Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци обявява Община град Добрич. Мнения и предложение се приемат в срок от 2 до 19 септември 2016 г. на ел. адрес: dobrich@dobrich.bg

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич.

      

  1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения на настоящата наредба са следните:

 

    С Решение № 10-5 от 26.07.2016г., Общински съвет град Добрич, прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич. В глава Втора от наредбата се създаде нов Раздел VІІ-ми с наименование „Данък върху таксиметров превоз на пътници”. Съгласно текста на чл. 59, ал. 1 от наредбата, годишният размер на данъка е 590.00 лева. След приемане на текстовете от наредбата, представители на таксиметровите превозвачи потърсиха с мен контакт и във връзка с това в Община град Добрич се проведе среща между мен, служители от общинска администрация и представители на таксиметровите превозвачи на територията на Община град Добрич. На срещата в общината, превозвачите изразиха несъгласие с определения размер на данък върху таксиметровия превоз на пътници, като същият не е съобразен с доходите и оборотите им за годината. Направиха се предположения, че ако се запази в този вид размера на данъка, много от таксиметровите превозвачи ще фалират, а други ще преминат в сивия сектор. Посочиха се за пример Община Пловдив, Община Стара Загора, Община Перник, Община Търговище и др., където размерът на данъка върху таксиметровия превоз на пътници е приет в минимални размери, а именно същият е определен на 300.00 лева. При определяне размера на местните данъци, следва да се има в предвид местните потребности от таксиметрови услуги на гражданите на територията на общината, средният доход на населението за годината, безопасно извършване на този вид обществен превоз и др.. Според изследване на Института за пазарна икономика за социалното и икономическото състояние на областите в България, за 2015г., показателите за Брутния вътрешен продукт, доходите и заплатите в област Добрич са по – ниски от средните в страната. Недопустимо е  таксиметровите превозвачи в общината, които имат доходи под средните нива за страната, да заплащат висок данък върху таксиметровия превоз на територията на общината. Понастоящем броят на таксиметровите автомобили в Община град Добрич, за които има издадени разрешения за осъществяване на таксиметров превоз на пътници е 370. При приемане на предложената промяна, прогнозата за очакваните годишни приходи от този данък ще са – при взет минимален размер – 111 000.00 лева. Определянето на конкретния размер на данъка, в лимитираните от законодателя граници е предоставен на преценката по целесъобразност на Общински съвет. Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощието да преценява възможностите на неселението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантира изпълнението на функциите на общината. Таксиметровият транспорт на пътници не е атрактивен бизнес в общината, от друга страна, общината се нуждае от таксиметрови услуги предвид близостта ни с туристически обекти в и около града ни. Във връзка с гореизложеното, считам, че правилно би било, Общински съвет да преразгледа решението си от 26.07.2016г. и да възприеме размер на данъка в минималните му граници, съобразно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси. По този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък.

 

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 

      Постигане на социална справедливост. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

     §1. Чл.59, ал.1 се изменя по следния начин:

   Чл. 59. (1) Годишния размер на данъка върху таксиметров превоз на пътници е 300.00 лева.

    §2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от 01.01.2017г..

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

(публикувано на 2 септември 2016 г.)

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
0.14° C предимно облачно
Нагоре