Протокол за подбор на крайни потребители по проект "Грижа за по - добър живот"

Проект”Грижа за по-добър живот”

    Договор за БФП№BG05FMOP001-3.002-0172-C01

ПРОТОКОЛ №1

Дата :    21.12.2016 година

Място:  Дирекция”Хуманитарни дейности” Община град Добрич

Час:     13.00 часа

Се проведе заседание на комисията, определена със Заповед № 1566/14.12.2016 г. на Кмета на Община град Добрич за подбор на крайните потребители по проект” Грижа за по-добър живот”Договор за БФП№BG05FMOP001-3.002-0172-C01 по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагани на най-нуждаещите се лица  Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016“

Присъствали:    

Председател:

- Красимира Кирова –Гл.експерт Дирекция”Хуманитарни дейности”

 Членове: 

-Минка Христова-Оперативен счетоводител Дирекция”Хуманитарни дейности

 -Златина Георгиева –Социален работник в отдел”Социална закрила” в Дирекция Социално подпомагане гр.Добрич

- Северина Савова –Директор на Домашен социален патронаж

- Ивелина Драганова-Инженер-технолог ХВП в Домашен социален патронаж

В началото на заседанието комисията е запозната с Процедурата за провеждане на подбор на конкретните представители на целевите групи за включване в дейността по проект „Грижа за по-добър живот” Договор за БФП№BG05FMOP001-3.002-0172-C01.                                                           

Подадените заявления-декларации от кандидат-потребители,желаещи да получават топъл обяд са 125.Те   са оценени от Дирекция Социално подпомагане/ДСП/ град Добрич,съгласно Наредба №РД-07-1 от 04.04.2016г. на МТСП. Социалното проучване и поименното определяне на конкретните представители на целевите групи  са отразени в приложение към чл.6 от  Наредбата,въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица,на служебно предоставена информация и въз основа на обосновано предложение.От ДСП са предоставени и  поименни списъци на кандидат-потребителите ,доказващи тяхната принадлежност към конкретните целеви групи по проекта.Разпределението по целеви групи е както следва:.

 1. Лица и семейства, получаващи месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. -4
 2. Лица с доказана липса на доходи и близки,които да се грижат за тях.-14
 3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии, пенсии, несвързани с трудова дейност/-83
 4. Скитащи и бездомни деца и лица.-16

Предоставен е и списък на лицата,които не отговарят на условията и не могат да бъдат включени в целевите групи на Наредбата,които са 8.

 От разгледаните 117 заявления-декларации,комисията одобри и класира 110 потребители по проекта,като 7 лица са  определени за резерви на база доход по-висок от 260 лв.  

            Относно бъдещата работа на комисията по проекта за подбор на крайните потребители,същата реши:

 1. При освободено място поради напуснал проекта по различни причини потребител,в рамките на деня комисията  разглежда списъка с резервите,като преценява всяка една кандидатура.
 2. Новопостъпилия потребител се уведомява по телефона или от социалните работници чрез посещение в дома му.
 3. При наличие на кандидат-потребители,които не са включени в списъците от ДСП-Добрич,но за които има информация,че са крайно нуждаещи се и са в затруднение да осигурят прехраната си,подадените от тях документи се копират,заверени с гриф”Вярно с оригинала” и се представят в ДСП-Добрич за становище.След извършване на допълнителна проверка от ДСП-Добрич,същата предоставя допълнителен списък за лицата,които могат да бъдат включени в проекта.При наличието на нова информация се провежда заседание на комисията и се изготвя протокол,който се утвърждава от Кмета на Община град Добрич.
 4. При идентифициране на бездомни лица,храната ще им се предоставя в столовата към храм”Света Троица”,където на място ще могат да се хранят.
 1. На одобрени потребители, включени да ползват услугата,които са лежащоболни и трудно подвижни,храната ще се доставя до домовете им с автомобили на  Домашен социален патронаж.
 2. Не раздадената храна в рамките на деня ще се предоставя на лица от допълнителната целева група по проекта.
 3. Предвид местоживеенето на одобрените потребители, с цел улесняване на достъпа им до услугата,реализирането на дейностите по предоставяне на храната за обяд ще се  осъществява в два определени пункта : Храм „ Света Троица „ по ул. „ Цар Иван Асен „ № 2 , и разливна към клуб на пенсионера по ул. „ Отец Паисий „ № 82 .

В края на своето заседание комисията състави поименен списък на одобрените лица,които ще ползват услугите по проекта,списък с резервните кандидати и списък на лицата не попадащи в целевите групи.Съставени са и  списъци на разпределените по пунктове кандидат-потребители,от които ще получават храната за обяд.

Изготвените списъци са неразделна част от настоящия протокол

 

Актуално

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк

05.06.2020

Община Добрич възстановява безплатния транспорт до Гробищния парк от 6 юни, когато християните отбелязват Черешова Задушница. Линията, която е договорена се изпълнява от „Пътнически превози“ ЕООД. Автобусите тръгват в 8.30 и...

Възстановява се безплатния транспорт до Гробищния парк
ВИЖ ДОБРИЧ
15.36° C тъмни облаци
Нагоре