Община Добрич удължава срока за кандидатстване в конкурса за управител на "Столове"ЕООД

 

О Б Я В А

На основание Решение № 26-4/26.11.2013 г. на Общински съвет град Добрич  и т.7 от Приложение №1 ”Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие” на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Община град Добрич, удължава срока за кандидатстване в конкурса за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество със 100% общинска собственост „Столове” ЕООД  град Добрич.

 

Необходими документи:

•    Мотивационно писмо за участие в конкурса;

•  Документи за завършено  образование(образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации(при наличие на такива);

•    Медицинско свидетелство включително заверено от Психодиспансер;

•    Свидетелство за съдимост;

•    Автобиография;   

•    Препоръки от предишен работодател(ако има такива).

      Горепосочените документи се представят в 15 /петнадесет/ дневен срок след публикуване на настоящата обява.

      Документите се приемат в запечатан плик в Деловодството на Община град Добрич.

На допуснатите при провеждане на първия етап кандидати се

предоставят следните документи:

      •  Удостоверение по Образец №2 - за предоставена възможност да посещава дружеството във връзка подготовката си за конкурса;

      •  Копие от Приложение №1 към Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

      •    Копие на проектодоговора за възлагане на управлението- Образец №6 към Приложение №1;

 

Конкурсът ще се проведе в три етапа, както следва:

 

Първи етап: Допускане по документи.

Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.

3.2  Втори етап: Изготвяне на бизнес план и оценка от Комисията;

Всеки кандидат представя разработен от него бизнес– план в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в запечатан плик в деловодството на Общината . Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-план не се допуска до участие в конкурса.

 3.3  Трети етап: Събеседване с кандидатите;

Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.

 В тридневен срок след приключване на събеседването комисията съставя окончателен протокол за класирането и изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до  всички кандидати.

За повече информация: тел. 058/600-050, дирекция ИРЕФ или тел. 058/60-395, деловодство.     

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:

                                                 

/ ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                       
                                

Актуално

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!

07.05.2021

Скъпи приятели,   Времето неумолимо ни отдалечава от победния 9 май 1945 година. Но и днес това е особенна дата в нашите сърца. Днес си спомняме имената на героите, които спасиха нашият свят, нашите народи от...

Побратименият на Добрич град Тамбов ни честити Деня на победата!
ВИЖ ДОБРИЧ
15° C ясно небе
Нагоре