Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.02.2017 г. до 27.03.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

М О Т И В И

към проект на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба:

Сега действащата Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич е приета с Решение № 45-1/26.04.2011 г., изм. и доп. с Решение № 38-2/28.10.2014 г.  на Общински съвет град Добрич. Същата съдържа текстове, които вече не са актуални и е необходимо да се осъвременят и да отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащите закони.

При извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че съществуващата регламентация не отразява в достатъчна степен настъпилите промени в обществените отношения. Това наложи изготвяне на проект на нова наредба.

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови нормативни актове.

Направените предложения са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за движение по пътищата (обн. ДВ бр. 11 от 31.01.2017 г.), свързани основно с начина за движение и паркиране на моторни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, пешеходни зони и тротоари на територията на общината. Направено е изменение на размера на глобите при нарушения при движение и паркиране на моторни превозни средства и при нарушения в поведението на пешеходците. Предвижда се Общинският съвет да определя цена за паркиране, а не такса, както и условията и реда за плащането й от водачите, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата. Необходима е и актуализация на терминологията, използвана в местната наредба, съобразно приетите по смисъла на Закона за движение по пътищата легални термини.

С постоянното увеличаване на броя на новорегистрираните МПС и интензивността на движението на територията на град Добрич е необходимо да се гарантират изпълнението на утвърдената организация на движение и спазването на реда за паркиране на определените за това места.

С цел осигуряване на максимално ефективно използване на паркоместата в централната част на град Добрич, които са ограничени, предложението е обхватът на местата за платено паркиране да се увеличи. Новите зони са: по бул. „3 март“ – в участъка от ул. „Ген. Колев“ до пешеходната пътека в близост до Исторически музей; по бул. „Добруджа“ – от кръстовището с бул. „25 Септември“ до ул. „Отец Паисий“. Предвид това, че предложените участъци са централни пътни артерии на територията на Община град Добрич, с висок пътнико поток и автомобилен трафик се предлага в същите да бъде въведен режим за платено паркиране „синя зона“. Междувременно е налице развитие на обществените отношения, свързани с паркирането в града, което налага разширяване на зоните за платено паркиране и създаване на нови възможности и начини за плащане. Предвижда се внедряване на съвременни системи за таксуване, свързани с подобряване на обслужването и ефективността при паркиране на МПС -  паркиране чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS).

Определянето на цена за паркиране ще наложи изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като основното се състои в това, че определените цени са уредени вече в Глава Трета - Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица, а не в Глава Втора, Раздел II, както е в момента. Определените за тези услуги цени са с включен данък върху добавената стойност (ДДС). С предложените изменения не се предвижда увеличение в размера на цените на услугите.

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, както и осъществяване на ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата;

Привеждане на нормативния акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и с обществените отношения;

Създаване на нови възможности и начини за плащане чрез внедряване на съвременни системи за таксуване в зоните в режим за платено паркиране „синя зона“.;

Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите.

 3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

Повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване  разпоредбите на наредбата;

Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

Повишаване контрола на движение по пътищата на територията на община град Добрич;

Финансовите резултати, които се очаква да бъдат постигнати са от събраните приходи от заплащането на цените при ползването на паркоместата, както и от реализирането на наказателните мерки, свързани с ползването на технически средства за принудително задържане тип “скоба“, които ще компенсират разходите по въвеждане на SMS-паркирането и изграждането и поддръжката на инфраструктурата на определените за паркиране места с въведен режим „синя зона“ - хоризонтална и вертикална пътна сигнализация.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

Финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата са свързани с изграждане и поддръжка на инфраструктурата на определените за паркиране места с въведен режим „синя зона“ - хоризонтална и вертикална пътна сигнализация, включително и за организиране и контролиране на внедряването и поддръжката на система за таксуване, свързана с подобряване на обслужването и ефективността при паркиране на МПС - паркиране чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS).

За прилагането на наредбата няма да е необходим допълнителен човешки ресурс.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проектът е обсъден и съгласуван с представители на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр. Добрич и Първо РУ на МВР – гр. Добрич.

С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.

Списък на приложенията към Наредбата

 1.  

Схема на определените зони на град Добрич

 1.  

Маршрутен пропуск

 1.  

Схема на обхватът и местоположението на местата за платено паркиране

 1.  

Карта за платено паркиране „служебен абонамент”

 1.  

Преносима табела „Служебен абонамент“

 1.  

Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес

 1.  

Карта за платено паркиране извън „синя зона“

 1.  

Преносима табела „Платен абонамент“ извън „синя зона“

 1.  

Карта за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания

 1.  

Картата за паркиране на електрически автомобил

 1.  

  

Съобщение с указания за реда и начина на освобождаване на блокирано МПС

 1.  

Таблица с глоби по наредбата

 1.  

Констативен протокол в три екземпляра за извършено паркиране без заплащане и сложена скоба на МПС

 1.  

Уведомление за съставяне на фиш за неправилно паркиране

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре