Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата

Общественото обсъждане се обявява за срок от 24. 03. 2017 г. до 24. 04. 2017 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич  е приета с Ваше Решение№ 14-2 от 29 ноември 2016 г.  на заседание на Общински съвет – Добрич и същата влезе в сила от 01.01.2017 г. Приемането на тази наредба беше наложено от влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, с който са въведени нови форми на обучение и педагогическо взаимодействие, по избор на родителя при условие и по ред, определени от държавните образователни стандарти за предучилищното образование.

 Към Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич се разработиха Правила за електронен прием на децата в общинските детски градини на територията на Община град Добрич, който бяха утвърдени на 17.01.2017 г. от Кмета на община град Добрич.

С писмо Изх.№ 156/2017г. от 10.02.2017г. от Окръжна прокуратура град Добрич, във връзка с проверка по указания на Върховна административна прокуратура, бе поискана Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич. Същата с писмо Изх.№ 11-01-12/17.02.2017г.бе изпратена на  прокурор Милена Любенова.

На 02.03.2017 г. е получена призовка от Административен съд - град Добрич за образувано административно дело № 107/2017 г. по подаден протест от Милена Любенова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич. В протеста се твърди, че част от текстовете в наредбата са незаконосъобразни и противоречат на императивни законови разпоредби, поради което се предлага същите да бъдат отменени.

 

1. Причини, които налагат приемането:

 

Необходимостта от приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се налага във връзка с образуваното административно дело в АС-Добрич по подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура – град Добрич. Текстовете на Наредбата бяха преразгледани и вместо тяхната отмяна, същите има възможност да бъдат променени, така че да са в съответствие с предложението на прокурор М. Любенова.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изпълнение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич с императивни законови норми.
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
 • Постигане на по-голяма справедливост при записването, отписването и преместването в общинските детски градини за всеки вид организация, чрез електронния прием на децата в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.
 • По-ефективно използване на предлаганите услуги в детските градини и повишаване на тяхното качество.
 • Избягване на случаите на фиктивно записване на децата в детските градини;
 • Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване на децата в детските градини;
 • Възпитание, социализация и обучение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите на децата;
 • Запазване и развитие на българската образователна традиция.

 

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изпълнение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

Приемането на Наредба за изпъменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 4. Очаквани резултати от прилагането:

 • Спазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование на територията на Община град Добрич и синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство;
 • Повишаване качеството на предоставяните от детските градини педагогически и социални услуги;
 • Въвеждане на регламентирани процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини и училища на територията на Община град Добрич;

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич е разработена в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗПУО/ с тях.  Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите, в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Общината се приемат предложения и становища за провеждане на обществени консултации, относно така изготвения Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

 

                                

 ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, както следва:

                                                                                           

§ 1. В чл. 12 се прави допълнение и се изменя така:

Чл. 12. Сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група се публикуват в електронната система, както и на видно място в детската градина.”

 

§ 2. В чл. 14, ал. 1 се прави допълнение и се изменя така:

            „Чл.14. (1) Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца (близки/роднини)  по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Кандидатстването става по надлежния за целта ред, чрез подаване на Заявление за участие в електронно класиране по образец, съгл. Приложение 1 от настоящата Наредба.”

 

            § 3. В чл. 15, ал.2, точка 10 се отменя.

 

            § 4. В чл. 26, ал.2 се изменя така:

            „(2) Децата могат да бъдат премествани след подаване на заявление за прием от родителите/настойниците до детската градина.”

 

            § 5. В чл. 27, ал.1, т.3 се изменя така:

            „3. Децата се отписват от детската градина и при отсъствия, повече от регламентираните в Правилниците за дейността на детските градини.”

 

            § 6. В чл. 31, ал.4 се изменя така:

            „(4) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина/ училище на територията на Община град Добрич, след подаване на заявление за прием от родителите/настойниците до детската градина.”

 

§7. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §6 със следния текст:

                     „§6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич, влиза в сила от …………. година.”

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
18.05° C облачно
Нагоре