Заседание № 15 на 20.12.2016 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Докладна записка относно актуализация на бюджета за 2016 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Докладна записка относно приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Докладна записка относно създаване на ОП “Комуналстрой” и приемане на Правилник за неговата дейност, структура и числен състав.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Докладна записка относно разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.433.118 в землището на град Добрич (промяна предназначението му в «за Гробищен парк»).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Докладна записка относно разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП – ПЗ) за ПИ 72624.2.997 в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно одобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: кабелна линия НН за електрозахранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД»), собственост на «Агрив-И» ЕООД в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

 

7. Докладна записка относно одобряване на проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.619.411 (път от Републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: водопровод за захранване на ПИ 72624.301.3 (урбанизирана територия за «ПСД»), собственост на «Агрив-И» ЕООД в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Предложение за продажба на имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост (ЗОС).

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

9. Предложение за учредяване право на строеж върху имот, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

 

10. Предложение за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се на ъгъла на ул. Георги Кирков и ул. Река Тимок и на ъгъла на ул. Максим Горки и ул. Кирил и Методий.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

11. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – физкултурни салони в бивше СОУ „Дора Габе”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

13. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.900.47 по КККР на град Добрич, находящ се в местността „Алмалий”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

14. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.609.1539 и ПИ 72624.609.1540 по КККР на град Добрич, находящи се по ул. Ил. Макариополски №№ 48-А и 48.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.- кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план  - План за регулация (ПУП – ПР) за УПИ ІХ за «Озеленяване» в кв. 2 на ПЗ «Север» (изграждане на пътна връзка) до УПИ ХХ-284 (по действащия ПУП-ПРЗ), идентичен с ПИ 72624.611.284 (по действащата КК).

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І за „Обществено и делово обслужване” (ОДО) в кв. 721 на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

17. Докладна записка относно даване съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за УПИ І за „ЖС” в кв. 719 на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.- кмет на Община град Добрич

18. Докладна записка относно вземане на решение за даване съгласие на „Автобусен транспорт” ЕООД град Добрич за ползване на банков кредит – тип овърдрафт.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.- кмет на Община град Добрич

19. Докладна записка относно издаване на Запис на заповед, обезпечаващ авансово плащане по Проект „Грижа за по-добър живот” – Договор  №BG05FMOP001-3.002-0172-C01 по  процедура за директно предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ  BG05FMOP001- 3.002. „Осигуряване на топъл обяд-2016“, по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Приемане на Наредба за символите и отличията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

21. Докладна записка относно приемане календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2017 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет

Актуално

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“

24.09.2021

Церемонията по валидиране на пощенската марка ще се състои в началото на Тържественото заседание на Общински съвет град Добрич на 25 септември от 10.30 часа в Художествената галерия. Пощенската марка на тема „160 години от...

Община град Добрич ще валидира пощенска марка на тема „160 години от рождението на ген. Иван Колев“
ВИЖ ДОБРИЧ
16.9° C облачно
Нагоре