Публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговска дейност на територията на Община Добрич

Община град Добрич обявява публично обсъждане на проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич в срок от 29.08.2016 г. до 16.09.2016 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

 Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за търговска дейност на територията на Община град Добрич.

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

      Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич е приета с решение № 9-18 от 26.06.2012 год. на Общински съвет град Добрич. С нея се определят изискванията към търговските обекти при осъществяване на дейността им, реда и условията за ползване на места върху терени общинска собственост за извършване на търговска дейност  на открито по време на организирането на празнични мероприятия, базари и продажба на сезонни стоки.

 

  1. Причини  и  мотиви  за  приемане  на Наредба  за изменения и допълнения в настоящата наредба:

      В Административен съд град Добрич е образувано административно дело № 405 по  Протест на прокурор от Окръжна прокуратура гр. Добрич против разпоредбата на чл.13, ал.5 от Наредбата за търговска дейност която гласи: „След подаване на заявлението длъжностното лице, което го е приело извършва проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за вписване на търговеца в Търговския регистър и липсата на задължения към Община град Добрич по чл. 162, ал.2 от ДОПК. Липсата на задължения е задължително условие за издаване на разрешението.”

      В протеста си прокурора  цитира посочената разпоредба като незаконосъобразна и противоречаща на чл.3, ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.

      Съгласно чл.3, ал.3 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност административните органи и органите на местното самоуправление не могат да налагат ограничения и тежести, които ограничават лицата при извършването на стопанска дейност. Целта на този закон е да улесни и насърчи стопанската инициатива и извършването на стопанска дейност, като ограничи до обществено оправдани граници административното регулиране и административния контрол, осъществени върху нея от държавните органи и органите на местното самоуправление..

    

      2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния  контрол върху стопанската дейност.

    

 

  1. Очаквани резултати от  приемането на  Наредба за изменение и допълнение

на Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич.

      ●  Синхронизиране на текстовете от Наредбата за търговска дейност с действащото законодателство в Република България;

      ●   Насърчаване извършването на стопанска дейност;

      ●   Намаляване на административните тежести.

 

      4. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:

      За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

 

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

      Настоящите изменения на Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

    

      На основание чл.26, ал.2 от Закона за административните актове проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 

      Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                               

    Проект!

 

    РЕШЕНИЕ:

 

      1. Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за търговска дейност на територията на Община град Добрич  както следва:

       1.1. В Чл.13 се правят  изменения и допълнения:

        - ал. 5 се изменя така:

       „След подаване на заявлението длъжностното лице, което го е приело извършва проверка и осигурява за нуждите на производството необходимата информация за вписването на търговеца в Търговския регистър.”

       2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия.

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре