Отчет за втората година от мандат 2011-2015 г.

Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за втората  година от мандат 2011г. – 2015 г.

 

 

Инвестиции, иновативни практики, нови административни, социални, културни и туристически услуги са сред постиженията, с които Община Добрич приключва резултатно изминалата 2013 г. Годината, освен отчетна в рамките на мандата, е и особено важна от гледна точка на членството на България в ЕС. 2013 г. е времето, в което можем да отчетем постигнатото в рамките на седемгодишния програмен период и стъпките в посока на планиране за следващите 2014 – 2020 г. В отчета на Общината като акценти ще се откроят именно успехите, свързани с приключване на проекти, финансирани с европейски фондове и конкретните приоритети, които изведохме след дискусии и публични дебати. Финансово стабилна с гъвкаво управление на източниците на финансиране е Община Добрич днес. Само за 2013 г. в Община Добрич са влезли 22 милиона лева от европейски фондове, изпълнява се политиката за местни приходи, редовно се възстановяват средствата от Фонд „ФЛАГ”, което ни прави устойчиви при изпълнение на проектираните за в бъдеще политики.

 

 

ПРИОРИТЕТ: АКТИВНО И ГЪВКАВО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ 

 

Дейност: Осигуряване на стабилност и ръст на общинските приходи

През втората година от мандат 2011 г. – 2015 г. Община Добрич запази своята  финансова стабилност. Дългосрочният кредитен рейтинг bgAa2, актуализиран през 2013 година, доказва стабилна перспектива и много нисък кредитен риск. Краткосрочният рейтинг bgP-1 дава оценка за много добра способност на Общината за изплащане на краткосрочни задължения напълно и навреме.

Доброто изпълнение на бюджета през 2013 година осигури възможността извършваните разходи да бъдат своевременно плащани, в резултат на което не се допусна наличие на просрочени задължения. Бюджет 2013 година е съобразен с актуализирания Общински план за социално-икономическо развитие, тригодишната бюджетна прогноза, приетата Програма за управление на Общината за мандат 2011-2015 година и предложенията на специализираните дирекции на Общината. Изготвен е на база оптимизиране събираемостта на приходите от местни данъци и такси и от наеми, както и установяване на облозите в реални размери и събиране на недоборите от минали години. Бюджетът за 2013 година е съобразен с приоритетните задачи в управлението на Общината. Той е приет с Решение 17-2/26.02.2013 г. на Общински съвет град Добрич в размер на 43 506 658 лева, в т.ч.: за държавни дейности –  25 348 213 лева и за местни дейности – 18 158 445 лева.

Доброто управление на финансите на Община град Добрич и увеличената събираемост на собствените приходи дадоха възможност да се актуализира бюджета на общината в размер на 477 000 лева. Финансираха се допълнително дейност 311 „Целодневни детски градини” с  50 000 лв., дейност 431 „Детски ясли, детски млечни кухни” с 50 000 лв. и дейност 332 „Общежитие” с 50 000 лв. Тези средства се предоставиха с оглед по-пълно задоволяване на потребностите на тези звена. Завишиха се и средствата за капиталови разходи в размер на 262 000 лв., както и разходите за лихви и такси за обслужване на заеми от Фонд „ФЛАГ” в размер на 65 000 лв.

Уточненият план по приходите и разходите към 31.12.2013 г. е в размер на  54 583 736  лв., в т.ч. за държавни дейности – 27 797 282 лв. и за местни дейности – 26 786 454 лв. 

Изпълнението на собствените приходи към 31.12.2013 година е в размер на 25 043 449  лв., което представлява 97,36 % спрямо годишния план, в т.ч.:

 

 

 

 • данъчни приходи – 6 124 753 лв. – 100,49 % спрямо годишния план,  в т.ч.:

–  патентен данък

   207 363 лв. –   103,68 %

–  данък върху недвижимите имоти

1 623 040 лв. –   95,47 %;

–  данък върху превозните средства

2 542 906 лв. –   97,80 %;

– данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

 

1 712 998 лв. –   110,52 %;

 

 • неданъчни приходи – 18 918 696 лв. – 96.39 % спрямо годишния план, в т.ч.:

– приходи и доходи от собственост

1 624 457 лв. –   94,34 %;

– приходи от общински такси

7 568 622 лв. –   99,30 %;

– приходи от продажба на нефинансови активи

2 142 238 лв. –  108,08 %

–  приходи от концесии

   249 345 лв. –  108,41 %;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Изпълнението на разходната част на бюджета към 31.12.2013 година е 51 541 899 лева, в т.ч. за делегирани от държавата дейности – 26 335 407 лева, за местни дейности – 24 260 532 лева и 945 960 лева за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи.

  Разходите по функции са:

- Разходи за делегирани от държавата дейности:

Функция

Уточнен план 2013 г.

Отчет към 31.12.2013 г.

 

%

Отн. дял

Отчет (%)

Общи държавни служби

1 798 808

1 637 259

91,02 %

6,22 %

Отбрана и сигурност

202 309

144 960

71,65 %

0,55 %

Образование

19 432 731

18 369 147

94,53 %

69,75 %

Здравеопазване

1 674 157

1 672 189

99,88 %

6,35 %

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

3 430 953

3 258 974

94,99 %

12,37 %

Почивно дело, култура и религиозни дейности

1 016 604

1 011 158

99,46 %

3,84 %

Икономически дейности и услуги

241 720

241 720

100,00 %

0,92 %

Всичко разходи за делегирани от държавата дейности:

27 797 282

26 335 407

94,74 %

100 %

 

- Разходи за местни дейности:

Функция

Уточнен план 2013 г.

Отчет към 31.12.2013 г.

 

%

Отн. дял

Отчет (%)

Общи държавни служби

9 046 855

8 954 555

98,98 %

36,91 %

Образование

1 624 691

1 532 808

94,34 %

6,32 %

Здравеопазване

580 000

576 991

99,48 %

2,38 %

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

675 108

668 128

98,97 %

2,75 %

Жилищно строителство,  БКС и опазване на околната среда

9 372 548

8 413 710

89,77 %

34,68 %

Почивно дело, култура, религиозни дейности

2 617 661

2 605 508

99,54 %

10,74 %

Икономически дейности и услуги

877 691

786 146

89,57 %

3,24 %

Разходи, некласифицирани в др. функции

739 836

722 686

98,26 %

2,98 %

Резерв

306 089

 

 

 

Всичко разходи за местни дейности:

25 840 479

24 260 532

93,89 %

100 %

 

- Разходи за делегирани от държавата дейности за сметка на общински приходи:

Функция

Уточнен план 2013 г.

Отчет към 31.12.2013 г.

 

%

Отн. дял

Отчет    (%)

Общи държавни служби

711 645

711645

100,00 %

75,23 %

Образование

111 193

111 186

99,99 %

11,75 %

Социално осигуряване, подпомагане и грижи

100 000

99 992

99,99 %

10,57 %

Почивно дело, култура, религиозни дейности

23 137

23137

100,00 %

2,45 %

Всичко разходи за делегирани от държавата дейности за сметка на общ. приходи :

945 975

945 960

100,00 %

100 %

Общо разходи:

54 583 736

51 541 899

94,43 %

 

 

 През отчетния период не се допусна финансиране на местни дейности с държавни приходи.

Използването на средства от Европейските фондове за финансиране на общински дейности позволи по-пълно използване на собствените приходи. През годината са получени средства за финансиране на проекти по програми на Европейския съюз в размер на 23 641 389 лв. Към 31.12.2013 г. разплатените разходи са в размер на 20 834 427 лв., като останалите предстои да бъдат усвоени.

            Община град Добрич  приключи с остатък към 31.12.2013 г. в размер на  3 450 166 лева, в т.ч.

-Държавни приходи – 1 459 989 лева по левови сметки и 105 345 лева по валутни сметки.

-Местни приходи – 1 809 437 лева по левови сметки и  75 395 лева по валутни сметки.

От 01.04.2005 г. дейността по събирането на местните данъци и такси по Закона за местните данъци и такси на ЗМДТ на територията на Община град Добрич премина от Националната агенция по приходите към Община град Добрич.

Основна цел на Дирекция „Местни данъци и такси” при Община град Добрич е повишаване събираемостта на местните приходи, основаващо се на принципите на законност, обективност, отговорност и ефективност, чрез подобряване на административното обслужване. Основен приоритет в работата ни е качественото и модерно обслужване на гражданите и фирмите.

С оглед по-доброто и ефективно обслужване на задължените лица по Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в Община Добрич, от м. май 2012 година е внедрен единния софтуерен продукт „Матеус” - за администриране на местните приходи от дирекция „Местни данъци и такси” (МДТ). Програмният продукт дава възможност за поддържане на регистри и обработка на документи и декларации, задължения и плащания, осчетоводяване и отчетност. Изграден е единен регистър на данъчно задължените лица и е създадена връзка между физическо лице и собственик на ЕТ. Системата поддържа различни по вид идентификационни номера като ЕГН, ЛНЧ, БУЛСТАТ. След интегриране с ЕСГРАОН, Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ, тя ще се превърне в същностна част от практическото електронно управление.

За повишаване качеството на обслужване на задължените по ЗМДТ лица към Община град Добрич за данъчна кампания 2013 година се въведоха 3 нови услуги :

- внедрен и действащ от 01.03.2013г. уеб базиран модул, позволяващ онлайн проверка на задълженията към общината, с което на гражданите и фирмите е осигурен достъп по всяко време на денонощието до информация за задълженията за местните данъци, такса за битови отпадъци и такса за притежаване на куче. За защита на личните данни и данъчната информация на задължените лица проверката на задълженията се извършва по единен граждански номер /ЕГН/, личен номер на чужденец /ЛНЧ/ или единен идентификационен код /ЕИК/, персонален ПИН код и код за сигурност. Задължените лица получават персоналните си ПИН кодове от определени служители в дирекция МДТ лично с представена лична карта или от упълномощени лица с нотариално заверено пълномощно и лична карта. Въведен е и допълнителен код за сигурност, който е случаен и съдържа поредица от пет символа, които трябва да бъдат въведени от клавиатурата точно – букви на латиница и цифри.  

- внедрено ПОС – терминално устройство за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти, издадени в РБългария, с което се намаляват разплащанията в брой и облекчава гражданите и бизнеса. Първи плащания на 27.02.2013г и към 31.12.2013г. от услугата са се възползвали 456 задължени лица;

- след подписване на договор с „ИЗИПЕЙ” АД и внедряване на интерфейс за разплащане с посредник, от 14.03.2013 г., се осигури автоматично плащане на местни данъци и такси към общината на 2 246 каси в цялата страна. Тази нова, евтина и бърза услуга улеснява плащането на местни данъци и такси на живущите в общината, но най – вече  задължените лица, живущи в други населени места на територията на страната. За периода от 14.03.2013 г. до 31.12.2013 г. от услугата са се възползвали 2 085 задължени лица

За отчетния период са приети и обработени 19 639 броя данъчни декларации по ЗМДТ. Издадени са 3 377 броя удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти. По искане на задължени лица и различни институции, след извършване на съответните проверки, са издадени 3394 броя други удостоверения, 571 броя заверени дубликати на квитанции за платени данъци и такси и заверени копия на данъчни декларации и 410 служебни бележки. След извършване на съответните проверки са издадени 128 броя актове за прихващане и възстановяване на недължимо платени или събрани суми за данъци и такси и 4 броя решения за отказ. Във връзка с подадени жалби от граждани по отношение на начислените местни данъци и такси са извършени 48 проверки на място. Всички искания са разгледани най -внимателно и на гражданите са изпратени компетентни отговори в съответствие с разпоредбите на ЗМДТ и приетите във връзка с това решения и наредби на Общински съвет град Добрич.

През отчетния период една от основните функции на дирекция „МДТ” е извършването на проверки за недекларирани недвижими имоти и превозни средства, както и проверки за съответствие на декларираните данни от задължените лица на място и чрез събиране на информация от трети лица и организации. На лицата, които не са изпълнили задължението си да декларират имоти и превозни средства или са декларирали неверни данни, са изпратени 462 броя съобщения по реда на  чл. 29 от ДОПК.

В резултат на предприетите действия за деклариране или за отстраняване на несъответствия между декларираните данни, имащи значение за данъчното облагане, и предоставената информация от трети лица или организации, в дирекция „МДТ” са приети 1563 броя данъчни декларации от физически и юридически лица.  На основание чл. 107, във връзка с чл. 109 от ДОПК са начислени допълнително в рамките на 5 годишния давностен период задължения в размер на 321 900лв.

След извършен анализ на просрочените задължения са издадени 367 броя актове за установяване на задължения по 107, ал.3 от ДОПК /неплатени в срок публични задължения по ЗМДТ/ в размер на 1 217 980,68 лева и 549 броя покани за доброволно изпълнение. С цел връчване на актове за установяване на задължения или покани за доброволно изпълнение са посетени 578 адреса на длъжници, за което са изготвени констативни протоколи.

След изтичане на законоустановените срокове за доброволно изпълнение преписките на 317 задължените лица са комплектовани и са предадени за принудително събиране по реда на Гражданско – процесуалния кодекс. През отчетния период  са образувани 317 изпълнителни дела пред частни съдебни изпълнители за сумата от 922 054,59 лв. и за 5 задължени лица в несъстоятелност от публичните изпълнители на Националната агенция по приходите за сумата от 190 015,35лв. За периода 01.01.2013 - 31.12.2013 от ЧСИ по изпълнителните дела са постъпили суми в размер на 267 351,64 лв.

В дирекция “Местни данъци и такси” за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2013 г. за нарушаване на разпоредбите по ЗМДТ са съставени 82 броя актове за установяване на административни наказания /АУАН/. За отчетния период са издадени 62 броя наказателни постановления  /НП/ с общ размер на глобите и имуществените санкции  11 850 лева.  За отчетния период са платени глоби на  обща сума в размер на 20 193.57 лева. За неплатените наказателни постановления в срок са изпратени 83 броя покани за доброволно изпълнение, вследствие на което са платени 40 броя. Останалите подлежат на изпращане в Националната агенция за приходите, за принудително изпълнение или на частен съдебен изпълнител. За маловажни случаи на административни нарушения на ЗМДТ, установени при извършване на нарушението са наложени глоби с издаването на 933 фиша с общ размер на глобите 40 420 лв. От тях платени през отчетния период са 804 фиша на обща сума в размер на 35 800 лева.

В отговор на искания от частни съдебни изпълнители за предоставяне на информация за  движимото и недвижимо имущество на длъжници по изпълнителни дела са извършени проверки и са изготвени 872 писма, окомплектовани с копия на данъчни декларации. След извършени проверки с 109 писма е предоставена информация на Националната агенция по приходите, с 55 писма на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и с 138 писма на Агенцията за социално подпомагане.

По искане на различни съдилища са извършени проверки и 349 писма е предоставена информация за имотното състояние на физически и юридически лица и удостоверения за наличие и липса на задължения.

 

Дейност: Добро управление на общинската собственост

 

С решение №4-6/31.01.2012 година Общински съвет град Добрич прие Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2011 – 2015 година.

В изпълнение на стратегията по чл.8, ал.8 от ЗОС Общински съвет прие годишна програма за управление и разпореждане с имотите– общинска собственост за 2013 година по предложение на кмета на общината.      Съставени са 101 акта за имоти- частна общинска собственост и 34 акта за имоти- публична общинска собственост .

За посочения период са проведени:

- 7 публични търга с тайно наддаване за продажба и учредяване право на строеж по реда на ЗОС;

- 8 търга за отдаване под наем, от които 4 са за отдаване под наем на общински места и обекти и 4 търга за отдаване под наем на части от имоти, публична общинска собственост, за поставяне на Рекламно информационни елементи;

- 14 конкурса за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ.

Със свои Решения Общински съвет град Добрич е дал съгласие за прекратяване на съсобственост за 13 имота .

Общо постъпилите приходи от продажба на земя са в размер на 1 872 659 лева, от продажбата на общински жилищни имоти- апартаменти - 181 806 лева.

Издадени са 31 Заповеди за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Сключени са 11 договора за учредяване право на строеж. Приходите от учредено право на строеж(в т.ч.учредени сервитути) са в размер на 87 773 лева.

Приходите от наеми на имущество са в размер на 798 392 лева, приходите от наеми на земя са в размер на 317 656 лева.

Извършен е концесионен контрол на 75 договора, за което са съставени констативни протоколи.

С решение №18-2 от 26.03.2013 г. Общински съвет град Добрич  прекрати договори за предоставяне на концесия № 77 от 09.02.2007 г. за обект - спирка по ул. “Батовска” и № 83 от 15.05.2007 г. за обект - спирка по ул. “Ген. Гурко” до Дом-паметник “Йордан Йовков” с концесионер ЕТ “КРИСТИ-ГИНКА ДИМИТРОВА”, представляван от Гинка Донева Димитрова.

С решение №20-2 от 28.05.2013 г. Общински съвет град Добрич даде съгласие за продължаване на договор №86 от 14.08.2008 година, сключен с концесионер ЕТ “Лили Манова” за предоставяне на концесия върху обект - публична общинска собственост, представляващ: “Аптека – традиционни мехлеми, сиропи, билкови лекарства” от АЕМО “Стария Добрич”, с правоприемник -“Манова” ЕООД.

С решение №18-1 от 26.03.2013 г. Общински съвет град Добрич прие годишния доклад относно осъществената концесионна дейност през 2012 година в Община град Добрич.

През 2013 г. са въведени в експлоатация 3 обекта:

- Обществена тоалетна в Градски парк „Свети Георги”, гр. Добрич

- Футболно игрище и детска площадка по ул. „Суха река”, гр. Добрич

- Плувен басейн „Русалка” в Спортен комплекс “Русалка”, гр. Добрич

Реализираните приходи от концесионна дейност са в размер на 249 345 лева.

Дейност: Поддържане на висок кредитен рейтинг

Утвърденият кредитен рейтинг е следствие на постигнатите резултати в следните дейности:

 • Разумно управление и ниски краткосрочни задължения, които не влошават финансовото състояние на общината;
 • Предприети са мерки за събиране на просрочени вземания на общината;
 • Управленският екип на общината активно подготвя проекти, които се финансират със средства по оперативните програми.

 

ПРИОРИТЕТ: УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ И УСВОЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ 

 

Дейност: Успешно усвояване на европейски фондове чрез реализиране на договорените проекти и разработване на нови

 

Подготвени и депозирани проектни предложения:

 

Анализирайки общинския опит при досегашното планиране и при проектната реализация  и подготвяйки се за следващия планов период 2014 - 2020, ние акцентирахме върху   комуникацията със заинтересованите страни, диалога с гражданите и мобилизацията на обществения потенциал с цел набелязване на приоритетни мерки и области за развитие на Община град Добрич. По този начин ние проучихме действителните потребности на жителите на града по отношение на пространствената и естетическа промяна в жизнената среда и на развитието на ключовите икономически и социални сектори в нашата Община.

 

 • Проект “Зелено партньорство”

            Проектът е депозиран на 30.04.2013 г. за одобрение и финансиране от Българо-швейцарската програма за сътрудничество, Фонд “Партньорство”. Дейностите са насочени към постигане на устойчива екологична градска среда чрез продължаване и задълбочаване на успешните съвместни инициативи с швейцарските партньори. Предвижда се изработване на фитосанитарна оценка за състоянието на декоративната дървесна растителност, паспортизация и зелен кадастър, разширяване обхвата на местата за обитаване на животинските видове в Център за защита на природата и животните, обмен на експерти. Продължителност на проекта - 12 месеца. Стойност на проекта – 155 132 лв.

 

 • Проект “Моята детска градина – моят дом”

            Проектното предложение е депозирано в офиса на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, програма “Деца и младежи в риск” и обхваща деца на възраст от 3 до 6 години, посещаващи 5 детски градини в град Добрич. Сумата на проекта е 488 928 лв. Предвидените дейности са ориентирани към подобряване на учебната среда чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност – подмяна на стара дограма; обучение на 2 бр. ромски медиатори и 15 служители от педагогическия персонал на детските градини за работа с деца в риск; работа със семействата на децата в риск; улесняване включването на децата от социално слаби семейства, деца в неравностойно положение и от ромски семейства; повишаване на подготовката за тръгване на училище на децата в риск; уебинар. Продължителност на проекта – януари 2014 – април 2016 г.

Текущи проекти:

По Оперативна Програма „Околна среда”:

 • Интегриран проект за подобряване на водния сектор - 2012 – 2014 година - Най-мащабният инфраструктурен проект на Община град Добрич. В него e включена реконструкция на общо 77,6 километра водопроводна мрежа, рехабилитация на главни канализационни колектори и на пречиствателната станция за отпадъчни води в село Врачанци.

            Сключено е проектно договорно споразумение с МОСВ за финансиране в размер на 115 милиона лева и са проведени всички основни процедури съгласно изискванията на ЕК за избор на изпълнителите – за строителството, авторския и строителен надзор  - по обособени 5 позиции,    както и за избор на изпълнител – инженеринг за реконструкция на пречиствателната станция. По този начин Общината е готова веднага да стартира реалното строителство по проекта. С този проект ще се редуцират загубите на вода от около 78% до около 36%, ще се подобрят екологичните условия и ще отговорим на директивите на Европейския съюз във връзка с опазване на околната среда относно качеството на водите.

 • Проект № DIR 51121252-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ – 2012 – 2014 г.

Проектът ще допринесе регион Добрич да избегне потенциалните екологични нарушения и рискове от съществуващите депа за отпадъци. В обхвата на проекта са включени осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал  Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села.

            Проектът се реализира съгласно сключен договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR 5112122-С011 от 14.12.2012 г., като окончателният размер на средствата е 38 877 375,67 лв., от които за сметка на ЕФРР 31 393 480,85 лв., съфинансиране от републиканския бюджет  5 540 026,04 лв. и собствен принос на общините-участници в размер на 1 943868,78 лева, разпределен помежду им съобразно дяловото участие в изграждащото се съоръжение.

            Към настоящия момент се извършва строителството на Клетка 1 на Регионално депо в с. Стожер, Претоварна станция за ТБО в гр.  Балчик и Претоварна станция за ТБО в гр. Тервел.

            Всички процедури по проведените обществени поръчки за строителство и строителен надзор са приключили без забележки от последващия контрол. В процес на провеждане са процедурите за доставка на машини и оборудване.

По Оперативна Програма „Регионално развитие”: 

 • Проект „Обновена и модернизирана градска среда чрез реконструкция на Градски парк „Св. Георги” – май 2013 – май 2015 г.

            Проектът е с одобрена максимална стойност 9 892 306 лв., включваща финансиране за основни и допълнителни обекти. Сумата за основните обекти е 4 998 142 лв., а за допълнителните е 4 894 164 лв. Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество на живот и на нови възможности за икономическо и социално развитие чрез подобряване на физическата и жизнена среда в град Добрич.

Основните  дейности включват реконструкция на градски парк „Свети Георги”, обновяване на средата посредством иновативни, съвременни архитектурно пространствени, оригинални композиционни и дизайнерски решения. Предвиждат се мерки за създаване на условия за интегриране на групите в неравностойно положение, чрез осигуряване на общодостъпна градска среда.

 • Проект „Бъдеще за Добрич“ – февруари 2013 – август 2014 г.

            С изпълнението на проект "Бъдеще за Добрич" по схема за предоставяне на БФП BG161PO001/5-02/2012 "В подкрепа за следващия програмен период" Община град Добрич ще реализира предварителната подготовка – проектиране и проучвания, необходими  за успешното изпълнение на проекти по Оперативна Програма „Регионално развитие” за периода 2014 - 2020 година и ефективно усвояване на финансовия ресурс по СФ. Като краен резултат ще бъдат разработени инвестиционни проекти, които са в обхвата на списъка проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Добрич  за периода 2014 – 2020 г. С това Общината ще бъде напълно подготвена за реализацията на проектите от бъдещата Оперативна Програма „Региони в растеж”. Към момента е извършено прединвестиционно проучване за системата на градски транспорт. Избрани са изпълнителите и са сключени договорите за проектиране на уличната мрежа и за изготвяне на енергийно обследване на сградите, включени в проекта – 7 училища, 4 детски градини и 2 културни зали.

 • Проект ”Изграждане на 4 броя Центрове за настаняване от семеен тип”  – февруари  2012 – септември 2014 г.

Договорът е на стойност 2 866 713,02 лева, които изцяло се финансират от Оперативната Програма. Реализацията на проекта ще осигури подходяща и по-ефективна социална инфраструктура в Община град Добрич за предоставяне на нов вид услуги в общността. В рамките на проекта ще бъдат изградени четири броя центрове за настаняване от семеен тип, представляващи едноетажни сгради с капацитет по 14 деца (12 деца от специализираните институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност), както и ще се благоустроят прилежащите дворни пространства. Центровете за настаняване от семеен тип вече са изградени, предстои да бъдат оборудвани съобразно Методическото ръководство за ЦНСТ за деца на ДАЗД. Всички дейности по проекта са договорени.

 • Проект “Пъстрото лице на Добруджа” – 2012 -2014 г.

            Проектът е разработен и одобрен през 2012 година с бюджет  486 245.16 лв. Той  развива обща концепция за подобряване на комплексния туристичен имидж на регион, съставен от четири общини от област Добрич – Добрич, град, Балчик, Добричка и Каварна, притежаващи сходни характеристики, териториална и икономическа обвързаност и общи приоритети. Проектните дейности за разработване на интегрирани туристически пакети, базирани на културното и историческото богатство на региона и тяхното успешно комуникиране чрез използване потенциала на новите технологии в туристическия маркетинг, ще доведат до по-атрактивното представяне на региона, подобряване на неговия имидж, засилване на потребителския интерес и повишаване на икономическия растеж в областта.

По Оперативна Програма „Техническа помощ”:

 • Създаване и функциониране на Областен информационен център – Добрич –  юли 2011г. -  юли 2014 год.

            По проекта беше създаден, оборудван и обзаведен Областен информационен център, както и избран екип от експерти. Офисът популяризира европейската кохезионна политика и предоставя пълна информация относно нейните цели и съществуващите в България възможности, финансирани чрез оперативните програми. До момента екипът на центъра е провел над 50 информационни събития/срещи с над 1000 потенциални бенефициенти.

По Оперативна Програма „Административен капацитет” 

 • Проект „Повишаване квалификацията на служителите от Община град Добрич” – май 2013 – май 2014 г.

            Общата стойност на проекта е 89 395 лв. Включени са дейности за подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация Добрич за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията чрез  квалифицирано обучение  на водещи общински експерти. До края на 2013 година са обучени 135 общински служители, участвали в 35 вида обучения (при планирани по проекта около 170 обучения на служители в 41 вида курсове).

 •        Проект „Разработване и въвеждане на единен и ефективен механизъм за подобряване цялостния процес на разработване и изпълнение на стратегически документи на община град Добрич в партньорство и координация с всички заинтересовани страни“ – ноември 2013 – юли 2014 г.

            Проектът е на стойност 79 564 лв. и планира разработване и въвеждане на методология за изготвяне, мониторинг, оценка на изпълнението и актуализация на стратегически и програмни документи, разработване и актуализация на други стратегически и програмни документи на община град Добрич, разработване на Общински план за развитие на община град Добрич 2014-2020 г.

 

Други европейски програми: 

  

 • Проект „IMAGINE – ниско енергийни градове“ - януари 2012 – декември 2014 год.

            Изпълняваният проект е по програма INTERREG IVC в партньорство със 7 европейски градове, Хамбургския Университет и Асоциацията на енергийните градове в Лил, Франция, която е водещ партньор. Цел на проекта е всеки партньор да разработи  Местна Стратегия за Устойчиво Енергийно Развитие в съответствие с Европейските енергийни цели 3х20 и гарантираща изпълнението на задълженията по Споразумението на Кметовете. Освен това ще се разработи и Енергийна пътна карта 2050 г.  В процес на разработване от всеки партньор  е оценка на моментното състояние относно енергийната политика на общината и поставяне на цели за бъдещата визия за устойчиво развитие на града до 2050 г. Получено е националното съфинансиране по проекта в размер на 10% от общата стойност на проекта, която за Община град Добрич е 47 979,97 Евро.

 

 • Проект „Младежки център Добрич – вашето утре“ – декември 2013–април 2016 г.

            Проектът се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и е на стойност 2 482 812 лв. Проектът предвижда строително-ремонтни дейности в Младежки дом „Захари Стоянов“ Добрич, закупуване на оборудване и обзавеждане, работа с младежи от рискови групи, на възраст между 15 и 29 години, младежки инициативи за интеграция, работа с ромски медиатори и психолози.

Други социални програми:

 • Проект  ”Поддържане и реновиране на гробищен парк” - на стойност 3 616 лева.  Проект „Аварийно - спасителни дейности за обект Гробищен парк” на стойност 5 273 лева от НП “От социални помощи към осигуряване на заетост”.  Целта на проектите е да се постигне социална адаптация на безработни  лица, обект на социално подпомагане, посредством ангажирането им в общественополезни и трайни дейности.
 • НП “Старт на кариерата” - Процедура 2013 г. - кандидатствахме по Програма “Заетост на младежи с висше образование в публична администрация”, като в резултат ни одобриха 20 бройки за работни места младши експерти, от които започнаха работа общо 19 човека  в шест от дирекциите на общинска администрация.       

Приключили проекти през 2013 г.:

 • Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Добрич” (ИПГВР) 

            Разработеният по проекта Интегриран план за градско възстановяване и развитие на Добрич е ключов, стратегически документ за развитието на града в периода 2014 - 2020 година. В резултат на широкото обществено обсъждане бяха изготвени, съгласувани и одобрени от Управляващия орган трите зони за въздействие – Зона с публични функции, с преобладаващ социален характер и с потенциал за икономическо развитие, които са част от ИГВР на Добрич 2014-2020 г. Беше изготвена Визия за развитието на Добрич до 2020 г., която очертава перспективите за развитието на града. Реализацията на дефинираните проекти в градските територии в неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и с нереализиран потенциал ще се осъществи с привличането и координираното управление на разнородни инвестиции, подпомогнати от структурните фондове на ЕС. Генерирани бяха съвкупност от свързани във времето и пространството проектни идеи, които ще бъдат изпълнени през следващия програмен период в зоните за въздействие - част от ИПГВР. Идентифицирани са конкретните проектни идеи на територията на обособените зони, прогнозирани са бюджета на плана и неговия график на изпълнение, както и извършени необходимите предпроектни проучвания за интегрираните проекти, включени в него.

 • Проект „Добрич – жива шевица от таланти”

            С този иновативен проект се създадоха и развиха нови и нестандартни форми на културни изяви – фестивали. Включиха се граждани и гости на гр. Добрич, професионалисти, самодейци и аматьори от различни етнически групи.  Фестивалите преминаха при небивал интерес. В седемте арт ателиета се включиха над 10 000 души. Бе осигурено техническото оборудване и обзавеждане, свързано с провеждането на първия по рода си фестивал в Добрич. Възстановен бе и розариума в градски парк „Свети Георги”. 

 • Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”

 Проектните дейности създадоха конкурентноспособни туристически атракции в общината чрез реконструиране и реставриране на пет обекта от Регионалния исторически музей град Добрич: къщата-музей “Йордан Йовков”, Музеят за нова история в градския парк, Дом паметник „Йордан Йовков”, Етнографска къща, Исторически музей и част от АЕМО „Стария Добрич”. Интервенциите са насочени към ново и атрактивно представяне на музейните експозиции чрез осъвременяване на залите и на вътрешните пространства, облагородяване на дворните пространства; подобряване на достъпа и осигуряване на съвременна довеждаща и подкрепяща инфраструктура.

 • Проект „ Аз съм ром: Да променим нагласата”

По проекта бяха организирани допълнителни обучения по български език на 70 ромски деца – предстоящи първокласници, бе подкрепена и разширена мрежата от ромски здравни медиатори, бяха проведени образователни семинари – здравни беседи и профилактични прегледи на социално слаби роми. Проектът създаде условия за по-активно участие на ромите в местната политика по интеграция, за повишаване на здравната култура на ромското население както и за промяна на нагласата на обществото към тях като основни моменти от социалната им интеграция в българското общество.

 • Проект „Предотвратяване на последиците от наводнения на територията на гр. Добрич чрез укрепване на напречното сечение на р. Добричка”

 Чрез проекта трайно се подобряват екологичните условия чрез укрепване, корекция и разширяване на речното корито на река Добричка. Проектът бе на стойност 909 687,35 лева. Ремонтните дейности обхванаха: изграждане ново корито в рамките на 3 100 м - от околовръстен път Е 27 97, през местностите Алмалии и Гаази баба, до градски парк „Свети Георги”, реконструкция и укрепване на най-компрометираните участъци на съществуващата бетонна част от дерето – през градския парк и по протежението на бул. „Русия”.Ремонтът на дерето ще осигури проводимост на постъпилите води и ще предотврати образуването при проливни дъждове на така наречените „тапи” в коритото на реката.

 • Проект SMART – „Устойчивост, мобилност, достъпност в трансграничния регион Констанца – Добрич – транспортна инфраструктура”

Проектът е на стойност 7,363 млн. евро и подобри достъпността до транспортната инфраструктура в трансграничен регион Добрич – Констанца. Това е вторият одобрен трансграничен проект на общината в партньорство с Областен съвет – Констанца, при който Община град Добрич е водещ партньор. За българската страна по проекта се реконструираха пътни отсечки, имащи важна транспортна роля на входа-изхода на града в посока Констанца и осъществяващи връзката с градската индустриална зона. Това са: бул. „25 септември” в участъка между Военно гробище и околовръстен път с дължина 2,09 км, улица „Калиакра” с дължина 1,510 км и улица „Поп Богомил” с дължина 1,093 км. По проекта е разработена и стратегия за подобряване на трансграничната мобилност с проучване, анализ и оценка на трафика в трансграничната зона.

 

 • Подкрепа на НПО чрез реализиране на гражданските инициативи – финансирани от бюджета на Общината

През 2013 година Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност от бюджета на Община град Добрич продължи своето действие, като беше организирана процедура за избор и класиране на проектни предложения.

            През настоящата година в Община град Добрич постъпиха 9 броя проектни предложения от неправителствени организации с общ размер на търсеното финансиране за над 19 хил. лв. Комисията одобри за финансиране 7 броя проекти, получили най-висока оценка. Размерът на договорите, сключени между Община град Добрич и седемте допуснати организации за финансиране, е общо в размер на 10 хил. лв.  

 

Дейност: Създаване на конкурентоспособни туристически атракции, на нови иновативни туристически продукти и услуги за изграждане на нов туристически имидж на град Добрич   

 

 • Изпълняваният през периода Проект „Пъстрото лице на Добруджа” ще спомогне за използване на природния, културния и историческия потенциал на туристическия регион чрез разработване на нови и диверсифициране на съществуващите туристически пакети и маршрути. Проектът “Пъстрото лице на Добруджа” – 2012 -2014 г.  се реализира от Община град Добрич в партньорство с общините Добричка, Балчик и Каварна. Разработен е за първи път регионален туристически продукт, базиран на природните, историческите и културните дадености на четирите общини, ориентиран към широк кръг потребители, с възможности за предлагане извън сезона и промотиран по съвременен и ефективен начин. Продуктът включва 15 туристически маршрута, които представят туристическия ресурс на новата дестинация „Пъстрото лице на Добруджа“ – слънце, море, красива природа, древно минало и модерно настояще. Те включват повече от 30 природни и културно-исторически обекти, организирани в балансирани и интересни турове, адаптирани към търсенето и очакванията на туристи от различни възрастови групи с разнообразни интереси, като част от тях са особено подходящи за туристите, които вече са гости на черноморските курорти.

Основни приоритети на комплекса от маркетингово-рекламни дейности по проекта са имиджовото представяне на предимствата, потенциала и уникалната регионална идентичност на новата туристическа дестинация „Пъстрото лице на Добруджа“ и продуктово представяне на новото портфолио от туристически пакети. Разработеният регионален туристически продукт бе представен по време на организираните три имиджови туристически форуми пред повече от 60 представители от страната, Румъния и Украйна на туроператори и туристически агенти, представители на туристическия бизнес, неправителствени организации, занимаващи се със свързани с туризма дейности, които ще могат да получат достъп и да го ползват. Успоредно с това общината участва на най-голямото международно туристическо изложение - World Travel Market в Лондон, Великобритания със самостоятелен деск на националния щанд на България съвместно с 27 туристически фирми и общински администрации, където „Пъстрото лице на Добруджа“ предизвика интереса на повече от 100 български и чуждестранни туроператори и медии, с които бяха осъществени директни контакти за бъдеща съвместна дейност.

Чрез дейностите по проекта, „Пъстрото лице на Добруджа“ ще се налага като туристически бранд на националния и световния туристически пазар.        

 

 • Изработен е „пакетен микс” от информационни и рекламни материали за туристическия регион – дестинация „Пъстрото лице на Добруджа”, който съдържа мултимедийни, печатни, интернет и други подходящи за комуникация, представяне и позициониране на дестинацията продукти и способи. Чрез тях разработените нови туристически маршрути се визуализират по подходящ, интересен и съвременен начин, с обща концепция за ефективно пазарно позициониране и интегрирано представяне на крайния бенефициент – туриста.
 • Програмата за развитие на туризма за 2013 г. е приета с решение № 16-5/29.01.2013 г и актуализирана с решение № 23-3/17.09.2013 г. на ОбС с финансов ресурс от 40 000 лева, в рамките на който са изпълнени дейности относно изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща туризма на територията на общината, организиране на събития и мероприятия с местно и национално значение, които допринасят за развитието на туризма и реклама на туристическия продукт на общината. През м. септември 2013 г. бе открит изграденият със средства по Програмата за развитие на туризма за 2012 г. Лапидариум, където древни археологически находки от Добруджа по естествен и модерен начин са включени в градската среда. 

