Община Добрич продължи публичното обсъждане на Правилника за дейността на Общинско предприятие "Комуналстрой"

Публичното обсъждане бе обявено за период от 5. 12. 2016 г. до 19. 12. 2016 г. включително. Считано от 29. 12. 2016 г. срокът за публично обсъждане беше удължен с един меесец. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Създаване на ОП „КОМУНАЛСТРОЙ” и приемане на Правилник за неговата дейност, структура и числен състав

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На територията на Община град Добрич ежедневно възниква необходимост от извършване на различни дейности, свързани с изграждане, поддръжка и ремонт на общинска инфраструктура, част от които до сега са били възлагани на търговско дружество „Комуналефект” ЕООД.

С Решение № 9-14 от 28 Юни 2016 година на Общински съвет град Добрич се прие да бъде прекратено търговско дружество „Комуналефект” ЕООД и да бъде открита процедура по ликвидацията му.  

Със същото Решение бе прието да се отпочне процедура по създаването на общинско предприятие, което да бъде приемник на дейността на „Комуналефект” ЕООД – в Ликвидация, предвид факта, че за изпълняване на текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и инфраструктура), ще бъде необходим изпълнител, който да действа оперативно, с минимални разходи на времеви и финансови ресурси.

 

І. Причини  и мотиви за създаване на ОП „Комуналстрой” и приемане на  Правилник за неговата дейност:

Съгласно т. 5 от Решение № 9-14 от 28.06.2016 г. на Общински съвет срокът, предвиден за начало на процедурата по създаване на общинско предприятие  е до 60 дни  след влизане в сила на решението.

На основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост общинското предприятие се създава, преобразува и закрива по решение на общинския съвет.

 В съответствие с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, в който се определя предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

Следователно, като етап от създаването на общинско предприятие е необходимо да бъде взето решение за неговото създаване и  да бъде приет правилник за дейността му, както и да бъде определена организационно-управленската структура и числеността на персонала.

С оглед на това, на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и в изпълнение на Решението на Общински съвет град Добрич, представям на Вашето внимание проект за Решение за създаване на Общинско предприятие с наименование „Комуналстрой”, със седалище и адрес на управление: гр. Добрич, ул. „Ген. Киселов” № 1, ет. 6, както и проект за Правилник за осъществяване на дейността му (Приложение № 1),  с подробно описани в него предмет на дейност, управление и представителство, права и задължения на директора, организация на отчетността и контрол, структура (Приложение А) и численост на персонала (Приложение Б).

 

 

ІІ. Цели, които се поставят със създаването на  ОП „Комуналстрой”  и приемане на Правилник за дейността му :

Със създаването на ОП „Комуналстрой” се цели постигане на по-добра оперативност, ефективност и икономичност на извършваните дейности. 

Приемането на Правилник за дейността на Общинско предприятие „Комуналстрой” се налага с цел регламентиране на общите положения, предмета на дейност, наименованието и седалището, управлението и представителството, структурата на предприятието, както и правата и задълженията на неговия директор и организацията на отчетността и контрола по отношение на дейността.

Всички горепосочени отношения е необходимо да бъдат нормативно уредени с цел законосъобразно функциониране на предприятието.

 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за създаването на ОП „Комуналстрой” и приемането на Правилника  за дейността му:

 

Новосъздаденото ОП “Комуналстрой” ще се финансира със средства от бюджета на Община град Добрич и неговият директор ще бъде второстепенен разпоредител с бюджетни средства.

Приемането на Правилника няма да е свързано с изразходване на допълнителни

финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

ІV. Очаквани резултати от създаването на ОП „Комуналстрой” и от приемане на предлагания Правилник за дейността му:

 

Чрез създаването на ОП „Комуналстрой” ще бъде подсигурено изпълнението на широк кръг дейности по отношение на изграждането, ремонта и поддръжката на общинско имущество от специализирана структура към Общината и това ще намали необходимостта от външно възлагане за извършването им.

ОП „Комуналстрой” ще бъде приемник на дейността на търговско дружество „Комуналeфект” ЕООД, което е в процес на ликвидация съгласно разпоредбите на Търговския закон и взето Решение на Общински съвет град Добрич.

Тъй като имуществото, собственост на общинското търговско дружество „Комуналефект” ЕООД – в Ликвидация, след приключване на производството, следва да бъде предоставено на новосъздаденото общинско предприятие „Комуналстрой” е необходимо преди датата на приключване на ликвидацията предприятието да бъде създадено и действащо.

Приемането и прилагането на Правилника ще доведе до ефективност и осъществяването на законосъобразна дейност на ОП „Комуналстрой”, съответно до правилното стопанисване и управление на предоставеното му имущество.

С цел приемственост между новото Общинско предприятие и Търговското дружество в ликвидация, прилагаме съществуващото щатно разписание на „Комуналефект” ЕООД – в Ликвидация по длъжности (  Приложение № 2 ).

 

V. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

 

Предложеният Правилник е изготвен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, както и на Закона за общинската собственост.

 

Поради необходимостта да бъде спазен срокът по т. 5 от Решение № 9-14 от 28.06.2016 г. на Общински съвет, на основание чл. 26, ал. 4, пр. второ, във вр. с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, настоящият проект за правилник, ведно с приложенията към него, са публикувани на сайта Община град Добрич за обществено обсъждане в 14-дневен срок.

 

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното

 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

1. На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост, създава Общинско предприятие "Комуналстрой".

2. На основание чл. 21, ал. 2 във вр. с чл. 21, ал. 1 т.2 от ЗМСМА и  чл. 52, ал. 4, във връзка с чл. 52, ал. 3 от ЗОС приема Правилник за дейността на Общинско предприятие “Комуналстрой”, съгласно Приложение №1.

 3.Приема организационно-управленска структура на Общинско предприятие “Комуналстрой” и определя численост на персонала от 20 щатни бройки, съгласно Приложения  А и Б.

4. След приключване на производството по ликвидация на дружество „Комуналефект” ЕООД – в Ликвидация, дълготрайните и краткотрайни материални активи да бъдат предадени на Община град Добрич с приемателно-предавателен протокол по балансова стойност.

5. След приемане на активите по т. 4 същите да бъдат предоставени за ползване и стопанисване на ОП “Комуналстрой”.

6. Възлага на Кмета на общината последващите съгласно закона действия.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
0.14° C предимно облачно
Нагоре