Община Добрич обявява публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Публичното обсъждане се обявява за срок от 8. 04. 2016 до 25. 04. 2016 г.  включително. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

            Изготвеният проект за изменение и допълнение на наредбата е разработен от работна група, определена от Кмета на Община гр.Добрич със Заповед № 320/17.03.2016г.

      

  1. Причини и мотиви за приемане на изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

 

Съгласно направените изменения и допълнения на „Наредбата за осигуряване на обществения ред, поддържането и опазването на общинската собственост и околната среда”,  дейностите по прокопаване на терени общинска собственост ще се извършват след издаване на Разрешение за строеж и уведомяване на общинска администрация за предстоящите прокопавания.

Отпадането на издаваното до момента Разрешение за прокопаване прави незаконосъбразно заплащането на такава услуга. В сега действащата „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община гр. Добрич”, в глава ІІІ - „Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица”, в чл. 53 е предвидена цена за издаване на Разрешение за прокопаване, като  цените са диференцирани спрямо зоната, в която ще се извършва прокопаването и вида на подземната комуникация, която ще се полага в изкопа. Цените са в диапазона от 1,30 лв./ л.м. до 7,30 лв./л.м.

            За издаване на Разрешение за строеж, като законова необходимост за извършване на предстоящо прокопаване на терени общинска собственост, в чл.43 от „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община гр. Добрич” е регламентиран размера на таксата, която следва да бъде заплатена за издаване на самото разрешение.

 

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганите изменения и допълнения в наредбата:

      Постигане на съответствие на прилаганата от общината местна нормативна уредба с националното законодателство. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услуги, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на изменения и допълнения на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на услуги;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финасови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9 от Закона за местните данъци и такси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

В Глава ІІІ на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги на територията на Община гр. Добрич”, чл.53, т.4 – да отпадне.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C предимно ясно
Нагоре