Община Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 28. 10. 2016 г. до 28. 11. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

 

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

ОТНОСНО:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В държавен вестник бр. 79/13.10.2015 г. е обнародван новият Закон за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, който влезе в сила от 01.08.2016 г. Законът урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.

В ДВ бр. 46/2016 г. е обнародвана и Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, с която се определя държавния образователен стандарт за предучилищно образование, организацията на дейностите в предучилищното образование и изискванията за резултатите от обучението чрез игра, съобразени с възрастовите особености на децата.  

Съгласно чл. 298 от ЗПУО, издръжката на децата в предучилищното образование в общинските детски градини се осигурява със средства от държавния бюджет и със средства от общинския бюджет, като родителите на децата заплащат такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.  

Съгласно чл. 14 от Наредба № 5/03.06.2016 г., предучилищното образование се осъществява при целодневна, полудневна, почасова или самостоятелна организация, като целодневната и полудневната организация се осъществяват в отделни групи, почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете, извън групите.

Промените в терминологията и организацията на обучение в цитираните по-горе нормативни актове, действащи в системата на предучилищното и училищно образование, налагат извършването на промени в Глава Втора, Раздел ІІІ на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, мотивите за които са описани в Приложение 1.

 

 

І. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата.

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, са продиктувани от влизането в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищното и училищното образование, съгласно който целодневните детски градини и обединени детски заведения продължават да осъществяват дейността си като общински детски градини.

Съгласно чл. 67 от ЗПУО и чл. 16, 17 и 18 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация. Целодневната, полудневната и почасова организация осигуряват възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в детската градина, а самостоятелната организация включва възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя.

 

ІІ. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищното образование;
 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

 

 

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на  Наредбата:

Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич не изискват допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

 

 

ІV. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, предоставяни от Общината;
 •       Осигуряване на условия в детските градини за целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна организация на възпитание, социализация, обучение и отглеждане на деца.  

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси и Закона за предучилищното и училищното образование), относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета от Общински съвет град Добрич, са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.   

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на Проект за приемане на нормативен акт, с цел информиране на населението  и прозрачност в действията  на институциите, в 30-дневен срок от публикуването му на интернет страницата на общината се приемат предложения и становища за провеждане на обществени консултации, относно така изготвения Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

           

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

                                

                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ПРОЕКТ!

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 298, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 

§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.1, т.1 размерът на таксата от „52,63 лв. ” се заменя с „54,21 лв. ”;

2. В ал.3, т.3, думата „попечители” се заличава.

3. В ал.7 размерът на таксата от „31,58 лева” се заменя с 32,53 лв.

 

§ 2. В чл.30 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Ал.1 се изменя така:

„За ползване на детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса, както следва:

а) Създава се т. 1:

„ Такса за ползване на детски градини при целодневна организация на работа -  54,21 лв.”

б) Създава се т. 2:

„ Таксата за ползване на детски градини при полудневна организация на работа, в рамките на шест последователни астрономически часа на ден в учебно време (от 15 септември до 31 май на следващата календарна година) се определя, както следва:

 1.  За деца от първа и втора възрастова група, в размер на 40,66 лв.
 2.  За деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група, в размер на  1,13 лв. на ден, за храна.”

в) Създава се т. 3:

„Такса за ползване на детски градини при почасова организация на работа, в рамките на три последователни астрономически часа на ден в преди обеден режим, в учебно време, с право на подкрепителна закуска се определя, както следва:

3.1 За деца от първа и втора възрастова група, в размер на  2,70 лв. на ден

3.2 За деца от трета и четвърта подготвителна възрастова група не се заплаща такса.”

г) Създава се т.4:

„Такса при самостоятелна организация, включваща възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето, организирано от родителя / настойника не се заплаща.”

 1. Ал. 2 се изменя така:

„При записване на децата в целодневна, полудневна или почасова организация на работа в детската градина, родителите / настойниците заплащат депозитна такса в размер на 50 лева. Таксата се възстановява на родителите / настойниците, при отписване на детето от детската градина.”

 1. В ал. 3, преди думите „50 % от полагаемата такса заплащат” се добавят думите „При целодневна организация на работа в детската градина.”
 2. Ал.5 се изменя така:

„Родителите/настойниците на децата, посещаващи подготвителните групи на целодневна организация в детските градини, заплащат такса за храна на децата в размер на 1,50 лева на ден в учебно време (от 15 септември до 31 май на следващата календарна година) и ползват преференциите по ал.3.”

 1. Ал.8 се изменя така:

„При отсъствие на детето, записано в първа или втора възрастова група, по неуважителни причини и без представен документ, удостоверяващ причината за отсъствието, родителите / настойниците заплащат месечна такса в размер, както следва:  

 1. При целодневна организация на работа – 32,53 лв.
 2. При полудневна организация на работа – 24,40 лв.
 3. При почасова организация на работа – 1,62 лв. на ден.”
 1. Ал.9 се изменя така:

„Родителите / настойниците на децата, които са завършили подготвителна група и постъпват в началото на учебната година в първи клас, но през летните месеци желаят децата им да посещават сборна група в детската градина, заплащат такса в пълен размер - 54,21 лв., определена в чл.30, ал.1, т.1.”

 

§ 3. В чл.31 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Ал.2 се изменя така:

„В детските ясли посещението на децата може да бъде прекъсвано с предварително писмено заявление от родителите / настойниците в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни годишно, като за това време не се заплаща такса.”

 1. Създава се нова ал.3 със следното съдържание:

„Посещението на децата от първа и втора възрастова група в детските градини може да бъде прекъсвано с писмено заявление от родителя / настойника в рамките на общо 30 (тридесет) работни дни в учебно време (от 15 септември до 31 май на следващата календарна година), като за това време не се заплаща такса.”

 1. Добавя се нова ал.4 със следното съдържание:

„Посещението на децата от трета и четвърта подготвителна възрастова група в детските градини може да бъде прекъсвано с писмено заявление от родителя / настойника в рамките на общо 10 (десет) работни дни в учебно време (от 15 септември до 31 май на следващата календарна година), като за това време не се заплаща такса”.

 1. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

 

 

§ 4. В чл. 33, ал. 1 размерът на таксата от „28,37 лв. /месец” се заменя с „29,22 лв./месец”.

§5. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §10 със следния текст:

                     „§10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от 01.01.2017 година.”

 

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Приложение 1

 

 

 

Мотиви към Наредбата:

Направените изменения и допълнения в Наредбата са във връзка с влезлият в сила Закон за предучилищното и училищното образование, Наредба № 5 / 03.06.2016 г. за предучилищното образование и в изпълнение на чл.28, ал.8 и чл.30, ал.10 от Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, издадена Заповед № 66 / 23.01.2013 г. на Кмета на Община град Добрич за актуализация с индекса на отчетената от Националния статистически институт средногодишна инфлация за 2012 г. на местни такси по Глава Втора, Раздел ІІІ Такси за ползване на детски ясли, детски кухни, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, общежития и други общински социални услуги. 

 

 

Мотиви към чл.30, ал. 1, т. 2:

Основните дейности и разходите, свързани с тях по отглеждането на децата в детската градина се извършват преди обяд при целодневната организация на работа. Полудневната организация на работа в детската градина се осъществява в рамките на 6 последователни астрономически часа в преди обеден режим. Те включват три хранения – закуска, подкрепителна закуска и обяд. Това представлява около 75 % от разходите при целодневна организация, отнасящи се за нефинансирани от държавата дейности.

 

Целодневна организация 

Полудневна организация

 

такса по чл.30, ал.1, т.1, в размер на 54,21 лв. за първа и втора възрастови групи

 1. Такса, изчислена на база 75 % от 54,21 лв. /такса по чл.30, ал.1, т.1/. – за първа и втора възрастови групи
 2. Такса, изчислена на база 75 % от 1,50 лв. – храноден /такса по чл.30, ал.5/ – за трета и четвърта подготвителни възрастови групи

 

 

 

Мотиви към чл.30, ал. 1, т. 3:

            Таксата за почасовата организация е изчислена на база разходите за издръжка на едно дете за 2015 г. и е съобразена с липсата на държавен стандарт за издръжка на децата при почасова организация на работа. При определянето на таксата са взети предвид следните разходи:

           

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по трудови правоотношения

3 063 431 лева

Други възнаграждения и плащания за персонала

179 424 лева

Задължителни осигурителни вноски от работодател

658 392 лева

Издръжка /без храна/

739 137 лева

Общо

4 640 384 лева

 

Средна месечна посещаемост  /бр. деца/

1 709

Брой месеци в годината

12

Средно месечен разход за 1 дете

226,27 лева

Среден брой работни дни за месец

21

Часове на пребиваване в детската градина, съгл. Наредба № 5 за предучилищното образование

12

Изчислена сума за 1 астрономически час

0,90 лева

Формирана такса за почасова организация на работа /3 астрономически часа/

2,70 лева на ден

 

Мотиви към чл.30, ал. 8, т. 2 и т.3

Предвид въвеждането на нови такси за полудневна и почасова организация на работа, с цел допълване и разширяване обхвата на разпоредбата, се формират такси и за отсъствие на детето по неуважителни причини без представен документ, удостоверяващ причината за отсъствието при полудневна и почасова организация на работа.

Таксите са изчислени на база 60 % от месечните такси при целодневна, полудневни или почасова организация на работа в детската градина.

 

Целодневна организация 

Полудневна организация

 

Почасова организация

60% от месечната такса, или:

54,21 лв. х 60% = 32,53 лв.

 

60% от месечната такса, или:

40,66 лв. х 60% = 24,40 лв.

 

60% от дневна такса, или:

2,70 лв. х 60% = 1,62 лв.

 

 

Мотиви към чл.30, ал.9: Съгласно новият Закон за предучилищното и училищното образование, в учебно време посещението на децата от четвърта подготвителна възрастова група (6 – 7 годишни) е задължително (чл.8, ал.3 от Наредба № 5 / 03.06.2016 г.) и се осъществява обучение, за което не се заплаща такса. С връчване на удостоверението за завършена предучилищна степен на 31.05. и записване на детето в училище, отглеждането му в детската градина до 14.09. е по желание на родителя и по възможност на детската градина, поради което следва да се заплаща такса в пълен размер.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.8° C разкъсана облачност
Нагоре