Дейност: Създаване на условия за привеждане на търговската дейност на територията на общината в съответствие с европейските норми и стандарти

 • Приоритетно бе осъществен контрол съвместно с Полицията и Областна дирекция по безопасност на храните върху извършваната нерегламентирана търговска дейност на открито и в стационарни обекти, както и на заведенията за хранене и развлечения за генерирания от тях шум през нощта. В резултат на провеждания текущ, последващ и превантивен контрол и административно-наказателна дейност върху търговията на територията на общината успяхме да защитим спокойствието през нощта и потребителските интереси и права на гражданите на Добрич.
 • През отчетния период е постигната 94 % събираемост на приходите от такси за ползване на сезонни тераси върху общински терени.
 • Общинските пазари на територията на Община град Добрич са с подобрени битови и хигиенни условия на труд за ползвателите и за наемателите.

Дейност: Ефективно управление и модернизация на наличната спортна база и развитие на спортните клубове:

През 2013 година Община град Добрич осигури близо 700 хил. лева за спорт и спортни дейности. Организирахме съвместно със спортните клубове масови спортни и туристически прояви с регионален, национален и международен характер. Спортните клубове в общината постигнаха следните по-високи резултати: Хандбален клуб „Добруджа Сплендид“ – шампион на България, ФК „Добруджа” се завърна в професионалния футболен елит, като през 2013 и 2014 година  играе в „Б” професионална футболна група, Волейболен клуб „Добруджа – 07” спечели първо място във Висшата лига и сега се състезава в Суперлигата на България по волейбол, КК „Самурай“ се класира на първо място в държавното първенство по ката - отборно, Тенис клуб „Изида“ зае IV-то място в държавното отборно първенство – девойки до 16 години и други.Публично-частните партньорства се утвърдиха като успешна форма за сътрудничество с бизнеса за модернизирането на спортните бази. В тази връзка бе извършена реконструкция  на СК „Русалка”, изразяваща се в обновяване и модернизиране на плувния  басейн, който бе открит официално през  м. септември 2013 година. През 2013 г. с финансовата подкрепа на  Министерството на физическото възпитание и спорта  по два наши проекта бяха модернизирани спортните бази на:

 • „Тренировъчно игрище с изкуствена настилка” в град Добрич, чрез изграждане на козирка над трибуните с цел създаване на допълнителни удобства и комфорт на зрителите -  проектът е на обща стойност 131 987 лева.
 • „Лекоатлетическа зала „Добротица“-част от Спортен комплекс „Простор“ в град Добрич, чрез топлоизолация, ремонт и подмяна на дограмата се осигуриха  по – добри условия за спорт – проектът е на обща стойност 141 000  лева.

Създаване на условия за устойчив градски транспорт

В момента Община град Добрич работи по прединвестиционното проучване за системата на градския транспорт на град Добрич. То се реализира по проект „Бъдеще за Добрич” BG 161PO001/5-02/2012 по схема „В подкрепа за следващия програмен период”, по Оперативна програма „Регионално развитие”

Прединвестиционното проучване за системата на градския транспорт ще позволи общината да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” през следващия програмен период 2014 - 2020 г. и като бенефициент да модернизира градския транспорт, като се очаква инвестиция в рамките на над 20 милиона лева. Община град Добрич активно си взаимодейства с другите общини от областта във връзка с оптимизацията на областната транспортна схема.  С решение №22-21/23.07.2013 г. на Общински съвет бе утвърдена  нова общинска транспортна схема, която влиза в сила  от  01.07.2014 г. Съгласно тази транспортна схема обществения превоз на пътници ще се осъществява само с автобуси т. е. необходимостта от тролейбусен транспорт ще отпадне. В съответствие с Указания на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и през 2013 г. общината извършва  компенсация на безплатни и по намалени цени пътувания на държавни служители, ветерани, военноинвалиди и военнопострадали, деца до 7 години и деца от 7 до 10 годишна възраст.               На всички ученици от 1- ви до 6-ти клас, както и на определени групи от хората с  увреждания са раздадени безплатни абонаментни карти за всички линии от градския транспорт. През почивните дни е осигурено и безплатно извозване на социално слаби граждани до гробищен парк и значително намаление на цените на картите за пенсионери над 70 годишна възраст. Продължава извозването по заявка със специално пригоден за целта автобус на хората с тежки физически увреждания по определено от тях  време и маршрут.  През отчетния период са издадени 359 броя разрешителни за таксиметров превоз  и  376  броя холограмни стикери, като приходите общо са в размер на 15 486 лева.

ПРИОРИТЕТ: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНЖЕНЕРНАТА И ГРАДСКА ИНФРАСТРУКУРА

Приоритетът за подобряване на инфраструктурата е насочен към най-проблемните елементи на градската среда и включва в себе си: инженерната, социалната, културната, екологичната и транспортната инфраструктури, жилищата и жилищната среда. Интервенциите в посока на подобряване на градската среда кореспондират с принципите и приоритетите, заложени в Общинския план за развитие, а именно: „Развитие и модернизация на местната инфраструктура, създаваща условия за растеж и повишаване привлекателността на общината за инвестиции и местоживеене”. Градското развитие и възстановяване цели да се подобри привлекателността и конкурентоспособността на Общината, да се осигури добро качество на живот и достъп до основни услуги, като се има предвид опазването на околната среда. Усилията на Община град Добрич ще бъдат насочени към обновяване и разширяване на основната градска инфраструктура, която ще поддържа Добрич като център за сближаване и растеж на региона.

Дейност: Подобряване на инженерната инфраструктура

 • Реализация на Проекта за подобряване на водния цикъл на град Добрич „Интегрирани мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич – водопроводна и канализационна мрежа и Градска пречиствателна станция за отпадни води”, като най-мащабния инфраструктурен проект. Съзнавайки важността на проблема с водоснабдяването на населението и с пълната яснота, че решаването му е непосилно във финансово отношение дори и за най-богатите общини в страната, още през 2004г. Община гр.Добрич започна подготовката на най-мащабния за града инфраструктурен проект - „Интегрирани мерки за подобряване на водоснабдяването в град Добрич” - Фаза 1 - водопроводна и канализационна мрежа и Пречиствателна станция за отпадни води. Проекта се реализира със средства по ОП „Околна среда”и предвижда:

                        - Рехабилитация/реконструкция на водопроводна мрежа – 77,3 км.

                        - Рехабилитация/реконструкция на канализационна мрежа – 0,3 км.

                        - Рехабилитация/ реконструкция на канализационни колектори – 4 600 м.

                        - Реконструкция/ разширение/ модернизация на Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/

                                   

                                    Приключиха процедурите за избор на фирми - изпълнители и при осигурено финансиране на проекта ще бъдат сключени договори.

            През 2013г. нова канализация за отпадни води е изградена към новопостроените 4 броя „Центрове за настаняване от семеен тип”. Канализацията е Ф 250 с дължина 157 м и е финансирана с бюджета на общината.

 

 • И през отчетния период продължи ползотворното сътрудничество между Община гр.Добрич и ЧТК по отношение реализацията на инвестиционните намерения на газовия оператор. Постъпилите в общинска администрация проектни предложения се одобряват по законовия ред. До момента ЧТК е реализирало газоснабдяване на абонатите, включени в ЕТАП 29. Продължава работата по ЕТАП 30, който е с дължина 4 км. и ще снабдява с газ нови 130 домакинства. За доброто и ползотворно сътрудничество между Община гр.Добрич и ЧТК е показателен фактът, че през годината ЧТК, в сътрудничество със специалистите от общинска администрация, извърши реновиране на стар стоманен газопровод с дължина 5 км., заключен между бул. „Русия” и бул.”25 септември” и захранващ кв.”Балик”. С неговата подмяна се повиши сигурността на газоподаването в целия град, от гледна точка на безопасност и качество на газоподаването в кварталите „Балик”, „Дружба” и „Добротица”. Повишената сигурност и качество на газоподаването се дължи на затваряне на II-я пръстен на газоснабдяване на града.

Дейност: Развитие на пътната инфраструктура като един от значимите елементи, определящи транспортната достъпност до всяка точка на обитаване и работа, комфорта и безопасността на движението.

 • Продължаване практиката на ежегодно поддържане на амортизираната пътна настилка до осигуряване на финансов ресурс за рехабилитацията й. И през  2013 г. усилията на общинската администрация са насочени основно към поддръжка на уличната мрежа. През годината са изкърпени общо 14 510 кв.м. нарушени участъци от уличната мрежа на територията на града, които са с близо 4 000 кв.м. повече спрямо предходната година. От общата квадратура на изкърпванията близо 1 500 кв.м. е стойността на ремонтните дейности, които Община гр.Добрич със собствени средства е извършила на участъци, на които са били извършвани дейности по отстраняване на  ВиК аварии.Съобразно заложените средства през годината текущо са ремонтирани 1 610 кв.м. тротоари по:

            - бул. „Добруджа” – 90 кв.м.

            - ул. „Независимост” – 234 кв.м.

            - в ж.к. „Дружба” 2 – 111 кв.м.

            - в ж.к. „Дунав” – 53 кв.м.

            - ул. „Калиакра” – 17 кв.м.

            - до СОУ „Климент Охридски” – 198 кв.м.

            - ДКЦ II – 677 кв.м.

            - ул. „Четник Петър Алексиев” – 230 кв.м.

Извършен е ремонт и са почистени ревизионни и дъждоприемни шахти.Преди началото на учебната година нова хоризонтална маркировка е положена около учебните заведения на територията на града. Подновена е маркировката и по всички улици и паркинги. Общата квадратура на положената маркировка на територията на града през годината е 3 780 кв.м. За осигуряване на нормален трафик по улиците през годината е извършено текущо поддържане на светофарните уредби.С цел запазване живота на гражданите и предотвратяване на ПТП по улиците на града са монтирани : 47 бр. пътни знаци; 74 бр. предпазни парапети. Изградени са 1 210 кв.м. нови алеи в Гробищния парк.            С ремонта на 1 011 кв.м. пътна настилка през годината приключи регулярната реконструкция на общинския път, разположен около новоизграденото корито на р. „Добричка”, преминаващо през местността „Гаази баба”. През годината са изградени 2 600 кв.м. нови пътни връзки, свързващи новопостроените „Центрове за настаняване от семеен тип” с основната улична мрежа на града. През 2013 г. е извършена рехабилитация на следните участъци от уличната мрежа:

-бул. „25 септември” – в участъка от ул. „ Димитър Калъчлията” до бивш МЗ „Калиакра”, с дължина 2 090 м и платно 2х7,50м

-ул. „Поп Богомил”, с дължина 1 093 м и платно 2х11,00м

-ул. „Калиакра” – в участъка от ул. „Тодор Кантарджиев” до републикански път II-97, с дължина 1 510 м. и платно 1х11,00 м.

 • Улично осветление – система с пряко влияние върху пътната инфраструктура, безопасността на автомобилното и пешеходното движение и определяща комфорта на обитаване в жилищните зони.

През 2013 г. Община гр.Добрич подписа договор с Министерство на икономиката и енергетиката за внедряване на енергоефективно улично осветление. Договорът се финансира със средства от фонд „Козлодуй” в размер на 720 000 лева и включва ремонт на уличното осветление в част от кварталите „Дружба 1, 2, 3, 4",  „Добротица",  „Христо Ботев" и ЖК  „Русия 2" ("Червената пръст"). Предвидени са енергоефективни ремонти в събирателни улици в централна градска част и в други райони на Добрич. Основно ще бъдат подменени съществуващите осветителни тела с по-ниско енергийни светодиодни осветители (LED технология), както и част от стълбовната мрежа.

След като в предходни години усилията на общината бяха насочени към изграждане на улично осветление на местата, където такова липсваше-включително и във вътрешнокварталните пространства, през настоящата година акцентът е в осигуряване на аварийно поддържане и възстановяване на съществуващата мрежа,  съобразно наличните средства. След приключилия вече цикъл на изграждане на основната мрежа ще продължи допълването й в междублоковите пространства и по основните пешеходни маршрути, рехабилитация на стълбовете в разпределителните ивици на булевардите, подмяна на силно амортизираната кабелна мрежа и рехабилитация на КУО (касети за улично осветление).

 

 

 

 

 

 

През годината многократно е извършван ремонт на осветителни тела в междублоковите пространства. За съжаление радостта на живеещите в кварталите от наличието на светлина е краткотрайна, тъй като недобросъвестни граждани чупят, както новопоставените осветителни тела, така и носещите ги стълбове.

 

 • Осигуряване на технически условия и установяване на постоянен контрол за ограничаване на нерегламентираното паркиране върху зелени площи и тротоарни настилки в ЦГЧ. С цел ограничаване на нерегламентираното паркиране на автомобили през годината на територията на града са монтирани 65 бр. съоръжения за ограничаване на паркирането.

  

Дейност: Благоустрояване, развитие на зелена система и опазване на околната среда: 

 

 • Приемане на нова „Програма за реализация на благоустройствени мероприятия върху обекти-общинска собственост с участие на местното население- 2012-2015 г.” и реализация на постъпили предложения. Показател за увеличения интерес към програмата от страна на местното население, е фактът, че постъпилите през годината предложения за реализиране на обекти са общо 30. Недостигът на средства наложи да се сключат споразумения за финансиране само с 15 местни общности. Толкова са и реализираните обекти. Със съвместен финансов ресурс от страна на Община гр.Добрич и местните общности е извършена рехабилитация на тротоарни площи по ул. „Войнишка”, ул.„Панайот Станчев”, ул. „Генерал Г.Попов”, ул. „Хан Крум”, в ж.к. „Балик”, ж.к. „Строител”, ж.к. „Дружба” и др.

 

 • Продължаване на етапната реконструкция на Градски парк „Св.Георги”

 

На 20.05.2013 г. Община град Добрич подписа договор с Министерството на регионалното развитие за безвъзмездно финансиране по Оперативна програма „Регионално развитие” за реконструкция на Градски парк „Свети Георги”. В проекта са включени дейности по подобряване условията за краткотраен отдих, спорт и туризъм. Ще бъдат обновени около 226 дка паркова площ, като ремонтните работи ще обхванат трите части на езерото. Планирано е изграждане на нови функционални зони, като скейтпарк, арт площад, рок сцена, водна серпентина с водопад и др. В обхвата на проекта попада и мемориален комплекс „Хан Аспарух”, за който е предвиден ремонт на настилки, водна площ, осветление, включително и художествено осветление на композицията. Ще бъдат доставени и монтирани съоръжения за фитнес на открито, пейки, фонтани, осветителни стълбчета, прожектори и други елементи на парковото обзавеждане. В рамките на проекта ще се ремонтират настилки, преасфалтират всички алеи и обособят велотрасета. На 29 октомври 2013 г. с откриване на строителната площадка стартираха ремонтните работи по проекта, които съгласно сключения с фирмата-изпълнител договор ще приключат на 30.06.2014 г. С подкрепата на общината през месец ноември на настоящата година в Градски парк „Св.Георги” е създадена площадка за игра и обучения на кучета, която е снабдена със специални уреди за обучение на домашните любимци.

 

 • Реконструкция на съществуващи и изграждане на нови детски и спортни площадки по действащи стандарти.

            През годината общинска администрация реализира проект „Изграждане на зона за отдих, спорт и възстановяване и оформяне на защитен зелен пояс в град Добрич” съгласно договор с Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда към МОСВ. Съгласно договора между блокове 5 и 6 в ж.к. „Ст.Караджа” е изградена площадка за фитнес на открито. В разчистването на терена и подготовката за реализиране на дейностите по изграждане на площадката активно се включиха и живеещите в района граждани.

 

 

 

 

 

 

 

След приключване на строителните дейности и с доброволния труд на гражданите са презатревени зелените площи и е оформен изолационен растителен пояс от широколистни, иглолистни дървета и декоративни храсти. През 2013 г. приключиха дейностите и беше официално открит Лапидариум по ул. „България”. Така Добрич се нареди измежду десетте града в страната, които разполагат с т.нар. „Музей на открито”.

 

 • Екология

 

            На 14.12.20012 г. в Министерството на околната среда и водите е подписан  договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич" по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.". Бенефициент по проекта е Община град Добрич в партньорство с Община Добричка, Община Тервел, Община Каварна, Община Балчик, Община Шабла, Община Генерал Тошево, Община Крушари, Община Никола Козлево и СНЦ „Управление на отпадъците - Регион Добрич". Срокът на договора е 33 месеца. Основната цел на проектното предложение е да допринесе за изпълнение на задълженията на Република България като страна членка на ЕС по отношение на интегрираното управление на отпадъците чрез изграждане на устойчива система за обезвреждане на неопасните отпадъци в регион Добрич.С изпълнението на проекта ще бъде изградена необходимата инфраструктура за екологосъобразното обезвреждане на цялото количество битови отпадъци, генерирани на територията на региона, включващ осемте общини от Добричка област: Балчик, Генерал Тошево, Добричка, гр. Добрич, Каварна, Крушари, Тервел и Шабла с 215 населени места (в т.ч. 6 града) и община Никола Козлево от Шуменска област с 11 села. По този начин ще бъдат изпълнени изискванията на европейските Директиви за опадъци и националното законодателство, както и задачите, произтичащи от Националната програма за управление дейностите по отпадъците 2009-2013 г. (НПУДО). Именно в НПУДО е определен броя на общините, които се включват в регион за управление на отпадъците Добрич и неговите граници. Инвестиционният проект включва:

А) Регионално депо за неопасни отпадъци, разположено в землището на с. Стожер:

- изграждане на първа клетка на площ от 30030 м2, с обем 240000 м3 и капацитет за депониране на 240000 тона отпадъци;

- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;

- изграждане на собствен водоизточник;

- изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет 41200 т/год.;

- изграждане на съоръжение за компостиране с капацитет до 15000 т/год.,

- изграждане на съоръжение за третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци с капацитет до 70 т/час, 15000 т/год;

- изграждане на склад за временно съхранение на опасни и специфични отпадъци с капацитет съгласно КР 255 т/год.

