Община Добрич обявява публично обсъждане на НАРЕДБА за символите и отличията

Публичното обсъждане се обявява за срок от 28. 10. 2016 г. до 28. 11. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТНОСНО ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ И ОТЛИЧИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

МОТИВИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД ДОБРИЧ

/ПРОЕКТ/

НАРЕДБА за символите и отличията

на Община град Добрич

 

Глава първа

Общи положения

 

Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда:

 

1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на община град Добрич;

 

2. Вида, съдържанието и начина на използване на знаците на общината;

 

3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията.

 

(2) С наредбата се урежда и статутът на Деня на Добрич.

 

Чл. 2. Символите на община Добрич са:

 

1. Знаме на общината;

 

2. Герб на град Добрич;

 

3. Девиз на града;

 

4. Ден на град Добрич.

 

5. Химн на Добрич.

 

Чл. 3. Знаците на община град Добрич са:

 

1. Официален печат на община град Добрич;

 

2. Почетни книги на община град Добрич.

 

Чл. 4. Отличията на общината са:

 

1. "Почетен гражданин на град Добрич";

 

2. Почетен знак на община град Добрич;

 

3. Грамота за заслуги към община град Добрич.

 

Чл. 5. Знамето на общината, гербът на град Добрич, Почетните книги на общината и официалния печат на общината се изработват в единични екземпляри.

 

Глава втора

Символика на Община град Добрич

 

I. Знаме на Община град Добрич

 

Чл. 6. (1) Знамето на община град Добрич е символ с първостепенно значение, който изразява самоуправлението на общината и демократичните принципи, които го характеризират.

 

(2) Статутът на знамето се приема от Общински Съвет.

 

Чл. 7. (1) Знамето на Община град Добрич изразява чувството на уважение и почитта на гражданите на град Добрич към своя град и е отличителен знак в отношенията му с други градове у нас и в чужбина.

(2) Знамето включва следните цветове – бял, зелен и златистожълт. На него е изобразен гербът на града.

(3). Цветовете на знамето символизират:

Белият цвят – миролюбието, трудолюбието и другите добродетели на добруджанци;

Зеленият цвят – връзката между знамената на борците за национално освобождение през Възраждането, любовта и преклонението на добричките граждани към своя град и Добруджа;

Златистожълтият цвят – плодородието на добруджанската равнина.

(4). Общинското знаме има правоъгълна форма и две еднакви лица.

 

Чл. 8. (1) Знамето на община град Добрич е постоянно издигнато:

 

1. на входа на административната сграда на общината;

 

2. в залата за провеждане на заседания на общински съвет;

 

     3. в кабинета на председателя на общински съвет;

 

4. на сградите на общински административни сгради, на общинските училищни заведения и културни институти;

 

5. в ритуалните зали на общината, заедно с герба и знамето на Република България;

 

6. на входовете и изходите на града.

 

(2) Оригиналът на знамето се съхранява в кабинета на кмета на общината.

 

 

Чл. 10. (1) Използването на тиражирани варианти на знамето на Община град Добрич по начин, който уронва нейния престиж, съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.

 

(2) Забранява се използването на знамето и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.

(3) Забранява се използването на знамето във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

 

Чл. 11. (1) Със заповед на кмета на общината знамето може да бъде възпроизвеждано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на неговите основни елементи.

 

(2) Знамето на община град Добрич се патентова в патентното ведомство на Република България.

 

II. Герб на община град Добрич

 

Чл. 12. Гербът на град Добрич е създаден от художниците Никола Богданов и Янко Атанасов, след проведен конкурс от Община град Добрич и е утвърден от Държавна комисия за пластични изкуства през 1971 г.

Чл.2. /1/ Гербът представлява стройна, добре организирана пластична композиция от символи, които имат значение, както за самия град Добрич, така и за Добруджа, чийто център се явява той.

/2/ Основната част на герба е ЩИТ – класически символ на град-крепост или охранявано място. В горната част на щита, като корона стои архитектурен елемент – КОБИЛИЦА, характерна за общественото строителство в град Добрич през българското възраждане. В цветно решение, щитът е пурпурночервен – символ на достолепието на българските царе и българската държавност.

В средата на щита е изобразен СНОП ОТ КЛАСОВЕ. Този символ има две значения:

  • Тук, на добруджанска земя, преди 1300 години Хан Аспарух е създал първите български селища. Тук, на тази земя, се е създала първата българска държава. Снопът е символ на единството и величието на българския народ.
  • Пшеничните класове са символ на плодородието, на щедростта на добруджанската равнина.

Над снопа, на шийката на щита, с шрифт в стил възрожденски е изписано името на града “ДОБРИЧ”, получено след Освобождението на България през 1878 година.

В цветното решение снопът, името на града и опасващият щита контур са позлатени - символ на благополучието на жителите на град Добрич.

 

(4) Гербът на Добрич присъства като елемент на знамето на  общината, на официалния печат на общината,  и на почетната грамота за заслуги към община Добрич.

 

(5) Гербът на Добрич е задължителен графичен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община град Добрич.

 

Чл. 13. (1) Гербът на Добрич има следните форми:

 

1. пластична

 

2. графична - черно-бяла

 

3. графична - цветна.

 

(2) Гербът в пластичен вариант се поставя в заседателната зала на общински съвет, на фасадата на сградата на общината, на фасадите на общинските учебни заведения, културни институти и болници, върху елементите от градското обзавеждане, в ритуалните зали на община заедно със знамето на община и знамето на Република България, както и в кабинетите на:

 

1. кмета на общината;

 

2. председателя на общински съвет;

 

3. секретаря на общината;

 

4. заместник кметовете на общината;

(3) Гербът на Добрич в графичен вариант - цветно изображение се поставя на:

 

1. покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, организирани от  община и общински съвет.

 

2. официални документи, които се подписват от председателя на общински съвет и кмета на общината.

 

3. удостоверения за отличията на общината.

 

4. бланки - изходяща кореспонденция на общината.

 

5. Върху автомобилния парк, собственост на  община град Добрич - постоянно или върху МПС, използвани по дългосрочни договори за обезпечаване на общински функции - до прекратяване на съответния договор.

 

(4) Гербът на Добрич в графичен вариант - черно-бяло изображение се поставя задължително на бланки на общината и общински съвет за изходяща кореспонденция, освен случаите, посочени в ал. 3, т. 4.

 

Чл. 14. Гербът на Добрич може да се връчва като отличие в две форми:

 

1. Знак с лента, връчван на удостоените със званието "Почетен гражданин на Добрич";

 

2. Почетен знак/плакет на община град Добрич;

 

 

Чл. 15. (1) Използването на тиражирани варианти на герба на Добрич по начин, който уронва престижа на града, съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство.

 

(2) Забранява се използването на герба и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания.

 

(3) Забранява се използването на герба във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически и юридически лица.

 

Чл. 16. (1) Със заповед на кмета на общината гербът може да се възпроизвежда в различни сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, да се увеличава или намалява при спазване на съотношенията между отделните негови елементи.

 

(2) Гербът на Добрич се поставя на входно-изходните пътни артерии в светлоотразяващ вариант.

 

(3) Гербът на Добрич се патентова в патентното ведомство на Република България.

III. Ден на Добрич

 

Чл. 17. (1) Денят на Добрич се отбелязва ежегодно на 25 септември, годишнина от възвръщането на южна Добруджа в пределите на България.

 

(2) Промяна на денят на Добрич  се определя с местен референдум.

 

Чл. 18. (1) Празникът за деня на Добрич се организира и провежда от кмета на общината.

 

(2) Програмата на празника се утвърждава от кмета на общината.

 

(3) Подготовката и провеждането на Празника на Добрич се финансират от:

 

1. Бюджета на общината;

 

2. Спонсорство и реклама;

 

3. Други, разрешени от закона източници.

 

Чл. 19. (1) В деня на Добрич се провежда тържествена сесия на общински съвет, на която се връчват отличията на община град Добрич.

 

Чл. 20. (1) Във връзка с деня на Добрич, както и във връзка с други празници и чествания на годишнини и събития община град Добрич връчва награди на български и чуждестранни граждани с принос и заслуги за развитието на града.

