Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Срокът за приемане на мнения и предложения на ел. адрес: dobrich@dobrich.bg е от 2 до 19 септември 2016 г.

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (НРПУРОИ) на територията на община Добрич, е приета с Решение №4-10 от 30.01.2008 г. на Общински съвет Добрич. Актуализирана е през годините в съответствие с измененията на приложимата нормативна уредба.

 

1.Причини, които налагат приемането:

Исканата промяна за изменение и допълнение на НРПУРОИ произтича от необходимостта да се предприемат мерки за изпълнение на препоръките съдържащи се в одитен доклад приет с Решение №134/04.08.2016г. на Сметната палата, изразяващи се в промяна на регламента на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, поради несъответствия със Закона за общинската собственост (ЗОС), а именно:

 • Не са отразени измененията и допълненията в ЗОС (обнародвани в ДВ, бр. 15 от 2011 г.), относно възможността за отдаване под наем на свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, след решение на общинския съвет, за срок до 10 години. Сегашната редакция на НРПУРОИ (чл. 19, ал. 1) стеснява срока за отдаване под наем – 5 години.
 • Разпоредбата на чл. 19, ал. 1 от НРПУРОИ следва да се приведе в съответствие с текста на чл. 14, ал. 7 от ЗОС (изм. - ДВ, бр. 15 от 2011 г.), тъй като допуска отдаване под наем само на части от имоти, а не на цели имоти-публична общинска собственост.
 • Не е постигнато пълно съответствие с изискванията на чл. 14, ал. 6 от ЗОС, тъй като в НРПУРОИ не са уредени обществените отношения на местно ниво, отнасящи се до:
 • Реда, по който свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението;
 • Реда, по който на търговските дружества могат да се отдават под наем поземлени имоти, необходими като терени за временно ползване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта, и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности;
 • Реда за учредяване на възмездно и безвъзмездно право на строеж без провеждане на търг или конкурс.
 • Текстовете на чл. чл. 30-32 на глава VІ „Управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд“ от НРПУРОИ не са актуализирани в съответствие с  разпоредбите на чл. 24а, ал. 5, ал. 6 и ал. 7 от ЗСПЗЗ (ДВ, бр. 25 от 2012 г.), относно срока на договора за наем на земи от общинския поземлен фонд, възможностите за отдаването им под наем без търг или конкурс, включително за маломерни имоти след определянето им от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
 • Чл. 66, ал. 5 от НРПУРОИ предвижда срок за внасяне на предложения за замяна на имоти или вещни права от кмета на общината в общинския съвет и случаите, в които разпореждането може да се извърши чрез търг или конкурс. Разпоредбата от подзаконовия нормативен акт възпроизвежда чл. 40, ал.5 от ЗОС, който е отменен с ДВ, бр. 15 от 2011 г.
 • Съгласно чл. 66, ал. 10 от НРПУРОИ замяната на общински жилища с нежилищни имоти се допуска само ако има свободни общински жилища, за настаняването в които няма нуждаещи се граждани, отговарящи по чл. 43 и 45 от ЗОС или ако върху имота, придобит в резултат на замяната, ще се изградят социални жилища. Чл. 66, ал.10 от НРПУРОИ възпроизвежда чл. 49, ал.3 от ЗОС, който е отменен с ДВ, бр. 15 от 2011 г.

 

Необходимост от изменения и допълнения в НРПУРОИ, извън препоръките дадени от Сметната палата се налага и предвид следните съображения:

 • Политиката по управление на община град Добрич е насочена към ефективно използване на всички възможности за повишаване на инвестиционната привлекателност на Община град Добрич. Една от основните цели и приоритети, залегнала и в Стратегията за управление на общинската собственост за мандат 2015 – 2019 година е именно осигуряване на ефективно управление на общинската собственост и повишаване на приходите от нейното използване. В този смисъл е необходимо създаване на предпоставки за възвръщаемост на инвестициите за ползване на имотите – общинска собственост, което би било възможно именно с удължаване на срока за отдаване под наем на имотите – частна общинска собственост.  В тази насока е и духа на Закона за общинската собственост, който предвижда в текста на чл. 14, ал. 3, срокът за отдаване под наем на свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, да се определя от общинския съвет в наредбата по чл. 8, ал. 2 и да не бъде по-дълъг от 10 години. Сегашната редакция на НРПУРОИ (чл. 21, ал. 3) стеснява срока за отдаване под наем на имоти-частна общинска собственост – 5 години.

 

2. Целите, които се поставят:

С предложените изменения на текстовете в Наредбата ще се прецизират сроковете за отдаване под наем на имоти – частна и публична общинска собственост, с допустимите такива по Закона за общинската собственост, а именно – до 10 години. Чрез по-дългосрочното отдаване под наем на терени – общинска собственост, ще се осигури възможност за допълнителни финансови приходи от плащания в бюджета на община Добрич.

Прецизиране на текстовете на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и привеждането им в съответствие със Закона за общинската собственост; уреждане на неуредени обществени отношения (приемане на правила), които до сега не са били предмет на уредба от НРПУРОИ.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на измененията и допълненията в наредбата не се изисква финансов ресурс от страна на общината.

 

4. Очаквани резултати от прилагането:

В резултат се очаква да се повишат приходите в бюджета на общината, тъй като въвеждането на промяната ще доведе до подобряване работата по прилагането на Наредбата; оптимизиране на процедурите по управление и разпореждане с общинските имоти.

 

5. Анализ за съответствието с правото на Европейският съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

Проекта за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е изработен при спазване изискванията на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

 

Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както следва:

 

§ 1. Приема се нова редакция на чл. 19, ал. 1:

Стара редакция:

„Чл.19. (1) Части от имоти - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината за срок до 5 години.“

Нова редакция:

„Чл.19. (1) Свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината за срок до 10 години.“

 

§ 2. Изменя се чл. 21, ал. 3:

В чл. 21, ал. 3 думите „не може да бъде по-дълъг от 5 години.“ се заменят с думите „не може да бъде по-дълъг от 10 години“ и текста следва да се чете така:

„Чл. 21. (3) Кметът на Общината сключва договор за отдаване под наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.“

 

§ 3. Изменя се чл. 22, ал. 1:

Стара редакция:

„Чл.22. (1) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, без търг или конкурс на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейности в обществена полза.“

Нова редакция:

„Чл.22. (1) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, без търг или конкурс:

 1. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението;
 2. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза;
 3. на търговски дружества, необходими им като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно-строителните дейности.

 

§ 4. Изменя се чл. 22, ал. 5:

В чл. 22, ал. 5 думите „по-дълъг от 5 години” се заменят с думите „по-дълъг от 10 години“ и текста следва да се чете така:

„Чл. 22. (5) Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от
10 години.”

 

§ 5. Изменя се чл. 31, ал.3:

В чл.31, ал.3 думите „който може да бъде от 1 до 4 години“ се заменят с думите „който не може да бъде по-дълъг от 10 години“ и текста следва да се чете така:

„Чл.31. (3) Кметът определя срока за отдаване под наем, който не може да бъде по-дълъг от 10 години, минималната годишна наемна цена, вида на процедурата за отдаване под наем и други необходими условия.“

 

§ 6. Създават се чл.31а и чл.31б със следното съдържание:

„Чл.31а. (1) Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем без търг или конкурс:

1. когато са заети с трайни насаждения;

2. когато не са били използвани две или повече стопански години;

3. в случаите по чл. 37в, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи;

4. на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, когато земите са пасища, мери или ливади;

5. в други случаи, определени в закон.

Чл.31б. Общинският съвет по предложение на кмета на общината определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или конкурс.“

 

§ 7. Създава се чл. 58а със следното съдържание:

„Чл.58а. (1) В случаите по чл.56, ал.1, чл.57, ал.1 и чл.58, лицата желаещи да придобият право на строеж, подават мотивирано искане до Кмета на общината. Към искането се прилагат документи доказващи, че са правоимащи по смисъла на чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1.

(2) Въз основа на решението на общинския съвет, прието на основание чл.56, ал.1, чл.57, ал.1 и чл.58, Кметът на общината издава заповед и сключва договор.“

 

§ 8. Отменя се чл. 66, ал. 5.

 

§ 9. Отменя се чл. 66, ал. 10.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

(публикувано на 2 септември 2016 г.)

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.89° C ясно небе
Нагоре