Публично обсъждане на Докладна записка Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ

Публичното обсъждане се обявява за срок от 27 януари до 27 февруари 2017 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Атанас Атанасов

Общински съветник в Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ е приета с решение № 16 – 12 от 16 декември 2008 година на Общински съвет – град Добрич и влязла в законна сила от 01.01.2009г.. С нея се уреждат условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества по Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) и в сдружения с нестопанска цел по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ).

     

Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата са следните:

 

Според сега действащите текстове на чл.15, ал.2, т.4 и чл.17, ал.2, т.1 от наредбата, Кметът на общината сключва договори за управление с управителите/директорите на общински еднолични търговски дружества, в които общината има еднолично/пълно участие в капитала на дружествата. Договорът за управление по правната си същност е граждански, а не трудов договор по смисъла на Кодекса на труда. Правоотношението, което се създава между управителя/директора и управляваното от него търговско дружество, не е трудово, а има мандатен характер и се регламентира от нормите на гражданското и търговското право. Отношенията между управителя и дружеството се уреждат с договор за възлагане на управлението. Съществена характеристика на този вид договор е равнопоставеността между субектите. Като представител на дружеството, управителят на търговско дружество има функциите на работодател, а не на работник или служител по смисъла на Кодекса на труда. Следователно и освобождаването от работа на това лице, не става на основание разпоредбите на Кодекса на труда, а съгласно записаното в договора за управление във връзка с прекратяването на договора. Лицето, което работи по договор за управление на търговско дружество, няма статут на работник или служител и по отношение на него не се прилагат разпоредбите на КТ, поради което няма право на обезщетения по реда на Кодекса на труда. Считам, че управителите на общинските еднолични търговски дружества е справедливо да получават обезщетение при прекратяване на договорите им за управление. Задълженията им са много и изключително отговорни. Според договорите за управление, те организират, ръководят и представляват търговското дружество и решават всички въпроси, които не са от изключителната компетентност на общото събрание на дружеството. Управителите са отговорни за стопанската дейност на дружеството и изпълняват утвърдената от общината „бизнес програма” на предприятието. Стремят се въпреки икономическата ситуация в страната, да приключат годината винаги с печалба. Необходимо е лицата, които са отговаряли и управлявали добросъвестно общинските търговски дружества, при достигане възраст за придобиване право на пенсия за изслужено време и старост, или при прекратяване на договора за управление на друго основание, да могат да получат справедлива и адекватна оценка за труда, който са полагали през годините, в съответствие и съобразно обезщетенията, които получават лицата по Кодекса на труда. Следва да се отбележи, че аналогични текстове са били предвидени в Наредбата  за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ на Община град Добрич, която е действала в периода 2004г. – 16.12.2008г..

  

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

      Постигане на по – голяма социална справедливост. Стимулиране на управителите/директорите на общински търговски дружества, да работят в дългосрочна перспектива, с по – голямо усърдие, упоритост и винаги стопанската дейност на дружеството да приключва с печалба.  Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при упражняване на правата на собственост на общината в общинските търговски дружества с общинско участие в капитала си.

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне правата и задълженията на страните при управление на общинските търговски дружества;

Законосъобразност при определяне на обезщетенията на управителите и директорите на общинските търговски дружества;

Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства на Община град Добрич.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван за публично обсъждане на Интернет страницата на Община град Добрич. Заинтересованите граждани и юридически лица могат да изразят мнение и да представят становище по така предложеният проект на нормативен акт в 30 – дневен срок от публикуването му на сайта на общината.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

       Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.51а, ал.4 от Закона за общинската собственост, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ на Община град Добрич, както следва:

    §1. В Договор за възлагане на управление на ЕООД с общинско имущество, представляващ Образец № 6 към Приложение № 1 на Наредбата, Раздел VІ „Прекратяване на договора. Неустойки”, се създават нови точки т.6.7. и т.6.8. със следното съдържание:

    т.6.7. Когато през време на действието на настоящият договор, управителят придобие право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяване, той има право на обезщетение в размер на две месечни възнаграждения при прекратяване на настоящия договор, а ако е работил в същото дружество през последните 10 години – в размер на 6 месечни възнаграждения. Размерът на обезщетението се изчислява на база начисленото възнаграждение на управителя за последния пълен месец преди прекратяването, през който той е изпълнявал задълженията си по този договор.

    т.6.8. При прекратяване на договора, на управителя се изплаща обезщетение, съответстващо на неползвания от него платен годишен отпуск, правото за който не е погасено по давност и дължимото възнаграждение по този договор за месеца на прекратяването, съобразно броя отработени дни. Размерът на обезщетението се изчислява на база начисленото на управителя среднодневно възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ прекратяването на договора, през който управителят е изпълнявал задълженията си най – малко 10 работни дни.

               §2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за упражняване на правата

          върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества

          по ЗЗД и Сдружения по ЗЮЛНЦ влиза в сила след обнародването й в печата или

          разгласяването й по друг начин на територията на общината.

      Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи действия във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

ВНАСЯ:

АТАНАС АТАНАСОВ

Общински съветник в Община град Добрич

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.42° C облачно
Нагоре