 

(2) Статутът на наградите на Община град Добрич се приема от общински съвет

IV. Химн на Община град Добрич

Чл.21. Химн на общината е песента “Добруджански край” – по текст на Любомир Бобевски и музика на Александър Кръстев.

Чл.22. Химнът на Общината отразява страданията на поробените добруджанци и надеждите им за по-добри дни, както и радостта по време на освобождението на Южна Добруджа.

Чл.23. Химнът се изпълнява задължително при вдигане и спускане на знамето на Общината.

 

ДОБРУДЖАНСКИ КРАЙ

О, Добруджански край,

Ти нашъ си земенъ рай,

Въ тебъ златно жито зръй!

Въ тебъ вакло стадо блъй!

 

Орлитъ отъ възбогъ,

Просторътъ ти широкъ

И слънчо – мощний Фебъ,

Ни спомватъ все за тебъ!

 

Подъ чужди ти си кракъ,

Дойде деньтъ въ който пакъ

Да бждешь кжтъ нашъ ти,

Тъй както и пръди!

 

Съ оржжье, свътлина

Ний твойта бжднина

Ковеме всъки часъ, -

Храни надежда въ насъ!

 

 

V. Почетни книги на Община град Добрич

 

Чл. 24. (1) Почетните книги на Община град Добрич отразяват съществени събития и значимите приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на Добрич.

 

(2) Почетните книги на Община град Добрич са:

 

1. Книга на почетните граждани на Добрич.

 

2. Книга на носителите на Почетен знак на Община град Добрич или т.нар. Почетна Книга на Община град Добрич.

 

 

Чл. 25. (1) Право на вписване в Почетните книги по чл. 21, ал. 2, т. 1, 2, 3 имат съответно:

 

1. Удостоените със званието "Почетен гражданин" на Добрич;

2. Удостоените с Почетния знак на Община град Добрич;

Чл. 26. (1) Вписването в Почетните книги става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др.

 

(2) На удостоените с вписване в Почетните книги се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на Добрич и председателя на общински съвет, подпечатано с официалния печат на Община град Добрич;

 

(3) Обявяването на решението за удостояване с вписване в Почетната книга се извършва от председателя на ОС.

 

(4) Оригиналите на почетните книги се съхраняват от кмета на Община град Добрич или упълномощено от него лице, а съдържанието им се публикува в интернет страницата на Община град Добрич.

 

VI. Официален печат на Община град Добрич

 

Чл. 27. (1) Официалният печат на Община град Добрич има кръгла форма. Той представлява композиция, която включва в централната си част пластичен вариант на герба на град Добрич.

 

(2) Графичното изображение на печата с определяне на вида и размера на шрифтовата гарнитура и описанието на композицията се определят с Описание на официалния печат на Община град Добрич, неразделна част от настоящата Наредба, подготвено от специалисти и одобрено от кмета на Община град Добрич.

 

(3) Официалният печат на Община град Добрич се съхранява от кмета или изрично упълномощено от него лице.

 

Чл. 28. (1) Официалният печат на Община град Добрич се полага след подписа на кмета на общината или председателя на общински съвет, върху оригинала на:

 

1. споразумения, договори и други официални документи с важно дългосрочно и представително значение за Община град Добрич;

 

2. представителни документи за отношенията на Община град Добрич с други държави и побратимени градове;

 

3. удостоверения и препис-извлечения за удостояване със званието "Почетен гражданин на град Добрич";

4. удостоверения за удостояване с Почетен знак на Община град Добрич.

 

5. грамоти за заслуги и крупни дарения към Община град Добрич;

 

6. удостоверения за вписване в Почетната книга на Община град Добрич;

 

7. декларации от името на Община град Добрич;

 

8. други документи с представителен за Община град Добрич характер или изискуеми по закон.

 

(2) Официалният печат на Община град Добрич не се поставя върху документи от административно-правен и частноправен характер. Върху такива документи се поставя обикновен печат.

 

Глава трета

Отличия на Община град Добрич

 

I. Почетен гражданин на Добрич

 

Чл. 29. Званието "Почетен гражданин на Добрич" се присъжда на български и чуждестранни граждани за:

 

1. изключителен принос и заслуги за развитието на Община град Добрич;

 

2. изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот;

 

3. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Добрич и Община град Добрич;

 

4. дългогодишна обществено-полезна дейност и дейности свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество;

 

5. дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;

 

6. проявен изключителен героизъм.

 

Чл. 30. (1) Писмено предложение за удостояване със званието "Почетен гражданин на Добрич" могат да правят:

 

1. кметът на Община град Добрич;

 

2. председателят на общински съвет;

3. най-малко четиринадесет общински съветници;

 

4. официални обществени и професионални организации и творчески формирования;

 

5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

 

(2) Предложенията за удостояване по ал. 1 се отправят до общински съвет и трябва да бъдат придружени от:

 

1. подробни мотиви;

 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община град Добрич (прилагат се и копия от документи);

 

3. биография на предлагания кандидат;

 

4. писмено съгласие на кандидата за удостояване със званието или неговите наследници.

 

5. Писмена декларация за принадлежност/непринадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

 

Чл. 31. (1) Докладът до общински съвет за вземане на решение по предложенията за удостояване със званието "Почетен гражданин на Добрич" се подготвя от комисия в състав: кмет на Община град Добрич, председател на общински съвет, председател на Постоянната комисия по наука, образование и секретар на Община град Добрич, един представител на гражданска организация или държавен културен институт избран от общински съвет за срока на мандата;

 

(2)  общински съвет взема решение по направените предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

 

(3) Ако предложеният за удостояване със званието "Почетен гражданин на Добрич" не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 2 години.

 

Чл. 32. (1) След вземане на решението на удостоения се изпращат копие от решението на общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване със званието.

 

(2) Решението на ОС по ал. 1, както и докладът до общински съвет за удостояване със званието "Почетен гражданин на Добрич" се публикуват на Интернет-страницата на Община град Добрич.

Чл. 33. (1) Удостояване със званието "Почетен гражданин на Добрич" се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на Добрич или друг ден, определен с решение на ОС.

 

(2) При невъзможност на удостояваното със званието лице да присъства на тържествената сесия на общински съвет в Деня на Добрич, удостояването може да бъде направено на всяка редовна сесия на общинския съвет.

 

(3) В случай, че удостояваното лице не може да присъства на която и да е от сесиите по ал. 1 и ал. 2, по решение на председателския съвет общински съвет удостояването може да бъде направено на официална церемония в подходящ и за двете страни ден, в присъствието на кмета на Община град Добрич, председателя на общински съвет, председателя на Постоянната комисия по наука, образование и представители от всички политически партии, представени в общинския съвет.

 

Чл. 33а. (1) На удостоените със званието "Почетен гражданин на Добрич" се връчва Почетен знак и лента, която е с цвета на знамето на Община град Добрич, както и удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на Добрич и председателя на общински съвет, подпечатано с официалния печат на Община град Добрич.

 

(2) Почетният знак с лента и документът за званието "Почетен гражданин на Добрич" се връчват от председателя на общински съвет.

 

(3) В книгата на почетните граждани на Община град Добрич се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на ОС и датата на връчване на званието.

 

(4) Почетните знаци с лента се регистрират и се съхраняват от председателя на общински съвет.

 

Чл. 34. (1) общински съвет със свое решение може да отнеме званието "Почетен гражданин на Добрич" на лица, които:

 

1. след присъждане на званието са осъждани за умишлено престъпление от общ характер за три години и имат влязла в сила присъда;

 

2. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;

 

3. писмено са заявили това свое желание.

 

4. при подаване на неверни данни в декларацията по чл. 30, ал. 2, т. 5.

 

(2) Решението за отнемане на званието се приема от Общински съвет град Добрич с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници;

(3) Лишените от званието "Почетен гражданин на Добрич" са длъжни да върнат Почетния знак с лента и удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.

 

Чл. 35. При загубване или унищожаване на удостоверението за присъждане на звание "Почетен гражданин на Добрич" по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до общински съвет.

 

Чл. 36. (1) Носителите на званието "Почетен гражданин на Добрич" имат право:

 

1. да бъдат включвани в състава на представителни делегации на град Добрич в страната и чужбина за сметка на общинския бюджет;

 

2. да присъстват на заседания на ОС с право на съвещателен глас;

 

3. да участват в чествания и празници, организирани от Община град Добрич.

 

(2) Община град Добрич поддържа връзка с почетните граждани. Кани ги на тържества, отправя им поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, организира с тях срещи, полага грижи за паметните им плочи.

 

Чл. 37. (1) Званието "Почетен гражданин на Добрич" може да се присъжда и посмъртно.

 

 

II. Почетен знак на община град Добрич

 

Чл. 38. (1) Почетният знак на община град Добрич представлява цветно релефно изображение на герба на град Добрич, изработено от метал. Знакът е поставен върху подложка в кутийка с герба на Добрич върху капака и надпис: "Община град Добрич. Почетен знак".

 

(2) Почетният знак на община град Добрич е уреден с решение на ОС от………………..

 

Чл. 39. (1) Почетният знак се присъжда на български и чуждестранни граждани, включително и на общински служители и общински съветници, които имат значителен принос в развитието на града и заслуги към неговите граждани.

 

(2) Почетният знак може да се връчва и като колективно отличие.

 

Чл. 40. Мотивите за отличаване с Почетния знак на община гр. Добрич са:

 

1. значими постижения в областта на науката, образованието, изкуството, културата, здравеопазването, спорта и др;

 

2. значима обществено-полезна дейност, дарителство и дейности свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в града;

 

3. проявен героизъм;

 

4. реализация на инфраструктурни проекти от стратегическа значимост за устойчивото развитие на града;

 

5. принос, свързан с развитието и популяризирането на името на град Добрич;

 

6. значима дейност в областта на съхранението и опазването на историческото наследство и екологичното равновесие на територията на община град Добрич.

 

Чл. 41. (1) Писмено предложение за присъждане на Почетния знак на община град Добрич могат да правят:

 

1. кметът на община град Добрич;

 

2. председателят на общински съвет;

 

3. най-малко десет общински съветници;

 

4. обществени и професионални организации и творчески формирования;

 

5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 10 души, формирани чрез съответна подписка.

 

(2) Предложенията по ал. 1 се отправят до общински съвет и трябва да бъдат придружени от:

 

1. подробни мотиви;

 

2. описание на дейността на кандидата и заслугите му към община град Добрич (прилагат се и копия от документи);

 

3. биография на предлагания кандидат;

 

4. писмено съгласие на кандидата за удостояване с Почетния знак на общината.

 

5. писмена декларация за принадлежност/непринадлежност към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия по смисъла на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

 

Чл. 42. (1) Докладът до общински съвет за вземане на решение за присъждане на Почетния знак на общината се подготвя от комисия в състав: кмет на община, председател на общински съвет, председател на Постоянната комисия по образование, наука, култура , секретар на община град Добрич и общественик, избран от Общински съвет.

 

(2) Докладът до общински съвет за присъждане на Почетния знак на общината на общински съветници се изготвя от председателя на общински съвет.

 

(3) Общински съвет взема решение по направените предложения с тайно гласуване с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници.

 

(4) Ако предложеният за награждаване с Почетния знак на общината не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 2 години.

 

Чл. 43. (1) След вземане на решението за присъждане на Почетния знак на община на удостоения се изпращат копие от решението на общински съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за връчване на Почетния знак.

 

(2) Решението на ОС по ал. 1, както и докладът до общински съвет за присъждане на Почетния знак на общината се публикуват на Интернет-страницата на общината.

 

Чл. 44. (1). Връчване на Почетния знак на община град Добрич се извършва от председателя на общински съвет на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на общински съвет в Деня на Добрич или в друг ден, определен с решение на ОС.

 

(2) На наградените с Почетния знак на Община град Добрич се връчва удостоверение по специално изготвен образец, подписано от кмета на град Добрич и председателя на общински съвет, подпечатано с официалния печат на общината.

