Община град Добрич обявява обществено обсъждане на изменение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала

Общественото обсъждане се обявява за срок от 24. 03. 2017 г. до 24. 04. 2017 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.   

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане изменение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Общинско предприятие „Комуналстрой“ е създадено с Решение № 16-8/31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич с основна цел да изпълнява текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и инфраструктура), както и други строително-ремонтни и монтажни дейности (неотложни или планирани).

 

1. Причини и мотиви за приемане на предложените изменения

 

            Настоящото предложение се отнася единствено до Приложение Б от Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой” - Добрич, с което се определя числеността на персонала.

С Решение № 16-8/31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич е приет Правилник за дейността на ОП „Комуналстрой“, структура и числен състав.

Предвид възникналата след зимния период спешна нужда от извършване на множество ремонтни дейности на инфраструктурни обекти и наличния сграден фонд – социални заведения, детски градини, училища и други, както и предвид широкия предмет на дейност на общинското предприятие предлагам увеличение на щатната бройка служители на длъжност „строителен  работник” с нови 5 места, т.е. от три  на осем броя. (съгл. Приложение 1)

Считам, че по този начин дейността на предприятието ще бъде по-качествена и ефективна, ще се намали необходимостта от външно възлагане за извършване на необходими строително-ремонтни дейности, като ще се действа оперативно, с минимални разходи на времеви и финансови ресурси.

           

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията

 

            С приемането на изменение в правилника, чрез увеличението на числения състав на предприятието, се цели своевременно извършване на възникнали инфраструктурни ремонти от различен характер. Очакванията са след въвеждане на промените значително да се подобри ефикасността и бързината на извършваните дейности.

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

              Необходимите средства за прилагането на измененият правилник са в размер на 40 040 лв. годишно, описани подробно, както следва:

  • Средства за работна заплата – 31 680 лв. годишен размер
  • Средства за осигурителни вноски  – 5 860 лв. годишен размер
  • Средства за СБКО – 950 лв. годишен размер
  • Средства за работно облекло – 1 550 лв. годишен размер

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

 

             Предлаганият проект за изменение на Правилник за дейността на ОП Обреден дом на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

 

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите, в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Общината се приемат предложения и становища за провеждане на обществени консултации, относно така изготвения Проект изменение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във вр. с чл. 52,  ал. 3 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от АПК:

1.Приема изменение в Приложение Б от Правилник за дейността на ОП “Комуналстрой“, съгласно Приложение 1.

2. Изменя свое Решение 16-8/31.01.2017 г., като в т. 3 думите „20 щатни бройки” се заменят с „25 щатни бройки”.

  3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Приложение № 1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б – старо

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ”

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

 

Директор

1

1

Главен счетоводител

 

1

2

Касиер-счетоводител

 

1

3

Техник инвест.контрол

 

1

4

Маркировчик

 

3

5

Ел.монтьор

 

2

6

Багерист

 

1

7

Строителни работници

 

3

8

Диспечер МА

 

1

9

Заварчик

 

1

10

Пазачи

 

2

11

Шофьор

 

3

ВСИЧКО:

20

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б – ново

 

 

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ”

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

 

Директор

1

1

Главен счетоводител

 

1

2

Касиер-счетоводител

 

1

3

Техник инвест.контрол

 

1

4

Маркировчик

 

3

5

Ел.монтьор

 

2

6

Багерист

 

1

7

Строителни работници

 

8

8

Диспечер МА

 

1

9

Заварчик

 

1

10

Пазачи

 

2

11

Шофьор

 

3

ВСИЧКО:

25

 

 

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.8° C разкъсана облачност
Нагоре