икономически, социални, културни, спортни и други събития.

Чл. 54. Транспарантите се разполагат на височина минимум 5,20 м над терена и с площ до 6,0 кв.м.

Чл. 55. (1) Безплатни съобщения за културни, спортни прояви, некролози и други се поставят само на определените за това места - афишни колонки, информационни табла и др.

(2) Афишните колонки могат да носят само безплатни съобщения за културни прояви. Върху тях не могат да се поставят други материали преди завършване на проявата, за която първите информират.

Чл. 56. Върху сгради могат да бъдат разполагани надписи за събития, които се извършват в сградата.

Чл. 57. Безплатна временна информация може да бъде разрешена от Кмета на Общината по изключение, във връзка със събития от общоградски или национален характер.

Чл. 58. Обявите следва да се премахнат в срок до 3 (три) дни след изтичане на срока, обявен в тях.


            Раздел осми

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

Чл. 59. Рекламно - информационните елементи се поставят на територията на Общината въз основа на издадено разрешение за поставяне от Главния архитект.

Чл. 60. Заявленията за поставяне на РИЕ (по образец) се подават до Главния архитект на Общината, когато се отнасят за:

 1. Външна реклама, с изключение на рекламата към партера на сградите;
 2. Фирмени надписи.
 3. Информационно-указателни табели.

Чл. 61. Заявления за разрешение за разпространение на обяви и рекламни материали с временен характер се подават до Кмета на Община град Добрич.

Чл. 62. (1) Към заявлението за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ се прилагат :

1  Документ за собственост, договор за ползване/наем или писмено съгласие от собственика на рекламоносителя (сградата, съоръжението или терена);

2. Схема по чл.56 от ЗУТ, изработена от архитект с необходимата правоспособност по чл.230 от ЗУТ и скица- извадка за имота, когато е частен.

3. Предложение с текстово и графично указване на исканото място за поставяне (може и с фотография), необходими за изготвяне на схема по чл.56 от ЗУТ от общинската администрация, когато теренът е общински;

4. Архитектурно дизайнерски проект;

5. Конструктивен проект, изработен от инж. конструктор , или конструктивно становише, когато РИЕ е под 1,5 кв.м.

6.  Ел. проект- при необходимост;

7. За транспарантите и РИЕ без трайно свързване с терена - не се изисква Конструктивно становище.

8. Други документи, които се изискват съгласно действащото законодателство.

(2) След подаване на заявлението длъжностното лице, което го е приело, извършва проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за актуалното вписване на търговеца в Търговския регистър.

(3) Главният архитект в 7-дневен срок от подаване на заявлението издава разрешение за поставяне или прави мотивиран отказ.

(4) Разрешение за поставяне на РИЕ до 1,5 кв.м. се издава за срок минимум до 1 г. (не важи за транспарантите, които се разрешават до 1 месец).

Чл. 63. (1) При издаване на разрешение за поставяне на РИЕ с рекламна площ до 1,5 кв.м, транспаранти и знамена се заплаща месечна такса в размер, определен в НОАМТЦУ.

(2) При прекратяване ползването на мястото, преди да е изтекъл срокът на издаденото разрешение по чл. 59 ползвателят е длъжен да уведоми писмено общинска администрация  в 7 дневен срок преди прекратяване на дейността, като приложи издаденото му разрешение - оригинал , освободи общинския терен и заплати дължимата такса в посочения срок.

Чл. 64.  Разрешава се поставяне на РИЕ с площ над 1,5 кв.м. в на територията на град Добрич въз основа на приета схема от ОбЕСУТ при Община гр. Добрич и одобрен проект, след проведен публичен търг или конкурс. По преценка на Главния архитект проектите се внасят за разглеждане в ОбЕСУТ.

Чл. 65.  (1) Срокът за одобряване на проектите или постановяване на мотивиран отказ е 7 дни след заседанието на ОбЕСУТ.

(2) В срока по ал. 1 общинските органи могат да поискат от заявителя да допълни или коригира представените документи, както и да съгласува представения проект с органите на Областна дирекция „РСПБЗН-Добрич Пожарна безопасност и защита на населението” , сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР, град Добрич и Агенция  пътна инфраструктура- Областно пътно управление (АПИ-ОПУ), експлоатационните предприятия и др. В този случай съответните органи приемат представените проекти или постановяват отказ в 10-дневен срок след изпълнението на горните изисквания.

Чл. 66. (1) Разрешение за поставяне се издава от Главния архитект ,след представяне на изискващите се документи по чл.62 на Общината, по образец, заедно с одобряването на съответната докуметнтация.

(2) В разрешението за поставяне се вписват всички основания за издаването, срока за поставяне на обекта и всички условия свързани с поставянето, експлоатацията и премахването на обекта.

(3) При съставен Констативен протокол и снимка направена от служители на общинската администрация, срокът на разрешението за поставяне се счита от датата на съставения протокол.

(4) Отказът за издаване разрешение за поставяне се мотивира писмено.

(5) За издаденото разрешение за поставяне или отказа да се издаде такова се съобщава на заинтересованите лица определени с чл.131 от ЗУТ при условията и реда на Гражданския процесуален кодекс.

 (6) Разрешението за поставяне губи правно действие, ако в продължение от 3 месеца от неговото издаване, РИЕ не бъде поставен.

 (7) Издадените Разрешения за поставяне се вписват и съхраняват в регистър, който се води и съхранява от общинската администрация.

Чл. 67. Компетентните общински органи могат да откажат поставяне на РИЕ в случаите, когато:

1. РИЕ не отговаря на изискванията на други нормативни актове, както и на настоящата наредба;

2. Заявителят е нарушил изискванията на настоящата наредба;

3. Вече има издадено друго разрешение за поставяне на РИЕ върху или в близост, възпрепятстваща възприемането на разположена вече реклама на мястото, посочено от заявителя;

Чл. 68. (1) Ползването на общински имоти, сгради и съоръжения за поставяне на РИЕ над 1,5 кв.м. се извършва въз основа на наемен договор, който се сключва с Кмета на Общината или упълномощено от него лице.

(2) Договорите по предходната алинея се сключват при цени, одобрени от Общинския съвет.

(3) Ползването на афишни колонки и табла, общинска собственост за поставяне на краткотрайни РИЕ е безплатно и се извършва без сключване на договор.

Чл. 69.  (1) РИЕ с площ над 1,5 кв.м., разположени в имоти - общинска собственост се поставят след проведен търг или конкурс (не се отнася за кратковременни реклами - транспаранти, знамена и табла на училищата за 24 май).

(2) Конкурсите по ал.1 се провеждат по ред и условия, определени от Кмета на общината.

(3) Разрешение за поставяне се издава след сключен наемен договор със спечелилия конкурса или търга.

           

Раздел девети

Поставяне на монументално-декоративни елементи на градското обзавеждане

Чл. 70. Местата за монументална и трайна художествена украса се определят в съответствие с подробните устройствени планове.

Чл. 71. Местата за монументална и трайна художествена украса могат да се определят по заявление на физически и юридически лица и организации въз основа на решение на ОбЕСУТ с участието на представители на отдел "Образование и култура" към Община Добрич, Съюза на българските художници, Съюза на архитектите в България, Камарата на архитектите в България, общественици и други.

Чл. 72. При определяне на местата за монументална и трайна художествена украса край републикански пътища, в туристически комплекси и др. в ОбЕСУТ участват и представители на заинтересуваните ведомства, учреждения и организации.

Чл. 73. Местата за монументална и трайна художествена украса в организирана архитектурна среда (по фасадите и вътрешните пространства на сградите, в дворното пространство и в околната среда) се определят с инвестиционните проекти.

Чл. 74.  Предложенията за поставяне на монументална и трайна художествена украса се придружават с идейно решение, предварителна характеристика на обекта и околната среда и обяснителна записка.

Чл. 75. Разрешение за поставяне се издава от Главния архитект на Община Добрич или упълномощено от него длъжностно лице.

 

Глава четвърта

ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИТЕ ОБЕКТИ

 

Чл. 76. (1) Обектите по чл.55, чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗУТ се премахват, когато:

1. Са поставени без разрешение или в противоречие с издаденото разрешение;

2. Са поставени в чужд имот без правно основание или правното основание за издаване на разрешението за поставяне е отпаднало;

3. Не отговарят на правилата и нормативите за устройство на територията;

4. Не отговарят на изискванията по чл. 169, ал. 1, т. 1, 2, 3, 4, 5 и ал. 3, т. 1 от ЗУТ;

5. Представляват реклама, забранена със закон;

6. Срокът на разрешението за поставяне е изтекъл;

7.Срокът на договора за ползване на ООХ е изтекъл или договорът е прекратен.

8. Не отговарят на други изисквания, определени с настоящата наредба.

(2)  Премахването се извършва по реда на чл. 57 а) от ЗУТ.

(3) Кратковременни РИЕ (транспаранти и други надписи) се премахват с Констативен протокол.  

