Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие

Общественото обсъждане се обявява за срок от 24. 03. 2017 г. до 24. 04. 2017 г. включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници,

 

Предлагам на Вашето внимание Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич. На 01.08.2016г. влезе в сила новият Закона за предучилищно и училищно образование, който визира единна държавна образователна политика за осигуряване правото на предучилищното и училищното образование. Във връзка с това Общински съвет град Добрич е необходимо да приеме Наредба с която да определи обстоятелствата, които подлежат на вписване в Регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа личностното развитие на територията на община град Добрич.

 1. Причини и мотиви, които налагат приемането:

Съгласно разпоредбите на чл. 346 от Закона за предучилищно и училищно образование всяка община трябва да създаде и води регистър  на общинските детски градини и центрове за подкрепа  за личностно развитие, в който служебно се вписват общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие, въз основа на заповедта за тяхното откриване, преобразуване, промяна и закриване.

Обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра, както и редът за вписване се определят с Наредба на общинския съвет. Поради това възникна необходимостта от приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич.

 

2.  Цели, които се поставят:

- Систематизиране на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие;

- Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини и центровете за подкрепа за личностно развитие, допълнителна електронна услуга за гражданите на Добрич.

 

 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата нормативна уредба:

Приемането на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 1. Очаквани резултати от прилагането:
 • Регламентирани условия и ред за вписване в регистъра на обстоятелствата, подлежащи на вписване.
 • Синхронизиране на нормативната база на Община Добрич  в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование.
 1. Анализ за съответствието  с правото на Европейския съюз:

            Предлаганият проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич е разработена в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗПУО/ с тях.  Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите, в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Общината се приемат предложения и становища за провеждане на обществени консултации, относно така изготвения Проект на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич, ведно с приложенията към него.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

 

Проект!

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл.346 от Закона за предучилищно и училищно образование,

 1. Приема Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие на територията на Община град Добрич, както следва:

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1. С тази Наредба се определят обстоятелствата, които подлежат на вписване в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич, условията и реда за водене, поддържане и достъп до информацията в него.

 

Чл.2. Регистърът на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич, наричан по-нататък „регистър” е публичен електронен, поддържа се от Община град Добрич и се води по образец (съгласно Приложение № 1 към настоящата Наредба).

 

Чл.3. На вписване в регистъра по ал. 1 подлежат всички общински детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич .

 

Чл.4. В регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация.

 

Глава втора

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА

 

Чл.5. Подлежащи на вписване в регистъра са следните обстоятелства:

 

 1. Подаване на Заявление за регистрация по образец (Приложение №2 към настоящата Наредба), с входящ номер на заявлението за вписване;
 2. Наименование, адрес на управление и адреси на ползваните от детската градина, и центъра за подкрепа на личностното развитие сгради;
 3. Година на откриване на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 4. Код по БУЛСТАТ;
 5. Данни за преобразуване/промяна – вид, номер и дата на последния акт за преобразуване/промяна на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 6. Акт за собственост;
 7. Източник на финансиране;
 8. Ръководство на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие (трите имена, длъжност);
 9. Адрес, телефон, електронен адрес и интернет страница (при наличие);
 10. Видове дейности, за които е регистрирана детската градина/ центърът за подкрепа за личностно развитие;
 11. Наличие на  почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в детската градина;
 12. Численост на персонала (педагогически и непедагогически);
 13. Капацитет на институцията (брой деца, брой групи);
 14. Участие в проекти;
 15. Условие за достъп на хора с увреждане;
 16. Основание на заличаване на регистрацията;
 17. Училищно настоятелство към детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;
 18. Обществен съвет към детската градина.

 

 Чл.4. (1) Регистърът се поддържа като електронна база данни за подлежащите на вписване обстоятелства, както и на хартиен носител.

 

(2) Компютърната база данни се поддържа по начин, който гарантира целостта и защитата на информацията в системата срещу разрушение, неправомерното изменение и контролирания достъп за вписвания и преглеждане.

 

 Чл.5. (1) Действията по вписване и водене на  регистъра се извършват от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на Община град Добрич.

 

(2) Лицето по ал.1 вписва и контролира данните, предоставени от общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие.

