Въпроси и отговори от СНД от сайта на ИСУН

A A A

 

Дата на получаване

Въпрос

Разяснение от СНД

Дата на разясненията от СНД: 19.06.2023 г.

1

07.06.2023г.

Здравейте,

могат ли да кандидатстват сдружения на собствениците на сгради, които вече са подали документи по етап I ? Редно ли е да изчакат резултатите от класирането от етап I, за да видят дали са одобрени?

В Насоките за кандидатстване по двете процедури

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“ (Процедура I-етап 1 и Процедура II-етап 2) не са посочени изисквания/ограничения за подаване на предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) в етап 2 преди приключването на процеса по оценка и класиране на подадените ПИИ в етап 1. Ако ПИИ бъде одобрено за финансиране по Процедура I, то Водещият партньор (ВП)

има възможност да оттегли подаденото ПИИ по Процедура II.

Дата на разясненията от СНД: 29.06.2023 г.

2

20.06.2023г.

Здравейте,

Сгради ниско строителство, които са на калкан с общ покрив допустими ли са по Подкрепа за устойчиво обновяване на жилищния сграден фонд - етап II? Отделните две сгради са без гаражи с по 3 самостоятелни обекта, ако се обединят допустими ли ще са?

В настоящата рубрика се дават принципни разяснения по отношение на условията за кандидатстване, не се предоставят становища по конкретни казуси, предвид което по поставения от Вас въпрос предоставяме следната принципна информация:

Съгласно утвърдените Насоки за кандидатстване по процедурата допустими за участие са всички многофамилни жилищни сгради, както и блок- секция/група от блок-секции, които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост (броят самостоятелни обекти, на които са най-малко четири и принадлежат на повече от един собственик) и са проектирани преди 26 април 1999 г.

В Насоките за кандидатстване е дадена следната дефиниция за блок-секция: Блок-секция е строителна

 

 

 

 

 

единица със самостоятелно функционално предназначение, която притежава отделни ограждащи от външния въздух конструкции и елементи (стени, покрив, вкл. деформационна фуга м/у свързано застроени блок- секции) и има самостоятелно обособен генератор на топлина (абонатна станция, отоплителен котел или друг генератор) /студ или няма генератор на топлина/студ. Блок-секция е и вход/входове, които покриват изискванията по предходното изречение.

Обръщаме внимание, че съгласно Насоките за кандидатстване в рамките на едно предложение за изпълнение на инвестиция (ПИИ) може да се включва само ЕДНА сграда/блок-секция/група от блок-секции и в едно проектно предложение не може да бъде включена повече от една сграда.

Следва да имате предвид, че администрацията на общината, на чиято територия е разположена сградата, има компетентност да определи дали даден обект е отделна сграда, блок-секция или група от блок-секции, предвид, че тя осъществява дейностите по устройство на територията за съответната община.

3

23.06.2023г.

Може ли да считаме, че е правилно крайният получател /КП/ - сдружението на собствениците

/СС/ заплащат със собствени средства долуизброените осем дейности и 80 % от тези дейности се възстановяват на етап строителство:

- Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност    за    целите    на    подаване    на

Във връзка с т. 3.2. „Самоучастие осигурено от сдружението на собствениците“ от утвърдените Насоки за кандидатстване по Етап II, Сдружението на собствениците (СС) следва да осигури самоучастието си в настоящата процедура чрез собствен финансов ресусрс в размер на 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Крайният получател (КП/СС) следва да

осигури финансирането с изцяло собствени средства дейностите, описани в т. 3.2. За всяко предложение за

 

 

 

 

предложение по настоящата процедура;

 • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация;
 • Публичност и информация на проекта;

В случай, че неправилно сме разбрали моля да ни бъде обяснено дали и кога /на какъв етап/ се възстановяват направените разходи за гореописаните дейности на крайния получател

/КП/?