(4) За извършените разходи по принудителното премахване се съставя протокол и издава изпълнителен лист за събиране на вземането от задължените лица по реда на  чл. 410 от ГПК.

(5) При необходимост  се допуска предварително изпълнение на заповедта за премахване.

Чл. 77. Преместваемите обекти се премахват от упълномощено от Кмета общинско предприятие или звено за сметка на ползвателя.

 

Глава пета

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 78.  Контролът по изпълнението на настоящата Наредба се осъществява от Кмета на Община град Добрич, чрез определени от него длъжностни лица, Главния архитект на Община град Добрич и служителите, назначени по чл. 223, ал. 2 от ЗУТ - за контрол на строителството.

Чл. 79. (1) Наказва се с глоба от 500 до 3000 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, предвидено в нормативен акт, този:

1. Който постави преместваем обект - без разрешение за поставяне, в отклонение от условията на издаденото разрешение, след изтичане срока на поставяне или в нарушение на други изисквания на настоящата наредба;

2. Който ползва преместваем обект без разрешение за поставяне или в отклонение от условията на издаденото разрешение, след изтичане срока за поставяне, или в нарушение на други изисквания на настоящата наредба;

3. Не изпълни подлежаща на изпълнение заповед за премахване на преместваем обект в посочения в същата срок за доброволно изпълнение;

4. Не извърши предписани възстановителни работи и не отстрани за своя сметка нанесените повреди след премахване на преместваем обект;

5. Който преотдава предоставения му общински терен на друго лице.

(2) Когато нарушенията по ал.1 са извършени от едноличните търговци и юридически лица се налага имуществена санкция от 1000 до 5000 лева.

Чл. 80. Налага се административно наказание глоба или имуществена санкция в размер на 100 лева на ползвател, който не премахне до 3 дни след изтичане срока на разрешението за поставяне РИЕ с рекламна площ до 1,5 кв.м, транспаранти и знамена, поставени върху тротоари, улични платна, терени и инфраструктурни съоръжения общинска собственост.

Чл. 81. За други нарушения по тази наредба, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание, глобата е от  100 до 500  лева, а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 300 до 1000 лв..

Чл. 82. (1) Актовете за установяване на административни нарушения по тази наредба се съставят от служителите от общинската администрация, определени със заповед на Кмета на общината.

(2) Наказателните постановления се издават от Кмета на Община Добрич.

(3) Установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 83. (1) При издаване на наказателното постановление наказващият орган се произнася и по искането за обезщетение на причинените от нарушението вреди.

(2) Когато с нарушението са причинени вреди на общинско имущество, наказващият орган, и без да има направено искане, задължава нарушителя да заплати на Община Добрич обезщетение за причинените вреди.

(3) Размерът на обезщетението за вредите се определя по предвидения ред, а когато няма такъв, може да бъде определен с помощта на оценител.

Чл. 84. Глобите, имуществените санкции и обезщетенията за причинени вреди на общинско имущество, се внасят в общинския бюджет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба :

1. “Преместваем обект” е обект, предназначен за увеселителна, търговска или друга обслужваща дейност, който може след отделянето му от повърхността и от мрежите на техническата инфраструктура да бъде преместван в пространството, без да губи своята индивидуализация и възможност да бъде ползван на друго място със същото или с подобно предназначение на това, за което е ползван на мястото, от което е отделен, като поставянето му и/ или премахването му не изменя трайно субстанцията и ли начина на ползване на земята, както и на обекта, върху който сее поставя или от който се отделя.

2. "Премахване на преместваем обект" представлява отстраняването му от мястото на което е поставен и възстановяване на терена в първоначалния му вид при спазване нормите за противопожарна безопасност, хигиена и безопасност на труда.

3. "Изпълнител" е лицето, определено за изпълнител на обществена поръчка по реда на ЗОП, НВМОП или СФУК на Община Добрич, респ. общинското предприятие, на което е възложено извършването на СМР по принудителното изпълнение на заповедта по чл. 57а, ал.3 от ЗУТ.

4. "Ползвател" е собственик или лице, ползващо обекта на друго правно основание.

5. „Рекламен елемент” е преместваем обект със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, който се закрепва временно върху терен, сграда или друг обект, при необходимост и с фундамент, и служи за извършване на реклама.

6. “Външна реклама” е текст, обемна форма или изображение, предназначени да информират обществеността или да привлекат нейното внимание с търговска цел.

7. “Фирмен надпис” е текст, обемна форма или изображение, обозначаващи търговски и други обекти в съответствие с търговския закон, както и информационни табели на упражняващи свободни професии лица.