 

(3) В 3-дневен срок от подаденото заявление от страна на директора на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие, длъжностното лице по ал. 1 извършва вписването или настъпилата промяна.

 

(4) Лицето по ал.1 поставя дата след всяко вписване и се подписва на хартиения носител.

 

(5) Длъжностното лице вписва в регистъра входящия номер на заявлението за регистрация по реда на тяхното подаване.

 

(6) В хартиения носител на регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Техническите грешки, допуснати при вписването, се поправят от длъжностното лице със забележка.

 

(7) Регистърът и заявлението за вписване, с прилежащите му документи се съхраняват от длъжностното лице по ал.1.

 

 Чл.6. (1) За вписване в регистъра директорът на детската градина/на центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община град Добрич заявление по образец, с приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата, подлежащи на вписване (съгласно Приложение № 2 към настоящата Наредба).

 

(2) В 7-дневен срок от настъпване на промяна в обстоятелствата директорът на детската градина/на центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община град Добрич заявление за отразяване на промяната в Регистъра (съгласно Приложение № 3 към настоящата Наредба).

 

Чл.7. (1) Последващите вписвания на нови обстоятелства се извършват без да се засяга информацията, съдържаща се в предходните вписвания.

 

(2) Всяко ново вписване на обстоятелство от даден тип отменя предишно вписано обстоятелство от същия тип. След извършване на вписването актуалното състояние на съответния информационен обект се представя с ново вписване.

 

(3) В регистъра се поддържа и съхранява информация за настъпилите промени във вписаните обстоятелства.

 

 Чл.8(1) За заличаване в регистъра директорът на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие подава в Община град Добрич заявление по образец, с мотиви за извършване на заличаването и приложени копия на документите, доказващи обстоятелствата за извършеното заличаване (съгласно Приложение № 4 към настоящата Наредба).

 

 (2) Заличаването в регистъра се извършва от длъжностното лице по чл.5, ал.1 в случаите:

1. когато детската градина/центърът за подкрепа за личностно развитие преустанови дейността си за повече от една учебна година;

2. при прекратяване на дейността на юридическото лице.

Чл.9. (1)  Достъпът до регистъра е публичен и се реализира по начин, който гарантира сигурността на съхранение на данните в него.

 

(2) Достъпът до информация в регистъра се осигурява чрез официалната интернет-страница на Община град Добрич или от длъжностното лице по чл. 5, ал. 1 от настоящата Наредба.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Наредбата за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич се издава на основание чл. 346 от Закона за предучилищното и училищното образование.

§2 Неразделна част от наредбата са: Приложение № 1- Образец на публичен електронен регистър, Приложение № 2 – Образец на заявление за регистрация; Приложение № 3 –Образец на заявление за промяна в обстоятелства и Приложение № 4 – Заявление за заличаване на регистрация.

§3. Настоящата Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центровете за подкрепа на личностно развитие на територията на община град Добрич може да  бъде изменяна и допълвана по реда на нейното приемане.

§4. Настоящата Наредба е приета с Решение № ……. и …………..г. на Общински съвет град Добрич, протокол № ……………….год.

§5. Наредбата влиза в сила от датата на публикуването й на официалната интернет-страница на Община град Добрич.

 

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите съгласно закона действия.

 

 

 

ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

Приложение № 1

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Входящ номер на заявлението за вписване

Наименование, адрес на управление и адреси на ползваните от детската градина и центъра за подкрепа на личностното развитие сгради;

Година на откриване на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие

Код по БУЛСТАТ

Данни за преобразуване/промяна – вид, номер и дата на последния акт за преобразуване/промяна на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие;

 

Акт за собственост

Източник на финансиране

Ръководство на детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие (трите имена, длъжност);

 

Адрес, телефон, електронен адрес и интернет страница

(при наличие)

 

Видове дейности, за които е регистрирана детската градина/ центърът за подкрепа за личностно развитие

 

Наличие на  почасови, съботни-неделни и сезонни  дейности в детската градина

Численост на персонала (педагогически и непедагогически)

Капацитет на институцията (брой деца, брой групи)

Участие в проекти

Условие за достъп на хора с увреждане

Основание на заличаване на регистрацията

Училищно настоятелство към детската градина/центъра за подкрепа за личностно развитие

Обществен съвет към детската градина

 

 

Приложение № 2

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

 

З А Я В Л Е Н И Е   З А  Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

по чл.1, ал.2 от Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

……………….....................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

.......................................................................................................................................................

