Правилник за устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич

П Р А В И Л Н И К

ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ДОБРИЧ

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

          Чл. 1. Този правилник урежда устройството и дейността на Регионален исторически музей – Добрич, Община град Добрич, област Добрич, наричан в настоящия правилник „музеят”.

          Чл. 2. (1) Музеят е културна и научна организация, която издирва, изучава, опазва и представя културни ценности с познавателна, образователна и естетическа цел на територията на област Добрич.

          (2) Музеят участва в държавната политика по опазване на културното наследство във взаимодействие със съответните компетентни държавни и общински органи, Светия синод на Българската православна църква и централните ръководства на другите регистрирани вероизповедания и гражданското общество.

          Чл. 3. Музеят е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджет към Община град Добрич.

Чл. 4. Музеят e с официално наименование, печат, седалище и адрес: град Добрич 9300, ул. „Д-р Константин Стоилов” № 18, област Добрич, създаден с Решение на Общински съвет – Добрич № 24/30.01.2001 г. като правоприемник на Исторически музей град Добрич, Къща музей „Й. Йовков” с Литературен музей „Й. Йовков” и АЕМО „Старият Добрич”.

Чл. 5. По тематичен обхват музеят е общ.

          Чл. 6. Ръководството на музея се осъществява:

 1. административно-организационно – от кмета на Община град Добрич;
 2. методически – от Министерството на културата;
 3. в научноизследователската дейност – от БАН и съответните ведомствени и научноизследователски институти и учреждения.

Глава втора

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Раздел І

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ НА МУЗЕЯ

Чл. 7. (1) Основните дейности на музея са опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности.

(2) За осъществяване на своите основни дейности музеят осъществява следните функции и задачи:

 1. издирва движимите културни ценности чрез получаване и документиране на информация от различни източници, включително и теренни проучвания;
 2. изучава, събира, придобива, съхранява и документира културни ценности;
 3. извършва идентификация на културни ценности самостоятелно или съвместно с други научни или културни организации и висши училища, включително при придобиване на вещ, която може да се определи като културна ценност по реда на чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство;
 4. извършва научноизследователска дейност, подчинена на основната му дейност, организира и провежда научни прояви (конференции, работни срещи и дискусии);
 5. оказва методическа помощ на общинските, частните музеи и музеите със смесено участие по ред, определен с наредба на министъра на културата;
 6. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
 7. публикува резултатите от идентификацията на културни ценности – собственост на физически или юридически лица, след получаване на писмено съгласие на собствениците им;
 8. участва в теренните проучвания на територията на страната при осигурено финансиране;
 9. извършва правни сделки с културни ценности при условията и по реда на Закона за културното наследство само от обменния си фонд след разрешение на кмета на Община град Добрич;
 10.  участва на търгове с движими културни ценности след получено разрешение на министъра на културата и след като представи списък на културните ценности, които ще се предлагат;
 11.  организира постоянни и временни експозиции, като дава ясна информация за представените движими културни ценности чрез означаването им, надписи, издаване на пътеводители и каталози за експозициите и други информационни материали;
 12.  организира или участва във временни експозиции – изложби в чужбина на движими културни ценности или изнася такива в чужбина с цел консервация и реставрация при условията на глава шеста, раздел VI от Закона за културното наследство;
 13.  самостоятелно предоставя движими културни ценности, съхранявани в неговите фондове, за участие във временни експозиции в страната и в чужбина, както и по нареждане на министъра на културата;
 14.  осъществява дейности във връзка с изработване на копия, реплики и предмети с търговско предназначение при условията и по реда на Закона за културното наследство и подзаконовите нормативни актове;
 15.  извършва консервация и реставрация на културни ценности, извършвана от лица или под непосредственото ръководство на лица, вписани в регистъра по чл. 165 от Закона за културното наследство;
 16.  подготвя и провежда образователни програми в музея и други дейности с образователна и възпитателна цел;
 17.  предприема действия за законосъобразно съхраняване на движими културни ценности във фондовете му, както и за опазването им;
 18. осъществява дейности по дигитализация на основния и обменния фонд на музея;
 19.  предоставя информация на Министерството на културата във връзка с регистрите по Закона за културното наследство;
 20.  взаимодейства с органите на Министерството на вътрешните работи и прокуратурата при наличие на данни за незаконно придобиване на вещи – обект на идентификация, или в други случаи.

