Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата

Публичното обсъждане се обявява за срок от 28. 10. 2016 г. до 28. 11. 2016 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

от Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич

 

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич. Нейното приемане се налага с влизането в сила на Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г.. В предлагания документ се запазват основните положения, свързани с условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от детските градини с досега действащите Правила за прием в детските градини на територията на Община град Добрич, актуализирани и в сила от 01.03.2016 г.. Новите моменти са, както следва:

1. Въвеждат се целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна форма на педагогическо взаимодействие по избор на родителя при условие и по ред, определени от държавните образователни стандарти за предучилищното образование/ чл.7, ал.1,2,3 от Наредбата/, в изпълнение на изискванията на чл.67, ал.1 от ЗПУО;

2. Съгласно чл. 63, ал.1 и 3, и чл.64 от ЗПУО учебната година в детските градини включва учебно и неучебно време. За детските градини тя започва на 15 септември и завършва на 14 септември следващата година, като учебното време е в периода 15 септември  - 31 май на следващата година. Това е отразено в чл. 34 на Наредбата;

3. В чл.35 от Наредбата е отразена организацията на работа на детските градини в периода на неучебно време, а в чл. 36, ал.1,2,3 ангажиментите на родителите, във връзка с посещението на децата през неучебно време;

 

1. Причини, които налагат приемането:

 

Необходимостта от приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се налага в изпълнение на чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г., и чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование на МОН. В тази връзка е необходимо Общински съвет град Добрич да приеме наредба, с която да определи условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

2.1. Изпълнение на разпоредбите на чл.59, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно образование.

2.2. Разширяване  работата  на детските градини, чрез предоставяне на нови форми на организация на дейностите, с цел по-пълно обхващане на децата в предучилищна възраст.

2.3. По-ефективно използване на предлаганите услуги в детските градини и повишаване на тяхното качество.

2.4. Избягване на случаите на фиктивно записване на децата в детските градини;

2.5. Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване на децата в детските градини;

2.6. Възпитание, социализация и обучение в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите на децата;

2.7. Запазване и развитие на българската образователна традиция.

 

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

Приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 4. Очаквани резултати от прилагането:

4.1. Спазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование на територията на Община град Добрич и синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство;

4.2. Повишаване качеството на предоставяните от детските градини педагогически и социални услуги;

4.3. Въвеждане на регламентирани процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини и училища на територията на Община град Добрич;

4.4. Регулиране броя на децата в групите в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини;

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич е разработена в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗПУО/ с тях.  Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите, в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на Общината се приемат предложения и становища за провеждане на обществени консултации, относно така изготвения Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, ведно с приложенията към него.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

 

                                

 ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование,

 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, както следва:

                                                                                                                                           

РАЗДЕЛ  ПЪРВИ

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.  С тази Наредба се регламентират условията и редът за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община град Добрич.

Чл. 2. Община град Добрич гарантира реализирането на националната образователна политика в частта й за предучилищното образование на територията си при спазване на принципите за:

 1. осигуряване правото на предучилищно образование;
 2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика;
 3. равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете;
 4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното образование;
 5. запазване и развитие на българската образователна традиция;
 6. хуманизъм и толерантност;
 7. съхраняване на културното многообразие и приобщаване чрез българския език;
 8. иновативност и ефективност в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите;
 9. прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното образование;
 10. автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация;
 11. ангажираност на общината по въпросите на предучилищното образование.

 

РАЗДЕЛ  ВТОРИ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Чл. 3.  (1) Предучилищното образование се осъществява от детските градини на територията на Община град Добрич, а задължителното предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да осигурят условия за това, при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Детската градина е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

(3) Децата постъпват в детска градина на територията на Община град Добрич  не по-рано от учебната година, която започва в годината на навършване на тригодишната им възраст.

(4) В детските градини на територията на Община град Добрич могат да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца, навършили двегодишна възраст – по преценка на родителя/настойника и при наличие на свободни места, като се вземат предвид възрастовите характеристики на детето.

(5) С подаване на Заявление за записване на дете в детска градина по ал.4, родителят/настойникът се съгласява с условията за отглеждане, възпитание, социализация и обучение, които предлага детската градина.

Чл. 4. (1) В общинските училища на територията на Община град Добрич може да се извършва и задължителното предучилищно образование на децата при условията и по реда на държавния образователен стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.

(2) Записването, отписването и преместването на деца за задължително предучилищно образование в общинските училища се осъществяват при условията и по реда на РАЗДЕЛ ТРЕТИ от тази Наредба.

Чл. 5.  В група в детска градина и в училище може да се обучават до три деца със специални образователни потребности.

Чл. 6. (1) Когато в детската градина и в училище са приети деца с различна етническа принадлежност от една и съща възраст, не се допуска обособяването им в групи въз основа на етническата им принадлежност.

(2) След изготвяне на списъците с приети деца становище по приема дава и Обществения съвет на детската градина/ училището.

Чл. 7. (1) Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва:

 1. първа възрастова група – 3-4 годишни, а в случаите на чл. 3, ал. 3 и 4 – 2-4 години;
 2. втора възрастова група – 4-5 годишни;
 3. трета подготвителна възрастова група – 5-6 годишни;
 4. четвърта подготвителна възрастова група – 6-7 годишни.

(2) Продължителността на предучилищното образование във всяка от възрастовите групи по ал.1 е една учебна година.

(3) Задължителното предучилищно образование се осъществява в трета и четвърта подготвителна възрастова група.

(4) Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите избират вида на организацията на предучилищното образование.

Чл. 8. (1) Децата от възрастовите групи по чл.7 ал.1, в зависимост от броя им се разпределят в групи.

(2) При недостатъчен брой за сформиране на отделна група от деца в съответната възрастова група по ал.1 може да се сформира разновъзрастова група.

(3) Броят на групите по ал.1 в рамките на отделните възрастови групи, както и броят на децата в тях се определят при условията на чл. 60 от Закона за предучилищното и училищното образование, от директора на детската градина, след съгласуване с Педагогическия съвет, в съответствие с Държавния образователен стандарт за финансиране на институциите и с Държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие.

(4) Свободни места в детската градина са местата, които са останали незаети след записване на всички желаещи деца към определен момент.

(5) Разпоредбите на предходните ал.3 и ал.4 се прилагат съответно и в случаите, в които задължителното предучилищно образование се осъществява от училище.

Чл. 9. (1) Предучилищното образование в Община град Добрич  се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация.

(2) Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи в съответствие с чл.7, ал.1 на тази Наредба.

(3) Почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете, при изявено желание на родител/настойник, извън групите по чл.7, ал.1 на тази Наредба.

Чл. 10. Видът на организацията на всяка група в детската градина/училище или за отделно дете (в случаите на почасова и самостоятелна организация) се определя от директора на детската градина/училище в съответствие с желанието на родителите/настойниците, след съгласуване с финансиращия орган и/или становище на РУО (в случаите на самостоятелна организация).

Чл. 11. Постъпването на децата за предучилищно образование в Община град Добрич се осъществява целогодишно при спазване на условията по чл.3. от тази Наредба.

 

РАЗДЕЛ  ТРЕТИ

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

І. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В І-ва И ВЪВ ІІ-ра ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

Чл. 12. Сроковете за организиране и провеждане на приема за първа възрастова група се публикуват на видно място в детската градина.

Чл. 13. (1) Постъпването на деца в детските градини в І-ва и ІІ-ра възрастови групи се извършва по желание и избор на родителя/настойника/.

(2) Заявител за кандидатстване и регистриране на заявление за участие в класиране на дете, може да бъде родител или официален настойник на детето, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца (близки/роднини)  по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето, като същите следят информацията за прием на деца и носят отговорност за спазване на сроковете за кандидатстване.

Чл. 14. (1) Кандидатстването се осъществява от родител/настойник на детето или упълномощено от него лице, както и лицата, при  които са настанени за отглеждане деца (близки/роднини)  по реда на чл.26 от Закона за закрила на детето. Кандидатстването става по надлежния за целта ред, чрез подаване Заявление по образец, съгл. Приложение 1 от настоящата Наредба.

(2) Заявителят носи отговорност за коректността на подадената информация в Заявлението, като при подаване на документите, изброени в чл. 15 се прилагат техни копия, а оригиналите се представят за сверяване на данните.

Чл. 15. (1) Към заявлението  по чл.14 се прилагат следните задължителни документи:

 1. копие на акта за раждане на детето;

2. копие на лична карта на родителя/настойника, или друг документ за удостоверяване на постоянен /настоящ/ адрес;

3. документ, удостоверяващ заетостта на родителите/настойниците/, т. е. дали са в трудово правоотношение, служебно правоотношение, самоосигуряващи се, родител - пенсионер по болест, без право на работа, в отпуск по майчинство, студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение, както следва:

 -  Официални документи от работодател, за двамата родители/настойници, удостоверяващи трудови или служебни правоотношения, които съдържат: изх. №, мокър печат, ЕИК и подпис на работодателя.

 - актуален документ за регистрация от Бюрото по труда - за безработните родители;

 - За самоосигуряващи се родители/настойници – заверено копие от годишна данъчна декларация по чл. 50 или чл.92 от ЗДДФЛ за предходната календарна година

- решение на НОИ, ако родител/настойник/ е пенсионер по болест, без право на работа;

 - служебна бележка от работодател или НОИ, ако родител/настойник/ е в отпуск по майчинство;

 - уверение от ВУЗ, ако родител/настойник/ е студент, докторант или специализант в редовна форма на обучение.

          (2) Документи, доказващи основание за предимство при приемане са:

          1. За деца, чиито родители са с адресна регистрация в района, намиращ се в близост до детското заведение – удостоверява се с лична карта или друг документ. Документите се представят при подаване на заявлението за прием;

          2. За деца със заболявания, съгласно Наредба за медицинска експертиза на работоспособността до 16 г. – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;

          3. За деца от семейства, в които има други деца с тежки заболявания – удостоверява се с решение на ЛКК или ТЕЛК;

          4. За деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71% - удостоверява се с решение на ТЕЛК;

          5. За деца от многодетни семейства с три и повече деца до 18г. - актове за раждане на всяко дете. Ако децата са в ученическа възраст и посещават редовна форма на обучение, и служебна бележка от съответното учебното заведение за текущата учебна година;

          6. За деца–близнаци  и деца–тризнаци – удостоверява се с актове за раждане

          7.  За деца – сираци или деца – полусираци – удостоверява се с Акт за смърт;

          8. За второ и следващо дете, ако друго дете от семейството посещава в момента същото детско заведение  - справката се прави по служебен път;

          9.  За деца на родители - студенти, докторанти или специализанти в редовна форма на обучение – удостоверява се с уверение от съответния ВУЗ;

          10. За дете, чийто родител/настойник работи в общинско учебно заведение на територията на Община град Добрич – служебна бележка от работодател;

          11. За дете, настанено за отглеждане при близки и роднини или в приемно семейство, съгласно чл.26 от Закона за закрила на детето - Копие от Съдебно Решение или Заповед за настаняване на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Добрич;

          12. За деца от специализирани институции и резидентни услуги – удостоверява се с документ от съответната институция.

13. Дете в риск, съгласно определението по §1, т. 11, букви „б" и „в" от Закона за закрила на детето - Писмо от Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане"- гр. Добрич.

          (3) Всички документи, удостоверяващи предимство трябва да са актуални към датата на кандидатстване за прием.

          (4) Когато родителят/настойникът заяви основание за предимство, но не представи необходимите документи за доказването му, заявлението му се разглежда по общия ред.

Чл. 16. Приемът на документите за кандидатстване се извършва от директора на детската градина или от упълномощено със заповед от него лице, които сверяват данните от оригиналите на представените документи, след което се издава пореден входящ номер от деловодната система на детската градина.

Чл. 17. Срокът за подаване на заявление за прием на деца, навършващи 3 години в годината на приема за първа възрастова група, е в периода от 1 март  до 30 април на съответната календарна година.

Чл. 18. Неподадени в срок заявления за прием в първа възрастова група могат да се представят в детската градина и след тази дата, като приемът се осъществява в зависимост от свободните места в съответната детска градина.

Чл. 19. Родители/настойници, които са подали заявление за кандидатстване за прием в първа възрастова група в повече от една детска градина, задължително посочват това в заявлението си.

Чл. 20. Процедурата по записване на децата се осъществява по следния ред:

 1. Списъкът на приетите деца се изнася на информационно табло в съответната детска градина до 5 май.

2. От  5 май  до 15 май се извършва записване на новоприетите деца в съответното детско заведение. Незаписаните в този срок деца автоматично отпадат от списъка на приетите и губят входящия номер, с който са участвали в класирането.

       3. При записване  на децата в детска градина родителите/настойниците заплащат депозитна такса и подписват Декларация, че са запознати и Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

4. Свободно място по смисъла на тази Наредба за деца от първа възрастова група е незаето място към 15.05 на съответната година.

Чл. 21. Директорите на детските градини до 10 юни предоставят информация в Дирекция „Хуманитарни дейности” на Община град Добрич за приетите деца в първа възрастова група.

Чл.22. Приетите в първа възрастова група деца постъпват в детската градина на 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина на първия следващ работен ден.

Чл. 23. При съществуваща възможност на съответната детска градина, децата от първа възрастова група се приемат и преди посочения в чл.22 срок.

Чл. 24. (1) Детето постъпва в детска градина на територията на Община град Добрич след представяне на изискуемите медицински документи, съгласно изискванията, посочени в Наредба № 3/05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини:

 1. здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния му лекар;
 2. еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
 3. изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина;
 4. данни от личния лекар, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта;
 5. медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детската градина.
 6. медицински документ, удостоверяваш диагностицирано заболяване, изискващо специфично хранене и указания от лекуващия лекар за диетичен режим и алергенни храни.

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, само когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

Чл. 25.  Децата във втора възрастова група се приемат целогодишно при наличие на свободни места.

Чл. 26. (1) Децата в общинските детски градини може да бъдат премествани в други детски градини на територията на Община град Добрич  през цялата учебна година, при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(2) Преместване на дете от една в друга детска градина на територията на Община град Добрич е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина съгласно действащата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община град Добрич.

Чл. 27. (1) Отписването на децата от общинските детските градини от І-ва и ІІ-ра възрастови групи става, както следва:

1.  При заявено желание на родителите/настойниците;

 1. При преместване на детето в друга детска градина;
 2. При неплатена в срок такса за ползване на детска градина, съгласно Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич за два последователни месеца от страна на родителя/настойника.
 1.  При отписване на дете по ал. 1 родителите са длъжни да изплатят всички задължения към детската градина, за което  директорът на учебното заведение издава служебна бележка.

 

ІІ. КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ПРИЕМ, ЗАПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ПРЕМЕСТВАНЕ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ – ІІІ-та И ІV-та ПОДГОТВИТЕЛНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

Чл. 28. (1) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи се приемат в детски градини или в училища, които организират задължително предучилищно образование, в които има свободни места.

(2) Децата в трета и четвърта подготвителни възрастови групи кандидатстват за прием по реда на чл. чл. 13 – 19 от настоящата Наредба.

(3) Становище по приема на децата се дава и от Общественият съвет на детската градина/ училището.

Чл. 29. Новоприетите в подготвителните групи деца постъпват в детската градина/училището на 15 септември на съответната година. В случай че 15 септември е почивен ден, те постъпват в детската градина/ училището на първия следващ работен ден.

Чл. 30. (1) Детето постъпва в детска градина/ училище на територията на Община град Добрич след представяне на изискуемите медицински документи, съгласно разпоредбите на Наредба № 3/ 05.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

(2) Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина/училище, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България, срещу документ за това обстоятелство.

Чл. 31. (1) Децата от подготвителните групи към общинските детски градини/ училища може да се преместват в друга подготвителна група към детска градина или към училище през цялата учебна година.

(2) Преместването на територията на Община град Добрич е при наличие на свободни места по реда на тази Наредба.

(3) Преместването се извършва с удостоверение за преместване.

(4) Преместване на дете от една в друга детска градина/ училище на територията на Община град Добрич е възможно само след заплащане на дължимите такси за ползване на детска градина.

(5) За извършеното преместване писмено се информира Дирекция „Хуманитарни дейности” на Община град Добрич.

(6) Промяната в списъчния състав на децата се утвърждава като промяна от директора на съответната детска градина или училище в Списък - Образец №1 или №2, утвърдени от МОН.

Чл. 32. (1) Отписването на децата от детските градини и подготвителните групи в общинските училища става, както следва:

 1. При заявено желание на родителите/настойниците;
 2. При преместване на детето в друга детска градина или в училище с организирано задължително предучилищно обучение;
 3. При постъпване на детето в първи клас.

 (2)  При отписване на дете по ал. 1 родителите са длъжни да изплатят всички задължения към детската градина, за което  директорът на учебното заведение издава служебна бележка.

Чл. 33. При завършването на детето на подготвителна група се издава Удостоверение за завършена подготвителна група, което се представя при постъпването му в І клас.

Чл. 34. Родители, които не запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование в детска градина се наказват с глоба, съгласно чл.347 от ЗПУО.

 

ІІI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В НЕУЧЕБНО  ВРЕМЕ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА

 

Чл. 35. Учебната година в предучилищното образование започва на 15 септември и е с продължителност 12 месеца. В случай, че 15 септември е почивен ден, тя започва на първия следващ работен ден. Учебната година включва учебно и неучебно време. Учебното време е в периода от 15 септември до 31 май на следващата календарна година, неучебното - от 01 юни до 14 септември.

Чл. 36. През периода на неучебно време, детската градина може да работи с намален капацитет на дейността си с оглед извършване на профилактика, ремонтни дейности и използване на полагаем годишен отпуск на служителите. Две седмици преди приключване на учебното време се обявява график, съгласуван с Дирекция “Хуманитарни дейности“ и утвърден със заповед на директора за работата на детската градина през неучебно време/по групи и по месеци/в рамките на наличния персонал.

Чл. 37. (1) За посещение на дете в сборна група през летния период, Родителите подават Заявление за посещение до директора на детската градина в десет дневен срок след обявяване на графика /Приложение 2/. Заявленията се разглеждат и одобряват в тридневен срок по общи критерии за всички детски градини, от тричленна комисия, назначена със заповед на директора. В състава на комисията влиза един учител, един представител на Настоятелството или Обществен съвет и завеждащ административна служба на детската градина.

(2) Критериите за подбор са:

- деца, на които поне един от родителите е с инвалидност над 71% (доказано с представено копие от решение на ТЕЛК);

- деца на двама работещи родители или деца с единствен родител/настойник, който е работещ, след представяне на служебна бележка от работодател.

 (3) Обстоятелствата се доказват с подаване на Декларация по образец, съгласно Приложение 2 от настоящата Наредба.

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1. Настоящата Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич  е разработена на основание чл.59, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.7, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (обн. ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., издадена от министъра на образованието и науката), Държавен образователен стандарт за предучилищното образование, Държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.

§2.  Контрол по спазване на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се осъществява от Дирекция „Хуманитарни дейности” в Община град Добрич.

§3.  Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се публикува в сайта на Община град Добрич, местните медии и на видно място в детските градини и училищата, с цел запознаване на всички заинтересовани лица и осигуряване публичност на дейността на детската градина и училището.

§4. Настоящата Наредба отменя Правила за прием на деца в общинските детски заведения – детски ясли и целодневни детски градини в частта „Детски градини“.

§5.  Настоящата наредба е приета на заседание на Общински съвет – Добрич  с решение № ……… по протокол № ………… от ………….2016 г. и влиза в сила от 01.01.2017 г.

 

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх. №…………                                                                                             Приложение 1         

от………………..20………..г.

 

До Директора

на ДГ/ училище ……….. „…………………………………………………………..”

Град ……………………………..

Община град Добрич

 

З А Я В Л Е Н И Е

От …………………………………………………………………………., живущ/ а в

гр./с……………………, община град Добрич, ул…………………………………………….. №……. бл. …….вх. …….ап. ……..

дом.телефон : ………………………, служ.тел. ……………………………….

Мобилен телефон на майката ………………………………………………….

Мобилен телефон на бащата ……………………………………………………

 

Уважаеми/а господин/ госпожо Директор,

Моля детето ми …………………………………………………………………………

родено на …………………………………, в гр./с/……………………………………..

ЕГН………………………………. да бъде прието в поверената Ви детска градина.

 

Предпочитана форма на организация на предучилищното образование - целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация

/подчертайте предпочитаната от Вас форма на организация на предучилищното образование/

Декларирам следните данни за семейството си:

1. Баща …………………………………………………………………………………..

Работи в ……………………………………………….., като …………………………

2. Майка …………………………………………………………………………………

Работи в ……………………………………………….., като ………………………….

3. Семейството ми се състои от…………члена.

4. Единият от родителите е инвалид – (% инвалидност) ………..…, решение на ТЕЛК №…………………../…………………г.

5. Самотна майка – акт за раждане на детето №………………………………

6. Единият родител е починал – смъртен акт №……………………………….

7. Единият (двамата) родител/и е редовен студент в акредитирано висше учебно заведение, уверение №……………………………

8. Имам друго дете, което посещава детската градина в момента. Детето се казва –

…………............................………………..…….,ЕГН………………, група…………...

9. Имам три деца – актове за раждане: №№……………………………………………

10. Детето е с тежко хронично заболяване – решение на РЕЛК№……………………

АКО СТЕ В НЯКОЯ ОТ ГОРНИТЕ КАТЕГОРИИ Я ПОДЧЕРТАЙТЕ!

Освен в повереното Ви детско заведение съм подал документи още и в ДГ № ……. .............................................................

Всяко от посочените обстоятелства докажете с необходимите документи.

Прилагам следните документи:

1.……………………………………………………

2…………………………………………….............

3……………………………………………………..

За подаване не неверни данни нося наказателна отговорност по НК.

 

ДЕКЛАРИРАМ:

 

 1. Запознат/а съм с правилата за приемане на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.
 2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични данни по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита.

 

Дата: ....................                                                                      С уважение: ........................

 

                                                                                                                   Приложение 2

 

До Директора

на ДГ/ училище ……….. „…………………………………….”

Град ……………………………..

Община град Добрич

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От …………………………………………………………………………., живущ/ а в

гр./с……………………………………., община град Добрич, ул………………………………………………….. №……. бл. …….вх. …….ап. ……..

 

Уважаеми/а господин/ госпожо Директор,

Моля детето ми …………………………………………………………………………

Записано в ……….група  в ДГ№……………………………………………………

ЕГН………………………………. да посещава сборна група през летния  период  за времето от …………………….до …………………………………

 

Прилагам следните документи:

1.……………………………………………………

2…………………………………………….............

3……………………………………………………..

 

 

Дата: ....................                                                                     С уважение: ........................

 

 

 

 

 

 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
18.24° C разкъсана облачност
Нагоре