НАРЕДБА за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общинския дълг на Община град Добрич

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.

 

Глава втора

ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

 

Чл. 2. (1) Всички финансови задължения, поети от името и за сметка на общината при спазване на изискванията на Закона за общинския дълг и тази Наредба съставляват общински дълг и представляват задължение на общината.

(2) Дългът на търговските дружества с общинско участие в капитала и текущите задължения на общината към доставчици на стоки и услуги не са общински дълг по смисъла на Закона за общинския дълг и тази наредба.

Чл. 3. (изм. и доп. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г., изм. и доп. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) Общинският дълг е дългосрочен и краткосрочен и се поема с решение на Общинския съвет, като се формира от:

 1. емисия на общински ценни книжа – ценни книжа, издадени от общината при условията и по ред на глави 4 и 5 от Закона за общинския дълг;
 2. дълг, поет с договор за общински заем – банкови заеми, заеми от ПУДООС и всички други финансови задължения, поети с договор за общински заем;
 3. (отм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)
 4. изискуемите общински гаранции – финансови задължения възникнали в резултат на активиране на издадена от общината гаранция;
 5. (изм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) безлихвените заеми, отпуснати по реда на Закона за публичните финанси, включително възмездното финансиране по чл. 103, ал. 3 от закона;
 6. (отм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)
 7. (доп. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) финансов лизинг, търговски кредити и останалите форми на дълг съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (ОВ, L 145/1 от 10 юни 2009 г.).”

Чл. 4. (изм. и доп. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)Общината може да поема дългосрочен дълг за:

1. (изм. с реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) финансиране на инвестиционни проекти в полза на гражданите на местната общност;

2. рефинансиране на съществуващ дълг;

3. предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. осигуряване на плащания по изискуеми общински гаранции.

5. (нова - реш. № 10-4 от 26.07.2016 г., изм. с реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;

6. (нова - реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) финансиране при временни касови разриви по бюджета на общината по чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси;

7. (нова - реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;

8. (нова - реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) разплащане на просрочени задължения;

9. (нова - реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.

Чл. 5. (изм. и доп. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) (1) Общината може да поема краткосрочен дълг за финансиране на:

1. (изм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) предоставяне на публични услуги при временен недостиг на средства, възникнал при временни касови разриви по бюджета на общината;

2. (изм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) капиталови разходи;

3. неотложни разходи за предотвратяване и ликвидиране на последиците от форсмажорни обстоятелства;

4. плащания по изискуеми общински гаранции;

5. (нова -  реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз;

6. (нова - реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

(2) (отм. с  реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)

(3) (отм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)

Чл. 6. (отм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)

Чл. 7. Общинският дълг не е гарантиран от държавата и не представлява задължение за правителството освен в случаите, когато по съответния ред е издадена държавна гаранция.

Чл. 8. (1) Общината може да договаря, поема и изплаща дълг в левове или в чуждестранна валута.

(2) При преоценка на общински дълг или на гарантиран от общината дълг в левове задълженията, деноминирани в чуждестранна валута, се преизчисляват по курса на Българската народна банка към датата на преоценката.

(3) Обезпечението на общински дълг не може да се осъществи чрез залог или ипотека на имущество - публична общинска собственост.

Чл. 8 а. Общината извършва текущо наблюдение за състоянието на дълга на търговските дружества с общинско участие в капитала, както и на останалите контролирани от общината лица, чиито средства и операции не са включени в общинския бюджет.

Чл. 9. (1) Кметът на общината изготвя годишен отчет за състоянието на общинския дълг и го внася в общинския съвет като неразделна част от отчета за изпълнението на общинския бюджет.

(2) (нова – реш. № 27-1 от 17.12.2013 г.) Отчетът по ал. 1 съдържа и информация за дълга на лицата по чл. 8а и издадените от тях гаранции.

(3) (досег. ал. 2, доп. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г.) Общинският съвет приема с решение годишния отчет за състоянието на общинския дълг и дълга на лицата по чл. 8а.

Чл. 10. Сметната палата осъществява одит върху възникването и управлението на общинския и гарантирания от общината дълг и използването на дълговите инструменти.

 

Глава трета.

ОГРАНИЧЕНИЯ НА РАЗМЕРА НА ДЪЛГА

Чл. 11. С решението за приемане на общинския бюджет за съответната година общинският съвет определя:

1. максималния размер на новия общински дълг;

2. общинските гаранции, които могат да бъдат издадени през годината;

3. максималния размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на бюджетната година.