 

(3). В Почетната Книга на носителите на Почетния знак на община се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на ОС и датата на връчване на Почетния знак.

 

(4) Почетните знаци са номерирани и се съхраняват от председателя на ОС.

 

 

(2) Почетният знак на Община град Добрич може да се присъжда и посмъртно.

 

 

III. Грамота за заслуги към Община град Добрич

 

Чл. 45. (1) Грамотата за заслуги към Община град Добрич е официален документ, който се връчва на български и чуждестранни граждани:

 

1. дейци на науката и образованието, чиито постижения представляват принос в развитието на Община град Добрич;

2. автори на литературни, художествени, музикални и други творби, посветени на Добрич или дали своя принос за обогатяване културата;

 

3. спортисти и спортни деятели с високи постижения за прославата на Добрич;

 

4. проявили героизъм и гражданска доблест;

 

5. ученици и студенти, спечелили призови места в международни конкурси и олимпиади;

 

6. дарители.

 

(2) Грамотата представлява композиционно и цветово решение на знак на Община град Добрич и надпис "Грамота за заслуги към Община град Добрич". В нея се вписва името на отличения, номера и датата на връчването, както и мотивите за присъждане. Графичното и цветното изображение на грамотата се изработват от специалисти и се одобряват от Кмета на Община град Добрич.

 

Чл. 46. (1) Инициатива за връчване на Грамотата за заслуги към Община град Добрич имат:

 

1. кмета на Община град Добрич

 

2. общинските съветници

 

3. неправителствени организации

 

4. обществени институции

 

5. директорите на културни институти

 

6. ректорите на висшите училища в Добрич

 

7. директорите на училища

 

(2) Удостояването с Грамотата за заслуги към Община град Добрич се извършва със заповед на кмета на Община град Добрич.

 

(3) Грамотите се връчват при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на общински съвет, юбилейни годишнини и чествания и др.

 

Чл. 47. За издадените грамоти се води отделен регистър по утвърден от кмета на Община град Добрич образец. Регистърът се съхранява от кмета на общината или от изрично упълномощено от него лице.

Глава четвърта

Административно-наказателни разпоредби

 

Чл. 48. (1) За нарушение на разпоредбите на настоящата Наредба, виновните лица се наказват с административно наказание - глоба в размер от 50 до 500 лв.

 

(2) При повторно нарушение виновните лица се наказват до 5 000 лева.

 

(3) Когато повторното нарушение е свързано с упражняване на професия или дейност, регламентирана с акт на ОС, виновните лица се наказват с временно лишаване от правото да се упражнява определена професия или дейност.

 

(4) Установените в тази наредба наказания се налагат, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг нормативен акт от по-висока степен.

 

Чл. 49. Наказателните постановления за нарушенията по тази Наредба се издават от Кмета на Община град Добрич или определен от него зам.-кмет въз основа на акт, съставен от длъжностни лица от Общинската администрация.

 

Чл. 50. За образуването на административно-наказателни производства за нарушения на тази наредба, съставянето на актове, издаването, връчването и обжалването на наказателни постановления и тяхното изпълнение, се прилагат разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания.

 

Глава пета

Преходни и заключителни разпоредби

 

1. Настоящата наредба е приета на основание чл. 16; чл. 22, ал. 1; чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА.

 

 2. Текстовете в наредбата са съобразени с действащото българско законодателство.

 

 3. Изменения и допълнения в наредбата се правят с решение на общински съвет.

 

4. За неуредени в настоящата наредба въпроси ОС приема отделни решения.

 

5. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба Кметът на Община град Добрич организира изработването от специалисти на Описание на знамето на Община град Добрич, Правила за реда за участие на знамето в празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, организирани от Община град Добрич и Описание на официалния печат на Община град Добрич.

 

6. В двумесечен срок от приемане на настоящата Наредба Кметът на Община град Добрич внася за приемане от общински съвет Статут на наградите на Община град Добрич.

 

7. Наредбата е приета на заседание на ОС с Решение № …………

 

8. Наредбата влиза в сила от деня на приемането й.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
0.14° C предимно облачно
Нагоре