изпълнение на инвестицията (ППИ) цялата предвидена безвъзмездна финансова помощ (БФП), 80% от стойността на всички допустими разходи, се предоставя в етапа на строителство като част от стойността на строително-монтажните дейности. При наличие на недопустими разходи в ПИИ, то те са изцяло за сметка на КП.

Дата на разясненията от СНД: 31.07.2023 г.

4

19.07.2023г.

Здравейте,

Относно Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап ІI“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“, Ви молим за

следните                                                разяснения:

по въпрос № 1:

Разходите за управление на проекта, следва да отговарят на изискванията на европейското и националното законодателство. Тяхното разходване не следва да е в противоречие с изискванията на Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост и неговото изискване да не

 

 

 

 

 1. На стр. 26 от Насоките за кандидатстване е казано: „В текста на споразумението страните следва изрично да уредят всички въпроси свързани с финансовата отговорност на партньорите, етапа на осигуряване на собствения принос за изпълнение на СМР дейностите, управлението на проекта, включително възнаграждение за служителите на водещия партньор   работещи   по    ПИИ    и    други.“ Как следва да се уреди заплащането на възнаграждения на общински служители, на които са възложени ангажименти по управление на проекта? Допустимо ли е възлагане на дейности по управление на проекта в рамките на установеното работно време, съгласно задълженията на служителите по длъжностна характеристика, и в този случай Крайният получател да внесе необходимите за изплащането на възнаграждения на служителите суми по сметка на проекта като необходимите за отчитане разходооправдателни и платежни документи да бъдат: платежен документ за превод на сума от СС към общината, доказващ влагането на собствени средства и ведомости и платежни нареждания за изплащане на възнаграждения и осигуровки на общински служители?

 

 1. На стр. 28 от Насоките за кандидатстване е посочено: „Следните съпътстващи дейности се

се финансират повтарящи се разходи от националния бюджет, за каквито се считат разходите за възнаграждение на държавни служители.

В допълнение може да обърнете внимание на съдържанието намиращо се на страници 28-33, Раздел 10 и Раздел 11, т. 11.3. и 11.4. от Насоки за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - етап II“, с финансиране по линия на механизма за възстановяване и устойчивост.

Обръщаме внимание, че сдружението на собствениците може да възложи управлението на проектните дейности, които то следва да извърши и финансира, на служители на общинската администрация с договор за услуга. Служителите на общинските администрации разполагат с необходимия административен и практически опит за изпълнението им.

по въпрос № 2:

Съгласно условията на Методологията разходите за обследване за енергийна ефективност, технически паспорт и техническо обследване ще се възстановяват на успешните кандидати въз основа на резултат (наличие на изискуемото обследване). Предвид, че Методологията прилага принцип на „опростени разходи“ МРРБ като структура за наблюдение и докладване по настоящата процедура няма да извършва проверка на процедури за обществени поръчки и да изисква представянето на

 

 

 

 

възлагат и заплащат от крайните получатели със собствени средства:“ като са изредени всички дейности с изключение на СМР. Има ли изискване при избора на изпълнители и възлагането на дейностите Сдружението на собствениците да прилага Постановление № 80 за определяне на правилата за възлагане на дейности по инвестиции от крайни получатели на средства по МВУ. Съгласно указанията по етап І много СС вече са възложили обследване за ЕЕ и обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорт на сградата без да прилагат Постановление                                             №                                             80.

 

В този смисъл молим и за Вашето становище как следва да се прилага следният текст от Указанията за изпълнение: „КП не са възложители по ЗОП и не извършват разходи за изпълнение на ПИИ след сключването на договора за БФП. Те могат да извършват само подготвителни разходи свързани с изпълнението на проекта, преди сключването на договора за БФП. Тези разходи следва да са извършени при спазване на изискванията на приложимото национално законодателство. Подготвителните разходи извършени от КП се поискват за възстановяване от ВП и се превеждат от ВП по

сметката на КП съгласно условията на партньорското                                             споразумение.“

разходооправдателни документи за целите на възстановяване на разходите за посочените дейности.

Наличието на методология за опростени разходи въпреки това, не отменя задължението на партньорите по процедурата (Сдружения на собствениците и общините) да спазват националното законодателство.

по въпрос № 3:

При подаване на „Заявление за участие по процедура

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ (Приложение №4) може да бъде определен максималния бюджет на проекта. Максималната стойност на допустимите разходи по проекта е функция на разгънатата застроена площ (РЗП) на сградата, определена съгласно дефиницията в Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, умножена по максималните референтни стойности, приложими за съответните дейности и етажност на сградата. Следвайки тази логика, може да бъде изчислен и собствения принос на крайния получател

– 20% от стойността на допустимите разходи по проекта. Общината, в качеството й на водещ партньор по Процедурата, следва сама да определи какви документи, доказващи наличието на средства за финансиране на необходимия собствен принос ще изиска. Такива могат да бъдат банкова референция, извлечение от банкова сметка, удостоверение, издадено от конкретна търговска банка, писмо за подкрепа от банка или друга институция и др.

 

 

 

 

 

 1. В Заявление за участие по процедурата, в Списък на приложените документи под № 5 е посочено „Документи доказващи наличието на средства за финансиране на необходимия собствен принос за изпълнение на проекта“. При подаване на Заявлението бюджетът на проекта все още не е ясен за да може да се изчисли собствения принос на КП. Какви документи за наличие на средства следва да се изискват от СС, като се има предвид, че финансирането на проекта              не              е     гарантирано?

 

 

 1. В ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 Указания за оценка на съответствието на предложенията за изпълнение на инвестиции с правилата за държавни помощи, в Ред за изчисляване на разходите са посочени таблици:
  1. Изчисляване на разходи за самостоятелния обект – подмяна на дограма и дейности в СО, когато         това         е         приложимо.
  2. Изчисляване на разходи за общите части като в разходите за общи части са включени и разходи, които се финансират от КП и не би следвало да се начисляват като минимални помощи, тъй като получателят на минимална помощи, съобразно идеалните части, които притежава,   заплаща своята част от разходите

като собствен принос по проекта.   По същата

по въпрос № 4:

Минималната помощ за всеки СО се изчислява на база притежаван процент идеални части от общите в сградата за всяка извършена дейност по общите части на сградата (разходи за техническо обследване, обследване за енергийна ефективност, проектиране, оценка за съответствието, СМР, авторски надзор, строителен надзор и инвеститорски контрол, разходи, свързани с набавянето на необходими разрешителни документи, изискващи се от националното законодателство, включително и свързаните с тях такси, дължими на съответните компетентни органи; разходи, свързани с въвеждането на обекта в експлоатация), заедно с разходите за дейностите, извършени за отделния СО, когато това е приложимо.

При изчисляване на разходите за собственика, първо се калкулират разходите за конкретния СО (подмяна на дограма и дейности в вътре в самия самостоятелен обект), след което се изчисляват разходите за общите части, пропорционално на притежавания процент идеални части.

Следва да се има предвид, че за държавна (минимална) помощ се отчита само за предоставената безвъзмездна финансова помощ (БФП) по проекта.

 

 

 

 

причина би следвало при изчисляване на помощите за разходи за СМР да се взема за база само стойността, която е БФП. Молим за Вашето

становище.

 

Дата на разясненията от СНД: 21.08.2023 г.

5

16.08.2023

Здравейте,

Моля да поясните следното: дейностите, описани в точка 3.2 от Насоките за кандидатстване, разходите за които крайният получател (КП) финансира изцяло със собствени средства, участват ли във формирането на 20-те процента собствен финансов принос на КП? Ако тези разходи формират собственото участие, в такъв случай процентът на участие на КП при заплащане на СМР дейностите по проекта следва ли да е по-малък от 20%? Ако отговорът на първия въпрос е "да", тогава, кога е удачно да бъдат направени разходите за повечето от дейностите, описани в точка 3.2? След сключване на договора за БФП всички разходи следва да са извършени от общинската администрация – водещ партньор по проекта (ВП), пояснено е, че процедурите за избор на изпълнител на СМР се провеждат от ВП, но за останалите дейности, които е логично да възникнат след одобрението на проекта, такива, свързани с проектиране, авторски надзор, строителен надзор и оценка на съответствието, управление, информация и публичност, остава неясно как биха се включили