(3) Музеят може да извършва и друга стопанска дейност, свързана с основната му дейност.

Чл. 8. (1) Музеят формира основен, обменен, научно-спомагателен фонд и научен архив, които включват:

1. за основния фонд – придобитите от музея и предоставените му за безвъзмездно ползване движими културни ценности с изключително голямо научно и културно значение – национално богатство, както и тези, които съответстват на неговия тематичен обхват;

2. за обменния фонд – движими културни ценности, които не съответстват на тематичния му обхват, както и многократно повтарящите се културни ценности от основния му фонд;

3. за научно-спомагателния – предмети и други материали от значение за изследователската, експозиционната и образователната дейност на музея;

4. за научния архив:

а) документите по издирването, идентифицирането, изследването, съхраняването, консервацията, реставрацията, движението и представянето на движимите културни ценности;

б) отчетните документи за движимите културни ценности, съхранявани от тях постоянно или временно: документи за произход, за постъпване или придобиване от музея, оценителни протоколи, инвентарни книги и други;

в) документите за извършените от тях теренни археологически проучвания;

г) научната и справочната документация: научни паспорти и картотеки.

(2) Научният архив се съхранява безсрочно в музея.

Чл. 9. (1) Движими културни ценности, инвентирани във фонда на музея, подлежат на инвентаризация по реда на Наредба № 6/11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове. Движимите културни ценности се отчитат извънсчетоводно, без стойност.

(2) Отписване на движими културни ценности от музейните фондове се извършва съгласно чл. 32 от Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране и управление на музейните фондове.

Раздел ІІ

УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА МУЗЕЯ

Чл. 10. (1) Структурата на музея се определя в зависимост от тематичния му обхват и формираните фондове и включва специализирани отдели и администрация.

          (2) Специализирани отдели:

1. „Археология”;

2. „Българските земи ХV – ХІХ в.”;

3. „Етнография”;

4. „Нова и най-нова история”;

5. „Литература и изкуства”;

6. „Природа”.

(3) Администрацията е с направление „Финансово-стопанско звено“.

(4) Към музея функционират ателие за консервация и реставрация, лаборатория по дермопластика и библиотека с научен архив.

(5) В музея е създадена научна група.

Чл. 11. (1) Музеят се ръководи от директор. Директорът може да бъде лице:

1. с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „Магистър” по специалност от съответното професионално направление;

2. с професионален опит 5 години в съответното професионално направление;

(2) Правоотношенията с директора на музея възникват въз основа на конкурс, за срок от 5 години, освен в случаите, когато в специален закон е предвидено друго. Конкурсът се провежда от комисия, назначена по реда на Кодекса на труда, в състава на която се включват и представител на Министерството на културата и двама музейни експерти.

(3) Конкурсът за длъжността „Директор” се провежда след представяне на концепция за развитието на музея.

Чл. 12. (1) Директорът организира, координира и контролира цялостната дейност на музея, като:

1. представлява института пред всички държавни органи, физически и юридически лица в страната и в чужбина;

2. управлява средствата на музея;

3. осъществява връзка и координация на културния институт с други държавни органи и културни институти;

4. със заповед определя материалноотговорните лица и размера на тяхната отговорност за опазване, съхранение и отчитане на фондовете на музея;

5. сключва, изменя и прекратява трудовите договори на служителите и обслужващия персонал, определя размера на индивидуалното трудово възнаграждение и другите материални стимули в съответствие с наличните средства и нормативни изисквания;

6. утвърждава длъжностното разписание, поименното разписание на длъжностите в рамките на структурата и утвърдения бюджет след съгласуване с кмета на Община град Добрич;

7. утвърждава Правилник за вътрешния трудов ред и Вътрешни правила за работната заплата, изготвя длъжностни характеристики на всички служители;

8. осъществява други правомощия, регламентирани в Закона за културното наследство и други нормативни актове.

