ПРАВИЛНИК за дейността на Общинско предприятие “КОМУНАЛСТРОЙ”

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.  1. (1)  Този правилник се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и урежда осъществяването дейността на Общинско  предприятие “КОМУНАЛСТРОЙ”.

          (2)  ОП „КомуналСТРОЙ” се създава, преобразува и закрива с решение на Общинския съвет, на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

(4)  Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет град Добрич.

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2. (изм. и доп. с реш. 32-17 от 29.03.2022 г.) Предметът на дейност на Общинското предприятие е:

Изграждане, поддържане и ремонт на общинската инфраструктура. Изграждане възстановяване и аварийно поддържане на улично осветление. Извозване на производствени и битови отпадъци. Почистване на микросметища, канавки, линейни оттоци и шахти. Извършване на услуги със строителна техника и автовишка. Полагане на хоризонтална пътна маркировка и вертикална пътна сигнализация. Монтиране, поддържане и ремонт на рекламни пана и табели.

Строително монтажни работи свързани с изпълнението на строителната програма на Общината за „Ниско строителство”. Изграждане, поддържане и ремонт на светофарни и звукови уредби. Експлоатация и поддръжка на Площадка за разделно събиране на отпадъци от домакинствата.

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

НАИМЕНОВАНИЕ И СЕДАЛИЩЕ

 

Чл. 4. Общинското предприятие осъществява дейността си под наименованието „КОМУНАЛСТРОЙ” и е със седалище и адрес на управление:  град Добрич ул. „Генерал Киселов” № 1,  Ет.6.

 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 5.  ОП „КОМУНАЛСТРОЙ” се ръководи и представлява от директор.

Чл. 6. Директорът на общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджет.

Чл. 7. Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс  директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл. 9. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското бюджетно предприятие издава заповеди.

Чл. 10. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

              Чл.11. При осъществяване на дейността на ОП „КОМУНАЛСТРОЙ”  директорът:

  1. Управлява предоставеното му общинско имущество.
  2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет за дейността.
  3. Разработва и дава предложение за подходяща административно–управленска структура и разписание на длъжностите.
  4. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич.
  5. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала.
  6. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община град Добрич.

 

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 12. Организационно – управленската структура /Приложение А/ и численият състав /Приложение Б/ на предприятието са неразделна част от настоящия Правилник и  се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите – от Кмета на Община град Добрич.

Чл. 13. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Общината.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл. 14. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП „Комуналстрой’’ се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права със заповед на други дирекции.

Чл. 15. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци, такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 16. ОП „Комуналстрой” осъществява счетоводната си дейност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община град Добрич.

Чл. 17. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл. 18. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила в 14 – дневен срок от решението за приемането му от Общинския съвет.

 

 

Настоящият Правилник е приет с решение № 16-8 от 31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с решение № 19-6 от 25.04.2017 година на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с решение № 32-4 от 27.03.2018 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 32-17 от 29.03.2022 година на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № А

(изм. и доп. с Решение 32-17 от 29.03.2022 г.)

СТРУКТУРА

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ” в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието”.

 

 

ДИРЕКТОР

Строителен техник

Маркировчик

Строителни работници ниско строителство

Координатор дейности

Багерист

Строителни работници асфалтови дейности

Електротехник

Главен счетоводител

Специалист труд и работна заплата

Ел. монтьор

Заварчик

Началник

Оператор/работник

Водач на мотокар

Отдел ЖСБРР

Отдел „Чистота“

Машинист строителна техника

Шофьор

Шофьор

Организационна диаграма


ПРИЛОЖЕНИЕ № Б

(изм. и доп. с Решение 32-17 от 29.03.2022 г.)

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ „КОМУНАЛСТРОЙ“

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

1

Директор

1

2

Главен счетоводител

1

3

Специалист труд и работна заплата

1

 

Отдел ЖСБРР

 

4

Координатор дейности

1

5

Маркировчик

3

6

Ел. монтьор

2

7

Строителни работници ниско строителство

4

8

Строителни работници асфалтови дейности

4

9

Машинист на строителна техника

2

10

Строителен техник

1

11

Заварчик

1

12

Шофьор

1

13

Електротехник

2

14

Отдел Чистота

 

 

Началник

1

15

Оператор/работник

1

16

Водач на мотокар

1

17

Шофьор

3

18

Багерист

1

ВСИЧКО:

31

 

Дата на последна актуализация 15.04.2022 г.

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре