Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

Раздел I.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 1..С тази наредба се определят условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в детските градини и в полудневни и целодневни подготвителни групи в училищата на територията на Община град Добрич.

Чл.  2..Наредбата определя условията и редът за централизирано електронно класиране за прием на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.

Чл. 3. Наредбата е съобразена с изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование и с Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование на Министерството на образованието и науката.

Чл. 4..Наредбата се прилага при целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация на предучилищното образование в общинските детски градини.

Чл. 5..  (1).Предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на Община град Добрич, а задължителното предучилищно образование и от училищата, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на този стандарт и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2).Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I-ви клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3).Децата, които навършват 3 (три) години през текущата календарна година, участват в централизирано електронно класиране за I-ва възрастова група. Те постъпват в детската градина не по-рано от началото на учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) Децата във всички останали възрастови групи участват в централизираното електронно класиране през цялата учебна година при наличие на свободни места в съответната възрастова група.

(5).По преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място и при наличие на свободни места, децата може да постъпят в детска градина при навършени 2 (две)  години към началото на учебната година на постъпването при следните обстоятелства:

1..След прием на всички тригодишни, деца участващи в съответното класиране, за останалите свободни места в първа възрастова група;

2. При осигурени условия в съответствие на Наредба № 26/2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни, и здравните изисквания към тях за стандарта на ранно детско развитие;

3. С подаване на заявление за записване на дете в детска градина по ал. 5 родителят/настойникът се съгласява с условията за отглеждане, възпитание, социализация и обучение, които предлага детската градина.

Чл. 6..При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група (първа, втора, трета и четвърта възрастова) в детските градини може да се сформират разновъзрастови групи.

Чл. 7..(1).Задължителното предучилищно образование може да се осъществява и в училищата.

(2).Приемът на децата към подготвителните групи в училищата се извършва на място в съответствие с Правилника за дейността на училищата.

Чл. 8..Предучилищното образование се организира в учебни години. Учебната година започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. Тя включва учебно и неучебно време.

Чл. 9..Учебното време през учебната година е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година. Неучебното време в периода от 01 юни до 14 септември.

(1).През периода на неучебно време, детската градина може да работи с намален капацитет на дейността си с оглед извършване на профилактика, ремонтни дейности и използване на полагаем годишен отпуск на служителите.

(2).Две седмици преди приключване на учебното време се обявява график, съгласуван с Дирекция „Хуманитарни дейности“ и утвърден със заповед на директора за работата на детската градина през неучебно време (по групи и по месеци) в рамките на наличния персонал.

Чл. 10..Предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(1).Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.

1..Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за деня се определя с Правилника за дейността на детската градина.

(2).Полудневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 6 (шест) последователни астрономически часа на ден преди обяд през учебната година.

1..Родителите, които желаят децата им да се обучават в полудневна организация на обучение, кандидатстват по общ ред. Организацията за обучението в полудневна организация се регламентира с Правилника за дейността на детската градина.

(3).Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 (три)  последователни астрономически часа на ден. Тя се осъществява само в учебно време.

1..Началният час на сутрешния прием и крайния час за изпращане на децата за деня се определя с Правилника за дейността на детската градина.

(4).Самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя, и проследяване постиженията на детето от детската градина или училището.

1..Самостоятелната организация се провежда по заявено желание на родителя за съответната учебна година и след одобрение от експертната комисия в регионалното управление по образование съгласно чл. 67, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование;

2..Родители, които желаят децата им да се обучават в самостоятелна организация на обучение, кандидатстват по общ ред. Организацията за обучението в самостоятелна организация на обучение се регламентира в чл. 18 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование.

Чл. 11..Децата от подготвителните групи, записани в целодневна, полудневна и почасова организация, могат да отсъстват само по здравословни или по други уважителни причини, удостоверени с документ от компетентен орган, както и по семейни причини.

(1).Отсъствията на децата по семейни причини през учебно време е допустимо за не повече от 10 (десет) дни за съответната учебна година след писмено уведомяване от родителите в срок, определен с Правилника за дейността на детската градина или училището.

(2).Отсъствие на децата от подготвителните групи е допустимо и за времето на ваканциите, определени в училищното образование за съответната година със заповед на министъра на образованието и науката.

(3).Родители, които не осигуряват присъствието на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска градина и училищата се наказват с глоба, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.

Чл. 12..(1).В детските градини на територията на Община град Добрич се организират почасови и сезонни дейности като допълнителни услуги за деца, които не са обхванати в образователните институции на територията на общината и които са с адресна регистрация, различна от град Добрич, в съответствие с чл. 68 от Закона за предучилищно и училищно образование.