Чл. 12. (изм. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г.) (1) Годишният размер на плащанията по общинския дълг във всяка отделна година не може да надвишава 15 на сто от средногодишния размер на собствените приходи и общата изравнителна субсидия за последните три години, изчислен на базата на данни от годишните отчети за изпълнението на бюджета на общината.

 (2) Номиналът на издадените през текущата бюджетна година общински гаранции не може да надвишава 5 на сто от общата сума на приходите и общата изравнителна субсидия по последния годишен отчет за изпълнението на бюджета на общината.

 (3) Годишният размер на плащанията по дълга включва дължимите главница, лихви, такси, комисионни и други плащания по поетия от общината дълг.

 (4) Когато предстоящо плащане по съществуващ дълг, който е предмет на рефинансиране, е дължимо на дата, предхождаща датата на поемане на рефинансиращия дълг, общината задължително заделя паричен резерв за предстоящото плащане по съществуващия дълг в рамките на размера, определен с ал. 1.

 (5) В ограничението по ал. 1 не се включва дългът на общината по временни безлихвени заеми и по предоставени заеми от други лица от сектор "Държавно управление".

 (6) Със закона за държавния бюджет за съответната година може да се определя максимален размер на дълга, който може да бъде поет от общината през бюджетната година извън ограниченията по ал. 1 и извън случаите по ал. 5 за авансово финансиране на плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.”

 

Глава четвърта.

ПОЕМАНЕ НА ОБЩИНСКИ ДЪЛГ

Чл. 13. Кметът на общината внася предложенията за поемане на дългосрочен и краткосрочен дълг, които се разглеждат и одобряват от общинския съвет.

Чл. 14. Предложението за поемане на дългосрочен дълг трябва да отговаря на следните условия:

1. проектът да е от полза на местната общност;

2. предложението да е придружено от пълно описание на проекта - наименование, цели, технико-икономическа обосновка, очаквани срокове за реализация и социално-икономически анализ на очакваните резултати от осъществяването на проекта;

3. (изм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) да е приложено подробно описание на всички финансови параметри на проекта - всички източници на финансиране на проекта и размер на съответния финансов ресурс, максимален размер на дълга, срокове и начини за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, размер на разходите за консултантски и административно-управленски услуги, източници за погасяване на дълга, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината;

4. проектът да е предложен за обсъждане на местната общност, чиито становища и предложения са неразделна част от предложението.

Чл. 15. Условията за провеждане на обществено обсъждане на проект на Община град Добрич са следните:

 1. Проектът, предлаган за обсъждане да е в интерес на местната общност.
 2. Проектът, предложен за обсъждане от местната общност да бъде финансиран чрез поемане на дългосрочен общински дълг по реда на Закона за общинския дълг

Чл. 16. Общественото обсъждане трябва да се състои най-малко един месец преди разглеждане на предложението на кмета за поемане на дългосрочен дълг от Общинския съвет при условията на Глава четвърта от Закона за общинския дълг.

Чл. 17. В общественото обсъждане могат да участват заинтересовани физически и юридически лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на Община град Добрич, както и представители на общинската администрация, на държавни и обществени организации.

Чл. 18. Обществено обсъждане на проект, финансиран чрез поемане на дългосрочен дълг от Община град Добрич се извършва при спазване на следния ред:

 1. Кметът на Община град Добрич оповестява изготвения проект, който ще се финансира чрез поемане от общината на дългосрочен дълг, чрез Покана за обсъждане, отправена до местната общност.
 2. Поканата за обсъждане по т. 1 се публикува в един местен или регионален вестник най-малко седем дни преди датата на общественото обсъждане, поставя се на обществено достъпно място в сградата на общината, както и в интернет-страницата на общината.
 3. Поканата за обсъждане по т. 1 трябва да съдържа общите параметри на проекта – предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, дата и място на провеждане на обсъждането.
 4. Общественото обсъждане се провежда в сградата на общината в предварително посочено в поканата място.
 5. За провеждане на всяко едно обсъждане кметът може да упълномощи длъжностно лице, което да докладва пред местната общност за конкретните параметри на обсъждания проект и лице, което да изготви протокол от обсъждането.
 6. Обсъждането се открива с експозе от кмета или от упълномощеното от кмета длъжностно лице, който и ръководи срещата. Експозето съдържа описание на идеята на проекта, обществената му значимост, икономически параметри, предлаган начин за финансиране. В обсъждането могат да се включат експерти, взели участие в изготвянето на проекта, за отговор на въпроси на представителите на местната общност.
 7. След експозето по т. 6 докладчикът дава думата на представителите на местната общност за свободно изразяване на мнения, предложения и становища, както и за въпроси по проекта.
 8. За изразените мнения, предложения и становища се съставя протокол, който се подписва от протоколчика.
 9. Всички представители на местната общност могат в 7-дневен срок след провеждане на общественото обсъждане да предоставят писмени становища, които са неразделна част от протокола по т. 8.
 10. По преценка на кмета проекта може да се актуализира с изразените предложения и забележки от публичното обсъждане.

