Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.02.2017 г. до 27.03.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

 С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.

 

М О Т И В И

 

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Ваше Решение № 10-7 от 31.07.2012 г., изм. с Решение № 13-3 от 25.10.2016 г. и Решение  № 14-1 от 29.11.2016 г. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич. Предвид необходимостта от актуализиране на таксите и цените  на предоставяните услуги на физически и юридически лица от второстепенни разпоредители с бюджет, се налага извършването на промени в Глава Втора , Раздел ІІІ и Раздел VІІІ, и в Глава Трета на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, мотивите за които са описани в Приложения № 1, № 2 и № 3.

І. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата:

 

 1. За Детска кухня при Община град Добрич:

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, са продиктувани от въведените нови сезонни менюта за хранене, изготвени въз основа на новия Сборник рецепти и ръководство за здравословно хранене на деца до 3-годишна възраст и изискванията за качествени и безопасни храни, подходящи за децата в ранна детска възраст. Подробни мотиви – в Приложение № 1.

 

 1. За Регионална библиотека „Дора Габе”:

На основание Чл. 36 от „Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването,  ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд” на Министерство на културата, се дава право на библиотеката да продава пряко отчислени от фонда библиотечни документи чрез организирана книжарница в структурата си, предвид което Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич има възможност да организира собствена книжарница в основната сграда на библиотеката. Освен това, възможността за продажба на даренията, които не се включват в библиотечните фондове е препоръчана в инструкцията на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) - ”Дарения за библиотечните фондове: насоки за библиотеките” от 2008 г.

На основание чл. 61-62 от Закона за обществените библиотеки от 2009 г., както и чл. 26-27 от „Вътрешните правила за приемане, регистриране, съхранение и популяризиране на дарения, постъпващи в Регионална библиотека „Дора Габе” от 2016 г. ни задължават да изразходваме получените средства само и единствено за покупка на нови документи за библиотечните колекции на Регионална библиотека „Дора Габе”.

Книжарницата би могла да се организира във входното фоайе на библиотеката, документите да се разположат на стелажи за свободно разглеждане от ползвателите и да бъдат ежемесечно актуализирани като заглавия. Подробни мотиви – в Приложение № 2.

 

 1. За Общински младежки център „Захари Стоянов” - Добрич:

          По проект BG06-102 „Вашето утре”, в Младежки център „З. Стоянов”,  бяха извършени строително-монтажни дейности в размер на 966 590 лева и закупено оборудване на техника и съоръжения за залите на стойност 675 470 лева.  За дейността на центъра се използват  съвременни технически съоръжения, включват се допълнителни зали и техники, които водят след себе си до по-големи разходи за издръжка. По проект BG06-102 бе създадена и леглова база (условия за спане).

          В тази връзка е необходима актуализация на цените на услугите, които Общински младежки център „Захари Стоянов” - Добрич предоставя на физическите и юридически лица, както и предлагане на нова услуга – нощувка.

          В тази връзка е необходима актуализация на цените на услугите, които Общински младежки център „Захари Стоянов” - Добрич предоставя на физическите и юридически лица.

          При определянето на размера на услугите са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги и тяхното потребление. Подробни мотиви – в Приложение № 3.

 

ІІ. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 • Определяне цени на ново разкрити услуги.
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
 • Надграждане и развитие на дейностите в съответствие с по – високите критерии и възможности обусловени от новите условия и модерно оборудване;

 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на  Наредбата:

Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич не изискват допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

 

ІV. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • По–бързо и по–качествено административно обслужване на гражданите на града;
 • Възстановяване на голяма част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • По–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината.
 • Запазване на настоящите и привличане на нови потребители на услугата – детска млечна кухня.  

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейскиясъюз и правото на РепубликаБългария:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищното образование), относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета от Общински съвет град Добрич, са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя. 

 

                                                                                  Приложение 1

Мотиви към Наредбата:

Детска млечна кухня при Община град Добрич функционира като специализирано спомагателно звено в системата на детското здравеопазване. Дейността й е свързана с подпомагане отглеждането на деца от 10 месеца до 3 годишна възраст, необхванати от детските ясли, чрез предлагане на разнообразна, пълноценна и здравословна храна.

В детска млечна кухня се приготвя храна, съобразена с изискванията на Наредба № 2 от 07.03.2013 г., за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни /на Министерство на здравеопазването/, Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми на хранене на населението /на Министерство на здравеопазването/, и Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях /на Министерство на здравеопазването/.

Детската кухня, чрез осигуряване на разнообразие от подходящи и здравословни храни за малките деца не само съдейства за пълноценното хранене и здравето на децата, но допринася за създаване на здравословен модел на хранене.

Мотиви към чл. 29, ал. 1:

 • Последното увеличение на цената на купона е от 2010 г., от 1,20 лв. става 1,50 лв. За времето от 2010 г. до 2016 г. са се повишили цените на хранителните продукти, материали, горива, вода, ел. енергия и външни услуги;
 • От 01.06.2011 г. раздаването на храната се извършва като се използват пластмасови съдове за еднократна употреба, вместо стъклени буркани на родителите, като стойността на един комплект, състоящ се от 3 бр. опаковки възлиза на 0,24 лв. с ДДС. Тази стойност допълнително оскъпява цената на купона;
 • Храната, която се разнася по пунктовете се подрежда в специални термо-кутии /сертифицирани по НАССР/, което позволява тя да бъде правилно опакована и транспортирана;
 • Съгласно Регламент /ЕС/№1169/2011, задължително кутиите с храна трябва да бъдат етикирани, което налага закупуването на 1 бр. термо-принтер за отпечатване на етикети и самите етикети;
 • С новите сезонни менюта се завишава количеството на пресните плодове и зеленчуци, вместо консерви се влагат замразени зеленчуци, приготвят се рецепти с повече видове меса;
 • Храната се разнася до обособените 6 бр. пунктове в кварталите на града с регистриран автомобил към БАБХ, който генерира разходи за гориво и поддръжка.

