Община Добрич удължава срока за кандидатстване в конкурса за управител на "Столове"ЕООД

 

О Б Я В А

На основание Решение № 26-4/26.11.2013 г. на Общински съвет град Добрич  и т.7 от Приложение №1 ”Ред и условия за провеждане на конкурсите за възлагане на управлението на еднолични търговски дружества с общинско участие” на Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Община град Добрич, удължава срока за кандидатстване в конкурса за възлагане на управлението на еднолично търговско дружество със 100% общинска собственост „Столове” ЕООД  град Добрич.

 

Необходими документи:

•    Мотивационно писмо за участие в конкурса;

•  Документи за завършено  образование(образователно квалификационна степен „магистър”), специализации и квалификации(при наличие на такива);

•    Медицинско свидетелство включително заверено от Психодиспансер;

•    Свидетелство за съдимост;

•    Автобиография;   

•    Препоръки от предишен работодател(ако има такива).

      Горепосочените документи се представят в 15 /петнадесет/ дневен срок след публикуване на настоящата обява.

      Документите се приемат в запечатан плик в Деловодството на Община град Добрич.

На допуснатите при провеждане на първия етап кандидати се

предоставят следните документи:

      •  Удостоверение по Образец №2 - за предоставена възможност да посещава дружеството във връзка подготовката си за конкурса;

      •  Копие от Приложение №1 към Наредба за упражняване на правата върху общинската част от капитала на търговските дружества, гражданските дружества по Закона за задълженията и договорите и сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

      •    Копие на проектодоговора за възлагане на управлението- Образец №6 към Приложение №1;

 

Конкурсът ще се проведе в три етапа, както следва:

 

Първи етап: Допускане по документи.

Допускат се кандидатите, представили всички изискуеми документи.

3.2  Втори етап: Изготвяне на бизнес план и оценка от Комисията;

Всеки кандидат представя разработен от него бизнес– план в 20-дневен срок след писменото му уведомление за допустимост и го представя в запечатан плик в деловодството на Общината . Кандидатът има право да посещава обекта, за чието управление кандидатства в продължение на три работни дни по осем часа дневно. Кандидатът, който не е представил бизнес-план не се допуска до участие в конкурса.

 3.3  Трети етап: Събеседване с кандидатите;

Събеседването се провежда с преминалите втори етап кандидати в срока посочен в писменото уведомление.

 В тридневен срок след приключване на събеседването комисията съставя окончателен протокол за класирането и изпраща писмени уведомления за резултатите от конкурса до  всички кандидати.

За повече информация: тел. 058/600-050, дирекция ИРЕФ или тел. 058/60-395, деловодство.     

 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ:

                                                 

/ ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                       
                                

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.05° C облачно
Нагоре