Община Добрич кани гражданите на обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

П О К А Н А

За обществено обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен дълг

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Община град Добрич Ви кани на обществено обсъждане на необходимите действия и условия за кандидатстване за кредит, чрез поемане на дългосрочен дълг, във връзка с изпълнение на Проект № DIR 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”.

Общественото обсъждане ще се проведе на 19.08.2016 г. от 16.00 часа в Голямата заседателна зала в сградата на общината. На адрес Dobrich@dobrich.bg до 26.08.2016 г. се приемат мнения, предложения и становища, които ще бъдат неразделна част от протокола от обсъждането.  

            След приключил процес на окончателна верификация по проекта, в Община град Добрич е получено писмо Вх. № 04-08-37/23.06.2016 г. от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“, в което са описани верифицирани и неверифицирани разходи, наложени и прихванати финансови корекции и нередности.

            Община град Добрич, като бенефициент по проекта дължи на общини – партньори за извършени и разплатени от тях разходи за изпълнение на проекта суми както следва:

- Община Добричка  -     468 756,46 лв.;

- Община Тервел       -  1 291 860,97 лв.

            В деловодството на Община град Добрич са постъпили писма от двете общини с искане за издължаване на горепосочените суми.

            Финансовото състояние на Община град Добрич категорично не позволява тези задължения да бъдат изпълнени със собствени средства в кратки срокове.

      В тази връзка предлагаме Община град Добрич да сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да поеме дългосрочен общински дълг, предназначен за разплащане на извършените в процеса на изпълнение на проекта разходи от Община Добричка и Община Тервел.

  • Максимален размер на дълга – 1 760 618 лева (един милион седемстотин и шестдесет хиляди, шестстотин и осемнадесет лева)
  • Валута на дълга – лева
  • Вид на дълга – дългосрочен дълг, поет с договор за общински заем
  • Условия за погасяване:
  • Срок на погасяване съгласно следния погасителен план, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване:

 

Падеж

Сума

За периода 25.01.2017 г. - 25.09.2021 г.

57 равни последователни месечни вноски по 30 350 лв. всяка

25.10.2021 г.

35 668 лв.

 

 

  • Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства
  • Максимален лихвен процент – шестмесечен EURIBOR плюс максимална надбавка от 4.78 %
  • Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски – съгласно ценовата политика на Фонд ФЛАГ и Управляващата банка
  • Начин на обезпечение на кредита:
  • Учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на Община град Добрич по чл. 52, ал. 1 от Закона за публичните финанси, постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.

 

Община град Добрич

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.44° C слаб снеговалеж
Нагоре