ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ град ДОБРИЧ

Просперитетът и благоденствието на нашата община зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление, както и от успешното сътрудничество между населението на общината и нейните избраници – общинските съветници.

Нашата мисия е да формираме единна политика за развитие на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на населението общински услуги с най-високо качество. За да изпълняваме ефективно тази своя мисия, ние спазваме посочените в този Етичен кодекс морални ценности като нравствен и професионален дълг както към самите себе си, така и към общността, на която служим. Етичният кодекс на общинския съветник съдържа основни морални норми, които служат като модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият кодекс има за цел да укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет град Добрич, с цел издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и Общинския съвет, като колективен орган на местното самоуправление.

ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ

Етичният кодекс се прилага от общинските съветници  при или по повод осъществяване на функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на Община град Добрич.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Политическа безпристрастност

1.Общинският съветник е длъжен при всяко свое действие да се ръководи от интересите на цялото население в общината, без оглед на политическите убеждения и пристрастия на избирателите. Той е представител не само на своите избиратели, а на цялото население в общината.

Законност

2. При осъществяване на своите функции, общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната, като защитава интересите на общината по съвест и вътрешно убеждение.

Публичност

3. Общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет. Общинският съвет следва да насърчава открития обмен на идеи и информация, при спазване на действащото законодателство. Общинският съветник е длъжен да не разкрива информация, която съставлява държавна или служебна тайна, както и да не разгласява сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Безпристрастност

4. Общинският съветник не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.

Обществен дълг и личен интерес

5. Общинският съветник, на основание чл. 37 от ЗМСМА, не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

6. Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество за лична изгода.

7. Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество с цел да набави за другиго имотна или неимотна облага или да причини другиму същата.

8. Общинският съветник не може да заема щатна или нещатна длъжност в общинската администрация, която е несъвместима с изпълнение на служебните му задължения или може да накърни самостоятелната му преценка при участието му в решаване на въпроси от интерес на общината.

9. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго неправомерни действия.

10. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на обществените интереси.

11. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на такъв или загдето е извършил или не е извършил такова действие. Подарък – всяко имуществено или неимуществено право, оценимо в пари, предоставено на общинския съветник с цел да окаже влияние върху него при изпълнение на обществените му задължения или като отплата за негово действие или бездействие.

Обективност

12. При вземане на решения, общинският съветник следва да се ръководи единствено от обществения интерес, съблюдавайки законодателството на Република България.

13. Общинските съветници са длъжни да провеждат срещи с представителите на гражданското общество, с цел достигане на максимална обективност в процеса на вземане на решения.

Компетентност

14. Общинският съветник е длъжен да отстоява своята позиция, позовавайки се на действащото законодателство и факти, подкрепящи становището му. Изказването трябва да бъде сбито, ясно и допълнено с точни аргументи.

15.Общинският съветник е длъжен да защитава логично и последователно своето предложение, независимо от различната аудитория, пред която излага позицията си.

Поведение на съветниците в зала

16. Общинските съветници  са длъжни да заемат местата си в залата до определения начален час на заседанието.

17. Общинските съветници нямат право да прекъсват изказващия се оратор, да вземат думата, без да е дадена от Председателя, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да нарушават тишината и реда в залата.

18. Председателят може да отстрани от заседанието до следващо гласуване общински съветник, който:

18.1. Възразява по груб начин срещу наложените му наказания и въпреки това продължава да нарушава реда.

18.2.  Призовава към насилие

18.3.  Оскърбява общински съветник  или Общинския съвет.

19. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да било към нарушаване на настоящия Етичен кодекс.

Правомощия на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика

20. За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика към Общинския съвет, която има следните правомощия:

20.1. Да проучва всички оплаквания и да извършва проверка на жалби и  сигнали за нарушения на този кодекс.

20.2.  Всички жалби за предполагаеми нарушения на разпоредбите на настоящия Етичен кодекс трябва да бъдат в писмена форма и подписани от жалбоподателя.

20.3.   Комисията не разглежда анонимни сигнали. (За анонимен сигнал се счита сигнал без трите имена на жалбоподателя, актуален и точен адрес,  телефон за връзка или невярно посочени такива.)

20.4. Комисията изпраща жалбата на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити в седемдневен срок.

20.5.  Ако Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.

20.6.  Ако Комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия  или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага становище пред Общинския съвет за решение за сезиране на компетентните органи.

20.7. Не по късно от 14 дни от получаването на жалбата, Комисията следва да проведе проучване на твърденията, които се съдържат в нея.

Правомощия на Общинския съвет

21. Ако Комисията установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, предлага на Общинския съвет да наложи на общинския съветник наказание.

22. За нарушения на настоящия Етичен кодекс, Общински съвет налага следните наказания:

  • Забележка
  • Лишаване от едно до три месечни възнаграждения

23. Решението за налагане на наказание се приема на заседание на Общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

24. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от общинските съветници, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано и оценявано в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и всички нормативни актове, свързани с тяхното прилагане.

25. Общинските съветници удостоверяват с подписа си, че са запознати с Етичния кодекс и неговите правила.

26. Общинските съветници следва да подкрепят и популяризират всички мерки, подпомагащи разпространението на настоящия кодекс, с цел повишаване разбирането на неговите принципи сред обществеността.

27. Настоящият Етичен кодекс е приет с решение № 16-26 от 31 януари 2017 година на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от деня на приемането му. 

Прикачени файлове

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.57° C облачно
Нагоре