Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община град Добрич

Чл. 1 С тези правила се определят организацията, условията и редът за предоставяне на достъп до обществена информация, както и за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване по смисъла на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), създавана и съхранявана в администрацията на Община град Добрич.

Чл. 2 /1/ Кметът определя звено от администрацията, което отговаря пряко за дейността по предоставянето на обществена информация: Център за услуги и информация в Община град Добрич, ул. „България” № 12, 9300 гр. Добрич.

/2/ Длъжностно лице от звеното по ал. 1 приема и регистрира заявления, изисква подготвянето на становища и документи от съответните отговорни служители от администрацията, подготвя отговори по заявленията, предоставя информация, в това число на определеното място за преглед на информация, и архивира преписките по ЗДОИ.

/3/ Всички служители от общинска администрация съдействат на длъжностното лице по ал. 2, като спазват законно установените срокове и изисквания и приетите вътрешни стандарти за административно обслужване.

/4/ Кметът на Общината определя длъжностно/-и лице/-а за публикуване на информация в секция „Достъп до информация” на официалния сайт www.dobrich.bg и/или на централно създаден/а и поддържан/а платформа/портал, съгласно изискванията на чл. чл. 15, 15а, 15б, 15в, 15г, 16, 21, 41г, 41ж и др. от ЗДОИ.

Чл. 3 /1/ Дейността по приемане, обработване, вземане на решения по постъпили заявления и съхранение на преписките се организира от служителите в определеното по чл. 2 ал. 1 звено, съгласно настоящите правила.  

/2/ В Центъра за услуги и информация (ЦУИ) е определено място за преглед на информацията: до работно място № 4 „Предложения и сигнали”.

/3/ Цялостната дейност по ЗДОИ се координира и контролира от секретаря на Общината.

Чл. 4 /1/ В Община град Добрич се води общ регистър на писмените и устни заявления за достъп до обществена информация и на заявленията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване, в т.ч. подадени по електронен път, чрез програмния продукт за документооборот и електронен архив „Архимед”.

/2/ Заявленията по ал. 1 подлежат на задължителна регистрация.

Чл. 5 /1/ Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление по образец или заявление свободен текст, подадено лично, по пощата или по електронен път, или устно запитване.

/2/ Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация. при работно време от 8:00 ч. до 17:00 ч., или на адреса по чл. 2, ал. 1, или на е-адрес priemna@dobrich.bg

/3/ Заявлението се счита за подадено и в случаите, когато е изпратено по факс, или на обявени електронни адреси на Общината, както и на създадена платформа за достъп до обществена информация. За подаване на заявление по електронен път не се изисква електронен подпис.

/4/ Когато вносителят е упълномощено от заявителя лице, към заявлението за достъп до обществена информация или за повторно използване на информацията се представя писмено пълномощно с нотариална заверка, съгласно изискванията на чл. 18, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 6 /1/ Заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация (Приложение 1) съдържа:

            1. трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

            2. адрес за кореспонденция, телефон за контакт и/или факс, e-mail адрес и др.

            3. описание на исканата информация/ документи;

            4. предпочитана форма за предоставяне информацията: преглед на оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър; устна справка; копие на материален носител (хартиен, технически, магнитен, електронен или друг носител, независимо от вида на записаното съдържание); копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. В последния случай се определят и техническите параметри за запис на информацията.

            /2/ Заявлението за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване (Приложение 2) съдържа:

            1. трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;

            2. адрес за кореспонденция, телефон за контакт и/или факс, e-mail адрес и др.

            3. описание на исканата информация;

            4. предпочитана форма за предоставяне информацията: копие на материален носител; копие, предоставено по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

/3/ Когато заявлението по ал.1 е в писмена форма и в него не се съдържат данните по ал. 1 т. 1, т. 2 и т. 3, то се оставя без разглеждане, съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗДОИ.

Чл. 7 /1/ При регистрация, на всеки клиент се предоставя информационна визитка с регистрационен номер на заявлението, срок за отговор и код за достъп, чрез който може да проследи движението на преписката на сайта на Община град Добрич.

/2/ Образецът на заявленията по чл. 6 – на хартиен носител, се предоставят безплатно в ЦУИ. Същите са публикувани и могат да се изтеглят/разпечатат от рубрика „Достъп до информация“ на уеб сайта на Общината.

/3/ Когато достъпът до обществена информация се заявява устно, отговорният служител по чл. 2, ал. 2 съставя регистрационна карта в регистъра по чл. 4, ал. 1.

/4/ Съгласно Вътрешните правила за административно обслужване в Община град Добрич на клиента се предоставя екземпляр от съставената регистрационна карта.

Чл. 8 /1/ Община град Добрич е организация от обществения сектор, която предоставя информация от обществения сектор за повторно използване във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по нейна преценка и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни, след поискване със заявление по чл. 6, ал. 2.

/2/ Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл.15б от ЗДОИ и с официалните отворени стандарти.

/3/ Община град Добрич осигурява условия за улеснено търсене на информация от обществения сектор, като поддържа и публикува списъци с основни документи и съответните метаданни чрез механизми за онлайн достъп и в машинночетим формат или по друг подходящ начин. При възможност се осигуряват условия за многоезично търсене на документи.

Чл. 9 /1/ Постъпилите заявления по чл. 4 се предават на Кмета на Община град Добрич за резолюция в деня на регистрирането им.

            /2/ Кметът насочва заявлението до секретаря на Общината, който го пренасочва до служител от звеното по чл. 2, ал. 1, с копие до ръководител на структурно звено или служител, за подготовка на исканата информация, във форма и вид, съгласно подаденото заявление.

/3/ При необходимост и по преценка, секретарят може да пренасочи заявлението за мнение и становище до ресорен заместник-кмет по компетентност.

Чл. 10 Исканата информация се предоставя от компетентно длъжностно лице от звеното по чл. 2, ал. 1 веднага, когато тя е леснодостъпна, публично оповестена, предоставянето й не изисква по-задълбочена преценка от страна на експерти, не засяга интереси на трети лица и не е необходимо технологично време за подготовката й.

Чл. 11 /1/ В случаите извън чл. 10 ръководителят на структурно звено/ служителят, до когото е резолирана преписката, в 7-дневен срок от получаването предоставя на длъжностното лице от звеното по чл. 2, ал. 1 исканата информация/ документи и/ или мотивирано писмено становище за следното:

1. разполага ли общината с исканата информация, представлява ли същата „обществена информация” по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и следва ли да я предостави;

2. при искане за повторно използване на информация от обществения сектор какви усилия се изискват за подготвянето й, в каква форма и по какъв начин тя да се предостави;

3. при искане за достъп до обществена информация в какъв обем да се предостави;

3. необходимо ли е удължаване на срока за произнасяне и по какви причини;

4. има ли данни за местонахождението на информацията, ако Общината не разполага с нея, съответно - необходимо препращане до компетентния орган и уведомяване на заявителя.

/2/ В случаите, когато писменото мотивирано становище по ал. 1 по същество е за предоставяне на частичен достъп или за отказ от предоставяне на информация, то се съгласува от юрисконсулт и се представя на Кмета.

Чл. 12 /1/ В срок до 14 дни след датата на регистриране на заявлението за достъп до обществена информация в това число и на информация за повторно ползване, Кметът на Община град Добрич, въз основа на предоставените становища и данни, взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация/ информация от обществения сектор за повторно използване.

/2/ Решението се изготвя от отговорно длъжностно лице от звеното по чл. 2, ал. 1 и се съгласува със секретаря и/или с ресорния заместник-кмет.

/3/ Екземпляр от решението за достъп ведно с исканата информация се предоставя на заявителя чрез посочения от него начин. За предоставената информация се съставя протокол по образец, който се подписва от заявителя и от длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 (Приложение 3).

