Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Санитар" в ДЦДУ

Днес, 17.01.2017  г. комисия назначена със заповед №  6 /13.01.2017 година на Директора на ДЦДУ”Надежда”  град Добрич в състав:

Председател –   Елена Иванова-психолог в ДЦДУ

и членове:

1. Елица Иванова – социален работник в ДЦДУ

2. Нели Желева-Гл. експерт „КП”

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  санитар   в ДЦДУ.

 

До събеседването за длъжността са допуснати:

1.Детелина Божанова Тодорова

2.Марийка Георгиева Тодорова

3.Йорданка Георгиева Стефанова

4.Любка Кирилова Колева

5.Стоянка Георгиева Иванова

6.Румяна Милкова Балева

7.Ивелина Йорданова Колева

8.Радка Желязкова Павлова

9.Сермин Хюсеин Али

10.Катя Георгиева Добрева

11.Веселина Димитрова Петрова

12.Светла Иванова Янкова

13.Петя Христова Иванова

14.Юлияна Василева Йорданова

15.Василка Митева Илиева

 

 

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

На събеседване не се яви: Марийка Георгиева Тодорова

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе  три предварително формулирани въпроси(еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си  по 5- балната скала във формуляри- Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора  на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат(Приложение №2  ), веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират, както следва:

1.  Любка Кирилова Колева            -45 точки                                                                                                            

2.  Катя Георгиева Добрева             -42 точки

3.  Ивелина Йорданова Колева       -40 точки

4.  Радка Желязкова Павлова           -39 точки

5.  Йорданка Георгиева Стефанова -37 точки

6.  Детелина Божанова Тодорова    -35 точки

7.  Светла Иванова Янкова              -32 точки

8.  Петя Христова Иванова              -30 точки

9.  Веселина Димитрова Петрова   -27 точки

9.  Сермин Хюсеин Али                  -27 точки

10. Василка Митева Илиева            -24 точки

11. Юлияна Василева Йорданова   -23 точки

11. Румяна Милкова Балева            -23 точки

12. Стоянка Георгиева Иванова     -21 точки

 

Комисията предлага да бъде сключен трудов договор по чл. 67 /1/ т. 1 във връзка с член 70 ал.1 от КТ с  Любка Кирилова Колева оценена с 45 точки.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
20.89° C предимно облачно
Нагоре