Публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич

Община град Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич. Мнения и предложения се приемат в срок от 2 до 19 септември 2016 г. на ел. адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Предложение за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич (Наредбата) е приета с Решение № 50-1 от 20 септември 2011 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение 9-16 от 26.06.2012 г.

          С тази наредба се уреждат условията и реда за поставяне и премахване на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и други елементи на градското обзавеждане по чл.56, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) върху поземлени имоти на територията на Община Добрич, условията и реда за поставяне и премахване на рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи на градското обзавеждане по чл.57, ал.1 от ЗУТ. По реда на тази Наредба се поставят и премахват и тези от обектите по чл.55 от ЗУТ, за които се издава разрешение за поставяне.

 

  1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата.

В Административен съд – Добрич е образувано административно дело № 404/2016г. Производството е  по реда на чл.185 и сл. от АПК. Образувано е по протест вх. № 1671/29.07.2016г., подаден от Веселин Вичев - прокурор в Окръжна прокуратура гр. Добрич срещу Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич (Наредбата), приета с Решение № 50-1 от 20 септември 2011 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение 9-16 от 26.06.2012 г. С протеста се оспорват разпоредбите на чл.13, ал.3, чл.31, ал.1 и ал.2, чл.32, ал.2, чл.24, ал.8 и чл.62, ал.4, като се твърди, че същите са незаконосъобразни, тъй като противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг.

В тази връзка, съобразно изложените мотиви в подаденият протест, предлагам  да се направят промени на по-голяма част от оспорените разпоредби в Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич, за да бъдат законосъобразни и да не противоречат на законови разпоредби от по-висок ранг.

На мнение съм обаче, че оспорваната в протеста разпоредба на Чл. 13. (3) „Схемите за преместваеми обекти, в имоти частна собственост с неприложен ПУП по отношение на застрояването и незастроени имоти, попадащи под разпоредбата на чл. 55 от ЗУТ се изготвят от собствениците на терена, като обектите не могат да бъдат повече от 3 броя в УПИ” е законосъобразна и не противоречи на законови разпоредби. Считам, че текстът е в съответствие с чл.56, ал.2 от Закон за устройство на територията: „За обектите по ал.1 се издава разрешение за поставяне по ред, установен с наредба на общинския съвет, а за държавни и общински имоти – и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината”. В наредбата е предвидено да се представя схема и от собствениците на частни имоти, за да имат възможност да конкретизират точното местоположение на преместваемия обект. Текстът на чл. 13 (3) не противоречи на ЗУТ, поради тази причина предлагам да остане непроменен.

 

  1. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата.

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстове от Наредбата с нормите на Закона за устройство на територията и Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност; спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

 

  1. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата.

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата, с оглед благоприятния изход от делото и облекчаване на разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти.

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и облекчаване на разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти на територията на общината;
  • Законосъобразност при цялостната организация разрешителния режим за поставяне на преместваеми обекти.
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията.

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

          За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗУТ и ЗОАРАКСД/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

            Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във вр. с чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл.3 и чл. 4 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне  и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич, приета с Решение №50-1 от 20.09.2011г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с Решение 9-16 от 26.06.2012 г., както следва:

 

§ 1. В чл.24, ал.8 се правят следните изменения:

1. В изречение първо се заличават думите „и липсата на задължения към Община град Добрич по чл.162, ал.2 от ДОПК”.

2. Изречение второ се заличава.

§ 2.  В чл.31 се правят следните изменения и допълнения:

  1. ал. 1 се изменя така:

„(1) Преместваеми обекти се поставят върху имоти - частна собственост въз основа на одобрена от главния архитект схема, изработена върху скица-извадка за имота,  издадена от съответния орган  и издадено разрешение за поставяне.”

  1. Алинея 2 се отменя.

§ 3. Чл.32, ал.2 се изменя така:

„(2) В съсобствени поземлени имоти преместваеми обекти може да бъдат поставени по искане на един или повече съсобственици, с изрично писмено съгласие на останалите, изразено в заявление до общината.”

§ 4. В чл. 62, ал.4 се правят следните изменения:

1. В изречение първо се заличават думите „и липсата на задължения към Община град Добрич по чл.162, ал.2 от ДОПК”.

2. Изречение второ се заличава.

§5. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §10 със следния текст:

                     „§10. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Добрич, влиза в сила след обнародването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината”

 

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
23.67° C облачно
Нагоре