(2).Почасова дейност, като допълнителна услуга, се организира през учебното време от учебната година за периода от 15 септември до 31 май на съответната година. Почасовата дейност в рамките на работния ден на детската градина включва период на престой на детето в рамките на 6 (шест) часа в детската градина или 12 (дванадесет) часа по избор на родителя/настойник или представител на детето след заявено желание до директора на детската градина.

(3).Сезонните дейности се организират за неучебно време от 1 юни до 14 септември във времето, когато детската градина работи с деца.

(4).Директорът на детската градина, който е организирал сезонна дейност на територията на детската градина, се задължава да съгласува с финансиращия орган в 7 (седем) дневен срок след записване на детето.

Раздел II.

ПРОЦЕДУРИ

Чл. 13. Регистрация и кандидатстване

(1).Родителите/настойниците на децата, които кандидатстват за прием в общински детски градини на територията на Община град Добрич, се регистрират в електронната система за прием на адрес: www.kids.dobrich.bg

(2).Процедурата по подаване на заявленията за участие в електронно класиране стартира след обявяване графика на дейностите съответствие с Правилата за електронен прием утвърдени от Kмета.

(3).Родителите/настойниците подават заявление за участие в електронната система и получава регистрационен номер.

(4).Подаването на заявления се извършва:

  1. По електронен път;
  2. На място, в детското заведение (при директора или упълномощено от него лице), в детска градина по избор.
  • 5).Данните от заявлението към чл. 13, ал. 4, т. 2 се въвеждат в електронната система от директора или упълномощеното лице на детската градина в присъствието на родителя/настойника. На родителя/настойника се предоставя индивидуален номер от електронната системата, с който ще участва през всички етапи, посочени в Правилата за електронен прием на съответната учебна година.
  • 6).Всяко дете има право само на една регистрация в системата по един от двата начина, посочени в чл. 13, ал. 4.
  • Регистрацията се извършва в етапи, посочени в Правилата за електронен прием за съответната учебна години;
  • Родителят/настойникът на детето следва да подава вярна и актуална информация в заявлението за участие в класирането. При промяна на обстоятелствата, посочени в заявлението, родителят е длъжен да актуализира данните в системата онлайн или на място в детското заведение, където е подал заявлението;
  • Родителите/настойниците имат право да посочат до 3 (три) детски градини (желания) в заявлението за участие за прием чрез електронната система;
  • Родителите/настойниците имат възможност да променят реда на заявените желания за конкретно детско заведение преди всяко класиране и да посочват нови желания, съобразно обявените свободни места.
  • 7).Кандидатстването на деца за предстояща учебна година се осъществява в срокове, определени в графика на дейностите в зависимост от Правилата за електронен прием за съответната учебна година, обявени на страницата за електронната система за прием.

Чл. 14..Класиране

(1).Класирането се извършва в срокове, посочени в графика на дейностите за съответната учебна година.

(2).Електронната система класира децата в съответствие с посочените от родителите/настойниците данни по определените критерии за класиране, посочени в  Правилата за електронен  прием.

(3).След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в съответното детското заведение, в срок съгласно Графика на дейностите за всяко класиране. Незаписани в този срок деца автоматично отпадат от приетите, губят входящия номер, с който са участвали и могат да кандидатстват отново за прием, с нов входящ номер и ново заявление.

(4).В случаите, когато по някаква причина заявителят желае отказ от класиране е необходимо да попълни декларация за отказ. Декларация за отказ не се подава по електронен път. Същата може да бъде свалена от профила на потребителя в сайта за прием или да се получи такава на хартиен носител в която и да е детска градина на територията на Общината, където се попълва и подписва собственоръчно от заявителя. Отказ от заявление може да направи само заявителят или при смърт - официалният настойник на детето. Входящият номер се губи след потвърден отказ. Участие в бъдещи класирания се осъществяват с ново заявление и нов входящ номер.

(5).Класиранията се извършват в срокове, съгласно Графика на дейностите публикувани на сайта за прием. Преди обявяване на класиране системата се затваря за потребители, като респективно се прекратяват регистрацията и редакцията на заявления, и издаването на входящи номера. След публикуването на резултатите, системата се отваря за потребители и се подновява регистрацията на нови заявления или редакцията на съществуващите заявления на некласираните деца.

(6).Електронната система класира децата съобразно подадената информация по посочените критерии (брой точки) и подредените желания.

(7).Едно дете може да бъде класирано само в една детска градина. Детето може да се класира по второ или следващо желание. Класираното дете се записва в детската градина, в която е класирано, в указания от Графика на дейностите срок.

(8).При всяко класиране електронната система класира децата според обявените свободни места. Класирането е отделно за всяка детска градина и се извършва според събраните от всяко дете точки. Резултатите от всяко класиране се публикуват на сайта за прием в раздел „Резултати от класиране".

Чл. 15..Записване

(1).Заявителят потвърждава записването на класираното дете в срок определен в Графика на дейностите за всяко класиране. Потвърждението се извършва пред директора (оторизиран служител) след като заявителят представи задължителни документи и документите, удостоверяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии за класиране.

(2).Задължителни документи:

1. Заявление при записване;

2. Копие на удостоверението за раждане на детето и оригинал за сверяване;

3. Документ за самоличност на заявителя за удостоверяване.

(3).Класираното дете се записва само при наличие на пълен комплект от задължително изискваните документи и документи удостоверяващи обстоятелствата за ползване на точки по съответните критерии определени в Правилата за прием.

(4).Заявител, посочил неверни данни, които са дали определен брой точки при класирането на детето и не може да представи необходимите документи за тях, получава отказ за записване на детето.

(5).След записване на детето в конкретна детска градина отпада възможността същото да участва в последващи класирания.

(6).Записаните деца в първа група постъпват в детска градина по график, определен в Графика на дейностите за електронен прием. Деца, непостъпили в срок, се изписват автоматично. Същите може да участват отново с нов входящ номер и ново заявление в следващи класирания.

(7).При записване на детето родителят се запознава срещу подпис с Правилника за дейността на детското заведение и със списъка от медицински изследвания и документи, които трябва да представят при постъпване на детето в детското заведение.

1..Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина/училище, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство;

2..Деца с непълен имунизационен статус  могат да се приемат в детските градини на територията на Община град Добрич само, когато са представени данни за планирането и провеждането на пропуснатите имунизации по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

(8).Директорите на детските градини  предоставят писмена информация в Дирекция „Хуманитарни дейности“ на Община град Добрич за записаните деца след всяко класиране.

Чл. 16. Преместване

(1).Децата в общинските детски градини, полудневни и целодневни подготвителни групи в училищата могат да се преместват в други такива на територията на Община град Добрич през цялата учебна година при наличието на свободни места по реда на тази Наредба, след подаване на писмено заявление от родителите/настойниците до директора на детската градина.

(2).Преместването на децата в трета и четвърта подготвителна група се извършва с Удостоверение за преместване.

(3).За извършеното преместване писмено се информира Дирекция „Хуманитарни дейности“ при Община град Добрич.

Чл. 17..Отписване

(1).Отписването на децата от детските градини се извършва след писмено заявление от родителите до директора на детската градина и изтегляне на документите на детето.

(2).Децата в детските градини и училищата се отписват:

1..По желание на родителите/настойниците със заявление до директора;

2..При постъпване в първи клас. Завършването на подготвителна група и постъпването на детето в първи клас се удостоверява с Удостоверение за завършено предучилищно образование.

Раздел III.

КОНТРОЛ

Чл. 18..Контролът по спазване на реда за централизирано класиране за прием на децата в общинските детски градини, определен в настоящата наредба, се осъществява от Община град Добрич чрез Дирекция „Хуманитарни дейности“.

Раздел IV.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 19..(1).Данните на родителите и децата, посочени в заявленията са лични по смисъла на Закона за личните данни и като такива попадат под специален режим на защита.

(2).Данните по ал. 1 могат да бъдат ползвани единствено за нуждите на електронното класиране за прием.

Чл. 20..(1).Документите, които родителят/настойникът представя в детската градина/училището при записване на детето, се съхраняват в лично досие.

(2) На тези, които не са постъпили или са се преместили през съответната учебна година, документите се унищожават в съответствие с изискванията на Закона за личните данни.

Раздел V.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§.1..Тази Наредба е разработена на основание чл. 59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

§.2..За възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата при целодневна, полудневна и почасова организация родителите заплащат дължимите суми всеки месец на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

§.3..За почасова и сезонна дейност, като допълнителна услуга по отглеждане на децата родителите/настойниците дължат такса, която заплащат всеки месец на основание на общинската Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

§.4..Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет град Добрич с решение № 5-3 по Протокол  № 5 от 28.02.2020 г. и влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

§.5..Настоящата наредба отменя действието на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, приета с Решение № 32-2 от 27.03.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

Актуално

Международен ден на хората с увреждания

03.12.2020

Уважаеми дами и господа, Скъпи приятели, Международната общност отбелязва на 3 декември – Международен ден на хората с увреждания. Ден в който, всички хора с увреждания приемат с достойнство и с усилия за пълноценен...

Международен ден на хората с увреждания
ВИЖ ДОБРИЧ
8.58° C предимно ясно
Нагоре