във формирането на собствения принос на КП,

Разходите описани в т.3.2 се включват при изчисляване на собствения принос на крайният получател и делът на КП при заплащане на СМР дейностите по проекта, следва да е по-малък от 20%. Водещият партньор задължително провежда процедурата за избор на изпълнител на СМР, която              се                       финансира                       с                БФП. Обръщаме внимание, че всички разходи финансирани с БФП, след сключването на договора следва да са извършени от водещия партньор. Изискването не се отнася за разходите финансирани със собствени средства, но за тях следва да бъде осигурена необходимата счетоводна отчетност за проследяването им.

 

 

 

 

щом той няма право да ги извърши след одобрение на проекта? Ако ги извърши преди одобрението на проекта, тогава остава риска проектът да не бъде одобрен и КП да са обременени с повече разходи, вместо само предварителните разходи за обследване на сградата.

Благодаря! С уважение,

 

Дата на разясненията от СНД: 12.09.2023 г.

6

07.09.2023г.

Във връзка с Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап ІI“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“, имаме следните въпроси:

 1. Необходимо ли е към протокола с решение за създаване на СС и протокола на общото събрание на етажната собственост с решение за одобряване на кандидатстването по процедурата да се представят покани за свикване и протоколи за поставяне на същите.
 2. В случай че след създаването на сдружението са приети нови членове, които, съгласно клаузите на споразумението за създаване на сдружение се приемат на общо събрание на СС, необходимо ли е да се представя и протокола, с който те са приети, вкл. покана и протокол за поставяне?

по въпрос № 1:

Съгласно Насоките за кандидатстване по процедурата, не е необходимо да се представят покани за свикване на ОС на СС на ЕС и протоколи от същите. Представя се само Протокола от решение за създаване на сдружението. Минимумът от документи относими към статута и правомощията на крайните получатели по настоящата процедура, който следва да бъде предоставен при кандидатстване е следният: протокол с решение за създаване на СС и протокол на общото събрание на етажната собственост с решение за одобряване на кандидатстването по настоящата процедура, документ за регистрация на сдружение при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост и доказателство за вписване в публичния регистър на съответната община/район и в регистър БУЛСТАТ, както и други приложими документи, когато това е необходимо с оглед удостоверяване на изпълнението изискванията на процедурата съгласно Насоките за кандидатстване и

действащото законодателство.

 

 

 

 

 

по въпрос № 2:

При приемане на нови членове след като вече е учредено СС, след общо събрание е необходимо да се представи протокол от решение за включването на новите членове в сдружението. Не се изисква да бъдат представени покани и протоколи за свикване на общо събрание. Редът за вписване на новите обстоятелства е уреден в разпоредбите на чл. 9 и чл. 10 от Наредба № РД-02-20-8 от 11 май 2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост (Наредбата). По реда на чл. 9 от Наредбата след настъпване на новото обстоятелство в 14-дневен срок председателят на управителния съвет (управителя) уведомява                                 общинската/районна администрация и към уведомлението прилага документите, удостоверяващи промяната.

В 7-дневен срок от получаване на уведомлението кметът на общината или упълномощено от него лице отразява промените в регистъра и издава ново удостоверение за регистрация със същия регистрационен номер и с датата на първоначалното вписване и датата на вписването с отразената промяна. Създаденото ново удостоверение с актуалните данни се предоставя на председателя на управителния съвет (управителя), а старото и вече неактуално удостоверение се връща на общинската администрация. Приложение № 11 от Насоките за кандидатстване е част от група „Приложения“ с информационен характер за улеснение на гражданите при учредяване   на   сдружение   и   провеждане   на   общи

събрания във връзка с процедурата и не е необходимо да

 

 

 

 

 

се попълват всички документи от него, а само тези, които са приложими и необходими на съответната етажна собственост, така че да бъде изпълнен целият набор от

документи изискуем при кандидатстване по процедурата.

Дата на разясненията от СНД: 28.09.2023 г.

7

20.09.2023г.

Здравейте, имаме два въпроса:

Първият е свързан с публикуваните от вас "Въпроси и отговори" от 21.08.2023 г - въпрос № 5, на който в края на Вашият отговор казвате : "Всички разходи финансирани с БФП, след сключването на договора следва да са извършени от водещия партньор. Изискването не се отнася за разходите финансирани със собствени средства, но за тях следва да бъде осигурена необходимата счетоводна отчетност за проследяването им. Бихте ли пояснили повече за тази счетоводна отчетност - т.е. - тя ще се осигури от КП ли и точно в какво се изразява? Нужни ли са фактури за обследванията , паспорта и другите разходи? При Етап I не се изискваха фактури за обследаване и паспорт.

Втори въпрос :Как точно ССО да си изчислят разходите предварително? От това зависи дали ще вземат решение да кандидатстват. Например : Сгада с 5 СО, на четири етажа - на два от етажите дограмата е подменена, на другите два не е. Как всеки ССО да изчисли своя разход?

 

С уважение,

По първи въпрос:

Въпросите по отношение поддържането на счетоводна отчетност, свързана с процеса на изпълнение на инвестицията са регламентирани в одобрените „Насоки за кандидатстване“ (НК), „Условия за изпълнение“ (Приложение № 10). Oтчитането на разходите за изготвяне на технически паспорт и енергийно обследване съгласно изискванията на Насоките ще се извършва в съответствие с одобрената „Методология на опростена процедура за определяне и използване на еднократни суми за допустими разходи за извършване на технически и енергийни обследвания на жилищни сгради“ след представяне на обследване за енергийна ефективност и сертификат за енергийни характеристики на сгради в експлоатация, обследване за установяване на техническите характеристики на сгради и технически паспорт.

По втори въпрос:

По отношение на втория въпрос, свързан с определянето на размера на необходимите собствени средства в размер на 20% от общата стойност на инвестицията, които следва да се осигурят от сдружението на собствениците под формата на самоучастие поясняваме, че същите представляват част от общия бюджет, който не следва да

 

 

 

 

 

надвишава посочените максимални референтни стойности в т. 11.2. „Преки допустими разходи с източник собствени средства“ от НК и разгъната застроена площ (РЗП в кв. м) на жилищната сграда, от техническото обследване, определена съгласно дефиницията за РЗП в Допълнителните разпоредби на ЗУТ.

В допълнение за определяне на общият бюджет на проекта може да бъде използвано и изготвената индикативна КСС и бюджет за проекти подадени по процедура BG-RRP-4.023 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“- Етап I“ или данните за стойността на инвестицията посочени в обследването за енергийна ефективност.

Дата на разясненията от СНД: 06.10.2023 г.

8

02.10.2023г.

Здравейте,

Каква е причината от приложение 6 - покана и приложение 8 - протокол от ОС на СС, да отпадне текста за определяне на лице (техническо лице или представляващия сдружението), което да бъде упълномощено да представлява СС при изпълнение на следните функции: упражнява контрол при приемането на изработения технически проект, изпълнените СМР от името на СС, като подписва протокол за предаване на строителната площадка; протокол за установяване годността за ползване на обекта; както и протоколите за приемане на изпълнените количества   и   видове   строително   ремонтни

работи и др. по Наредба № 3 за съставяне на

Питането не съдържа искане за разяснение относно изпълнението на процедурата.

Обръщаме внимание, че в настоящата процедура, разходите за строителен надзор и авторски надзор се финансират със средства на сдружението на собствениците, а не с безвъзмездна помощ. В допълнение, следва да се има предвид, че текстът на споразумението за партньорство може да бъде изменян и общинската администрация и сдружението на собствениците могат да допълнят правата и задълженията на отделните страни с оглед защиата на техните интереси.

 

 

 

 

актове и протоколи по време на строителството до пълна реализация на провежданите мерки по

обновяване.

 

Дата на разясненията от СНД: 17.10.2023 г.

9

10.10.2023г.

Привет,

СС от община Ардино възнамерява да кандидатства за участие в процедурата. Има обаче питане от председателя на сдружението във връзка с Протокола (Приложение № 8), в т. 6 "Вземане на решение за осигуряване на необходимия собствен принос за осъществяване на проекта". Какъв срок за плащане трябва да бъде вписан в решението и по коя банкова сметка съответно ще бъде внесена сумата за самоучастие?

Срокът за представяне на средствата следва да е обвързан със сроковете за кандидатстване, като сдружението на собствениците следва да представи пред общинската администрация доказателства, че разполага с необходимите средства за покриване на очаквания размер на самоучастие. В случай, че се предвижда използването на чуждо финансиране или ЕСКО договор, може да бъде представено писмо за подкрепа от нея или друг документ, който да даде разумна увереност на общинската администрация, че СС ще може да финансира изпълнението на проекта.

Банковата сметка по която следва да се внесе сумата за самоучастието се определя от вида на финансирането, в зависимост от изискванията на финансиращата организация, както и изискванията на споразумението за партньорство, което общинската администрация и СС сключат.

Дата на разясненията от СНД: 03.11.2023 г.

10

24.10.2023г.

Здравейте,

Относно Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно

1. За целите на процедурата посочените разходи ще бъдат отчитани на база одобрена от СНД „Методология на опростена процедура за определяне и използване на

еднократни суми за допустими разходи за извършване на технически   и   енергийни   обследвания   на   жилищни

 

 

 

 

обновяване на жилищния сграден фонд – етап ІI“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“, Ви молим за следните разяснения:

 1. При изчисляване на собствения принос на крайния получател каква стойност за дейностите по извършване на обследване за енергийна ефективност и изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и на технически паспорт на сградата следва да се има предвид - реално изплатената сума или стойността на единна ставка, т.е. 6.28 лв. на кв.м.?
 2. В разясненията по въпрос 4, т.3 от 19.07.2023 е указано, че „Максималната стойност на допустимите разходи по проекта е функция на разгънатата застроена площ (РЗП) на сградата, определена съгласно дефиницията в Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, умножена по максималните референтни стойности, приложими за съответните дейности и етажност на сградата.“ В случай че по етап ІІ кандидатства СС, което е кандидатствало и по етап І и за което има изготвена КСС от общината, допустимо ли е при определяне на собствения принос за стойност на СМР да се приеме стойността на

изготвеното КСС и да не се изчислява по референтни стойности за съответното РЗП?

сгради“.

 1. В случай на изготвено КСС за целите на Етап I, следва да се използват стойностите от него.
 2. Разходите следва да са разпределени пропорционално.
 3. Виж отговор на т.3
 4. Собственият принос от КП следва да осигури достигане на 20 % от общата стойност на проекта, като това ще бъде проследявано и в периода на отчитане на разходите. Обръщаме внимание, че ако разходите за СМР надвишат първоначалния бюджет, то КП следва да осигури необходимите            средства   за                              цялостното изпълнение/приключване на проекта.
 5. Разяснението е приложимо и за тази процедура.

 

 

 

 

 1. На стр. 27 от Насоките за кандидатстване е указано, че „разходите, финансирани от МВУ и тези, финансирани със собствен принос, следва да бъдат представени в отделни КСС“. При оформянето на КСС ще се приеме ли вариант, в който собствения принос се отразява в една или две позиции от КСС или следва да се изчисли пропорционално за всяка позиция от КСС като съответен процент от стойностите на СМР, определен за достигане на 20 % съфинансиране от общата стойност на проекта.
 2. Подобен и и въпросът във връзка с оформянето на КСС за СО със стопанско предназначение: изискването е „водещият партньор представя и отделно/и КСС за самостоятелните обекти за които се прилага режим на минимални помощи“. Освен дейностите по смяна на дограма в самия СО, следва да се начислят и разходи за СМР за общите части съобразно притежавания % ид.части. Допустимо ли е в КСС тези разходи да се отразят само в една позиция – напр.

