2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

A A A

Заяви Е-услуга

  • таксата/ цената за извършване на административната услуга да заплатя по банков път на сметка на Община град Добрич, както следва:

IBAN: BG12IABG74958400875901 Код за вид плащане: 44 80 01

Интернешънъл Асет Банк“ АД, клон Добрич BIC: IABGBGSF  

Заявление по образец


Файлове:

09:30:43, 1 Април 2024