Мотиви към чл. 29, ал.2:

 • Към детската кухня има обособени 6 пункта за раздаване на храна по кварталите. Храна се взема и от родители, живеещи в по-отдалечените квартали, където Общината не може да предостави помещения общинска собственост за безвъзмездно разкриване на допълнителни пунктове. Икономически неизгодно е да се наемат помещения, за които се заплаща месечен наем, при положение, че помещенията се използват в рамките на 20 мин. на ден.
 • През зимния период повечето родители изпитват затруднение да отидат до обособения пункт и прекратяват вземането на храна, което се отразява на броя деца, ползващи услугите на детска млечна кухня и съответно до намаляване на приходите от такси.
 • Доставката до желания адрес ще осигури спокойствие и удобство, ще спести повече време на родителите в нашия град, което те могат да прекарат с децата си.
 • След направено допитване до родителите, 80 % от анкетираните одобряват идеята за доставка на храна до адрес и заявяват, че биха се възползвали.

 

 

                                                                                                                      Приложение 2

 

Мотиви към Наредбата:

Регионална библиотека „Дора Габе” Добрич има възможността да организира собствена книжарница в основната сграда на библиотеката, на основание чл. 36 от „Наредба № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването,  ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд” на Министерство на културата, според който библиотеката може да продава пряко отчислени от фонда библиотечни документи чрез организирана книжарница в структурата си.

Освен отчислени библиотечни документи, в книжарницата могат да бъдат предложени за продажба и дарени книжни документи, които не са постъпили във фонда на библиотеката. Съгласно чл. 26 от „Вътрешните правила за приемане, регистриране, съхранение и популяризиране на дарения, постъпващи в Регионална библиотека „Дора Габе” от 2016 г., „Библиотеката постъпва по целесъобразност с дарените документи, които не са постъпили във фонда на библиотеката – Заменя физически изхабени библиотечни документи от фонда; Заменя липси, установени при текущите инвентаризации на фонда; Предлага документи на библиотеките от региона за попълване на техните колекции, както и на други организации”. В тази връзка, при изчерпване на горепосочените възможности, има възможност да се предложат подходящите книжни документи за продажба.

Съгласно чл. 38 от „Наредбата № 3 от 18 ноември 2014 г. за съхраняването,  ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд” на Министерство на културата, чл. 61-62 от Закона за обществените библиотеки от 2009 г., както и чл. 26-27 от „Вътрешните правила за приемане, регистриране, съхранение и популяризиране на дарения, постъпващи в Регионална библиотека „Дора Габе” от 2016 г., получените средства задължително се изразходват само и единствено за покупка на нови документи за библиотечните колекции на Регионална библиотека „Дора Габе”.

Възможността за продажба на даренията, които не се включват в библиотечните фондове е препоръчана в инструкцията на Международната федерация на библиотечните асоциации и институции (ИФЛА) - ”Дарения за библиотечните фондове: насоки за библиотеките” от 2008 г.

Книжарницата би могла да се организира във входното фоайе на библиотеката, документите да се разположат на стелажи за свободно разглеждане от ползвателите и да бъдат ежемесечно актуализирани като заглавия.

Мотиви към чл. 47:

Сумата в размер на 2 лева за документ е образувана на база на калкулирани основни разходи за работна заплата и осигуровки на служителя, разходи за електроенергия, консумирана от техническите средства – компютър, монитор и скенер.

 

Основни разходи за  обработка на книжните документи преди предлагане за продажба - издаване акт за отчисление, поставяне на печат за отчисление и печат продажба

Месечни разходи

Разходи за един час

Разходи за един документ при  миним.обработка             15 минути

1

 Материали

0,00 лв

 

 

 

Хартия    15лв/ 500бр

 

 

 

 

0,03 лв

 

Тонер

75лв./300бр.

 

 

 

0,25 лв

1

 Материали

0,00 лв

 

 

2

 Основна и допълнителна заплата

600,00 лв

3,75 лв

1,25 лв

3

 Разходи за осигуровки

107,40 лв

0,67 лв

0,27 лв

5

 Амортизации

 

 

 

6

Електроенергия 1,6 kW на час *0,27лв

 

 

 

 

0,43 лв

0,20 лв

Обща сума на разходите:

 

4,85 лв

2,00 лв

                 

 

 

                                                                                                                                 Приложение 3

Мотиви към Наредбата:

          По проект BG06-102 „Вашето утре”, в Младежки център „З. Стоянов”,  бяха извършени строително-монтажни дейности в размер на 966 590 лева. Закупено бе оборудване на техника и съоръжения за залите на стойност 675 470 лева.  За дейността на центъра се използват  съвременни технически съоръжения, включват се допълнителни зали и техники, които водят след себе си до по - големи разходи за издръжка. По проект BG06-102 бе създадена и леглова база (условия за спане).

          В тази връзка е необходима актуализация на цените на услугите, които Общински младежки център „Захари Стоянов” - Добрич предоставя на физическите и юридически лица, както и предлагане на новата услуга – нощувка.

          Мотиви към чл. 53, т. 7, т. 9 и т. 10, както и т. 2

          При определянето на размера на услугите са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги и тяхното потребление.

          Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги;

в/ разходи за управление и контрол.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.1° C ясно небе
Нагоре