8. “Информационно указателна табела” е текст, обемна форма или изображение, в който се посочва местонахождението на даден обект.

9.  “Обявите” са надписи с информационно-указателен характер без търговска цел, обозначаващи прояви с обществен характер, със срок не повече от един месец.

10. "Сезонна тераса към ООХ" е площ върху която се разполагат маси и места за сядане за консумация на открито към работещ обект за обществено хранене.

11. “Тента” («сенник») е стандартна конструкция с конзолно рамо в едната или двете посоки, предназначена за монтаж към фасадна стена или свободно стояща, без допълнителни конструктивни елементи (колони) по контура на временната тераса, създаващи предпоставка за ограждение от всякакъв тип.

12.”Зимен период” са месеците от ноември до март включително.

13.”Летен период” са месеците от април до октомври включително.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 55, чл. 56, ал. 2 и чл. 57, ал. 1 от Закона за устройство на територията.

§ 3. Указания по прилагането на тази наредба се дават от Главния архитект на Община Добрич.

§ 4. Започнатите производства до влизане в сила на тази Наредба, се завършват по досегашния ред.

§ 5. Договорите за разполагане на преместваеми обекти върху общински имоти, сключени преди влизане в сила на тази наредба, запазват своето действие.

§ 6. Всички схеми за преместваеми обекти в държавни и общински терени, одобрени преди влизане в сила на настоящата Наредба, са валидни до приемането на нови схеми.

§ 7. Неразделна част от настоящата Наредба е Приложение № 1, определящо базисните месечни наемни цени без ДДС за отдаване под наем на рекламно – информационни елементи върху сгради и терени общинска собственост за кв. метър рекламна площ съобразно зоните за разполагане на същите.

§ 8. Разрешението за поставяне на преместваемите обекти – сезонни тераси към ООХ, масички за правостоящи по унифициран дизайн към ООХ, РИЕ с рекламна площ до 1,5 кв.м, транспаранти и знамена, представлява и разрешение за ползване на мястото, ако терена е общинска собственост, по смисъла на чл. 72 – 80 от Закона за местни данъци и такси”.

§ 9. В 7-дневен срок от влизане в сила на Наредбата, Кметът на Общината утвърждава технологична карта с разписани срокове и ангажименти на съответните длъжностни лица за извършването на процедурите по издаване на разрешение за поставяне на преместваемите обекти – сезонни тераси към ООХ, масички за правостоящи по унифициран дизайн към ООХ, РИЕ с рекламна площ до 1,5 кв.м, транспаранти и знамена.

           

                                                                                                                      Приложение № 1

I.  БАЗИСНИ НАЕМНИ ЦЕНИ ЗА КВАДРАТЕН МЕТЪР РЕКЛАМНА ПЛОЩ НА МЕСЕЦ, АКТУАЛИЗИРАНИ СЪС ЗАПОВЕД № 65 ОТ 23.01.2013 ГОДИНА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ  (в лева)

Площ

І-ва зона

 

ІІ-ра зона

 

ІІІ-та зона

Едностр.

Двустр.

Едностр.

Двустр.

Едностр.

Двустр.

 

от 1.51 до 6 м2

 

14,90

 

20,85

 

13,41

 

17,89

 

10,44

 

14,90

 

от 6.01 до 18 м2

 

11,91

 

19,37

 

10,44

 

14,90

 

7,44

 

11,91

 

над 18 м2

 

10,44

 

14,90

 

7,44

 

11,89

 

5,96

 

7,44

1.1. Цените се приемат за начални цени при провеждане на търг или конкурс.

1.2. При поставяне на многостранни реклами, наемните цени се определят, като за всяка следваща страна се заплаща допълнително 20% от цената на двустранното РИЕ.

ІІ. ЗОНИ

І-ва зона: Включва района, ограничен от улиците: бул."Русия", бул."25-ти септември", бул."3-ти март", бул."Добричка епопея", бул."Добруджа", бул."25-ти септември" и описаните булеварди, входно-изходни артерии - Балчик, Албена, Варна, Шумен, Силистра и Ген. Тошево;

ІІ-ра зона: Промишлени зони -" Север" и "Запад";

ІІІ-та зона: ЖК "Балик-Йовково", ЖК "Строител", ЖК "Иглика", ЖК "Русия 2, 3, 4", ЖК "Добротица", ЖК "Знаме на мира", ЖК "Запад", ЖК "Север- 1, 2, 3" и кв. "Рилци".

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
19.86° C разкъсана облачност
Нагоре