Б) Довеждаща инфраструктура до РД Стожер (в т.ч. довеждащ път с дължина 5 928,56 м специално за нуждите на РД Стожер, външно кабелно трасе БКТП-МКРУ с дължина 2 939 м и бариера със захранващ кабел за бариерата с дължина 780 м);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В) Изграждане на Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Балчик, включваща:

- изграждане на инсталация за сепариране на материали за рециклиране с капацитет до 11000 т/год. /всички доставени в ПСО отпадъци без зелени/, компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет 1500 тона на месец (приета е по-висока стойност, която се отнася за ваканционните месеци), 7000 тона годишно;

- изграждане на съоръжение за компостиране на зелени отпадъци с капацитет до 1647 т/год.;

- доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния,

- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;

- довеждаща инфраструктура до ПСО Балчик (в т.ч. външно кабелно трасе с дължина 70 м, довеждащ водопровод с дължина 197 м и отвеждаща дъждовна канализация с дължина 895 м).

Г) Изграждане на  Претоварна станция за отпадъци (ПСО) в Тервел, включваща:

- изграждане на съоръжение за компактиране и натоварване за транспорт до регионалното депо с претоварващ и транспортен капацитет до 400 т/месец (4 521 тона/годишно);

- доставка на техника за обслужване на площадката и за транспорт на дълги разстояния;

- изграждане на площадкова инфраструктура и оборудване;

- довеждаща инфраструктура до ПСО Тервел (в т.ч. довеждащ път с дължина 914 м, захранващ електропровод с дължина 34 м (разположен на територията на ПСО) и довеждащ водопровод с дължина 1002 м).

 

Планиран е период на експлоатация от 30 години

 

На 04.09.2013г. е даден официален символичен старт на строителните дейности по изграждане на „Регионална система за управление на отпадъците в Регион Добрич“. Депото ще се реализира на площ от 217 дка. в землището на с. Стожер. От своя страна регионалното депо за неопасни отпадъци „Стожер” представлява многофункционално съоръжение, в различните зони на което се извършва различни дейности: сортиране на рециклируеми материали от отпадъците, компостиране на биоразградимите фракции от отпадъците, екологосъобразно депониране на отпадъци, рециклиране (смилане и сепариране) на строителни отпадъци, временно съхранение на опасни отпадъци, отделени с битовите отпадъци. Депото ще бъде развито на територия от 217 дка, като клетките за депониране на отпадъци за трите етапа ще заемат около 75 дка. Трите клетки за депониране осигуряват капацитет 685 000 м3, който може да поеме отпадъците от региона за 30 г. На площадката ще бъде изградена спомагателна инфраструктура за входящ и изходящ контрол, електрозахранване и водозахранване, гараж с ремонтна работилница, съоръжения за измиване на автомобилите и контейнерите, лаборатория за контрол и мониторинг, пътища, ограда с портал. Довеждащата инфраструктура включва изграждането на довеждащ път, ел. провод за захранване на площадката на депото и бариера, ограничаваща достъпа до депото. Съгласно сключеното споразумение за партньорство между общините от регион Добрич, Община град Добрич като бенифициент по проекта ще изгражда регионалното депо, Община Тервел – ще изгради претоварна станция Тервел, Община Балчик – претоварна станция Балчик, а Община Добричка – довеждащата инфраструктура(път и ел. захранване) до депо Стожер.

 

 

Дейност: Превенция върху рискови зони, инженерни съоръжения и други елементи на територията на общината – като част от дейностите, осигуряващи безопасни условия за обитаване, работа и отдих

 

 

 

 

 

 

 

 • Реализация на проекта за укрепване, корекция и прочистване на дерето на река Добричка в участъка от Околовръстен път, през местността „Гаази Баба” , Градски парк „Свети Георги” и бул. „Русия” до вливането на дере „Сердика” с основна цел недопускане на разливи и нормално провеждане на повърхностните води през града при екстремални условия. Във връзка с реализацията на проекта през годината по протежението на р. „Добричка” са изградени още 2 бр. плочести водостоци.

 

 • Периодично прочистване и поддържане на пълна водопропускливост на покритите участъци от коритото на р. Добричка. През годината е извършено третиране на водната растителност на 8 659 м. от коритото на река „Добричка”. Извършвано е и почистване на участъци с намалена проводимост.

Почистени са 10 бр. микросметища:

1.Околовръстен път до Приюта за бездомни животни;

2.Околовръстен път до бензиностанция „Атанасов груп”;

3.До магазин „Кауфланд”;

4.По бул. „Русия” от магазин „Кауфланд” до градски парк „Св. Георги”;

5.По ул. „Дунав” до бл. 45;

6.Междублоково пространство на бл. 18 и 20 ул. „Дунав”;

7.До стадион „Пионер”;

8.До ОТМЕ ;

9.кв. Рилци;

10.До „Агромашина”;

 

 

Дейност: Подобряване на енергийната ефективност чрез система от мерки за изпълнение на Общинската програма, установените договорености и популяризирането на енергоспестяващи дейности сред гражданите:

 

 • Извършване на обследване за енергийна ефективност на всички общински обекти с РЗП над 1000 м2, съгласно Закона за енергийна ефективност. Обследване за енергийна ефективност на общински сгради от образователната и културната инфраструктура е заложено като дейност в Проект „Бъдеще за Добрич”. През годината е сключен  договор с лицензирана фирма, според който обследването ще се извърши в периода 18.10.2013 г. – 27.08.2014 г. 

 

 • Актуализиране на данните и поддържане на информационна система за потреблението на енергия по тримесечия в общинските обекти. Във връзка с провеждания мониторинг за потреблението на ел. енергия в общинските сгради показанията периодично се актуализират в информационната система.

 

 • Реализиране на пакет от енергоспестяващи мерки в общински обекти по предписания в енергийните одити, чрез ЕСКО услуга, европейски проекти и програми, собствени средства и други.

През годината, със средства, осигурени от фонд „Козлодуй”, Община гр. Добрич започна прилагането на енергоспестяващи мерки на сградата на  ОУ „Панайот Волов”. До момента изцяло е подменена дограмата и са завършени на 70 % дейностите по монтиране на топлоизолацията по фасадите на училището.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В проекта е заложено и подмяна на топлоизолацията на покрива, но поради предстоящия зимен сезон тази дейност ще бъде реализирана през следващата година. За другата одобрена сграда в проекта, тази на ДКЦ II, вече е осигурено финансиране от Министерство на икономиката и енергетиката, като се очаква енергоефективните дейности да започнат от Юни 2014 г.

 

 • Повишаване информираността на гражданите относно рационалното използване на енергията, чрез обслужване в информационното енергийно бюро в ЦУИ при Община град Добрич.

Разкритото по Проект „Знания и умения за насърчаване на ЕЕ в сградите” пилотно бюро за комплексни информационни услуги по енергийна ефективност продължава да работи. Ежеседмично експерти предоставят компетентна информация на гражданите на Добрич по въпроси от сферата на енергийната ефективност и  разпространяват брошури и проспекти с практични съвети за пестене на енергия в дома.

 

От 2012 г. Община гр.Добрич е един от 36-те града в страната, които са бенефициенти по Проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Проекта се реализира от МРР по ОП „Регионално развитие”. На одобрените за включване в проекта жилищни сгради ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност. Собствениците на всяка одобрена сграда ще получат до 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция. От старта на проекта – 2 Юли 2012 г. в Община гр.Добрич и при Регионалния мениджър по проекта са постъпили общо 15 Заявления за интерес и подкрепа от  сгради и етажни собствености. За всяка от сградите общинска администрация е изготвила становище до МРР относно възможността сградата да бъде обновена по проекта. За сградата, подала първото Заявление за интерес и подкрепа, вече има изготвен индикативен бюджет и предстои обитателите да регистрират Сдружение на собствениците, за да продължат участието си в проекта.

 

Дейност : Общинска жилищна политика

 

            Действащият списък  на крайно нуждаещите се граждани за настаняване в общински жилища съдържа 726 семейства. От началото на годината до 31.12.2013 г. са издадени 53 броя заповеди за настаняване на крайно нуждаещи се в общински жилища, 19 броя заповеди за смяна на титуляр, 12 броя заповеди за промяна в обстоятелствата, 16 броя заповеди за преместване, 4 броя заповеди за настаняване със срок, 4 броя заповеди за настаняване в резервни жилища. Новопостъпилите през 2013 г. заявления за установяване на жилищни нужди и картотекиране на граждани като крайнонуждаещи се от жилища  са 128 броя. Изготвена е нова Наредба за реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд, която e одобрена и приета с решение №27-2/17.12.2013 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Във връзка със Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно спестовни влогове през 2013 г. на 27 души бе изплатена сумата от 142239.48 лв., която е левовата равностойност на притежаваните от тях спестовни числа.  За периода: 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. в Община Добрич са подадени 127 броя заявления за изплащане на полагащата се левова компенсация на правоимащи граждани съгласно ЗУПГМЖСВ на стойност 749 394.86 лева.

 

 

Дейност: Създаване на градоустройствена основа за обслужване на собствеността и реализиране на инвестиционни инициативи:

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Актуализиране на действащия общ устройствен план (ОУП) на Община град Добрич. Предприети са действия за актуализиране на досега действащия Общ градоустройствен план /ОГП/, като с Решение №20-1 от 28.05.2013 г. на Общински съвет град Добрич е прието Задание за изработване на проект за Общ устройствен план /ОУП/ в съответствие с чл.124, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Заданието е внесено в РИОСВ-Варна за определяне на приложимите процедури по реда на Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие. Заданието е изпратено за съгласуване в Министерство на културата при условията и по реда на Закона за културното наследство.  

 

 

ПРИОРИТЕТ: ДОСТЪПНО, УСТОЙЧИВО И КОНКУРЕНТНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

 

През отчетния период Отдел „Образование и култура” осигури условия за модерно, качествено образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и заложби за достигане на европейските стандарти чрез устойчиво развитие на:

-  мрежата от детски градини, училища и извънучилищни дейности,

-  управленската дейност по обхвата и привличането на децата в подготвителните групи и на учениците в училище,

-  автономни училища чрез усъвършенстване прилагането на делегираните бюджети,

- координацията и взаимодействието между правителствените и неправителствените организации, работещи по проблемите на младите хора,

- актуални профили, професии и специалности, съобразени с изискванията на младите хора за получаване на висше образование и с пазара на труда.

През учебната 2012/2013 година общинската образователна система обхваща 17 целодневни детски градини, 7 основни училища, 3 профилирани гимназии, 5 средни общообразователни училища, Спортно училище и Ученическо общежитие. На територията на Община град Добрич функционират 7 професионални гимназии, Помощно училище, Ресурсен център, Областен център за кариерно ориентиране, 2 частни гимназии и 3 колежа. Образователно-възпитателни дейности извършва и Общинският младежки център „Захари Стоянов”. Броят на учениците в общинските училища през учебната 2013/2014 г. е 8452 в 372 паралелки, през учебната 2012/2013 г. е 8502 в 370 паралелки, през 2011/2012 г. са били 8761 в 390 паралелки, а  през 2010/2011 – съответно 9111 ученика в 403 паралелки. Динамиката на изменение на броя на децата и учениците през последните три години е показана на следните диаграми:

 

 

 

 

 

 

 

Дейност: Модернизация и осъвременяване на образователната инфраструктура

В програмата за капиталови разходи на Общината за 2013 година са усвоени 49 664 лв. за основен ремонт на общинските ЦДГ. Средствата са изразходвани за хидроизолация на покриви, изграждане и монтиране на вентилационни системи на кухненски блокове, възстановяване на под тераси, бордове и чела, подмяна PVC врати, възстановяване на огради и др. За частични ремонти на покриви, за ремонти на газови и отоплителни инсталации, за ремонти на физкултурни салони и спортни площадки, за подмяна на врати и облицовки, за газсигнализатори, кондезни тръби и за придобиване на ДМА общинските училища са изразходили 275 хил. лв. Със средства от МФ „Козлодуй” и съфинансиране от Община Добрич в ОУ „Панайот Волов” е извършено саниране на сградата, смяна на дограма и хидроизолация на покрива на стойност 541 334 лв.  Допълнително, със средства от своите бюджети, всяко училище е извършило наложителни текущи ремонти – боядисване, дообзавеждане и благоустрояване. Предвидените ремонти по програмата за капиталови разходи в ЦДГ и ремонтните дейности в училищата са извършени по определен график и в срок.

Дейност: Изграждане на достъпна среда за деца и ученици, ремонт на огради, благоустрояване на дворове, спортни площадки, пясъчници и съоръжения за игра и спорт.

Във всички ЦДГ и училища периодично се благоустрояват дворовете. Освежават се и се боядисват огради, спортни съоръжения и катерушки. В ЦДГ ежегодно се почистват пясъчниците и се осигурява зареждане с чист пясък. В СОУ „Св.Климент Охридски” и в ЦДГ № 23 „Зорница“ са изградени нови масивни огради. Със средства от училищните бюджети са извършени:

● основен ремонт на санитарните възли и изолация на покрива на физкултурния салон в ОУ „Хр. Ботев“;

● изграждане на открита спортна площадка, подмяна на радиатори във  физкултурния салон и частичен ремонт на зала батут на обща стойност 39 812 лв. в ОУ „Христо Смирненски”;

● бояджийски ремонт на физкултурния салон (24 000 лв.) в СОУ „Св. Климент Охридски”;

● частичен ремонт ограда и спортна площадка (28 000 лв.) в СОУ „П. Р. Славейков”.

 В ЦДГ № 8, ЦДГ № 12 и в ЦДГ № 25 са доставени и монтирани спортни съоръжения по спечелени проекти.

 

Дейност:  Усъвършенстване на управлението на общинската образователна система.

В общинските училища продължава да се усъвършенства системата на делегирани бюджети чрез предоставяне на права и възлагане на отговорности за управление на бюджетните средства. Отдел ”Образование и култура” ежегодно, след съгласуване с училищните ръководства, изготвя формула за разпределение на бюджетните кредити в училищата. В Отдела се прилага информационна система Аdmin Pro за установяване реалния брой на подлежащите и постъпили в училище ученици, както и недопускане дублиране на деца и ученици в ЦДГ и училищата на Общината и Областта.

 

 

 

 

 

 

 

 

В общинската образователна система са застъпени всички профили –хуманитарен, чуждоезиков, природоматематически, технологичен, изкуства и спорт. Приемът на ученици в различните училища се регулира посредством утвърден от Кмета на общината План за прием на ученици след завършен седми клас и след завършено основно образование. Планът за прием на ученици през 2013 година в общинските училища е изпълнен изцяло и частично в професионалните гимназии. Учебниците и учебните помагала за безвъзмездно ползване от децата и учениците до седми клас включително са заявени и доставени в определения срок. Договорите за доставка на учебниците и учебните помагала са сключени с издателствата, съгласно изискванията на ЗОП  и са на стойност 42 000 лв. за ЦДГ и 213 000 лв. за училищата. През отчетния период, в почти всички ЦДГ се работи по проекти на обща стойност над 295 000 лв., а в общинските училища проектите са за около 1 460 000 лв. Десет ЦДГ работят по проекти по Секторна програма „Коменски”, по НП „С грижа за всеки ученик” – четири ЦДГ, а по проект „Квалификация на педагогическите специалисти” – три. Има проекти с екологична, здравна и спортна насоченост. Тринадесет общински училища работят по проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти (УСПЕХ)” по ОП ”Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”. Осем училища са включени по НП „С грижа за всеки ученик”, шест - по проект „Квалификация на педагогическите специалисти по ОП „РЧР 2007 – 2013”, а с проекти по програма „Коменски” – четири училища. По програмата на МОН за предоставяне на закрила на ученици с изявени дарби са отпуснати стипендии на изявени ученици от ХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”, ЕГ ”Г.Милев”, ПМГ „Иван Вазов”, СОУ ”Д. Талев”, СОУ „П. Р. Славейков”, СОУ ”Св. Климент Охридски” и Спортно училище „Г. С. Раковски” на стойност 12 750 лв.

През отчетния период Отдел ”Образование и култура” създаде организация и проведе редица инициативи в общоградски мащаб - шествие на деца и ученици за 24 май, честване на Деня на народните будители, на Националния празник 3-ти март, на 25 септември, на 9 май, 2 юни, Национални културни празници – „Добрич-Албена и други градове“, годишнини на Васил Левски, Христо Ботев, Димитър Списаревски, Денят на детето, Освобождението на Добрич от турско робство и др. Бяха проведени тържества, екологични прояви, изложби и конкурси на различна тематика, състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”, конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. Kомплектовани са материали за брошурата „Дарования-2013”, като в изданието са включени материали за 11 училища и 7 ЦДГ. Съвместно с Ротари клуб – Добрич бяха организирани и проведени конкурс за млади художници на името на Христо Господинов и състезание за презентация на урок на интерактивна дъска. Съвместно със Сдружение „Училищен спорт, туризъм и младежки дейности – Добруджа” бе проведен общинския етап на Ученическите игри по Националния спортен календар на МОН. В общинските състезания участваха ученици от три възрастови групи: V – VII, VIII – X, XI – XII клас, от двата пола и от общо 15 училища в града. Състезателите премериха сили по следните осем вида спорт: баскетбол, волейбол, хандбал, футбол, лека атлетика, бадминтон, тенис на маса, шахмат. Ученически игри за учебната 2012/2013 година бяха финансирани от Община град Добрич със средства в размер на 3 438 лв. и се проведоха от 11 февруари до 22 март 2013 г. Кметът на Община град Добрич бе патрон на откритите първенства и на първите финали на откритите първенства в нашата страна на „Шах в училище”. Първенствата се проведоха с финансовата подкрепа на Община град Добрич и с организационната и медийна подкрепа на БФШ и на детското списание „Шах в училище”. Ежегодно общинските училища и детските градини в Община град Добрич разработват проекти за подпомагане на физическото възпитание и спорта при условията и реда на постановление № 129 на Министерски съвет от 2000 г. Проектите се съгласуват с Постоянната комисия „Спорт и младежки дейности” и средствата за 2013 г. са в размер на 29 966 лв. Не по-малко от 50 на сто от средствата се разходват за осъществяване на учебно–тренировъчна и/или спортно–състезателна дейност.

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност: Повишаване на качеството на хранене и разнообразяване на менюто в детските заведения чрез прилагане и стриктно спазване на изискванията на Наредби № 6 и № 9. Подпомагане на детското и ученическото хранене със средства от общинския бюджет.

В ЦДГ на Общината се работи по единно меню, съгласувано и одобрено от РЗИ град Добрич. Храненето на децата е в съответствие с изискванията на Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на възраст от 3 до 7 години и при стриктно спазване на Наредба № 9 на Министерството на земеделието и храните от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища. Специално внимание се обръща на приема на пресни плодове и зеленчуци и включването в менюто на здравословни храни, предполагащи пълноценно хранене на децата. В изпълнение изискванията на Наредби № № 6 и 9 се изключва приемането на пържени храни, туршии и намаляване на тестени изделия за сметка на пресни плодове и зеленчуци, варива и разнообразни  меса – свинско, телешко, агнешко и пилешко. В учебните и детските заведения са осигурени пресни плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод” на ДФ „Земеделие” на стойност 36 642 лв. За децата от трета и четвърта група в ЦДГ и за учениците от подготвителните групи и от начален етап в училищата са осигурени безплатни закуски по Национална програма на МОН „За по – пълно обхващане на децата и учениците в задължителна училищна възраст” за 337 хил. лв. На учениците от начален етап, които са на целодневно обучение, се предлага обедно хранене.

