Публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 10. 10. 2016 г. до 24. 10. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Ваше Решение № 10-7 от 31.07.2012 г., изм. с Решение № 7-3/26.04.2016 г. Приетият нормативен акт урежда обществените отношения, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич. През 2016 г. в Общината постъпиха мотивирани предложения от ръководители на второстепенни разпоредители с бюджет за необходима промяна на някои видове и размери на такси и цени на услуги.

 

І. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата:

 

 1. В Община град Добрич постъпиха мотивирани  предложения за промяна в Наредбата от:

 

 1. Светлин Георгиев – Директор на ОП „Обреден дом”:

Предложените промени са във връзка с необходимостта от привеждане на видовете такси, посочени в чл.44, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич в съответствие с чл. 120, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, в изпълнение на дадените препоръки в Одитен доклад № ОАУ – 1604 / 25.07.2016 г. от звено „Вътрешен одит” при Община град Добрич.

Посочените нови изменени размери на таксите за гробни места са съобразени с изискванията на чл. 7, ал. 1, както и на чл. 8, ал. 3 от ЗМДТ, съгласно  анализ на разходите за поддръжката на гробищния парк за периода от 2011 г. до 2015 г. -  Приложение №1.

 

1.2 Невяна Христова – Директор на Регионална библиотека „Дора Габе”:

Регионална библиотека “Дора Габе” предоставя за ползване библиотечни документи, универсални по своя характер, справочно-библиографски и информационни услуги на всеки гражданин, който се регистрира за неин читател. Библиотеката предоставя на читателите основни и специализирани библиотечни услуги, определени в чл. 51 и чл. 52 от Закона за обществените библиотеки.

Разширяването на целевите групи ползватели на библиотечни услуги и увеличавaнето на видовете услуги са сред приоритетите на библиотеката. Съобразявайки се с нарасналите потребности на читателите, предлагаме увеличаване броя на специализираните услуги на библиотеката, за които се определя  такса.

Предлаганите размери на такси и цени на услугите са определени на база на калкулирани разходи, съгласно Приложение № 2.

 

 1. Костадин Костадинов – директор на Регионален исторически музей:

Регионален исторически музей – Добрич през 2015 година получи регистрация  в Националната агенция за ISBN, с права и задължения на издател. На основание Правилника  за устройство и дейността на РИМ Добрич, раздел І, чл. 7, ал. 2, изданията са част от основната дейност на музея. Като част от основната дейност на музея е и научноизследователската дейност, провеждането на научни прояви и конференции. Резултатите от тези прояви се събират в Сборници с доклади на участниците, които се отпечатват в определен тираж.  Регионален исторически музей  Добрич, предоставя на посетителите специализирана литература и услуги. Разширяването на целевите групи ползватели на научна литература и увеличаването на видовете услуги са сред приоритетите на Регионален исторически музей Добрич.

Предлаганите размери на цени са определени на база на калкулирани разходи  съгласно Приложение № 3.

 

1.4  Десислава Лунчева – директор на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“:

Интересът и търсенето на услуга за превоз на растителни отпадъци от граждани на Община Добрич, вследствие дейността на ОБП „УДП”( подкастряне, рязане и отсичане на дървета и храсти, косене на зелените площи на територията на Община град Добрич), наложиха и нашето предложение. Предлагаме към съществуващите утвърдени цени за услуги да добавим услуга ”Превоз  на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти” с товарен автомобил с марка “Ивеко”.

Предлаганите размери на цени са определени на база на калкулирани разходи  съгласно Приложения № 4 и № 5.

 

 1. Поради приключване на Проект „Ръка за помощ” по  Схема BG051PO001-5.1.04   „Помощ в дома”  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, следва чл. 36 от Наредбата да се отмени.

 

 1. Поради приета от Общински съвет промяна  в структурата на Община град Добрич, е необходимо да се променят наименованията на някои второстепенни разпоредители с бюджет.
 2.  

 

ІІ. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси;
 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси и цени на услуги;
 • Осигуряване на широк достъп на различни групи с интереси в областта на музейното и библиотечно дело, улесняване на ученици и студенти при необходимост от специализирани консултации.

 

ІІІ. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • По–бързо и по–качествено административно обслужване на гостите и гражданите на града;
 • Възстановяване на голяма част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • По–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината.

 

ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на предлаганите изменения и допълнения в Наредбата не са необходими финансови средства. Прилагането на новите разпоредби от Наредбата няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предложеният проект за изменение и допълнение в Наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт (ЗМДТ) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение в Наредбата, ведно с приложенията е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

 

Проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 79 от Административно – процесуалния кодекс: 1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

 

§ 1. Чл. 36 се отменя.

§ 2. В чл. 44 се правят следните изменения и допълнения:

 

Било:

 

Чл. 44. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

 

1. До 15 години:

 

а) за първа зона – от 1 до 5 парцел и от 12 до 16 парцел

20,00 лв.

б) за втора зона – от 6 до 8 парцел и от 17 до 19 парцел

16,00 лв.

в) за трета зона – от 9 до 11 парцел и от 20 до 26 парцел

11,00 лв.

2. За вечни времена

 

а) за първа зона – от 1 до 5 парцел и от 12 до 16 парцел

110,00 лв.

б) за втора зона – от 6 до 8 парцел и от 17 до 19 парцел

80,00 лв.

в) за трета зона – от 9 до 11 парцел и от 20 до 26 парцел

55,00 лв.

3. За ползване на семейни гробни места

 

А) за 10 години и за всеки следващи 10 години

 

а) за първа зона – от 1 до 5 парцел и от 12 до 16 парцел

40,00 лв.

б) за втора зона – от 6 до 8 парцел и от 17 до 19 парцел

35,00 лв.

в) за трета зона – от 9 до 11 парцел и от 20 до 26 парцел

30,00 лв.

Б) За вечни времена

 

а) за първа зона – от 1 до 5 парцел и от 12 до 16 парцел

200,00 лв.

б) за втора зона – от 6 до 8 парцел и от 17 до 19 парцел

175,00 лв.

в) за трета зона – от 9 до 11 парцел и от 20 до 26 парцел

150,00 лв.

 

Става:

 

Чл. 44. (1) За ползване на гробни места над 8 години се заплащат еднократно такси, както следва:

 1. За 15 години – 25 лв.
 2. За вечни времена – 130 лв.
 3. За семейни гробни места – 250 лв.
 4. За придадени по регулация маломерни гробни места – съответната част от таксата, определена за гробното място.

 

      (2) За урнов гроб се заплащат таксите по ал.1, т. 1 и т.2 , намалени с 50 на сто.

 

 

 

§ 3. В чл. 47, в частта относно таксите за услуги, извършвани от Регионална библиотека „Дора Габе” се правят следните изменения и допълнения:

 

Регионална библиотека „Дора Габе”

Вид на услугата - основание за определяне на такса

Такса в лв./ мярка

 

Било

Става

1. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници до 15 години

- чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените библиотеки

3,00 лв. / бр. справка

5,00 лв. / бр. справка

2. Писмена тематична библиографска справка с ретроспективно преглеждане на източници над 15 години

- чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените библиотеки

10,00 лв. / бр. справка

10,00 лв. / бр. справка

3. Доставка на библиотечни документи от страната и чужбина

- чл.52, ал.1, т.1 от Закон за обществените библиотеки

 

 

 • Международно междубиблиотечно заемане /ММЗ/

/Формулярът по ММЗ е приет с писмо – XXII – 349 от 06.04.1978 г. на Министерството на финансите. Стойността  му е равна на цената на едно препоръчано писмо до Европа/

 

 

 

-Междубиблиотечно заемане /МЗ/

4,00 лв. за бланка / формуляр + пощенски разходи

 

 

пощенските разходи

4,00 лв. за бланка / формуляр + пощенски разходи

 

 

Таксата на изпълняващата поръчката библиотека + пощенските разходи

4. Копиране на документи от фонда на библиотеката

- чл. 52, ал. 1, т. 1 от Закон за обществените библиотеки

 

 

- формат А4

0,08 лв./стр.

 

                  на текст

 

0,10 лв. / стр.

                  на илюстрация

 

0,20 лв. / стр.

- формат А3

0,15 лв./стр.

 

                  на текст

 

0,20 лв. / стр.

                  на илюстрация

 

0,40 лв. / стр.

5. За сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

 

 

      Издания преди 1940 г.

 

1,00 лв. / стр.

                  Издания след 1940 г.

 

0,50 лв. / стр.

6. Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе”      – една страница/един кадър

 

 

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

0,50 лв. / един кадър

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

0,80 лв. / един кадър

7. Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един кадър:

 

 

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

0,20 лв. / един кадър

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

0,50 лв. / един кадър

8. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD) на читателя

 

0,50 лв. / бр. записи

9. Запис на документи върху електронен носител (CD, DVD) на библиотеката

 

1,50 лв. / бр. записи

10. Компютърна разпечатка на библиотечни документи на черно-бял принтер

 

 

- формат А4

 

 

          на текст

 

0,10 лв. / стр.

          на илюстрация

 

0,20 лв. / стр.

- формат А3

 

 

          на текст

 

0,20 лв. / стр.

          на илюстрация

 

0,40 лв. / стр.

11. Компютърна разпечатка от дигитализирани библиотечни документи на черно-бял принтер 

 

 

- формат А4

 

 

          на текст

 

0,50 лв. / стр.

          на илюстрация

 

1,00 лв. / стр.

- формат А3

 

 

          на текст

 

1,00 лв. / стр.

          на илюстрация

 

2,00 лв. / стр.

 

§ 4. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Регионална библиотека „Дора Габе” се правят следните изменения и допълнения:

 

Регионална библиотека „Дора Габе”

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

 

Било

Става

1. Издаване на читателска карта за идентификация с баркод

1,00 лв./бр.

2,00 лв./бр.

1.1. Не заплащат такса издаване на читателска карта за идентификация: 
деца от подготвителни групи, първите класове от училищата в град Добрич, групи над 10 човека и служителите на библиотеката

 

 

2. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) За сканиране на библиотечен документ – една страница/формат А4

            Издания преди 1940 г.

                        Издания след 1940 г.

 

                    1,00 лв.

   0.50 лв.

 

 

Отпада

Отпада

3. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Фотографиране с цифров фотоапарат на Регионална библиотека „Дора Габе”      – една страница/един кадър

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

 

 

 

0.50 лв.

 

 

0.80 лв.

 

 

 

 

Отпада

 

 

Отпада

4. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Фотографиране с цифров фотоапарат на читателя – една страница/един кадър:

- Библиотечни документи, с изключение на подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

- Подвързани периодични издания, издадени преди 1940 г. или издания, чието копиране би повредило документа

 

 

 

 

0.20 лв.

 

0.50 лв.

 

 

 

Отпада

 

Отпада

5. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху електронен носител (СD, DVD) на читателя

 

0.50 лв.

 

Отпада

6. (доп. с реш. № 42-3 от 16.02.2015 г.) Запис на документи върху електронен носител (СD, DVD) на библиотеката

 

1.50 лв.

 

Отпада

 

§ 5. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Регионален исторически музей, т. 7,  се правят следните изменения и допълнения:

 

Регионален исторически музей

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

 

Било

Става

 1.  Продажба на стоки –
 • картички
 • албум
 • Археология на Добруджа
 • Сборник ”Добруджа” кн. 3-8
 • Сборник ”Добруджа” кн. 9-10
 • Сборник ”Добруджа” кн. 11-12
 • Сборник ”Добруджа” кн. 13
 • Сборник ”Добруджа” 24-25
 • Дуранкулак т.1
 • Дом-паметник „Й. Йовков”
 • Албум Народно изкуство
 • Накити от Добруджа
 • Каталог Икони
 • Футляр Народно изкуство
 • Калиакра т.1
 • Калиакра - малка
 • Североизточна България древност и съвремие
 • Поглед в Йовковия свят
 • Извори за история на Добруджа т.1
 • Извори за история на Добруджа т.2
 • Известия ИМ – Варна
 • Текето Ак Язълъ Баба
 • Библиографски справки „Й.Йовков”
 • Средновековни накити
 • Паметници на културата
 • Дипляна „По-малката сестра” на български, английски, френски, руски, немски
 • Дипляна „Албена” на немски, френски, руски
 • Футляр „Й. Йовков”
 • Сборник „Те загинаха за Добруджа“

 

0,50 лв./бр.

2,00 лв./бр.

2,50 лв.р.

4,00 лв.

5,00 лв.

6,00 лв.

7,00 лв.

10,00 лв.

  15,00 лв.

1,00 лв.

2,00 лв.

1.00 лв.

2,00 лв.

1,00 лв.

5,00 лв.

1,00 лв.

          3.00 лв.

5,00 лв.

10.00 лв.

10,00 лв.

7,00 лв.

1,00 лв.

2,00 лв.

2,00 лв.

1,00 лв.

 

1,00 лв.

1,00 лв.

1,00 лв.

-

 

0,50 лв./бр.

2,00 лв./бр.

2,50 лв./бр.

Отпада

Отпада

Отпада

Отпада

10,00 лв.

      15,00 лв.

1,00 лв.

Отпада

1.00 лв.

2,00 лв.

1,00 лв.

5,00 лв.

1,00 лв.

        3.00 лв.

5,00 лв.

10.00 лв.

10,00 лв.

7,00 лв.

1,00 лв.

2,00 лв.

2,00 лв.

Отпада

 

Отпада

Отпада

1,00 лв.

41,67 лв.

 • Сборници с материали от научни прояви и конференции, издадени след 2015 г.

 

10,00 лв.

 • Книги, издадени от РИМ след 2015 г.

 

5,00 лв.

 

§ 6. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“,  се създава т. 4:

 

ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

4. Услуга  с товарен автомобил „Ивеко“:

4.1 Превоз на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „УДП“. (заплаща се транспорта в двете посоки)

4.2 Цена за престой, свързана с превоз  на растителни отпадъци, акумулирани от дейността на ОБП „УДП“

 

0.75 лв./км

 

 

5.00 лв./час 

 

 

§ 7. В чл. 53 навсякъде текста „ЦДГ“ се заменя с „детски градини“.

 

§ 8. В чл. 53 текста „Отдел „Образование и култура” – Култура“ се заменя с „Дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

§ 9. В чл. 53, в частта относно цени на услуги, извършвани от Дирекция „Хуманитарни дейности“, в т. 1 се добавя:

 

Дирекция „Хуманитарни дейности”

Вид на  услугата

Цена в лв. без ДДС/ мярка

 - Сборник „Те загинаха за Добруджа“

41,67 лв./бр.

  В чл. 53 и чл. 55 текстът „Сектор „Зоопарк“ се заменя с „ОП „Център за защита на природата и животните“.

 

§ 11. В чл. 55 текстът „Отдел „Образование и култура” се заменя с „Дирекция „Хуманитарни дейности“.

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Приложения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.55° C облачно
Нагоре