Публично обсъждане на проект на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич и изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Публичното обсъждане се обявява за срок от 22.12.2016 г. до 27.01.2017 г. включително. Мнения и предложения се приемат на е-адрес dobrich@dobrich.bg.

 

 

ДО

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

от Ивелин Пейчев – заместник-председател на Общински съвет град Добрич

и председател на Временната комисия за изработване проект на Етичен кодекс

на общинските съветници от Общински съвет град Добрич

 

Относно: Проект на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет

      град Добрич и изменение и допълнение на Правилника за организацията и

      дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с

      общинската администрация

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С Решение 14-16 от 29.11.2016 г. на Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) бе създадена Временна комисия, която да изготви проект на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич. Освен всички норми, определени по отношение на нас като общински съветници в чл. 36, чл. 37, чл. 49 и други от ЗМСМА, както и с чл. 4, чл. 20, чл. 21, чл. 41 и други от Правилника за организацията и       дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, един Етичен кодекс би бил допълнителен фактор за осъществяване на по-ефективно и отговорно местно самоуправление, за формиране и провеждане на единна политика за развитие на общината и прилагане на единни основни принципи на работа и поведение в интерес на гражданите на Община град Добрич.

Временната комисия проведе заседание на 12.12.2016 г., на което изготви и обсъди задълбочено проект на Етичен кодекс и разгледа въпроса за оправомощаване на една от Постоянните комисии да съблюдава спазването на нормите на Етичния кодекс. Съгласно Решение на Временната комисия от заседанието на 12.12.2016 г. предложението до Общински съвет е, това да бъде Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“, чието наименование да стане „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“. В проекта на Етичен кодекс са предвидени конкретните правомощия на комисията и регламента за нейната работа. Това предложение налага съответното изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

1. Причини и мотиви, които налагат приемането:

 

До настоящия момент общинските съветници от Община град Добрич не са имали свой Етичен кодекс. В същото време има действащи редица местни, национални и европейски документи в това направление: Етичен кодекс на служителите от Община град Добрич, Европейски кодекс за добро поведение на администрацията, Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа - със залегналите в нея 12 принципа за добро управление на местно ниво. Съблюдаването на принципите в Стратегията се отнася както за местната изпълнителна власт, така и за избраните общински съветници, още повече, че Община град Добрич е с три пъти последователно присъден Етикет за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа (2011 г., 2013 г., 2015 г.). Най-съществените съотнесени към темата принципи за добро демократично управление са Отзивчивост, Ефикасност и ефективност, Откритост и прозрачност, Върховенство на закона, Етично поведение, Компетенции и капацитет… Приемането на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич би било ясен знак за придържане към европейските стандарти за добро демократично управление на местно ниво.

Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се налага единствено в чл. 51, ал. 4 т. 13, където наименованието на Постоянната комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“ да стане „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“, като същевременно комисията да приеме правомощия по съблюдаване спазването на нормите на Етичния кодекс от страна на всички общински съветници.

 

 1. Цели, които се поставят с приемане на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич и изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

- Укрепване принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет град Добрич;

- Актуализиране нормативната уредба на Общински съвет град Добрич и допълването й с акт, регулиращ качеството на дейностите, като по този начин се изгради една по-пълна, ефективна и структурирана правна уредба;

 • Постигане на повече прецизност и прозрачност при прилагане на етичните норми в работата на общинските съветници;
 • Повишаване съответствието в работата на общинските съветници с 12-те принципа за добро демократично управление от Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа;
 • Определяне на Постоянна комисия към Общински съвет, която да приеме и изпълнява правомощия за прилагане нормите на Етичния кодекс от страна на съветниците.
 1. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба

Приемането на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич и на изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация не е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси. То е свързано единствено с повече отговорност, усилия от морално естество и стриктно съблюдаване на принципи и регламенти в работата от страна на съветниците и на Постоянна комисия „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“. При налагане на наказание съгласно предвиденото в т. 22 от проекта за Етичен кодекс, то би довело до облекчаване на общинския бюджет със съответния размер на лишаване от възнаграждение.

 1. Очаквани резултати от прилагането:
 • Устойчиви и спазвани принципи и правила за поведение от страна на общинските съветници от Общински съвет град Добрич, с цел издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и Общинския съвет като колективен орган на местното самоуправление;
 • Утвърден модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му;
 • Въведени и прилагани регламентирани процедури в работата на ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“ за съблюдаване на нормите в Етичния кодекс;
 • Създаден добър пример и стимул за местната общност и засилено гражданско участие в местното самоуправление.
 1. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич и предлаганото изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са в съответствие с разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление, Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, указващ задължението за публикуване на проект за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и откритост в действията  на институциите, в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Общината се приемат предложения и становища от провеждане на обществени консултации относно така изготвения проект на Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич (Приложение) и изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

            Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното

 

                                                                                                                                              Проект!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1 т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема Етичен кодекс на общинските съветници от Общински съвет град Добрич (Приложение).

 

 1. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приема изменение и допълнение на Правилника, както следва:

Тестът в чл. 51, ал. 4 т. 13:

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси“

става

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“.

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ИВЕЛИН ПЕЙЧЕВ

Заместник-председател на Общински съвет град Добрич

и председател на Временната комисия за изработване проект на Етичен кодекс

на общинските съветници от Общински съвет град Добрич

 

                                                                                     Проект!

 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

град  ДОБРИЧ

 

Просперитетът и благоденствието на нашата община зависят от осъществяването на ефективно и отговорно местно самоуправление, както и от успешното сътрудничество между населението на общината и нейните избраници – общинските съветници.

Нашата мисия е да формираме единна политика за развитие на общината, както и да осигурим условия за предоставяне на населението общински услуги с най-високо качество. За да изпълняваме ефективно тази своя мисия, ние спазваме посочените в този Етичен кодекс морални ценности като нравствен и професионален дълг както към самите себе си, така и към общността, на която служим. Етичният кодекс на общинския съветник съдържа основни морални норми, които служат като модел на поведение за общинския съветник при упражняване на правата и изпълнение на задълженията му.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящият кодекс има за цел да укрепи принципите и правилата за поведение, които следва да бъдат спазвани от общинските съветници от Общински съвет град Добрич, с цел издигане на общественото доверие и авторитет на общинския съветник и Общинския съвет, като колективен орган на местното самоуправление.

ОБХВАТ НА ДЕЙСТВИЕ

Етичният кодекс се прилага от общинските съветници  при или по повод осъществяване на функциите им на представители и защитници на интересите на гражданите на Община град Добрич.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Политическа безпристрастност

1.Общинският съветник е длъжен при всяко свое действие да се ръководи от интересите на цялото население в общината, без оглед на политическите убеждения и пристрастия на избирателите. Той е представител не само на своите избиратели, а на цялото население в общината.

Законност

2. При осъществяване на своите функции, общинският съветник действа в съответствие с Конституцията, международните актове, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, както и в съответствие със законите на страната, като защитава интересите на общината по съвест и вътрешно убеждение.

Публичност

3. Общинският съветник е длъжен да поддържа връзки с избирателите си и да ги информира за дейността и решенията на Общинския съвет. Общинският съвет следва да насърчава открития обмен на идеи и информация, при спазване на действащото законодателство. Общинският съветник е длъжен да не разкрива информация, която съставлява държавна или служебна тайна, както и да не разгласява сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Безпристрастност

4. Общинският съветник не може да има специално отношение или да отдава предимство на което и да било физическо или юридическо лице, различно от това, което дължи на всяко друго.

Обществен дълг и личен интерес

5. Общинският съветник, на основание чл. 37 от ЗМСМА, не може да участва при вземане на решения, когато се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително и по сватовство до втора степен включително.

6. Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество за лична изгода.

7. Общинският съветник не може да използва служебното си положение или общинско имущество с цел да набави за другиго имотна или неимотна облага или да причини другиму същата.

8. Общинският съветник не може да заема щатна или нещатна длъжност в общинската администрация, която е несъвместима с изпълнение на служебните му задължения или може да накърни самостоятелната му преценка при участието му в решаване на въпроси от интерес на общината.

9. Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго неправомерни действия.

10. Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на обществените интереси.

11. Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на такъв или загдето е извършил или не е извършил такова действие. Подарък – всяко имуществено или неимуществено право, оценимо в пари, предоставено на общинския съветник с цел да окаже влияние върху него при изпълнение на обществените му задължения или като отплата за негово действие или бездействие.

Обективност

12. При вземане на решения, общинският съветник следва да се ръководи единствено от обществения интерес, съблюдавайки законодателството на Република България.

13. Общинските съветници са длъжни да провеждат срещи с представителите на гражданското общество, с цел достигане на максимална обективност в процеса на вземане на решения.

Компетентност

14. Общинският съветник е длъжен да отстоява своята позиция, позовавайки се на действащото законодателство и факти, подкрепящи становището му. Изказването трябва да бъде сбито, ясно и допълнено с точни аргументи.

15.Общинският съветник е длъжен да защитава логично и последователно своето предложение, независимо от различната аудитория, пред която излага позицията си.

Поведение на съветниците в зала

16. Общинските съветници  са длъжни да заемат местата си в залата до определения начален час на заседанието.

17. Общинските съветници нямат право да прекъсват изказващия се оратор, да вземат думата, без да е дадена от Председателя, да отправят лични нападки, оскърбителни думи или заплахи, да разгласяват данни, отнасящи се до личния живот и увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение и да нарушават тишината и реда в залата.

18. Председателят може да отстрани от заседанието до следващо гласуване общински съветник, който:

18.1. Възразява по груб начин срещу наложените му наказания и въпреки това продължава да нарушава реда.

18.2.  Призовава към насилие

18.3.  Оскърбява общински съветник  или Общинския съвет.

19. Общинският съветник няма право съзнателно и преднамерено да подтиква или принуждава когото и да било към нарушаване на настоящия Етичен кодекс.

Правомощия на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика

20. За спазването на нормите от настоящия Етичен кодекс следи Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика към Общинския съвет, която има следните правомощия:

20.1. Да проучва всички оплаквания и да извършва проверка на жалби и  сигнали за нарушения на този кодекс.

20.2.  Всички жалби за предполагаеми нарушения на разпоредбите на настоящия Етичен кодекс трябва да бъдат в писмена форма и подписани от жалбоподателя.

20.3.   Комисията не разглежда анонимни сигнали. (За анонимен сигнал се счита сигнал без трите имена на жалбоподателя, актуален и точен адрес,  телефон за връзка или невярно посочени такива.)

20.4. Комисията изпраща жалбата на общинския съветник да отговори на обвиненията и да се защити в седемдневен срок.

20.5.  Ако Комисията стигне до заключение, че съдържащите се в жалбата обвинения са неоснователни, веднага прекратява проверката, като изготвя мотивирано писмено заключение, което изпраща на жалбоподателя и на общинския съветник, срещу когото е била насочена жалбата.

20.6.  Ако Комисията прецени, че произнасянето по жалбата е извън нейните правомощия  или че извършеното деяние е престъпление или административно нарушение, предлага становище пред Общинския съвет за решение за сезиране на компетентните органи.

20.7. Не по късно от 14 дни от получаването на жалбата, Комисията следва да проведе проучване на твърденията, които се съдържат в нея.

Правомощия на Общинския съвет

21. Ако Комисията установи, че е налице нарушение на Етичния кодекс, предлага на Общинския съвет да наложи на общинския съветник наказание.

22. За нарушения на настоящия Етичен кодекс, Общински съвет налага следните наказания:

 • Забележка
 • Лишаване от едно до три месечни възнаграждения

23. Решението за налагане на наказание се приема на заседание на Общинския съвет с мнозинство повече от половината от всички общински съветници при тайно гласуване.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

24. Етичният кодекс подлежи на задължително спазване от общинските съветници, като всяко нарушение на установените с него правила ще бъде разглеждано и оценявано в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Правилника за организацията и дейността  на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и всички нормативни актове, свързани с тяхното прилагане.

25. Общинските съветници удостоверяват с подписа си, че са запознати с Етичния кодекс и неговите правила.

26. Общинските съветници следва да подкрепят и популяризират всички мерки, подпомагащи разпространението на настоящия кодекс, с цел повишаване разбирането на неговите принципи сред обществеността.

27. Настоящият Етичен кодекс е приет с решение № ……. от …………. година на Общински съвет град Добрич и влиза в сила от деня на приемането му.

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.38° C облачно
Нагоре