Публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич

Публичното обсъждане се обявява за срок от 10. 10. 2016 г. до 24. 10. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич е приета с решение № 27 – 1 от 17.12.2013 година на Общински съвет град Добрич. С тази Наредба се определят условията и реда:

  • за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;
  • за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на общинския бюджет;
  • за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз.

            Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен от работна група, определена от Кмета на Община град Добрич със Заповед № 1122/19.09.2016 г.

1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в наредбата

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (обн. ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г.), налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.   

С промените в Закона за публичните финанси (ЗПФ) се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общините и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.

            2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Една от основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич  е уеднаквяване на местните бюджетни правила със законодателните разпоредби, предвидени в изменения Закон за публичните финанси, касаещи процедурите за финансово оздравяване при настъпили финансови затруднения.

С проекта на наредба се предлагат и други промени, които касаят стойностно унифициране на определени бюджетни показатели с предвидените такива в ЗПФ.

Друга цел на предлаганите изменения и допълнения е синхронизиране на сроковете, предвидени при отчитането на общинския бюджет.

3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

  • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с принципите, правилата,  терминологията и промените и допълненията заложени в Закона за публичните финанси. 
  • Достигане на по-голяма публичност и прозрачност в действията, при условията на открита процедура за финансово оздравяване.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на общинската администрацията. 

4.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства.

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗПФ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, както следва:

 

§ 1. В чл. 4, ал. 4 се добавя изречение второ: „При възникнала законова необходимост, по предложение на кмета, общинският съвет може да изменя списъка с разпоредителите с бюджет от втора степен и през бюджетната година“.

§ 2. Чл. 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

          (2) Ал. 1 не се прилага за делегираните бюджети“.

§ 3. В чл. 25, ал. 2 се отменя.

§ 4. В чл. 29, ал. 1 думите „утвърдения бюджетен календар“ се заменят с „утвърдената Система за финансово управление и контрол – елемент  01 „Бюджетен процес“.

§ 5. В чл. 30, ал. 5 се изменя така:

„(5) Поканата за публично обсъждане се отправя до обществеността на град Добрич.”

§ 6. Чл. 32 се изменя така:

„Чл. 32. Проектa за бюджет за съответната година се представя от кмета за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33“

§ 7. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В  т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;

2. В  т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.

§ 8. В чл. 42 се създава ал. 5:

„(5) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 4, тримесечно, в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет”.  

§ 9. В чл. 47 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“

§ 10.  Създава се РАЗДЕЛ VII “a” с чл. 47а:

 

„РАЗДЕЛ VII  “a”

ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ

 

Чл. 47а. При обявяването на Община град Добрич за община с финансови затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване се спазват правилата, разписани в Глава осем „а“ на Закона за публичните финанси.“

§ 11. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така:

 „(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджета година го внася за приемане от общинския съвет.“

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

„3. одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината;“

б) досегашната т. 3. става т. 4.

§ 12. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „31 май“ се заменят с „31 юли“;

2. В ал. 2 думите „31 юли“ се заменят с „30 септември“.

§ 13. В приложение № 1 към чл. 47 се правят следните изменения:

1. Заглавието на приложение № 1 от „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси“ се изменя на „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси“;

2. В т. 8 думите „30 на сто“ се заменят с „50 на сто“.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре