Функции на Общинския съвет

A A A

Общинският съвет е орган на местното самоуправление, избиран от жителите на Община град Добрич при условия и ред, определени от закона. Общинският съвет на Добрич се състои от избраните 41 общински съветници.

Общинският съвет осъществява единна политика за развитие на общината, съгласно законите на страната. Общинският съвет, в рамките на предоставената му компетентност, определя политиката на Общината по въпросите, свързани с:

 1. общинското имущество, общинските предприятия,общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;
 2. устройството и развитието на територията на общината;
 3. образованието - предучилищно възпитание, начално,основно, средно и висше образование;
 4. науката;
 5. младежта и младежките дейности;
 6. здравеопазването - амбулаторно-поликлинично, болнично обслужване, здравна профилактика;
 7. културата - читалища, театри, оркестри, библиотеки, музеи и др.;
 8. благоустрояването и комуналните дейности;
 9. социалните услуги;
 10. опазването на околната среда, рационално използване на природните ресурси, развитието на спорта, отдиха и туризма;
 11. опазването и поддържането на исторически, културни и архитектурни паметници;
 12. международното сътрудничество, евроинтеграцията и развитието на гражданското общество;
 13. проблеми на социално слаби граждани, хора с увреждания и малцинствени групи;
 14. проблеми на религиозните общности.

Общинският съвет решава и въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност на други органи, включително за обявяване на определен ден за празничен и неприсъствен на територията на общината, по предложение на кмета на общината след съгласуване с областния управител.

Общинският съвет:

 1. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове и ръководства;
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация по предложение на кмета на общината;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
 4. определя размера на трудовото възнаграждение на кмета на общината в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема отчет за изпълнението му;
 6. определя размера на местните такси;
 7. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и определя конкретните правомощия на кмета;
 8. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в техните органи;
 9. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон;
 10. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 11. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на местните общности;
 12. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дареното имущество;
 13. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;
 14. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове и др. обекти с общинско значение;
 15. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност;
 16. одобрява символ и печат на Общината;
 17. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 18. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на град Добрич, както и от състоянието на инженерната и социална инфраструктура;
 19. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове. Може да отмени актове на кмета, които противоречат на актове, приети от съвета.

Заседанията на Общинския съвет са открити и се свикват не по-малко от шест пъти годишно. По правило, Общински съвет град Добрич заседава всеки месец, в последния вторник на месеца. Граждани, които не са общински съветници, могат да вземат думата в края на заседанията по ред, определен от Общински съвет. Те могат да правят изказвания, предложения, да отправят питания по въпроси от компетентността на Общинския съвет и представляващи обществен интерес.
Заседанията на Общинския съвет се свикват и ръководят от Председател.

За контакти:
Общински съвет
ул."България" 12
9300 Добрич
тел.: +359 58 600406, факс: +359 58 600703
[email protected]