Чл. 19.  Протоколът от общественото обсъждане е неразделна част от предложението на кмета по чл. 13 от Закона за общинския дълг.

Чл. 20. Общинският съвет разглежда докладната записка с предложението на кмета за поемане на дългосрочен дълг на първото заседание, следващо датата на постъпването й.

Чл. 21. (изм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) Предложението за поемане на краткосрочен дълг трябва да е придружено с описание на финансовите параметри на дълга - размер на краткосрочния дълг, срокове, начини и намерения за усвояването му, лихвени условия, намерения за погасяване, източници за погасяване, влияние на дълговото финансиране и на разходите по обслужването на дълга върху бюджета на общината.

Чл. 22. (1) Общинският съвет приема решение за поемане на дълг, като определя:

1. максималния размер на дълга, изразен чрез номиналната му стойност;

2. валутата на дълга;

3. вида на дълга съгласно чл. 3;

4. начина на обезпечаване;

5. условията за погасяване;

6. максималния лихвен процент, такси, комисиони и други.

(2) (изм. и доп. с реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) Решението по ал. 1 се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на местен референдум по решение на общинския съвет, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

(3) (изм. и доп. с реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) С решението по ал. 1 общинският съвет възлага на кмета на общината да проведе процедурата за избор на финансова или кредитна институция, която да осигури необходимото финансиране на проекта, или на финансов посредник при емитирането на общински ценни книжа.

            Чл. 22 а. (нов -  реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) (1) Общинският съвет не може да приема решения за поемане на дългосрочен общински дълг след изтичането на 39 месеца от неговото избиране.

               (2) (изм. и доп. с реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) Разпоредбите на ал. 1 не се прилагат за поетия общински дълг, за който със закон е предвидено, че не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 32 от Закона за публичните финанси, както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

 

            Чл. 22 б. (нов -  реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.) В рамките на текущата бюджетна година общината може да поеме нов дълг за реализиране на дългосрочни договори с гарантиран резултат (ЕСКО договори) в размер до 15 на сто от средногодишния размер на отчетените капиталови разходи за последните четири години по общинския бюджет.

Чл. 23. (изм. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г., изм. с реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.)  Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението на Общински съвет по чл. 9, ал. 3 от ЗОД в 30-дневен от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг.

 

Глава пета.

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИНСТИТУЦИЯ И ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Чл. 24. (1) Процедурата се прилага за избор на:

1. финансова институция – при поемането на дългосрочен и краткосрочен дълг;

2. финансов посредник – при емитирането на общински ценни книжа;

(2) (изм. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)Процедурата за избор на финансова институция и на финансов посредник се провежда по реда на Приложение № 1.

Чл. 24а. (нов -  реш. № 10-4 от 26.07.2016 г., доп. с реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) Чл. 24 не се прилага за проекти, подлежащи на финансиране от „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” – ЕАД, от фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници” и от фондовете за градско развитие, както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.

Глава шеста.

ОБЩИНСКИ ГАРАНЦИИ

Чл. 25. Гарантиран от общината дълг са всички финансови задължения, за които с решение на общинския съвет са издадени гаранции от името и за сметка на общината при спазване изискванията на Закона за общинския дълг и настоящата наредба.

Чл. 26. (1) (изм. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г.) Общината може да гарантира дълг само на търговски дружества, в които общинското участие е над 50 на сто от капитала на дружеството, ако дългът е поет за финансиране на инвестиционни проекти и текущи разходи от полза на местната общност и има предоставено обезпечение в полза на общината.