(длъжност)

ОСНОВАНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

.......................................................................................................................................................

(наименование на юридическото лице)

 

да бъде вписан в регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич на основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

……………………………………………………………………………………………...……

 

............………………………………………………………………………………………...…

Моля, да бъдат вписани в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич следните данни:

АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

 

Населено място гр./с. .................................................................., пощенски код ....................

област .............................................................., община/............................................................

бул./ул./........................................................................................................................ № ...........

тел: ……………………, факс: ………………….., e-mail: ………………………………….,

 

официална интернет-страница.................................................................................................

(Забележка: Посочва се адрес за кореспонденция на територията на страната с всички държавни институции.)

АДРЕС НА МЕСТОИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

 

 

Населено място гр./с....................................................................., пощенски код ...................

 

област..............................................................., община............................................................

 

бул./ул.............................................................................................................................№.........

 

 

ГОДИНА НА ОСНОВАВАНЕТО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

.......................................................................................................................................................................

КОД ПО БУЛСТАТ

 

.....................................................................................................................................................................

 

ДАННИ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ/ПРОМЯНА – ВИД, НОМЕР И ДАТА НА ПОСЛЕДНИЯ АКТ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ/ПРОМЯНА НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

.....................................................................................................................................................................

 

АКТ ЗА СОБСТВЕНОСТ

 

.....................................................................................................................................................................

 

 

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

 

........................................................................................................................................................................

 

РЪКОВОДСТВО НА ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

 

.....................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................

(трите имена, длъжност)

 

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО Е РИГИСТРИРАН ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

НАЛИЧИЕ НА ЯСЛЕНИ ГРУПИ, ПОЧАСОВИ, СЪБОТНИ-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

………….......................................................................................................................................

 

…………………………………………………………………………………………………...

ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА (ПЕДАГОГИЧЕСКИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ)

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

КАПАЦИТЕТ НА ИНСТИТУЦИЯТА (БРОЙ ДЕЦА, БРОЙ ГРУПИ)

………….......................................................................................................................................

 

 

………….......................................................................................................................................

 

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА/ЦЕНТЪРА ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ КЪМ ДЕТСКАТА ГРАДИНА

………….......................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………...

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

ЗАЯВИТЕЛ:

................ 20…… г.                                                                                         …………………..

(подпис и печат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

З А Я В Л Е Н И Е   ЗА  П Р О М Я Н А  В   О Б С Т О Я Т Е Л С Т В А ТА

по реда на Наредбата за водене на регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

 

………………………...……………………………………………………. ………………….

(трите имена, длъжност)

 

......................................................................................................................................................

представляващ

 

………...……………………………………………..………………………………………

 

..................................................................................................................................................

(наименование на детската градина/център за подкрепа за личностно развитие, адрес)

.................................................................................................................................................................................

 

Моля, да бъдат отразени в регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич настъпилите промени в обстоятелствата на детската градина/център за подкрепа за личностно развитие да бъдат  отразени по следните причини:

 

 

………………………………………………………………………………………………...…

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

(посочват се настъпилите промени и причини)

 

Прилагам следните документи:

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

......................................................................................................................................................

 

ПОДПИС :

……………20……г.                                                            ………..……………….

(подпис и печат)

 

 

Приложение № 4

 

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

З А Я В Л Е Н И Е   ЗА   З А Л И Ч А В А Н Е

по реда на Наредбата за водене на регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич

 

………………………...……………………………………………………. ………………….

(трите имена, длъжност)

 

......................................................................................................................................................

представляващ

 

………...……………………………………………..………………………………………

 

..................................................................................................................................................

(наименование на детската градина/център за подкрепа на личностното развитие , адрес)

 

Моля, детската градина/център за подкрепа за личностно развитие да бъде заличен/а от регистъра на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на Община град Добрич по следните причини :

 

 

………………………………………………………………………………………………...…

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Прилагам следните документи:

 

......................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................

 

...................................................................................................................................................

 

 

ПОДПИС :

……………20……г.                                                            ………..……………….

(подпис и печат)

 

 

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.49° C облачно
Нагоре