Обява за длъжността "Учител" в Детска градина № 29 "Любимка"

Детска градина № 29 „Любимка” град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „учител в детска градина“

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно  образование.

      1.2. Цел на длъжността: Обучение и възпитание на деца от 3 до 7 годишна възраст и подготовката им за училище - формиране на знания, умение, навици, отношения и ценности; опазване живота и здравето им. Планиране, подготовка, организиране и анализиране на образователния процес. Работа с родители.

      1.3. Образователна степен: висше „Магистър“; „Бакалавър”; "Професионален бакалавър"

     1.4. Специалност: Предучилищна педагогика; Предучилищна педагогика с чужд език; Предучилищна и начална училищна педагогика.

      1.5. Професионален опит: с предимство по специалността.

      1.6.  Допълнителни изисквания: предимство - компютърни умения – Word, Excel, РР презентации; владеене на  английски език; ПКС; работа по проекти, организаторски умения, отговорност, екипност.

    2.    Необходимите документи за кандидатстване:

    2.1. Заявление за участие (свободна форма);

    2.2.Копие от документи за

придобита образователна степен;

професионално-квалификационна степен,

допълнителна квалификация.

      2.3.  Професионална автобиография.

   2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

     2.5. Мотивационно писмо

3. Място за подаване на документите: Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Детска градина № 29 „Любимка” град Добрич на адрес ЖК “Балик”, ул. "Теменуга" до бл. 24 в делничен ден от  8.30 часа до 13:30 часа ,

Лице за контакти: Румяна Павлова, директор на Детска градина № 29,  Телефон за контакти: 058/66 52 47

4. Срок за подаване на документите: от 16.12.2016г. до 22.12.2016г. до 12.00 часа

5. Етапи на подбор:

5.1. Подбор по документи.

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати и решаване на практически казуси- на 9.01.17 г. от 10.00 часа.

С избрания кандидат ще бъде сключен  трудов договор на основание чл. 67, ал.1 от КТ на осем часов работен ден и във връзка с чл.70, ал.1, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  „учител в детска градина“ , в Детска градина № 29 .

Актуално

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки не територията на Община град Добрич от 1.10.2020 до 30.11.2020 г.

30.09.2020

З А П О В Е Д № 1343 гр. Добрич, 30.09.2020 г.   На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във...

Заповед за въвеждане на временни противоепидемични мерки не територията на Община град Добрич от 1.10.2020 до 30.11.2020 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
13.37° C предимно ясно
Нагоре