 (2) Предложението за издаване на общинска гаранция трябва да отговаря на условията по чл. 12, ал. 2 и чл. 14 от Наредбата.

(3) Кметът на общината внася в общинския съвет предложението за издаване на общинска гаранция заедно с доклад за статута и финансовото състояние на дружеството и договора за поемане на дълг, който общината гарантира.

(4) Решението за издаване на общинска гаранция се приема с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници или след провеждане на референдум по решение на общинския съвет.

Чл. 27. Кметът на общината участва в преговорите за поемане на дълг с общинска гаранция и подписва от името на общината споразуменията за издаване на общинска гаранция или гаранционните писма.

Чл. 28. Промени в гарантирания от общината дълг, засягащи размера и/или срока на погасяването му, се правят след предварително одобрение от Общинския съвет по реда на чл. 20 и чл. 21 от Наредбата.

Чл. 29. (изм. и доп. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)Получателите на средства по гарантиран от общината дълг ежемесечно до 5-то число на месеца, следващ отчетния месец, предоставят на кмета на общината информация за обслужването на дълга.

Чл. 30. (1) Лихвите, погашенията по главницата и всички такси, комисиони и други подобни разходи по обслужването на гарантирания от общината дълг се заплащат от кредитополучателите.

(2) Плащане по общинска гаранция се дължи само в случаите, когато кредитополучателят не извърши частично или цялостно плащане по кредита в съответствие с условията по договора за заем и кредиторът е предприел мерките и действията, предвидени в съответния договор за заем, за събиране от кредитополучателя на дължимите суми.

Чл. 31. Когато изискванията на чл. 25 не са предвидени в споразумението за издаване на общинска гаранция, кметът на общината уточнява с кредитора конкретни мерки, които трябва да бъдат предприети, когато се дължи плащане по общинска гаранция, както и сроковете, в които общината трябва да плати просрочената сума.

Чл. 32. От деня на извършване на плащане по общинска гаранция общината встъпва в правата на кредитора по договора за заем до размера на извършеното плащане.

Чл. 33. (1) Кредитополучателят е длъжен да възстанови в пълен размер сумите, изплатени на кредитора по общинска гаранция, и направените разходи във връзка с плащането.

(2) Кметът на общината предприема всички мерки съгласно действащото законодателство за възстановяване на сумите, изплатени по общинска гаранция.

Глава седма.

ОБЩИНСКИ ЦЕННИ КНИЖА

Чл. 34. Поемането на дълг чрез емисия на общински ценни книжа се извършва при условията и по реда на глави четвърта и пета на Закона за общинския дълг и настоящата наредба.

Чл. 35. Когато емисията на общински ценни книжа е предназначена за публично предлагане, се прилагат разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Чл. 36. (1) Когато емисията на общински ценни книжа не е предназначена за публично предлагане, инвеститори могат да бъдат единствено институционални инвеститори по смисъла на § 1, т. 1, буква "в" от допълнителните разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

(2) В случаите по ал. 1 информацията, необходима на инвеститорите за точна оценка на икономическото и финансовото състояние на общината и на правата, свързани с ценните книжа се оповестява в интернет страницата на Община град Добрич.

 

Глава осма.

РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ДЪЛГ

Чл. 37. (изм. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г., изм. и доп. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)  (1) Кметът на общината води, съхранява и предоставя на Министерството на финансите информация за поетия от общината дълг и дълга на контролираните от тях лица, които попадат в обхвата на подсектор "Местно управление", в съответствие с изискванията на Европейския съюз и на българското законодателство за отчетността, статистиката и бюджетирането на публичния сектор.

(2) Изискванията на ал. 1 се прилагат и за останалите лица от подсектор "Местно управление", които не се контролират от отделна община.

(3) (изм. и доп. с реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)Редът, начинът и сроковете за отчитане и предоставяне на информацията по ал. 1 се определят от Министерство  на финансите.

(4) Воденето, съхранението и предоставянето на информацията за поетия от Община град Добрич дълг се осъществява от служител в Дирекция „Бюджет и финанси”.

 

Чл. 38. (1) Регистърът на общината е разделен на следните подрегистри:

1. подрегистър на емитираните общински ценни книжа;

2. подрегистър на заемите, предоставени на общината;

3. подрегистър на издадените общински гаранции.

(2) В регистъра се вписват следните обстоятелства:

1. решенията на Общинския съвет по чл. 17, ал. 1 и чл. 40, ал. 4 от Закона за общински дълг;

2. срочността на дълга, промените на срочността, амортизационната схема на дълга;

3. забава в обслужването на дълга повече от 30 дни.

(3) (нова – реш. № 27-17 от 17.12.2013 г.) Информацията за дълга на останалите лица от подсектор "Местно управление" и издадените от тях гаранции се представя обособено по общини, които контролират съответните лица, и отделно - когато такива лица не се контролират от отделна община.

 

Глава девета.

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 39. (1) (изм. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г.)  Кметът на общината носи отговорност за използването на постъпленията от дълга само по предназначението, за което Общинският съвет е одобрил поемането на дълга.

 (2) Временно свободните постъпления по дългосрочен дълг до момента на тяхното влагане в проекта по чл. 14 от Наредбата могат да бъдат инвестирани само в български държавни и общински ценни книжа.

Чл. 40. Когато общината забави обслужването на дълга повече от 30 дни, кметът на общината и/или кредиторът уведомява в 5-дневен срок общинския съвет и Сметната палата.

 

 

 

 

Приложение 1 към чл. 24, ал. 2

                                                        (ново - реш. № 10-4 от 26.07.2016 г.)

 

Процедура за избор на финансова институция и на финансов посредник

 

            І. (1) Процедурата  определя реда за избор на:

            1. финансова институция - при поемането на краткосрочен и дългосрочен дълг;

            2. финансов посредник - при емитирането на общински ценни книжа.

            (2) Този ред не се прилага за избор на финансова институция и финансов посредник, за който е предвидена специална процедура на международна организация.

            (3) Този ред може да не се прилага в случаите, когато годишният размер на краткосрочния дълг не надвишава 5 на сто от собствените приходи на общината по отчета за изпълнението на бюджета на общината за предходната година.

            ІІ. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в избор на финансова институция и финансов посредник.

            (2 ) Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:

            1. решението на общинския съвет по чл. 22, ал. 1;

            2. обект на финансирането;

            3. размер и вид на финансирането;

            4. срок на валидност на офертите;

            5. място, срок и начин на подаване на офертите;

            6. срок за оценяване на офертите;

            7. наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт;

            8. методика за определяне на комплексната оценка и за класиране на офертите, съдържаща показателите и относителната им тежест.

            (3) Поканата се изпраща до определено/и лице/лица.

            ІІІ. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти.

            (2) Комисията се състои  от пет членове, като се определят и резервни членове.

            (3) В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.

            ІV. (1) Не може да бъде член на комисията  лице, което:

            1. има финансов интерес от поемането на общинския дълг;

            2. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.

            (2) Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал.1.

            V. (1) Комисията разглежда подадените оферти, оценява ги съгласно методиката и предварително обявените критерии и класира кандидатите.

            (2) За оценяването и класирането на кандидатите комисията съставя протокол.

            (3) Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.

            (4) Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, за което се съставя протокол.

            VІ. (1) Кметът на общината издава заповед, с която обявява резултатите от разглеждането на документите на кандидатите и от класирането. В тридневен срок от издаването й, заповедта се изпраща на всички кандидати, подали оферти за участие в процедурата.

            (2) С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 30 дни от датата на изпращане на заповедта. Условията в договора  не могат да бъдат по-неблагоприятни за общината от предложените с офертата.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Краткосрочен дълг“ е дълг със срок за изплащане до една година.

2. „Дългосрочен дълг“ е дълг със срок за изплащане над една година.

3.„Форсмажорно обстоятелство“ е непредвидено и непредотвратимо събитие от извънреден характер, което не може да се избегне или последиците от което не могат да се предотвратят.

4. (изм. с реш. № 27-1 от 17.12.2013 г.)  „Местна общност“ са гражданите и юридическите лица, които имат регистрация, осъществяват дейност или ползват услуги на територията на съответната община.

                                               

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата е приета от Общински съвет град Добрич с решение № 3 – 14 от 18 декември 2007 година, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг, изм. и доп. с решение № 27-17 от 17 декември 2013 година, изм. и доп. с решение № 10-4 от 26.07.2016 година, изм. и доп. с решение № 34-2 от 29.05.2018 година.  

§ 2. Наредбата влиза в сила в 3-дневен срок от приемането й от Общински съвет град Добрич.

§ 3. (нов -  реш. № 34-2 от 29.05.2018 г.) Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C разкъсана облачност
Нагоре