24. 01. 2014 г. Община град Добрич обявява публично обсъждане на предложения за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес dobrich@dobrich.bg 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Божанка Вуцова

Председател на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”

                                                                                                                  

Относно: Приемане на изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

        

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

В Държавен вестник, бр. 1 от 03.01.2014 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Измененията уреждат възнагражденията на председателя на Общински съвет и общинските съветници, както и участието им в постоянните комисии към общински съвет. Тези изменения следва да намерят отражение и в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, наричан по-нататък за краткост „правилника”.

 

Сегашният текст на изречение трето на чл.10, ал.1 от правилника гласи следното:

„….. Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет не може да бъде по-голям от размера на възнаграждението на кмета на общината”.

 

Предлагам изречение трето на чл.10, ал.1 да придобие следната редакция:

….. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.

 

Сегашният текст на чл. 19, ал.2, т. 1 от правилника гласи следното:

„За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на 30 % от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.”

 

Предлагам чл. 19, ал.2, т. 1 да придобие следната редакция:

„За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата, определена за страната със съответно ПМС, но не повече от 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец.”

 

Сегашният текст на чл. 51, ал.5 от правилника гласи следното:

„Всеки съветник може да участва минимум в една и може да бъде избран в най-много три Постоянни комисии и само в едно ръководство.”

 

Предлагам чл. 51, ал.5 да придобие следната редакция:

„Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия и може да бъде избран в най-много три Постоянни комисии и само в едно ръководство.     Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.„

В изпълнение на разпоредбата на ЗМСМА за участие на всеки един общински съветник в поне една постоянна комисия следва да бъде увеличен състава на някои от постоянните комисии на Общински съвет град Добрич.

Това ще доведе до изпълнение на законовото изискване следните общински съветници:

  1. Емилия Добрева;
  2. Желка Керанова;
  3. Галина Митева;
  4. Иван Добрев;
  5. Владимир Калчев;
  6. Денис Номан.

да участват в поне една постоянна комисия.

В тази връзка предлагам съставът на ПК „Териториално развитие, жилищна политика и строителство”, ПК „Транспорт, инфраструктура и екология” и ПК „Здравеопазване и социални дейности” да бъде увеличен с още по двама члена.

На основание гореизложеното, следва да бъдат направени и гласувани съответните предложения за състава на горепосочените комисии.

 

Мотивите за приемане на измененията в горепосочения  Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация са следните:

 

1. Причини, които налагат приемането:

Необходимостта от синхронизиране на текстовете на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

2. Целите, които се поставят:

Привеждане на текстовете на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация в съответствие с разпоредбите на Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Необходимите финансови средства за прилагане на измененията в правилника са предназначени за възнаграждения на председателя на общински съвет и общинските съветници.

В проектобюджета на Община град Добрич са предвидени 38 150 лв. допълнителси средства в сравнение с тези, залегнали в бюджета за 2013 г.

 

4. Очаквани резултати от прилагането:

Синхронизиране на текстовете на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на изменение на  правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗМСМА/ с тях. 

 

Предлаганите за изменение текстове на правилника са съобразени с изискванията на ЗМСМА.  На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следните:                                                                                                                                        

    

                            Проект!

                                                             Р Е Ш Е Н И Я:

 

            На основание, чл. 21, ал. 3, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Общински съвет град Добрич:

 

І. Приема следните изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация:

 

1. Изречение трето на чл.10, ал.1 придобива следната редакция:

„….. Размерът на възнаграждението на председателя на общинския съвет не може да надвишава 90 на сто от възнаграждението на кмета на общината.”

 

2. Чл. 19, ал.2, т. 1 придобива следната редакция:

„За изпълнение на задълженията си общинският съветник получава месечно възнаграждение в размер на една минимална работна заплата, определена за страната със съответно ПМС, но не повече от 70 на сто от брутната работна заплата на председателя на общинския съвет за съответния месец.”

 

3. Чл. 51, ал.5 придобива следната редакция:

„Всеки общински съветник е член на поне една постоянна комисия и може да бъде избран в най-много три Постоянни комисии и само в едно ръководство. Председателят на общинския съвет може да не бъде избиран за член на постоянна комисия.„

 

ІІ. Съставът на:

1.  ПК „Териториално развитие, жилищна политика и строителство” се увеличава със следните общински съветници:

1.1.………………………………….

1.2.………………………………….

2.  ПК „Транспорт, инфраструктура и екология” се увеличава със следните общински съветници:

2.1.………………………………….

2.2.………………………………….

3. ПК „Здравеопазване и социални дейности” се увеличава със следните общински съветници:

3.1.………………………………….

3.2.………………………………….

 

ІІІ. Възлага на Кмета на Община град Добрич да предприеме последващите съгласно закона действия.        

 

 

С уважение,

Божанка Вуцова

Председател на ПК „БФДП”

 

Прикачени файлове

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.75° C облачно
Нагоре