(2) Директорът е разпоредител с бюджета на музея.

Чл. 13. (1) Към музея функционират:

1. Комисия за идентификация и регистрация на движими културни ценности.

2. Експертно-оценителна комисия.

3.Фондова комисия.

(2) Съставът и задачите на комисиите по ал. 1. се определят със заповед на директора.

          Чл. 14. (1) Към музея функционират като съвещателни органи:

1. Дирекционен съвет – подпомага директора в неговите административно-организационни функции. В състава му са включени ръководители на отдели и звена в музея и музейни специалисти.

2. Музеен съвет – обсъжда проблемите и перспективите за развитието на музея, финансовото му състояние, издателската и популяризаторската му дейност. В състава му са включени изтъкнати културни и обществени дейци, изявени музейни специалисти и представители на деловите среди и бизнеса.

          3. Съвет на специалистите – обсъжда и дава становища по основни проблеми, свързани с дейността на музея и с функционирането на занаятчийските работилници в АЕМО „Старият Добрич”. В състава му са включени специалистите от музея.

          4. Редакционна колегия – обсъжда и решава въпроси, свързани с издателската дейност на музея.

          5. Научен съвет, в който влиза научната група.

          (2) Съставът на съвещателните органи по ал. 1. се определя със заповед на директора.

Раздел ІІІ

ФИНАНСИРАНЕ НА МУЗЕЯ

Чл. 15. Музеят се финансира от:

1. бюджета на Община град Добрич;

2. целеви средства от държавния бюджет;

3. вноски, които правят в бюджета му и общините, на чиято територия музеят развива дейност, като техният размер се определя ежегодно с решение на съответните общински съвети;

4. реализирани собствени приходи от извършване на услуги, спонсорство, дарения, завещания от български и чуждестранни физически и юридически лица и др.;

5. защитени проекти по международни и национални програми.

Раздел ІV

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В МУЗЕЯ

Чл. 16. (1) Музеят осигурява дни и часове за посещение, съобразени със свободното време на различните видове и категории посетители, и ги обявява на входните пространства на музейните обекти и на интернет страницата си.

(2) Музеят осигурява подходящи условия за достъп до музейните експозиции на хора с увреждания.

Чл. 17. (1) За индивидуално или групово посещение на музейна експозиция се заплащат входни билети.

(2) Цените на входните билети са определени съгласно заповед на директора, съгласувано с Община град Добрич съгласно Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, с Решение на Общинския съвет на Община град Добрич.

(3) Безплатен вход за посещение на експозиция се определя със заповед на директора на музея след решение на Общинския съвет на Община град Добрич.

(4) Деца, учащи се и хора с увреждания заплащат намалени цени или се освобождават от заплащане на входен билет съгласно заповедта по ал. 2.

Чл. 18. (1) Работното време на служителите в музея се определя със заповед на директора:

1. понеделник – неделя (май – септември) – от 9.00 до 18.00 ч. с обедна почивка от 13.00 до 14.00 ч.;

2. понеделник – петък (октомври – април) – от 8.30 до 17.30 ч. с обедна почивка от 12.30 до 13.30 ч.

(2) Работното време на експозициите и почивните дни се определят със заповед на директора на музея.

Чл. 19. (1) За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани от директора с парични или предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на служителя.

(2) Средствата по ал. 1. са в рамките на утвърдените средства за заплати за съответната година.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Този правилник се приема от Общински съвет – Добрич след съгласуване с министъра на културата на основание чл. 29., ал. 1., т. 3. и ал. 2. от Закона за културното наследство.

Правилникът е приет с Решение № 9-17 от 28.06.2016 г. на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре