Проект "Бъдеще за Добрич"

Идентификация

 

Наименование:

Бъдеще за Добрич

 

Номер на проект:

BG161PO001/5-02/2012/001

 

Източник на финансиране:

Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013

 

Срок на изпълнение:

февруари 2013 г. – юли 2015 г.   

 

Статус:

приключил                  

 

Описание

 

Цели:

Изготвяне на прединвестиционнo проучванe за системата на градския транспорт и генериране на готови инвестиционни проекти по Оперативна програма „Регионално развитие” 2014 - 2020 г., които са част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич.

 

Описание на проекта:

Инфраструктурните обекти, включени в проекта и предмет на проектиране, задължително попадат в някоя от зоните за въздействие на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Община град Добрич и са избрани след обществено обсъждане. Това са част от уличната мрежа и тротоари в обсега на проекта за водния цикъл, седем училища и четири детски градини, зала „Добрич” и „Огледална зала”,  парк "Св. Димитър". Заложен е интегриран подход за изготвяне на проектите – т.е. освен рехабилитация на уличната мрежа ще бъдат включени и зони за паркиране, спирки, пешеходни и велоалеи, тротоари, детски и спортни площадки, междублокови пространства, енергоспестяващо улично осветление. Община град Добрич е идентифицирала необходимостта от проект за интегриран градски транспорт, който да е екологично чист и достъпен. Той трябва да бъде предшестван от предпроектно проучване, съдържащо пълна обосновка относно маршрутите на градския транспорт и предвидените инвестиции в инфраструктура, транспортни средства или оборудване. Проучването ще установи и анализира прогнозни тенденции по отношение на търсенето и предлагането на транспортни услуги, както и промяната им след изпълнение на планираните инвестиции. Ще бъде ревизирана съществуващата транспортна схема за извършване на превози с масовия градски транспорт и ще бъде предложен актуализиран вариант. Ще бъдат изготвени и финансови анализи.

 

Основни дейности:

-     Изготвяне на прединвестиционно проучване за оптимизация и преструктуриране на градския транспорт;

-     Разработване на обследвания за енергийна ефективност на сгради от образователната и културната инфраструктура;

- Изготвяне на технически паспорти на седем училища и четири детски градини;

-     Изготвяне на финансови анализи;

-     Изготвяне на работни проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти за:

  • рехабилитация и реконструкция на част от уличната мрежа и тротоари;
  • реконструкция/ обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност на общинска образователна инфраструктура;
  • ремонт/ реконструкция и внедряване на мерки за енергийна ефективност в обекти на културната инфраструктура
  • изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих – парк „Св. Димитър”

 

Финансова информация

 

Обща стойност на проекта:

589 405,39 лева

 

Размер на финансовата помощ:

549 960 лева

 

Допълнителен финансов принос на община Добрич:

39 445,39 лв.

 

Партньори

 

Партньори:

 

 

Изпълнители

 

Име на фирма:

„Регул БГ” ЕООД

 

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на технически задания  и тръжна документация за възлагане на прединвестиционно проучване на градски транспорт и за  проектиране на уличната мрежи и тротоари.

 

Стойност на договора:

5 000 лв.

 

Срокове:

  • Срок на изпълнение 09. 07. 2012 – 31. 01. 2013 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Институт за транспортни изследвания” ЕООД

 

 

Предмет на договора:

Услуги

- Организиране и провеждане на кръгли маси, обществени форуми за стимулиране на гражданската подкрепа

 

Стойност на договора:

2 000 лева

 

Срокове:

- Срок на изпълнение 27. 06. 2012 – 17. 09. 2012 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Институт за транспортни изследвания” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на прединвестиционно проучване за системата на градски транспорт на гр. Добрич

 

Стойност на договора:

63 500 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 6 месеца от датата на подписване на договора – 19. 02.2013 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Аниди” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Обследвания за енергийна ефективност за сгради от образователната и културната инфраструктура

 

Стойност на договора:

14 240,16 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 18. 10. 2013 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Рекламна къща ЕОС” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- осигуряване на услуги за информация и публичност на проекта

 

Стойност на договора:

1799 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 22. 08. 2013 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Трансконсулт-22” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на работни проекти за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и тротоари

 

Стойност на договора:

119 900 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 17. 10. 2013 – 14. 02. 2014 г. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Агенция за независим финансов контрол” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Финансов одит на проекта

 

Стойност на договора:

425 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 28. 08. 2013 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

ЗЗД „Синко Консулт Добрич”

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на технически паспорти на обектите от образователна инфраструктура

 

Стойност на договора:

79 762 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 30. 04. 2104 – 06. 06. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Жилфонд - Инвест” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на доклади за оценка на съответствието на работните проекти

 

Стойност на договора:

 

6 925 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 02. 04. 2014 – 27. 02. 2015. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Проджект Планинг енд Мениджмънт” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на работни проекти за зала „Добрич” и зала „Нели Божкова”

 

Стойност на договора:

18 320 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 26. 05. 2014 - 30 06. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

ЗЗД „Градска среда за отдих”

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на работен проект за парк „Св. Димитър”

 

Стойност на договора:

36 000 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 26. 05. 2014 – 05. 06. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Институт за управление на програми и проекти” ЕООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне на финансови анализи на обектите от културната инфраструктура

 

Стойност на договора:

8 000 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 16. 09. 2014 – 19. 12. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Име на фирма:

„Иво Петров – архитекти” ООД

 

Предмет на договора:

Услуги

- Изготвяне  на работни проекти за основно обновяване и ремонт на седем училища и четири детски  градини

 

Стойност на договора:

130 000 лв.

 

Срокове:

Срок на изпълнение 13. 10. 2014 – 11. 11. 2014. Гаранционен срок – няма.

 

Пресматериали

 

Пресконференция:

Презентации/публикации

 

 

Обучения и обмяна на опит:

 

 

Фотогалерия

 

Снимки:

 

Лице за контакт

 

Име и телефон за връзка: Ивелина Никова, тел. 058/ 600 050

 

 

 

 

финансови анализи презентация http://www.dobrich.bg/files/upload/Presentation1.ppt 

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
12.15° C предимно облачно
Нагоре