Дейност: Разработване и реализация на програми, осигуряващи кариерно развитие, непрекъснато образование на учители, учители и граждани чрез реализация на гъвкави форми на обучение, квалификация и преквалификация.

За повишаване качеството на учебната, културната, социалната и игровата дейност в детските градини и училищата голям дял има квалификацията на учителите. В настоящия момент около 70 % от педагогическия персонал в Общината е с определена квалификационна степен - от първа до пета. По повод 120 години предучилищно възпитание в град Добрич през месец април 2013 година се организира и проведе Национална научно-практическа конференция с международно участие „Децата – надежда за утре”. В конференцията взеха участие 115 представителя на учителската общност от България, Румъния, Молдова, Украйна и Италия. Издаден е сборник със 104 доклада, разпределени в три секции. Децата от ЦДГ участваха в творчески сцени, на които представиха музикални и танцови спектакли, приложни дейности и театрално изкуство. Град Добрич има опит в процеса на проучване и прилагане на добри образователни и възпитателни практики и модели от Европа и света. Училища като СОУ „Димитър Талев”, ЕГ ”Гео Милев”, ПМГ „Иван Вазов”, СУ „Г. С. Раковски” и ЦДГ № № 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 20, 24 и 29 поддържат международни контакти. Отдел „Образование и култура”, педагогическата и родителската общественост и неправителствените организации предприемат периодични мерки като обхождане, срещи, индивидуални разговори, контакти със социалните служби и др. за прибиране и задържане на учениците в училище и ограничаване отпадането им.

С цел повишаване ролята на училищата за обучение и придобиване на по – висока степен на компютърна грамотност периодично се обновява компютърната техника в училищата. Броят на компютърните кабинети е 38. Компютрите в кабинетите, класните стаи и в административните помещения са 706. В настоящия момент броят на лаптопите е 177, на проекторите – 102, на принтерите – 148. През 2013 г. общинските училища са подобрили значително техническото оборудване в сравнение с предходната година. През 2013 година има закупени нови 82 компютри, 42 лаптопа, 28 проектора, 11 принтера и 11 интерактивни дъски. Общинските ЦДГ разполагат с общо 52 броя компютри и 20 броя лаптопи в администрацията и в групите. Детските заведения разполагат с 10 проектора, 39 принтера и 3 интерактивни дъски.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2013 година приключи Проект BG051PO001-4.1.06-0023 „Отново на училище – образователен модел за реинтеграция на отпаднали ученици в образователната система”. Бенефициент на проекта бе Сдружение „Център за образование, култура и екология 21”. Проектът се осъществи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз в размер на 200 000 лв. Партньори по проекта бяха ОУ „Йордан Йовков” град Добрич и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белгун, община Каварна и се реализира в периода от 09 септември 2012 г. до 31 октомври 2013 г. Общата цел на проекта бе да допринесе за създаване на необходими условия и ресурси за реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система и превенция на повторното им отпадане от училища на целевия район – с. Белгун, община Каварна и община Добрич. Целеви групи в проекта бяха ученици отпаднали от образователната система на област Добрич, учители, директори и родители.

На 17 октомври 2013 г. фондация „Ръка за помощ” официално откри частна детска градина „Надежда” и представяне на проект „Превенция чрез ранно образование”. Финансирането е по проект на фондация „Тръст за социална алтернатива” в размер на 56 хиляди лв. и е в рамките на една учебна година. Проектът се реализира в детската градина през учебната 2013/2014 г. и обхваща 34 деца от социално слаби семейства от етническите малцинства в Добрич. Частна детска градина „Надежда” се помещава  в сградата на бивше училище „Отец Паисий”. В проекта широко е заложено ангажиране на родителите в образователното развитие на техните деца чрез организиране на арт ателиета, домашни посещения и подпомагане записването на децата в общообразователни училища. В края на едногодишния период на обучение децата ще са получили необходимата педагогическа и социална подготовка и подкрепа, така че да се постигне успешна адаптация в училищата.

Община град Добрич разработи проекта „Моята детска градина – моят дом” по Финансов механизъм ЕИП 2009 – 2014 г. в рамките на Програма BG 06 „Деца и младежи в риск” – Компонент 2 – „Грижа за децата в риск”. Проектът очаква одобрение и обхваща пет общински детски градини от град Добрич (№ 7,11,17,23,24). Общата стойност на проекта  97 792 лв., а целта е да допринесе за подобряване благосъстоянието на децата в риск и да намали икономическите и социалните различия в обществото.

Отдел „Образование и култура” активно работи по планирането и осъществяването на разнообразни инициативи, прояви и информационни кампании по отношение превенцията на насилието, на наркоманиите, на ХИВ/СПИН и на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН – 19.05.2013 г. беше отбелязан и с участието на доброволците на Общински клуб „К7”. Кампаниите са провеждат съвместно с РЗИ-Добрич, Дирекция ”ПБПЗ”, Община Добрич, МИКЦ - Добрич и Младежки дом “Захари Стоянов”. Раздават се  презервативи и здравно образователни материали за ХИВ/СПИН.

Превантивно информационен център по наркомании – Община град Добрич през 2013 година организира и проведе следните инициативи:

 • Организира и проведе четири обучения по програма „Анти агресия” на тема „Чувства и психоактивни вещества” с петите и седмите класове в ОУ „Стефан Караджа”;
 • Изработи Програма за аутрич работа с деца и младежи в риск, одобрена от Национален център по наркомании;
 • Проведе проучване (от 07.05.13 г. до 31.08.13 г.) на тема „Здравно поведение, оценки и нагласи сред учениците от 9 до 12 клас в град Добрич. Извадката обхвана 1200 ученици от 15 училища на територията на Община град Добрич;
 • На 21 юни 2013 г. в ОМЦ „Захари Стоянов” се проведе Рок концерт “Не на наркотиците”. Поводът е  Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици – 26 юни. Организатори са  Общински младежки център „Захари Стоянов” и Младежки информационно-консултантски център – Добрич;

 

 

 

 

 

 

 • На 24.06.2013 г. в ЕГ „Гео Милев” се проведе заключително занятие с девети клас на тема „Скритите наркотици“ и „Индивидуална нагласа към употребата на алкохол”;
 • На 25 юни 2013 г. бе организирана изложба на тема „Изкуство против дрогата” от МКБППМН и Превантивно информационен център. Ученици от различни общински училища взеха участие със свои рисунки и колажи. Същия ден се проведоха тенис турнири на кортовете на тенис клуб „Изида“. Състезаваха се ученици от „Училище по тенис” под надслов „В твоя живот, в твоята среда няма  място за наркотици”. Демонстрации по бойно-приложна техника, кихон и ката с участието на ученици от „Училище по карате“ се проведоха във физкултурния салон на ХГ „Св.Св.Кирил и Методий”.

 

 

ПРИОРИТЕТ: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ЧРЕЗ ДОСТЪПНИ,

АКТУАЛНИ И КАЧЕСТВЕНИ ЗДРАВНИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

 

        Една от основните цели на социалната реформа в България е предоставянето на по-качествени социални услуги за хората в неравностойно положение. Разкриването и развитието на социални услуги е в съответствие с практитиките на социално договаряне в държавите –членки на ЕС и поетите от България ангажименти за реформа в социалната сфера, а именно – деинституционализация и децентрализация на социалните услуги.

       В тази връзка основен приоритет в социалната политика на Община град Добрич е:  Повишаване качеството на живот на  хората в неравностойно положение от Общината чрез предоставяне на достъпни, актуални и качествени социални услуги.   Основните насоки за работа през 2013 г. бяха насочени към:

 • Разширяване спектъра на социалните услуги, предоставяни на територията на Община град Добрич,
 • Повишаване качеството на предлаганите социални услуги.
 • Намаляване процента на предлаганите услуги в специализираните институции за сметка на социалните услуги в общността като трайна тенденция в развитието на социалната политика на Община град Добрич.
 • Подкрепа и съдействие на хората с увреждания за преодоляване на социалната изолация и  социално включване чрез разкриване на подходящи работни места;
 • Разширяване спектъра на предлаганите социални услуги за деца с увреждания и техните семейства.
 • Подобряване условията за отглеждане на децата в детските ясли и медицинското обслужване в здравните кабинети.

 

За отчетния период Община град Добрич може да направи следната равносметка за постигнатото в сферата на социалната политика:

 

Дейност: Изграждане на мрежа от достъпни услуги, осигуряваща възможност за повишаване качеството на живот на деца и лица, попаднали или живеещи в риск                                                                              и създаване условия за реално включване, чрез:

 

1.Развитие на услуги в общността за превенция на социалното изключване и изолация на деца и семейства в риск. 

-Разширяване  спектъра на социалните услуги за деца, които се предлагат в заведенията за социални услуги за деца с увреждания в Община град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

-Дневен център за деца с увреждания е с капацитет 58 деца. През отчетната година през услугата са преминали 51 деца , от които целодневна услуга ползват 15 деца, а 36 – почасова услуга. През 2013 г. стартира организирането на Монтесори среда в залите за занимания на Дневен център за деца с увреждания. Двамата социални педагози от центъра са преминали интензивно обучение. Закупени са геометричен шкаф и кутия цилиндри на обща стойност 830,00 лв., както и други материали за Монтесори терапия, с които децата  работят. За деца с увреждания на опорно – двигателния апарат/ потребители на ДЦДУ/ е закупен уред (проходилка), на стойност 1300 лв. В края на 2013г., за нуждите на потребителите  на Дневния център за деца с увреждания е закупен нов специализиран микробус с рампа за деца, ползващи помощно – технически средства. По споразумение между отдел ”Здравеопазване и социална политика” и ПУ”П.Берон” 10 деца от Дневен център за деца с увреждания  и 4 деца от Център за настаняване от семеен тип-3 посещават училището за деца със специални образователни потребности.

 

-Център за обществена подкрепа – 2 е с  капацитет 30 места. През отчетния период  януари – ноември  2013 г. индивидуални консултации са получили 1084 клиенти, а социални услуги в ЦОП-2 са ползвали 88 потребители,в следните направления:

 • Обучения на кандидати за приемни родители и приемни родители;
 • Обучения  на кандидат –осиновители;
 • Наблюдение, съдействие и подкрепа на деца и семейства в следосиновителен период;
 • Обучения на близки или роднини;
 • Наблюдение съдействие и подкрепа на деца настанени в приемни семейства,  близки или  роднини;
 • Превенция на изоставяне на деца;
 • Превенция на насилието;
 • Превенция от отпадане от училище;
 • Подкрепа на детето и семейството след реинтеграция;
 • Консултиране и подкрепа на семейства в риск;
 • Социална интеграция на деца от социални институции;
 • Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви и техните семейства.

 

Центъра за обществена подкрепа , управляван от външен доставчик БЧК Добрич  е с капацитет 25 деца , специалистите са работили по следните направления: Превенция на отпадане от училище с 28 деца, на които е предоставена възможност за посещение на индивидуални консултации  с цел отстраняване на пропуски в учебния материал  и мотивиране за редовно посещение на училище  и  повишаване на  училищната успеваемост. Организирани са и групови занимания за 30 деца,  разделени на 2 възрастови групи. Целогодишно са осъществявани срещи с педагогически съветници, класни ръководители и родители като интензитетът се определя от индивидуалния случай.  Превенция на отклоняващо се поведение--Организиране пълноценно прекарване свободното време на децата: Летни клубове: „Играй и учи” и „Детство мое” - „В страната на приказките”, „Забавни детски филми”, „Природата – наш приятел”, „Училище за приключения”, „Приказна съкровищница”; Програми за подкрепа на образованието: „Забавна математика”, „Пътешествие в страната Език и Реч”,“Magic English”, „ Приказна съкровищница”-насочени са към деца, които имат затруднения при усвояване на учебния материал или имат натрупани пропуски през учебните години.

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2013 е организиран и проведен детски лагер за 23 деца в КС Кранево. Подобрения в материалната база на ЦОП към БЧК: Цялостна подмяна конструкцията на покрива на Центъра и смяна на циглите; Нови метални врати, РVC дограма на първия и втория етаж: зали за деца, стаи на специалистите, кухня и сервизни помещения; Ремонтирана и подновена канализационна отходна система на Центъра в двора и улица „Георги Бенковски”; Частично освежаване на някои от залите; Закупуване на озвучителна техника за нуждите на Центъра; Целогодишно е осигурена храна- обяд за 30 деца, потребители на ЦОП- БЧК.

 

Преходно жилище Добрич. Капацитетът е осем места, в момента са настанени седем лица. За периода ноември 2012 г. - ноември 2013 г. през услугата са преминали осем младежи, като трима потребители през тази година са завършили образованието си. Единият от тях вече е напуснал "Преходни жилища" и е устроен на работа. Вторият от 02.09.2013 г. е на постоянен трудов договор в сладкарския цех на фирма "Балки 69" - Добрич. Третият младеж кандидатства за място в Защитено жилище. От месец юли 2013 г. година в Преходно жилище е въведена нова практика - самостоятелно приготвяне на храната от потребителите, която  формира важни умения за самостоятелен живот. Потребителите от услугата ПЖ, които са навършили 18 години се регистрират в ТП "Бюро по труда", където се включват в различни програми, за да придобият умения за самостоятелно търсене на работа и подготовка за кандидатстване.

 

Разкриване на 11 социални услуги в подкрепа на деца и семейства в риск и в посока превенция на изоставянето в Общностен център за деца и семейства. Община град Добрич работи по Проект „Общностен център за деца и семейства”, финансиран по Проекта за социално включване на Световната банка;  през м.юли 2013 г. са завършили строителните дейности по  проекта, включително и на дворното пространство. До момента в него са инвестирани 417 000 лева за строително-монтажни работи. Предстои да се достави необходимото оборудване и обзавеждане. Стартирането на услугите се отлага поради забавяне на финансирането по проекта. В писмо от 15.11.2013 г. Министърът на МТСП уведомява  Кмета на Община град Добрич, че предстои подписването на Допълнително споразумение към споразумение за финансиране №РД09-25/31.05.2011 г., след което ще стане възможно да бъде продължено финансирането по проекта и реалното стартиране на услугите през 2014 г.

 

 2. Деинституционализация и подобряване качеството на резидентната грижа.

 

Подобряване качеството на грижа в съществуващите Центрове за настаняване от семеен тип.

-Център за настаняване от семеен тип 1 и 2 – Капацитетът на двете социални заведения е общо 30 деца. През 2013 г. новопостъпили са 12 деца .

-Център за настаняване от семеен тип – 3 – капацитет 15 деца. През 2013 г. са настанени 5 деца, към момента в центъра се обгрижват 14 деца. В ЦНСТ е ангажиран персонал, който осигурява 24 часова грижа. Всички служители са мотивирани и имат необходимата квалификация и нагласа за работа с деца от тази рискова група. В центровете е създадена среда, близка до семейната, където получават необходимата индивидуална грижа и изграждане на умения за самостоятелен живот. Всяка дейност от ежедневието има определена педагогическа цел за всички деца. Един детегледач от персонала обгрижва не повече от 3 деца, което е гаранция за по–качествена грижа. За децата е осигурена десетдневна лятна почивка в КС Кранево.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разкриване на 4 Центъра за настаняване от семеен тип за деца с увреждания.  Към настоящия момент Община град Добрич изпълнява строителните дейности по Компонент 1 – изграждане на 4 Центъра за настаняване от семеен тип с капацитет 12+2 , по Проект ”Детство за всички” на Оперативна Програма ”Развитие на човешките ресурси”, Компонент 2 „Предоставяне на социални услуги в общността”, част от операция „Да не изоставим нито едно дете” . Съгласно писмо с изх.№9105-5/03.10.2013г. на ръководител договарящ орган по Проекта, са обявени допълнителни индикативни дати за прием на проектни предложения по Компонент 2 през 2014г. и Община град Добрич ще представи своето проектно предложение на 21.02.2014г.

 

Изпълнение на Проект ”И аз имам семейство” по схема „Приеми ме” на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”. Община град Добрич работи по Проект „И аз имам семейство” по схема „Приеми ме” по ОПРЧР. Подадените до настоящия момент  заявления за приемни родители по проекта са 16, утвърдени са 11 приемни семейства , 3 са в процес на проучване и оценяване, 1 предстои да бъде утвърдено от Комисията към РДСП Добрич. Настанени са 9 деца в 8 приемни семейства. Три от децата са на възраст от 0-3 години, а останалите от 3-8 години. Към екипа по проекта работи специалист-акушер, който подпомага специализираното обучение на приемни родители при отглеждането на деца от 0-3 г. Дейностите по проект „И аз имам семейство” ще продължат и през 2014 г. Чрез развиването на социалната услуга “приемна грижа“ Община град Добрич работи в посока деинституционализация на децата и предотвратяване на настаняването им в специализирани институции

 

3. Развитие на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.

 

Осигуряване на достъпна среда и условия за лица с увреждания, чрез подобряване на материално-техническата база на заведенията за социални услуги. На територията на Община град Добрич социални услуги за лица с увреждания предлагат пет социални заведения:

 1. Дневен център за възрастни с увреждания с капацитет 40 лица. През 2013 г. броят на потребителите е 39;
 2. Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 45 лица. През 2013 г. услугата са ползвали 57 потребителя;
 3. Дневен център за възрастни с психични увреждания, предоставен за управление на външен доставчик – ОДПЗС ”Д-р П.Станчев”. Капацитетът на услугата е 30 лица. През услугата са преминали 33 потребителя. През годината специалисти от центъра са преминали 2 обучения, в които са участвали социален работник, психолог и рехабилитатор. През пролетта в РБ ”Дора Габе” е организирана ежегодната изложба на потребителите от ДЦВПУ под мотото „Пролетно очакване”.
 4.  Защитени жилища 1 и 2 – капацитет 14 места за жени с леки интелектуални затруднения.

            И в петте центъра е осигурена достъпна архитектурна среда за потребителите. Служителите на социалните услуги притежават необходимата квалификация за работа с хора с увреждания. През 2013 г. в Комплекса за социални услуги, за потребителите на ДЦДУ, ДЦВУ и ЦСРИ е изградено игрище за спортни занимания и дейности на стойност 11702,80 и санитарно помещение за хора с инвалидни колички, съобразено с изискванията и стандартите за лица със специфични потребности. Изготвени са индивидуални профили за възможностите за трудова ангажираност на шест от потребителите на Защитени жилища. Специалистите са осигурили работа за четири жени от ЗЖ. През м.ноември 2013 г. за потребителите на ЗЖ е закупена автоматична пералня  на стойност 555 лв.

