Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата

Общественото обсъждане се обявява за срок от 24. 03. 2017 г. до 24. 04. 2017 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич  е приета с Ваше Решение№ 14-2 от 29 ноември 2016 г.  на заседание на Общински съвет – Добрич и същата влезе в сила от 01.01.2017 г. Приемането на тази наредба беше наложено от влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, с който са въведени нови форми на обучение и педагогическо взаимодействие, по избор на родителя при условие и по ред, определени от държавните образователни стандарти за предучилищното образование.

 Към Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич се разработиха Правила за електронен прием на децата в общинските детски градини на територията на Община град Добрич, който бяха утвърдени на 17.01.2017 г. от Кмета на община град Добрич.

С писмо Изх.№ 156/2017г. от 10.02.2017г. от Окръжна прокуратура град Добрич, във връзка с проверка по указания на Върховна административна прокуратура, бе поискана Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич. Същата с писмо Изх.№ 11-01-12/17.02.2017г.бе изпратена на  прокурор Милена Любенова.

На 02.03.2017 г. е получена призовка от Административен съд - град Добрич за образувано административно дело № 107/2017 г. по подаден протест от Милена Любенова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, срещу Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич. В протеста се твърди, че част от текстовете в наредбата са незаконосъобразни и противоречат на императивни законови разпоредби, поради което се предлага същите да бъдат отменени.

 

1. Причини, които налагат приемането:

 

Необходимостта от приемане на наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се налага във връзка с образуваното административно дело в АС-Добрич по подадения протест от прокурор в Окръжна прокуратура – град Добрич. Текстовете на Наредбата бяха преразгледани и вместо тяхната отмяна, същите има възможност да бъдат променени, така че да са в съответствие с предложението на прокурор М. Любенова.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изпълнение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич с императивни законови норми.
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
 • Постигане на по-голяма справедливост при записването, отписването и преместването в общинските детски градини за всеки вид организация, чрез електронния прием на децата в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.
 • По-ефективно използване на предлаганите услуги в детските градини и повишаване на тяхното качество.
 • Избягване на случаите на фиктивно записване на децата в детските градини;
 • Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване на децата в детските градини;
 • Възпитание, социализация и обучение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите на децата;
 • Запазване и развитие на българската образователна традиция.

 

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за изпълнение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

Приемането на Наредба за изпъменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 4. Очаквани резултати от прилагането:

 • Спазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование на територията на Община град Добрич и синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство;
 • Повишаване качеството на предоставяните от детските градини педагогически и социални услуги;
 • Въвеждане на регламентирани процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини и училища на територията на Община град Добрич;

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич е разработена в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗПУО/ с тях.  Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите, в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Общината се приемат предложения и становища за провеждане на обществени консултации, относно така изготвения Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

 

                                

 ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, във връзка с чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, както следва:

                                                                                           

§ 1. В чл. 12 се прави допълнение и се изменя така:

Чл. 12. Сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група се публикуват в електронната система, както и на видно място в детската градина.”

 

§ 2. В чл. 14, ал. 1 се прави допълнение и се изменя така:

            „Чл.14. (1) Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца (близки/роднини)  по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Кандидатстването става по надлежния за целта ред, чрез подаване на Заявление за участие в електронно класиране по образец, съгл. Приложение 1 от настоящата Наредба.”

 

            § 3. В чл. 15, ал.2, точка 10 се отменя.

 

            § 4. В чл. 26, ал.2 се изменя така:

            „(2) Децата могат да бъдат премествани след подаване на заявление за прием от родителите/настойниците до детската градина.”

 

            § 5. В чл. 27, ал.1, т.3 се изменя така:

            „3. Децата се отписват от детската градина и при отсъствия, повече от регламентираните в Правилниците за дейността на детските градини.”

 

            § 6. В чл. 31, ал.4 се изменя така:

            „(4) Децата могат да бъдат премествани от една в друга детска градина/ училище на територията на Община град Добрич, след подаване на заявление за прием от родителите/настойниците до детската градина.”

 

§7. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §6 със следния текст:

                     „§6. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията   на Община град Добрич, влиза в сила от …………. година.”

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Актуално

Ремонтни дейности на 19 май

18.05.2022

Община град Добрич информира, че продължава плановото изкърпване на уличната мрежа. Оформянето на короните на дърветата по улица „Емона“ се отложи за 19 май поради неблагоприятните атмосферни условия.    ...

Ремонтни дейности на 19 май
ВИЖ ДОБРИЧ
8.4° C ясно небе
Нагоре