/4/ Когато заявителят е лице със зрителни или слухово-говорни увреждания, достъпът до обществена информация се подготвя във форма, отговаряща на комуникативните му способности и/или му се оказва съдействие чрез обучен специалист в звеното за административно обслужване.

 

Чл. 13 /1/ Когато исканата информация не е точно и ясно формулирана, или е формулирана много общо, компетентното длъжностно лице изисква допълнителна уточняваща информация от заявителя.

/2/ Срокът по чл. 12, ал. 1 започва да тече от датата на уточняване на предмета на исканата информация.

/3/ Ако заявителят не уточни предмета на исканата информация до 30 дни от получаване на писмото, заявлението се оставя без разглеждане и се архивира.

Чл. 14 /1/ Срокът по чл. 12, ал. 1 може да бъде удължен при спазване на изрично упоменатите случаи в Закона за достъп до обществена информация.

/2/ За всеки случай на удължаване на срока заявителят се уведомява писмено.

Чл. 15 /1/ Когато Община град Добрич не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща в 14-дневен срок от регистрирането му на компетентния орган, за което заявителят се уведомява писмено.

/2/ В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице.

Чл. 16 Когато Община град Добрич не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 подготвя писмено уведомление за това, което се изпраща, подписано по надлежния ред, до заявителя в 14-дневен срок.

Чл. 17 /1/ Достъпът до обществена информация е безплатен.

/2/ Заявителят заплаща разходите по предоставяне на обществена информация по нормативи, определени от министъра на финансите.

/3/ При предоставяне на информация за повторно използване, заявителят заплаща такса, съгласно тарифа, приета от Министерски съвет.

/4/ Информацията за нормативите/тарифите и начините на заплащане на разходите се оповестява публично в Центъра за услуги и информация и на сайта на Община град Добрич.

Чл. 18 /1/ За предоставянето на достъп до обществена информация и на информация за повторно използване се съставя протокол, който се подписва от заявителя и съответния служител.

/2/ Когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил е-адрес за това, за предоставянето на информацията не се съставя протокол и не се заплащат разходи.

/3/ Когато искането за предоставяне на информация за повторно използване е подадено по електронен път, на него се отговаря също по електронен път и не се изисква потвърждаване на получаването на отговора.

Чл. 19 /1/ Всички решения, уведомления, писма и протоколи се регистрират към основната преписка в регистъра по чл. 4, ал. 1, като същевременно се създава и електронен архив.

/2/ Документите по ал. 1 се връчват лично срещу подпис на заявителя или упълномощеното лице, или се изпращат по пощата с обратна разписка, или се изпращат на посочен електронен адрес с/без електронен подпис.

Чл. 20 /1/ Длъжностното лице по чл. 2, ал. 2 изготвя:

1. годишен отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в това число и за повторно използване на информация, който включва и данни за направените откази и причините за това, като част от доклада на администрацията по чл. 62, ал. 1 от Закона за администрацията;

2. информация за дейността по ЗДОИ като част от анализа на постъпилите предложения, сигнали и жалби, който представя на Кмета, заместник-кметовете и секретаря на Общината два пъти годишно;

3. информация за постъпилите заявления, направените откази и просрочени преписки по ЗДОИ като част от 15-дневните справки до секретаря на Общината.

/2/ Отчетите по ал. 1 т. 1 и т. 2 се публикуват на интернет страницата на Община град Добрич.

Настоящите Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община град Добрич са утвърдени на 12.09.2011 г., изменени и допълнени със заповед № 340/ 22.03.2016 г. на Кмета на Община град Добрич, и са задължителни за всички служители от общинска администрация. Те могат да бъдат изменени при промяна на нормативната уредба и/или при целесъобразност, със заповед на Кмета на Община град Добрич.

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.57° C облачно
Нагоре