 

 

 

 

 

 

 

През м.юни 2013 г. е организирано едноседмично летуване в с.Тюленово. На 30.10.2013г. всички потребители са посетили гр.Шумен, където седем от тях са взели участие в VІІ-ми Национален конкурс „Неоткрити, красиви надежди” и са спечелили Втора награда.

Предоставяне на услугите „Социален асистент”, Домашен помощник” и „Личен асистент”.

От м.април 2013 г. стартира предоставянето на услуги по Проект ”Ръка за помощ”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-5.1.04 – „Помощ в дома”, по ОПРЧР. Към настоящия момент по проекта се обслужват 145 потребители, а работещи като Социален асистент и Домашен помощник са 42 лица. Финансирането на проекта е на стойност 247 622,46 лв. и дейностите по него ще се изпълняват и през 2014 г. Вече трета година Община град Добрич е партньор на АСП по Проект ”Подкрепа за достоен живот”, за предоставяне на услугата „Личен асистент” на деца и лица с увреждания в домашна среда. Към момента по проекта работят 50 лични асистента, които обслужват 55 потребителя / 17 от които са деца/ .

През 2013 г. Отдел ”Здравеопазване и социална политика” при Община град Добрич е работил съвместно с Дирекция ”Бюро по труда” по две Програми: Национална програма ”Нова възможност за заетост” – назначени 17 лица , за срок от 6 месеца. Всички работят в социалните услуги и Детските ясли към Отдел ”Здравеопазване и социална политика”; Проект „Шанс за работа” – след проведено специализирано обучение, 7 лица, регистрирани в Д”БТ” са назначени като болногледачи за срок от 4 месеца – от м.май 2013 г. до октомври 2013 г.

 

 1. Грижа за старите хора за по-добър и достоен живот.

 

През 2013 г. услугите в Дома за стари хора са ползвали 131 лица. Капацитетът на специализираната институция е 115 лица. В Дома са осигурени оптимални битови условия и добре поддържани помещения за живот и отдих, хранене и социални контакти. Извършени  са ремонтно-строителни дейности през годината:

 • измазване на коридори и стаи на домуващи с дарителски и бюджетни средства на стойност - 400 лв.;
 • ремонт на котлите  на отоплителната инсталация на стойност 3000 лв. бюджетни средства;
 • Постъпилите дарения са основно под формата на храни, услуги, лекарства и дрехи на стойност 24 753.43 лв. Средствата, събрани от благотворителния концерт и изложбата, посветени на 1-ви октомври – Ден на възрастните хора, са 5160 лв., като предварително беше обявено, че се набират дарителски средства за закупуването на професионална перална машина за нуждите на Дома за стари хора. Процедурата по закупуване на уреда е  приключена в края на 2013 г.

 

”Домашен социален патронаж” с капацитет  350 потребителя. През отчетния период услугите на Домашен социален патронаж средномесечно са ползвали 344 лица. Новопостъпилите молби през отчетния период са 149. Към настоящият момент услугата санитарно обслужване  ползват  86 лица, от които: самотни лица са 9, лица над 90 годишна възраст - 3, ветерани от войната - 1, военноинвалиди -1, лица освидетелствани с ЕР на ТЕЛК- 37 лица и лица над 60 годишна възраст - 35лица. ДСП оказва подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на социално включване. За изминалия период са организирани мероприятия с културно-масова насоченост, с прякото участие на потребителите на Домашен социален патронаж. В тях активно са взели участие около 64 потребители.Отбелязани са с тържества официалните празници на РБългария, като са включени и допълнителни занимания. На 15.12.2012 г. в пенсионерски клуб “Хр.Ботев“ е проведено традиционното коледно тържество за потребителите, на което са присъствали 53 лица. В Общинската стратегия за развитие на социалните услуги на град Добрич 2011-2015 г .е заложено увеличаване на капацитета на ДСП от 350 на 400 потребители.

 

 

 

 

 

 

 

 

За четвърта поредна година, поради отчетения положителен резултат от предходни години са реализирани дейности по социалната услуга ”Обществена трапезария” на територията на Община град Добрич на одобрени бенефициенти. Топъл обяд са получили 112 бенефициенти в два определени за целта пункта, а общо за отчетния период услугата са ползвали 158 лица. Обслужването е осигурено от наличния персонал на Домашен социален патронаж и  клуб на пенсионера. През месец май 2013 г. проекта е продължен, като е сключен договор за предоставяне на социалната услуга до края на календарната 2013 г. През периода, част от персонала на звено ”Санитари” е включено в раздаването на хранителни продукти по програма на БЧК Разпределяне на храни от интервенционните запаси на ЕС на социално слаби лица”. Пунктовете за раздаване на храните са базирани в Клубовете на пенсионера.

 

Подобряване  състоянието на материално-техническата база на Клубовете на пенсионера и инвалида и подкрепа инициативите на лицата от третата възраст. На територията на Община град Добрич функционират 7 клуба на пенсионера и един на инвалида. Клубовете на пенсионера са места, където са създадени условия за предоставяне на грижи за старите хора, насочени към повишаване качеството на живот на хората от третата възраст, като се съблюдава принципа за независим живот в семейната среда или в близост до нея. В тях се осигуряват за старите хора възможности за разнообразяване на ежедневието и общуването. Членската маса на седемте Клуба на пенсионера в град Добрич възлиза приблизително на 693 члена. За отчетния период е извършено частично ремонтиране на покривните конструкции на пенсионерските клубове ”О.Паисий” и „Хр.Ботев”. В останалите пенсионерските клубове са извършени и други частични ремонтни дейности, свързани с подобряване на наличната клубна база, на обща стойност 2115 лв.

 

През 2013 г. в подкрепа на инициативите на лицата от третата възраст Община град Добрич е подкрепила редица участия на Клубовете на пенсионера във фестивали и други мероприятия. Участие в 8-ми Национален преглед на Пенсионерските клубове и читалищни съвети – 1716 лв. 7-ми Национален преглед на художествената самодейност на Клубовете на пенсионера – 450 лв.

Подпомагане на сдружения на лица с увреждания при провеждане на спортни състезания, фестивали и различни културни и обучителни мероприятия. Община град Добрич е подкрепила участието на фолклорна група „Светлина” към Териториална съюзна организация на слепите Добрич в 3-ти световен шампионат по фолклор – Слънчев бряг 2013 г. – 1800 лв. Оказана е подкрепа на неправителствената организация на хора със зрителни увреждания "Хобисклуб" Добрич при организирането и отбелязването на Международния ден на хората със зрителни увреждания – 150 лв. Община град Добрич оказва финансова подкрепа на „Хобисклуб” за поддържане на материалната база.

Участие в програми, осигуряващи работни места за лица с увреждания. Отдел „Здравеопазване и социална политика” при Община град Добрич работи съвместно с Дирекция ”Бюро по труда” град Добрич по Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания”; До май 2013 г. Отдел ”ЗСП” е осигурил заетост на 3 лица, две от които са назначени отново през м.септември 2013 г. плюс един новоназначен, т.е отново работят 3 лица с увреждания. Същите са разпределени в  Дома за стари хора, Детска ясла №5 и Защитени жилища и са в подкрепа на работещите.

 

Дейност: Създаване на условия за запазване и подобряване здравето на гражданите чрез:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Развиване на дейности, свързани с профилактика и промоция на здраве. Училищното и детското здравеопазване в Община град Добрич се осъществява в 42 бр. здравни кабинети, 17 от които обслужват 2489 деца от 3 до 7 годишна възраст в детските градини, а останалите 25 здравни кабинета обхващат 8452 ученика от общинските училища и 1598 ученика от Професионалните гимназии. В здравните кабинети работят 38 мед.сестри и 4 лекари, които осъществяват медицинското обслужване на спешните състояния и дейности по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците: превенция на затлъстяването в детска и ученическа възраст, превенция на гръбначните изкривявания, формиране на навици за двигателна активност у подрастващите. Всички те  участват в реализирането на мероприятията по Програма СИНДИ –общинска програма за промоция на здраве и профилактика на хроничните неинфекциозни болести, които се осъществяват под ръководството на Общински екип и РЗИ и се финансират от Община град Добрич. Тази година по Програма СИНДИ са реализирани следните мероприятия:

 • Кампания „Приказка на здравето”- пътешествие в страната на плодовете и зеленчуците на малките палавници от ЦДГ №27 ”Славейче”, ЦДГ №7 ”Пролет” и ЦДГ №32 ”Зорница” ,на които бе представена интерактивна презентация „Приказка на чудния свят на здравето” от Валентин Петров и получиха здравно-образователна литература за своето участие;
 • Кампания за двигателната активност в детска възраст по компонента Детско СИНДИ-проведен спортен турнир, в който взеха участие децата от ЦДГ №8 ”Бодра смяна”, ЦДГ №9 „Пчеличка” и ЦДГ №10 „Слънчице”;
 • Празници на витамините в детските ясли в Добрич - шестте детски ясли в града организираха детски партита за своите възпитаници по случай 1-ви юни - деня на детето;
 • По случай 10 май - световен ден, посветен на движението, възпитаниците от СОУ ”П.Р.Славейков” заедно с Кр.Ангелоева от фондация „Приказка на пътя” участваха в интерактивна игра на градския площад, а учениците от ОУ ”Хр.Ботев” се включиха с  провеждане на спортен турнир:. 
 • Сътрудници от отдел „ПБПЗ” към РЗИ презентираха лекция на тема                                        „Движението - това е здраве” в клуб на пенсионера „Димят”, след което е организирана „Пътека на здравето”- разходка, съчетана с леки  двигателни упражнения;
 • Кампания за борба със затлъстяването в училищна възраст – разработени и отпечатани 2000 бр. брошури;
 • Кампания „Вашето здраве е във вашите ръце”– разработване и отпечатване на 500 бр. брошури;
 • Кампания за борба с наркоманиите – проведен обучителен семинар на медицинските специалисти от здравните училищни кабинети с представяне на методика и различни методи на превенция;                          
 • участие в Националната кампания на МЗ  за ранна диагностика на онкологичните заболявания  – „Спри и се прегледай! Твоето здраве е в твоите ръце!”;
 • участие в Годишната среща по Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН, организирана от  МЗ и Национално сдружение на общините в РБ.

 

2. Разширяване и подобряване на здравните услуги в Детските ясли и Детска млечна кухня.

 

            На територията на Община град Добрич функционират 6 детски ясли и 2 филиала към тях, в които към края на отчетния период се отглеждат и възпитават 512 деца от всички райони на града. Във всички детски ясли са създадени оптимални условия за провеждане на комплексни занимания, оказващи многостранно въздействие върху физическото и психическо развитие на децата. Постигната е бърза и успешна адаптация на децата чрез индивидуален подход.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осигурено е здравословно и разнообразно хранене на децата с подкрепителна закуска от плод, отговарящо на физиологичните норми за съответната възраст. Ежедневно се организират дейности,свързани с физическото и психическо укрепване на децата - утринна гимнастика, физкултурни занимания,  закаляване - въздушни бани, обливане на децата, игри и упражнения за усъвършенстване на двигателната активност. Всекидневно се провокира творческия потенциал и музикалните способности на децата чрез забавни, атрактивни игри и задачи. В шестте детски ясли тържествено се отбелязват всички християнски и светски празници: посрещане на Баба Марта, Празника на мама, Първа пролет, Великден, Първи юни, Празник на плодовете и есента, Рождество Христово,  празнуване на рождените дни на малчуганите със заснемане на диск. През 2013 г. Детска млечна кухня в Община град Добрич е отговорила на потребностите на 445 броя деца от 9 месеца до 3 години. През изтеклата година във връзка с разширяване и подобряване на здравните услуги в ДМК и детските ясли е закупен и въведен в експлоатация софтуерен продукт за улесняване работата във връзка с доставката, заприходяване и изразходването на хранителни, перилни и почистващи препарати, изготвянето на ежедневни калкулации и справки, както и комуникацията с фирмите доставчици и родители, желаещи да ползват услугите на ДМК. Във връзка с изискванията на Наредба №2 за здравословното хранене на децата в детските ясли и детска млечна кухня, Община град Добрич осигури кухненски роботи на стойност 3000 лв., които са в помощ на персонала при приготвяне на здравословна и разнообразна храна за децата.  

 

3. Подобряване достъпа до здравни грижи и повишаване здравната култура на уязвими групи от етническите малцинства.

 

Община град Добрич е една от малкото в страната, в които има назначени трима здравни медиатори. Основните им усилия са съсредоточени към зоните с компактно ромско население – провеждане на здравни промоции, индивидуални и групови консултации, здравни беседи, мобилна работа. Една от най – важните дейности  на медиаторите е оказваната помощ и подкрепа за провеждане на имунизациионни кампании при децата. Първичният здравен център има съществена роля за подобряване здравеопазването на ромското население в Община град Добрич. През 2013 г. дейността на Центъра и здравните медиатори е  насочена в следните направления:

 • съдействие за осъществяване на планови имунизации – 584
 • съдействие за осъществяване на профилактични прегледи – 1246
 • брой индивидуални казуси от здравен характер – 887
 • брой индивидуални казуси от социален характер – 270
 • осъществени здравно- информационни мероприятия за превенция на различни заболявания/ обхванати лица/ -54
 • брой раздадени здравно-информационни материали – 321
 • патронаж на рискови групи / хронично болни и хора с увреждания , бременни и млади майки, многодетни семейства, самотно живеещи възрастни хора/ - 125

 

4. Извършваната социално - превантивната дейност на МКБППМН към Община град Добрич  за 2013 г.

 

МКБППМН е образувала и разгледала 46 възпитателни дела и е наложила възпитателни мерки срещу 29 малолетни и 46 непълнолетни лица. Възпитателните дела са образувани по получени преписки на: Добричка Районна прокуратура -13; Първо РУ „Полиция”- 24; Областна Дирекция на МВР гр. Добрич – 1; УКБППМН – 4; Гранично полицейско управление гр. Балчик- 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Извършените противообществени прояви се изразяват в:

 •  кражби
 •  физически и психически тормоз
 •  скитничество и бягство
 •  хулигански прояви
 •  повреда на чуждо имущество
 •  управление на МПС без свидетелство за управление.

Случаите на скитничество и бягство се проявяват при деца, настанени в социални институции и от проблемни семейства. На 67 деца - участници във възпитателните дела, наложените възпитателни мерки са оказали възпиращо въздействие, не са извършвали нови противообществени прояви. По отношение на родителите МКБППМН е наложила по смисъла  на чл.15 от ЗБППМН 7 възпитателни мерки:

 „Предупреждение” - 5

 „Задължаване да посещава специално организирани беседи и консултации по въпроси на възпитанието” - 1

 „ Глоба в размер на 200 лв.” - 1

Наложените възпитателни мерки се контролират от обществените възпитатели, работещи към МКБППМН. Целта на възпитателните дела е децата и техните родители да осъзнаят същността на извършеното деяние и да настъпят положителни промени в поведението на детето. В сравнение с  2012 г., когато възпитателните са 58 броя, а през 2013 г. - 46 броя, МКБППМН не отчита тенденция на увеличаване на възпитателните дела и до момента не са регистрирани тежки криминални деяния. Анализът и състоянието на детската престъпност през 2013 г. ни дава основание да направим няколко извода:

 

 • намалява броят на възпитателните дела и на участниците в тях.
 • намалява броят на наложените възпитателни мерки.
 • намалява броят на малолетни и непълнолетни с наложени повече от 1 възпитателна мярка и такива, спрямо които е образувано повече от едно възпитателно дело в рамките на календарната година.
 • Не се наблюдава групово извършване на противообществени прояви /с повече от трима участници/.
 • Няма тежки противообществени прояви /изнасилване, блудство, грабеж/, в повечето случаи асоциалното поведение се дължи на лекомислие, ниска възраст и липса на родителски контрол.
 • Голяма част от противообществените прояви са извършени в свободното време на децата, което е неконтролирано от родителите, липсва желание и мотивация за участие в извънкласни и извънучебни форми.
 • Ниският социален статус на семействата, трудовата неангажираност на част от родителите, отсъствието им от дома и страната също са причина за формирането на девиантно поведение у децата.

 

С цел подобряване качеството на предлаганите социални услуги и повишаване квалификацията на персонала, през отчетния период 42 специалисти, работещи в социалните центрове на територията на  община град Добрич, са участвали в обучителни семинари и работни срещи. Общата стойност на средствата, изразходвани за повишаване квалификацията и преквалификацията на специалистите на стойност 9208 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И през 2013 г. Отдел  ”Здравеопазване и социална политика” продължава да бъде партньор по реализирането на проекти на НПО/ Фондация ”Лумос”, Фондация ”Ръка за помощ”, Сдружение ”БЧК” – Добрич, Българската асоциация за лица с интелектуални затруднения (БАЛИЗ) Добрич и др./, свързани с деинституционализацията и развитието на социални услуги в общността за социално включване на уязвими групи и лица в неравностойно положение.

           

 

ПРИОРИТЕТ: ДОБРИЧ С ЕВРОПЕЙСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ХУДОЖЕСТВЕНАТА КУЛТУРА И УТВЪРДЕН ФЕСТИВАЛЕН ЦЕНТЪР 

 

Една от основните стратегически цели в политиката на Община град Добрич е запазването, утвърждаването и развитието на Добрич като град с европейски измерения в областта на културата, като иновативен и творчески град на възможностите, платформа за активно участие на гражданите в съвременния културен живот и пълноценното им взаимодействие с културното наследство, място за професионално развитие в областта на културата и изкуствата, притегателен център за изява на млади творци. Добрич е активен участник в международния културен обмен, градът е средище на култури и място за споделено преживяване.

 

Дейност: Опазване, насърчаване и развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и услуги

Добрич  е център на Североизточна България, който играе основна роля в развитието на региона. Като пресечна точка на много култури той е променящ се град с различни лица. Културният календар на Добрич предлага разнообразни културни събития - фестивални форми и широк спектър от културни дейности – изложби, литературни салони и представяне на книги, концерти, театрални постановки, информационни, библиотечни и читалищни услуги. Те се предлагат както на традиционните места – театри, галерия, библиотека, читалища, концертни зали и други, така и на алтернативни културни пространства – площадите на града, откритите сцени в Градски парк „Свети Георги“ и АЕМО „Старият Добрич”.

Основен акцент в Културен календар – Добрич 2013 бяха честванията:

 • 135 години от освобождението на Добрич и на България от османско владичество;
 • 105 години от обявяване на независимостта на България;
 • 135 години от рождението на Адриана Будевска (13.12.1878 г.);
 • 125 години от рождението на Дора Габе (26.08.1888 г.);
 • 90 години от рождението на Ивайло Петров (19.01.1923 г.);
 • 70 години от гибелта на Димитър Списаревски (20.12.1943 г.);
 • 85 години Драматичен театър „Йордан Йовков” (ТПЦ)  гр. Добрич;
 • 60 години Исторически музей гр. Добрич;
 • 50 години Художествена галерия гр. Добрич;
 • 50 години Духов оркестър гр. Добрич;
 • 45 години Български камерен оркестър гр. Добрич;
 • 20 години Дружество на художниците „Ателие 13“.

 

За отчетния период са осъществени 2409 културно-информационни прояви в следните направления и форми:

 • Концерти – 450

Класика -   150

Фолклор -   95

Популярна музика - 205

 

 

 

 

 

 

 

 • Изложби – 355                                                                   

Изобразително изкуство - 32

Музейни експозиции-  11

Библиотечни документи - 203

Детски рисунки - 75

Документи - 25

Фотоизложби - 9

 • Спектакли – 388                                                               

ДТ „Й. Йовков” и ДКТ„Д.Габе” - 328

Любителски състави - 45

Гостуващи - 15

 • Прояви, свързани с книжния сектор – 52

Премиери на книги -  41

Литературни четения -  11

 • Лекции, беседи – 1155
 • Ритуали, чествания – 9

 

През 2013 г., във връзка с реализацията на проект „Йовковият Добрич”, Регионален исторически музей откри 5 нови експозиции с модерен съвременен изразен език. Широк отзвук предизвика и гостуващата изложба на Художествена галерия в залите на „Шипка” 6 по повод 50-годишнината от създаването на този културен институт и 120 години организиран художествен живот в България. На театралните сцени бяха предложени 8 нови премиери и бе разширен културния обмен чрез представяне на спектакли на други продуцентски центрове и театрални трупи от страната. През 2013 г. се разви и идеята през летните месеци да се осъществяват концерти в Градски парк „Свети Георги“. През юли, август и септември всеки четвъртък на алеята зад шадравана, гражданите на Добрич станаха свидетели на разнообразни музикални събития  и музикални програми – свободни откъм ритми и стилове, с различни културни елементи и звучене, авторски творби и импровизации. През 2013 г. събитията от Културния календар на Добрич бяха посетени от над 325 000 човека. Анализът на посочените данни показва следните тенденции:

 • Увеличаване броя на културните прояви и техните посетители;
 • Разширяване обхвата на целевите групи;
 • Задоволяване на по-широк кръг от културни потребности и интереси.

 

 • Създаване на стратегия за опазване на културното наследство в Община град Добрич съгласно Закона за културното наследство. Изпълнението на дейността бе отложено, тъй като съгласно действащата законова и нормативна база този програмен документ трябва да бъде разработен след  приемането на национална стратегия.

 

 • Създаване на Обществен съвет за закрила на културното наследство в Община град Добрич съгласно Закона за културното наследство.

Изпълнението на тази дейност започна в края на 2012 г. и бе реализирана основно през настоящата календарна година. В рамките на дейността бе извършено следното:

- Проучване опита и добрите практики в страната и някои европейски общини чрез интернет мрежата.

- Изготвяне на Правилник за устройството и дейността на Обществен съвет по култура на Община град Добрич като консултативен орган на доброволни начала на основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и във връзка с чл. 18, ал. 3, 4 и 5 от ЗЗРК и чл. 17, ал.1 от ЗКН;

 

 

 

 

 

 

 

 

- Обществено обсъждане на Правилника чрез директно проучване становището на културните институти и сдружения и събиране на мнения и препоръки от гражданите на Добрич чрез официалната интернет страница на Общината и средствата за масово осведомяване;

- Приемане на Правилника от Общински съвет град Добрич с решение № 18-19/26.03.2013 г.

- Конструиране на Съвета със Заповед на кмета на Община град Добрич въз основа на постъпилите предложения;

- Провеждане на 4 заседания на секциите към Съвета с предмет на обсъждане -  значими и предстоящи културни събития /статути и регламенти за 2014 г. на Международен младежки музикален конкурс „Надежди, таланти, майстори“, Международен младежки конкурс и фестивал „Фолклор без граници“ и комплексните културни програми за Деня на Добрич и „Коледа и Нова година в Добрич“/.

 

 • Създаване на дълготрайни условия за съхраняването на недвижимите културни ценности чрез консервация и реставрация на Къща музей „Йордан Йовков“, Етнографска къща, Музей в Градски парк „Свети Георги“ по ОПРР - мярка 3.1 и на Художествена галерия Добрич.  

През 2013 г. по проект „Йовковият Добрич - съвременна туристическа дестинация“, Община град Добрич приключи дейностите по реставрация, консервация, ремонт и реконструкция на пет музейни обекта - Къща музей „Йордан Йовков", Музей в Градски парк „Св. Георги”, Етнографската къща, Дом-паметник „Йордан Йовков" и Музей с експозиция „Археология на Добруджа".

В резултат на това основната музейна база в града бе модернизирана и осъвременена и бяха създадени по-добри условия за съхраняването на недвижимото културно наследство на Добрич.

 

 • Актуализация статута на декларираните/ обявените архитектурни и художествени недвижими културни ценности на територията на Община град Добрич. 

През отчетния период бяха предприети конкретни стъпки за изпълнение на тази дейност:

- След извършени консултации с експерти на НИНКН бяха обновени данните в списъка на недвижимото културно наследство в Община град Добрич, който е част от националния регистър

- В НИНКН бе изпратено искане за предприемане на действия по актуализиране на съществуващия списък.

Идентифицирането на недвижимите културни ценности в Добрич, на техния статут и на защитените им зони ще разшири възможностите за разработване на проекти и за реализиране на конкретни планове за опазване и популяризиране на културното наследство на града. 

 

 • Представяне на значими археологически, етнографски и епиграфски движими културни ценности в лапидариуми.

- В навечерието на 25 септември – Деня на град Добрич, официално бе открит Лапидариума в центъра на града, който представя артефакти от бронзовата, античната, ранновизантийската и ранносредновековната епоха от фонда на Регионален исторически музей – Добрич. Проектът бе осъществен по Програмата за развитие на туризма.

- По Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация” бе разкрит и Лапидариума в АЕМО „Старият Добрич”, който се явява естествено продължение на обновената археологическа експозиция на РИМ – Добрич. Макар че двата Лапидариума имат различна концепция, те съдействат за популяризиране на културното наследство на Добруджа и за формиране на отношение и ангажираност към неговите проблеми. Едновременно с това те се явяват нови алтернативни културни пространства, които през следващите години ще намерят своето място в културния календар на Община град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност: Насърчаване съхраняването и развитието на нематериалното културно наследство

 • През 2013 г. в културния календар на Община град Добрич бе запазено разнообразието от възстановки на традиционни народни празници, обреди и обичаи /Бабин ден, Трифон Зарезан, Баба Марта, Сирни заговезни, Цветница, Великден, Гергьовден, Еньовден, Игнажден и Коледа/.
 • По традиция Община град Добрич съдейства и за осъществяването на традиционните празници на читалище „Романо – дром” /Ромска Нова година – Василица и 8 април – Международен ден на ромите/, Националния събор на татарите в България и др. 
 • През отчетния период продължиха да развиват своята дейност и 17-те групи за автентичен фолклор – певчески и танцови, които участват активно в обредния календар на Добрич. Със съдействието и финансовата помощ на Общината те представиха нематериалното културно наследство, което съхраняват, на различни форуми в страната – фестивали, събори и конкурси.
 • През 2013 г. град Добрич бе домакин и на Четвъртия национален преглед на фолклорните ансамбли – сцена Добрич, организиран от ЦИОФФ – България, а така също и на Първия национален фолклорен преглед „Събрали ми се, наиграли в Добруджа”, който се проведе в навечерието на 25 септември и бе организиран от Общината, Сдружение „Пъстър хоровод” и ОМЦ  „З. Стоянов”.
 • В края на м. май в рамките на проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”, Община град Добрич осъществи Етнофестивала  „В света на Йовковите герои“. Той представи по нов и различен начин етнорелигиозните общности и етнографските групи на Добруджа, описани в творчеството на световноизвестния български белетрист. В рамките на една седмица (от 27 до 31 май 2013 г.) 152 участника от областите Добрич, Варна, Шумен и Констанца представиха в АЕМО „Старият Добрич” традициите, бита и културата на българи, турци, роми, арменци и татари, а Йовковите герои оживяха във фестивално шествие в центъра на града. Проявите бяха посетени от над 2000 човека от различни възрастови и целеви групи.  Идеята е този фестивал да стане ежегоден и да привлича все повече участници, тъй като той е форум, който събира на една сцена приятели с послание за толерантност и добросъседство.

 

Дейност: Подпомагане на дейността и развитието на културните институти и любителските художествени състави и създаване на условия за повишаване качеството на техния културен продукт.

През отчетния период общинската културна инфраструктура не само бе запазена, но и променена в положителна насока, тъй като в края на 2012 г. бе учредено ново читалище – Народно читалище „Мевляна-2012 г.”, регистрирано под № 3545 в Регистъра на народните читалища на Министерство на културата. Днес културната инфраструктура на град Добрич включва:

 • 2 държавни културни института – ТПЦ „Йордан Йовков” и Държавен куклен театър „Дора Габе”;
 • 3 общински културни института (държавни дейности) – Регионална библиотека „Дора Габе”, Регионален исторически музей и Художествена галерия;
 • 4 общински културни института (местни дейности) – Български камерен оркестър, Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”, Духов оркестър, Детски хор „Маестро Захари Медникаров” и Хор „Добруджански звуци”;
 • 4 читалища – Народно читалище „Йордан Йовков-1870 г.”, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.” Народно читалище „Пробуда – 1939 г.” и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • множество творчески съюзи, частни културни сдружения и формации.

На територията на Добрич функционират и следните колективи за любителско художествено творчество, клубове и школи:

 

Вид и наименование

Брой

Участници

        Колективи

1.

Театрални студии и групи

        6

      141

2.

Хорове (детски, младежки, дамски формации, църковни, смесени)

        8

      302

 

3.

Вокални групи  и камерни формации

      19

      214

4.

Състави за градски фолклор

        4

       28

5.

Оркестри и камерни формации (фанфарни, духови, народни), мажоретни състави

      13

      184

6.

Фолклорни танцови колективи

      22

      899

7.

Фолклорни групи и групи за автентичен фолклор

      16

      203

8.

Клубове за народни танци

        8

      160

 

Общо

      96

    2 131

       Клубове, студия и школи

1.

Клубове, студия (литературни, „Млад журналист”, вокални, танцови и др.)

     31

 

    1 220

2.

Школи (музикални, изобразително изкуство, компютърна графика и дигитална живопис, танцови)

     20

      319

 

3.

СИП по изкуствата ( музика, изобразително изкуство, фолклор)

        8

         103

 

Общо

       59

       1 642

       Общо колективи, клубове и школи                                           155               3 773

 

И през 2013 г. Община град Добрич продължи да подпомага развитието на културните институти, любителски състави и творчески организации в града и повишаване конкурентоспособността на техния културен продукт.

 

 

Устойчивост се забелязва и във всички останали сфери на дейността:

 • През отчетния период се запази традицията за отбелязване на годишнини, празници, дни и инициативи с национално и международно значение, като:  165 години от рождението на Христо Ботев, 140 години от гибелта на Васил Левски, 3 март – Национален празник на Р. България, 2 април – Международен ден на детската книга, 23 април – Световен ден на книгата и авторското право, 30 април – Международен ден на джаза; 9 май – Ден на победата над фашизма и Ден на Европа, Европейската инициатива „Нощ на музеите”, 18 май – Международен ден на музеите, 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост, 1 юни – Ден на детето, 2 юни - Ден на Ботев и загиналите за освобождението и независимостта на България, 6 септември – Ден на Съединението на България, 22 септември – Ден на независимостта на България, 25 септември – Ден на град Добрич, 1 ноември – Ден на народните будители, Архангелова задушница и Коледни тържества;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • През м. ноември 2013 г. в Добрич отново бяха реализирани и Йовковите дни, които включиха следните прояви: премиера на книгите на Рада Въртунинска „Звукови вибрации в имената на Йовковите герои“ и „Влияния и подобия в творчеството на Йордан Йовков и Н. В. Гогол“; образователни програми в дом-паметник „Й. Йовков” и изложбите „Светът на Дора Габе и Йордан Йовков в творчеството на художниците“ на Художествена галерия, „Йордан Йовков – мъдрият мълчаливец на българската литература“ на Регионален исторически музей, „Библиотечни документи от фонда на Регионална библиотека” и рисунки на Детската школа по изобразително изкуство при  Общински младежки център.
 • Акцент в Културния календар – Добрич 2013 г. беше и честването на 125 години от рождението на Дора Габе“. Програмата включваше: „Дора Габе в Европеана” – участие на Регионална библиотека  „Дора Габе” – Добрич в Европеана с колекция фотографии „В света на Дора Габе”; образователни програми на Художествена галерия, Регионален исторически музей, РБ „Дора Габе” и Общински младежки център „Захари Стоянов”; куклен спектакъл „Под дъгата” на ДКТ „Дора Габе“; „Добрич чете Дора Габе” по повод 23 април – Световен ден на книгата и авторското право, изложба с портрети на Дора Габе от фонда на Художествена галерия, пътуваща изложба „Дора Габе – дъщеря на равнината“ на Регионален исторически музей, експозиция на открито „Дора Габе и Добруджа” на Община град Добрич; издаване на специален брой на сп. „Антимовски хан“ на Сдружение на писателите – Добрич и връчването на Национална литературна награда „Дора Габе“;
 • С разнообразни прояви /видеопрожекции, материали в печатните и електронни издания, литературни салони и временни изложби/, реализирани в рамките на тази календарна година, беше отбелязана и 90-годишнината от рождението на Ивайло Петров.

 

Дейност: Подпомагане развитието и утвърждаването на млади добрички творци и изпълнители.

И през отчетния период Община град Добрич продължи да подпомага развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора, както и да създава условия за развитието на капацитета на доставчиците на услуги - културни институти, младежки центрове, читалища, организации и др. Положителна тенденция в рамките на дейността е увеличаването на дела на културните услуги за млади хора, както и на тяхното участие в реализирането на културния календар на Община град Добрич.

 • Детски хор „Маестро Захари Медникаров”, Общински младежки център „Захари Стоянов”, НЧ „Йордан Йовков-1870 г.”, НЧ „Романо дром-2002 г.” и НЧ „Пробуда – 1939 г.”, НЧ „Мевляна-2012 г.“, Арт център „Палитра”, ЗТО „Алексия – Изида”, ПФТС „Добруджа”, МШ „Доминанта”, МК „Катлин” и др. продължават да предлагат различни форми – студии, школи, курсове, клубове, трупи, формации и др. в сферата на изкуството, в които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения. Тези институти участват също така в организирането на общински, национални и международни изяви, инициират дейности и ги реализират.
 • През 2013 г. много от формациите и техните възпитаници станаха лауреати на наши и международни фестивали и конкурси.
 • Продължава и цикълът концерти „Музиката – ваятел на детската душа“, осъществяван със съдействието на Община град Добрич, благодарение на който много деца намират изява на музикалните сцени на Добрич.
 • През 2013 г. връзката „Култура – училище” продължава да се реализира чрез програмата на МОМН „Да направим училището привлекателно място за младите хора – УСПЕХ”,, а така също и чрез комплексните дългосрочни образователни програми: „Детство мое” на Регионална библиотека „Дора Габе”; "Работилницата за въображение" на Художествена галерия – Добрич; „Другият музей” на Регионален исторически музей – Добрич. Съществен е и делът на образователните концерти на Български камерен оркестър, Духов оркестър и ПФА „Добруджа”.

 

 

 

 

 

 

 

 • Традиционни са и концертите за млади хора, които Община град Добрич осъществява на 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, и на 25 септември – Ден на град Добрич.

 

Дейност: Интегриране усилията и дейността на Община град Добрич с НПО и сдружения за включване на хора в неравностойно положение в културния живот на града.

И в изпълнението на тази дейност се наблюдава устойчивост. Община град Добрич продължава да подпомага интегрирането на хора в неравностойно положение в обществото чрез формите на изкуството и културата, да прилага цялостен подход за интелектуалното и творческото им развитие и да осигурява условия за тяхната изява. Активни са контактите на Община град Добрич и отделните културни институти със Сдружение ХобиСклуб, Областен съюз на инвалидите, Сдружение на инвалидите „Надежда”. Устойчиво се развиват и партньорствата с РБ „Дора Габе”, Художествена галерия, съставите на НЧ „Й. Йовков-1870 г.” и Общински младежки център „З. Стоянов”.

 

Дейност: Създаване на съвременна информационна система с указателни и информационни табели за културните институти, недвижимите културни ценности и паметниците на монументалното изкуство.

Съгласно Закона за културното наследство през 2013 г. беше изготвен текст на указателните и информационните табели за обектите, включени в  Проект „Йовковият Добрич”. След полученото одобрение от Министерство на културата табелите бяха изработени и монтирани на определените за целта места. Особен интерес предизвикаха и модулите с текстове от Йовкови произведения, поставени в централна градска част.  

 

Дейност: Модернизиране на материално-техническата база с културно предназначение.

През 2013 г. бяха осъществени ремонтни дейности и набавени съвременни технически средства за:

 • РИМ – Добрич /Етнографска къща, Къща-музей „Йордан Йовков”, Дом-паметник „Йордан Йовков”,  Административна сграда с експозиция „Археология на Добруджа” и Музей в градски парк „Свети Георги”/ по Проект „Йовковият Добрич – съвременна туристическа дестинация”;
 • Професионален фолклорен ансамбъл „Добруджа”;
 • Художествена галерия – Добрич;
 • Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Образование и култура”.

           

Дейност: Евроинтеграция и международна културна политика, Културен обмен.

През 2013 година успешно бяха реализирани и следните международни прояви:

 • Седмица на камерната музика с международно участие – Добрич 2013;
 • Международен фестивал на поезията „Славянска прегръдка“ – Добрич 2013;
 • Международен хоров фестивал „Маестро Захари Медникаров”, Албена – Добрич     2013;
 •  ХІ Международен фестивал на мажоретния танц „Златен помпон”, Албена – Добрич 2013;
 • Изложба „Славянски мост” – живопис, графика, гоблен в Художествена галерия с участието на художници от Русия, България и Сърбия, организирана от Творчески съюз на професионалните художници Москва, Русия със съдействието на Община град Добрич и Художествена галерия;
 • Международен танцов фестивал „Слънчева България” – Балчик 2013, сцена Добрич, с участието на: ПФТС „Добруджа” с гл. худ. ръководител Стоян Господинов, Ансамбъл „Полисяночка” гр. Лвов, Украйна, Ансамбъл „Веселые Черевички”, Украйна и лауреати на фестивала;

 

 

 

 

 

 

 • Концерт на традиционна народна гръцка музика в изпълнение на Христос Арабадзис – вокал, Красимир Костов – бузуки и Атанас Иванов – клавир;
 • Концерт еврейска музика „ТОДА РАБА“, посветен на 70 години от спасяването на българските евреи;
 • Фламенко музика, представена от Марта и Ричард (вокал и китара ), Канада;
 • Концертни турнета на: Хор «Добруджански звуци» в Р Румъния; Хор „Добрич“ в Истанбул, Р Турция; Представителна фолклорна танцова студия „Добруджа“ в Р Украйна; Хип-хоп и брейк формация „NNS CREW“ при Общински младежки център в Лондон, Великобритания и Сдружение „Пъстър хоровод“ в Р Чехия и Р Турция.

 

ПРИОРИТЕТ: УКРЕПВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПО-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА

 

Община град Добрич е сред първите 13 общини, на които през 2011 г. бе присъден Етикета за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на Съвета на Европа, в това число на 12-те принципа за добро демократично управление, изисква да бъде доказвано на всеки две години. През 2013 г. се проведе втората процедура по присъждане на Етикета и Община Добрич отново подготви и депозира кандидатурата си. На годишната среща на местните власти в Албена през м. октомври 2013 г. Община Добрич бе сред 16-те общини, на които бе присъден Етикет за иновации и добро управление – с валидност до 2015 г. Във връзка с последователните усилия и присъждането на Етикета в двете процедури, Община Добрич бе поканена и представи опита си на форум, организиран от Комитета по местна и регионална демокрация към Съвета на Европа в Страсбург през м. юни 2013 г.

През 2013 г. Община град Добрич оглави за втора поредна година Рейтинга на активната прозрачност на Фондация „Програма Достъп до информация” сред всички (повече от 470) български администрации. Отличието е присъдено след извършен независим одит на българските институционални сайтове.

През втората година от третия мандат на Кмета Община Добрич получи и поредния приз за „Най-прозрачна общинска администрация“ от Фондация за прозрачни регламенти (ФПР). Тази година ФПР връчи грамота за „Устойчиво прозрачно управление” – специална награда за постоянство в действията на Общинска администрация Добрич от 2008 до 2013 г.

През отчетната година, чрез звената за административно обслужване са извършени повече от 200 хиляди услуги. В приемните дни на ръководството са приети над 900 граждани. Обработените предложения, сигнали и заявления за достъп до обществена информация са 1233, в това число 212 постъпили онлайн през официалния сайт на общината.

След подготовка и депозиране на проектно предложение, през м. май 2013 г. бе подписан договор с Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” за изпълнение на проект „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич” - приоритетна ос ІІ. „Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”. Общата цел на проекта е подобряване на професионалната компетентност и капацитета на служителите от общинска администрация за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията. Проектът предвижда включване на над 170 участника в 41 вида обучения. Той се изпълнява с добри темпове – към края на 2013 г. 135 служители са преминали обучение в 35 вида курсове. Проектът ще приключи на 08 май 2014 г. Изпълнението ще спомогне за укрепване и развитие на административния капацитет за по-добро управление и обслужване на гражданите и бизнеса (конкретен приоритет от Програмата за управление през настоящия мандат).

 

 

 

 

 

 

 

 

Дейност: Поддържане, развитие и усъвършенстване на сертифицираните системи за управление на качеството (ISO 9001:2008), на околната среда (ISO 14001:2004) и на сигурността на информацията (ISO 27001:2005)

Поддържането и по-нататъшното развитие на Интегрираната система за управление (ИСУ) на качеството и околната среда се извършва чрез изискваните по стандартите мерки и действия. Проведени са вътрешен одит (м. април 2013) и успешен ресертификационен одит (м. юни 2013) на системата. След внедряването на ИСУ през 2007 г., през 2013 г. системата беше ресертифицирана за трети тригодишен срок – до 2016 г.

Аналогично на ИСУ се поддържа и развива внедрената през 2009 г. Система за управление на сигурността на информацията. Беше извършен успешен контролен одит (м. февруари 2013 г.) и вътрешен одит (м. юли 2013 г.).

Действията за усъвършенстване на системите и положителните резултати при външно одитиране са признание за добрите управленски практики, развитието на административния капацитет на администрацията, надеждното предоставяне на услуги и работа с личните данни на гражданите.

 

Дейност: Развитие на електронното управление съгласно изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ) и поднормативната уредба към него, както и на Стратегията за електронно управление в България 2011-2015. Подобряване информираността и административното обслужване на гражданите и бизнеса чрез:

 

 • Присъединяване към Единната среда за обмен на електронни документи (ЕСОЕД). Община Добрич бе сред целевите групи по проект на Областна администрация Плевен „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране”. Бяха извършени необходими подготвителни действия за изграждане на връзка към ЕСОЕД, с цел създаване на възможност за предоставяне на 18 броя сертифицирани е-услуги съгласно изискванията на Закона за електронното управление (ЗЕУ). Чрез сайта на общината бе осигурена връзка към Публичното приложение за подаване на електронни услуги по общинска собственост и Портала за електронни административни услуги в област Добрич, съгласно изискванията на проекта. Връзката към ЕСОЕД и пускането в действие на разработените по проекта е-услуги е свързано с решаване на IT въпроси на централно ниво, поради изключителната им сложност.
 • Разработване и внедряване на нови Вътрешни правила за работа съгласно Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите.

Внедряването на нови Вътрешни правила за документооборота на електронни документи и документи на хартиен носител съгласно изискванията на ЗЕУ е конкретно обвързано с готовност за реално стартиране на електронния портал с разработените и сертифицирани по ЗЕУ е-услуги.

 • Разработване и внедряване на модул за онлайн справки за неданъчни задължения към Община град Добрич.

С оглед подпомагане повишаването на събираемостта на приходите, в администрацията се използва модул за справки за неданъчните задължения към Община град Добрич. Предстои да се    възложи на разработчика на софтуера да изработи онлайн приложение.

 • Сертифициране на разработени електронни услуги, в това число актуализиране и внедряване на нови електронни услуги.

В хода на изпълнението на проекта на Областна администрация Плевен „По-добро обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и Североизточен район за планиране”, в който Община Добрич бе сред целевите групи, са сертифицирани съгласно изискванията на Закона за електронното управление 18 броя е-услуги. Продължава широкото използване на е-услугите, предоставяни чрез сайта на Общината, без да се изисква е-подпис. За отчетния период по този начин са заявени и изпълнени повече от 200 услуги. Бе внедрена и нова е-услуга – „Данъчни задължения”.

 

 

 

 

 

 

В края на м. май 2013 г. бе изградена система за безжичен достъп до интернет, включваща девет точки за достъп с обхват площад “Демокрация“, ул. “България“, ул. “Независимост“ и площад “25-ти септември“ – пред Корпус 2. Системата предоставя допълнителни възможности на гражданите и бизнеса за достъп до информация и е-услуги.

 

 • Внедряване на единен софтуерен продукт за дейностите в направление „Местни данъци и такси” (МДТ) и изграждане на изнесени офиси за плащане на данъци в кв. Рилци и кв. Балик; внедряване на модул за онлайн проверка на данъчни задължения към Общината.

След като през 2012 г. за осигуряване на дейностите по местни данъци и такси бе внедрен новият софтуерен продукт „Матеус”, в началото на 2013 г. в сградата на читалището в кв. Рилци бе изграден временен изнесен офис за онлайн плащане на данъци. За живущите в квартала бе осигурено улеснение за плащането на данъци в периодите на ползване на отстъпка.

С цел подобряване обслужването на гражданите, Община Добрич направи поредната стъпка в развитието на електронното управление – в края на м. февруари 2013 г. бе внедрен модул за онлайн проверка на данъчни задължения към Общината. Новата е-услуга „Данъчни задължения” (Справка за задължения и плащания) допълни е-услугите в изнесената лента с тях на началната страница на официалния общински сайт.

Същевременно, за гражданите бе осигурена и предоставена възможност да извършват в реално време плащане на данъчни задължения от всяка точка на страната чрез офисите на оператора „Изипей“ АД.

Също за улеснение на гражданите и бизнеса в звената за административно обслужване - Център за услуги и информация и Местни данъци и такси – бяха внедрени ПОС терминални устройства за приемане на директни плащания с дебитни и кредитни карти.

 

 • Изпълнение на проекта Активен.БГ.

Макар срокът на изпълнение на дейностите по проекта Активен.БГ да се счита приключил, Община Добрич продължава – според възможностите, в това число финансови – да работи по него – вече за трета поредна година. Чрез портала се осъществява активна обратна връзка с гражданите посредством визуализирани сигнали и отговори по тях. През периода 01.11.2012 г. – 15.11.2013 г. чрез сайта Активен.БГ за Общината са постъпили общо 55 сигнала. Приключени са 18 сигнала (извършени са съответните необходими действия по тях), планирани за изпълнение са 5 сигнала, приети (съответните длъжностни лица са запознати с тях) са 32 сигнала, отхвърлени няма. Сред приетите сигнали са неправилно паркиране, наличие на боклук/сметище, висящи кабели, неработещо осветление, улична дупка, теч на вода и други.

Сигналите за неправилно паркиране се изпращат по компетентност на сектор „Пътна полиция“ към РДВР Добрич, за теч на вода - на „ВиК“ ЕООД Добрич: висящи кабели, които касаят интернет доставчик и се намират на територията на сграда в режим на етажна собственост.

Въпреки че не винаги е възможно веднага да се реагира с изпълнение по всеки сигнал, то осигурената съвременна форма за взаимодействие се приема и прилага от активните съграждани като сигнално средство срещу нередности.

 • Внедряване на система за електронно отразяване удовлетвореността на клиентите от обслужването - при наличие на външно финансиране.
 • Развитие на официалния сайт относно обществените поръчки; актуализиране и надграждане англоезичната му версия.

 

В стремежа си за предоставяне на още по-пълна и ясна информация и осъществяване на все по-удовлетворяващо партньорство с местната общност и с виртуалните посетители на град Добрич, бе изготвено задание за обновяване на официалния общински сайт и през м. октомври 2013 г. то вече бе изпълнено. Извършено е технологично подобрение на функционалността, на дизайна и администрирането на сайта.

 

 

 

 

 

 

 

След промяната, на началната страница чрез ново структуриране е изведена по-„видима” обществено значима информация:

- Създадена е нова рубрика – Проектодокументи. Досега всички проекти на нормативни актове и публичните обсъждания се обявяваха в рубриката Новини и бяха на разположение при съответното обсъждане. В обновения сайт обсъждането на проекти на документи излиза в акцент и насочва вниманието на гражданите за още по-широко участие в процеса на вземане на решения.

- Друга нова рубрика е Обяви и съобщения. Тя също извежда важна за гражданите информация (досега в Новини), при която често се касае за съблюдаване на срокове и други условия.

- Изцяло на преден план в обновения сайт са изведени три групи тематични съобщения (досега подрубрики на различни места в сайта). Това са:

Съобщения по чл. 32 от ДОПК до задължени лица по ЗМДТ;

Съобщения по устройство на територията;

Съобщения в направление екология.

Извеждането на тематичните съобщения на началната страница е в съответствие с изисквания за информиране на заинтересовани страни и цели повишаване публичността на действията и тяхната законосъобразност.

В обновения сайт се публикува повече информация и за многобройните проекти, които общината е спечелила и изпълнява по оперативните и други донорски програми. Освен Фотогалерия, сайтът вече има и Видеогалерия, в която ще се поместват видеоматериали за Добрич, за различни интересни прояви и събития. 

Включени са и промени в посока на институционалната идентичност на сайтовете на администрациите, в съответствие с поднормативната уредба на Закона за електронното управление.

В същата насока бе обновена и актуализирана англоезичната версия на сайта.

Развитието на интернет страницата отразява усилията на общинска администрация да бъде полезна, активно да търси сътрудничество и партньорство за доброто на общността.

 

 • Доставка и внедряване на е-табла за информация на клиентите на ГРОН и МДТ.

В резултат на изпълнението на проект Е-ПОДЕМ на НСОРБ, в който общината е целева група, пред Центъра за услуги и информация бе поставено полученото ново информационно табло от типа touch-screen. При възможност (и годност), досегашното информационно табло ще бъде инсталирано към едно от останалите звена за административно обслужване в Общината.

 

 • Поетапно обновяване на хардуерното оборудване и поддържане софтуерното  обезпечаване дейностите на ОА на съвременно ниво. Развитие на електронния документооборот и електронното архивиране в звената за обслужване на гражданите и бизнеса и в цялата администрация.

Продължиха действията за обновяване на хардуерното оборудване. През периода за Общината и второстепенните разпоредители към нея са закупени 16 компютърни конфигурации, 3 монитора и 4 многофункционални принтери.

Включването на Общината в проекта на НСОРБ Е-ПОДЕМ също допринесе за обновяване и допълване на техниката: предоставени са сървър, компютър с монитор, два принтера и широкоформатен скенер, видео екран. Техниката е насочена за подобряване на работата по проекти.

В началото на 2013 г. дейностите на общинска администрация бяха осигурени с необходимите продукти на правно-информационна система: СИЕЛА Норми – 13 лиценза, СИЕЛА Процедури – 4 лиценза и по 1 лиценз на СИЕЛА Евро, Строител, Счетоводство и Инфо Регистри.

 

 

 

 

 

 

 

 • Реализация на проект за е-архив на документите на хартиен носител с дългосрочно справочно/архивно значение в общинска администрация - при наличие на външно финансиране.

Продължиха (със собствени сили) поетапните действия за надграждане на създадения общински електронен архив чрез ПП „Архимед”, като в Центъра за услуги и информация се сканират всички входящи и изходящи преписки.

За оптимизиране на дейностите по проекти, в рамките на проекта на НСОРБ Е-ПОДЕМ бяха заявени, съответно получени още два унифицирани електронни подписи. Чрез тях се подобряват възможностите за обмен на документация и връзка с управляващите органи на оперативните и други финансиращи програми.

 

Дейност: Обезпечаване на цялостен достъп за хора с увреждания до услуги, администрация и Общински съвет:

В изпълнение на проекта по ОПАК „Повишаване на квалификацията на служителите от Община град Добрич” 6 служители от звената за административно обслужване се обучават в жестомимичен език – с цел подобряване административното обслужване на хора със слухови и говорни увреждания. Дейността надгражда постигнатото през 2011 г. партньорство със Съюз на глухите, Териториална организация – Добрич, когато 2 служители преминаха същото обучение в рамките на проект на организацията. Дейността подпомага достъпа на хората с увреден слух до услуги и информация, благоприятства преодоляване на социалната изолация и по-активното им социално включване.


Дейност: Превенция на престъпността и подобряване на обществения ред, защитата на населението и облика на градската среда:

 

 • Изграждане на Система за видеонаблюдение (СВН) в района на централна градска част, входно-изходни пътни артерии и места с масово пребиваване на хора, на базата на реализиран проект „Заедно за безопасността на регионите” с разработено задание за изграждане на СВН.

Поради ограничените възможности на Програмата за капиталовите разходи за 2013 г., проектни действия по изграждането на СВН не са стартирали. Те могат да започнат през 2014 г. при наличие на финансова възможност.

 • Подпомагане на органите на реда за провеждане на обществени мероприятия и  контрол при неправилно паркиране. 

Създадена е добра координация и взаимодействие между общината и правоохранителните органи по опазване на реда и сигурността на гражданите при провеждане на обществени мероприятия и посещения на официални лица.

 

Дейност: Подобряване информираността и защитата на населението относно параметри на околната среда

 • Осъществява се непрекъснат обмен на информация със съставните части на Единната спасителна система и спешен тел.112 по отразяване на сигнали за извънредни ситуации на територията на общината. Създадена бе организация и проведени обучения на органите на изпълнителната власт, служителите от общинска администрация, учащите и населението за поведение и действие при различни видове природни бедствия и промишлени аварии чрез практически тренировки и тематични публикации в медиите.
 • Нови модерни и в крак с времето рекламни материали представят Община Добрич пред гости на града от страната и чужбина. Промоционалният пакет включва електронна визитка на Добрич на български, руски и английски език, комплект пощенски картички с избрани изгледи и обекти от града, рекламна кутия със CD с добруджански фолклор и гърне с мед от Добруджа.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Както всяка година, на първия учебен ден всички първокласници от града получиха подарък от Кмета – през 2013 г. това е пъзел с изобразен Дом-паметник „Йордан Йовков”, обръщение от кмета и представяне символите на града – химн, знаме и герб. В кметската къща в АЕМО „Стария Добрич” са подредени кътове на побратимените градове с рекламни сувенири от всеки един от тях, а литературата – дарена на РБ „Дора Габе”
 • В дейността на администрацията, при разработване на проекти на нормативни актове, проектни предложения за кандидатстване по оперативните програми и други документи от обществено значение и обществен интерес, устойчиво се прилага публично, открито обсъждане с местната общност, при стриктно спазване на българското и европейското законодателство.
 • Обявени и проведени са повече от 10 публични обсъждания на проекти на нормативни актове, на проекти, подготвяни за кандидатстване за европейско финансиране, на бюджет и т.н., с оглед осигуряване на широко гражданско участие и в съответствие със законовите изисквания, както и с цел намаляване на административните тежести и подобряване на административното обслужване на гражданите и бизнеса.
 • През периода, чрез своите процесуални представители Община град Добрич е взела участие като страна в 103 съдебни производства, като 75 % от тях са приключили в полза на общината. Също чрез процесуалните си представители, през отчетния период Община град Добрич е образувала 424 изпълнителни дела, от които към настоящия момент 61 са прекратени поради погасяване на задълженията.
 • В допълнение, през отчетния период беше прецизно извършена цялостната организационно-техническа подготовка за произвеждане на Национален референдум на 27 януари 2013 г. и предсрочните Парламентарни избори на 12 май 2013 г.

 

През м. май 2011 г. Община град Добрич бе удостоена с Етикет за иновации и добро управление – присъден като признание за прилагането на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа. Амбицията и намеренията при по-нататъшната работа на администрацията са за надграждане и развитие на дейностите в съответствие с 12-те принципа за добро иновативно управление на местно ниво. 

 

Програмата за управление на Община Добрич през следващите години ще се допълни с ангажиментите поети чрез мерките в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014 – 2020 г. и Общинския план за развитие 2014 – 2020 г. Тези два стратегически документа внасят още повече конкретика за проектите, които приоритетно ще започнем да изпълняваме. Важно е да има синхрон и динамика в действията ни, за да можем успешно да влезем в новия програмен период и в края на мандата да покажем резултатите от нашите усилия.                

 

 

                                                                       Приет с решение № 28-3 от 28.01.2014 г.

                                                                                             на Общински съвет град Добрич

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
11.82° C предимно облачно
Нагоре