„топлоизолиране на стени“ или следва да се изчислят пропорционално на притежаваните идеални части от собственика на СО за всяка позиция в КСС.

 1. На стр. 29 от Насоките за кандидатстване непредвидените разходи са посочени като преки допустими с източник МВУ и с източник собствени средства.

 

 

 

 

 

На стр. 32 е указано: „Крайният получател следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на СМР дейностите.“. Моля да поясните дали непредвидените разходи трябва да бъдат собствен принос или собствен принос е само частта, необходима за достигане на 20 % от общата стойност на проекта които се съфинансират от КП.

 

6. В т. 14.2. Равни възможности и недопускане на дискриминация, равенство между половете от Насоките за кандидатстване е посочено: „Всички проекти, насочени към енергийно обновяване, следва да включват хоризонтална дейност „Подобряване достъпа за хора с увреждания”, където е приложимо.“

При кандидатстването по процедурата по етап І беше дадено разяснение, че дейностите за осигуряване на достъпна среда не са задължителни. Важи ли това разяснение и по етап ІІ?

Благодаря!

 

11

26.10.2023г.

Здравейте,

Във връзка с процедура „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“

отправяме следните въпроси:

 1. СНД планира да проведе обучение за представители на общинските администрации в близко бъдеще.
 2. Насоките за кандидатстване уреждат отношенията между СНД и ВП, свързани с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ. Общинската

 

 

 

 

 1. Кога ще се проведе информационен ден, тъй като има много различия с Етап 1 и необходимост от разяснения на указанията за кандидатстване и изпълнение?
 2. Съгласно указанията за кандидатстване общините са Водещи партньори и ще изпълнява функции по администриране на проекта, финансово управление и отчитане в ИСУН. В същото време дейностите по управление се финансират от СС – КП. В рубриката въпроси и отговори е записано, че СС може да възложи на общината чрез договор за услуга! Но става ясно, че може и на някой друг. Записано е условие общината да администрира дейностите, поръчките и разходите за СМР от БФП, но за това няма разходи за управление. Записано, е че общината следва да осигури публичност за дейностите, които ще изпълнява, но средства от БФП за това няма, а ще се финансира от СС. Считаме, че има противоречие в указанията и разясненията. Необходимо е да се изясни как ще става процеса по изпълнение на проектите реално.
 3. За всички дейности, които ще финансират сдруженията е записано, че те ще ги възлагат и изпълняват. Тъй като част от дейностите по СМР ще бъдат финансирани от СС, как ще се отчитат тези дейности. Необходимо е да се уточни дали

правилно се разбира различните условия в указания, въпроси – тъй като не се препоръчва

администрация и сдружението на собствениците следва да уредят своите взаимоотношения в партньорското споразумение, като там могат да се разпишат и условията за разходване на разходите за управление. СНД не е поставила ограничение СС да не може да упълномощи общинската администрация да изпълнява и други дейности освен СМР от негово име и за негова сметка. Както предходната процедура показа, различните общини са склонни да извършват различни дейности от името на своите граждани и да подпомагат тяхното участие в процедурата, като това може да бъде урегулирано в споразумение между страните. Друга възможност за реализиране на проект е чрез тристранен ЕСКО договор, сключен между общинска администрация, сдружение на собствениците и финансираща организация.

Настоящата процедура предвижда изпълнението на проектите в партньорство, като партньорите следва сами да урегулират своите права и задължения.

 1. Виж предходния отговор. Описаният от Вас подход е една от възможностите за реализация на проекта, но общинската администрация и СС могат да се договорят и за други.
 2. Подготвителните разходи са част от допустимите разходи и се включват в собствения принос на КП.

 

 

 

 

инженеринг, СС трябва да възложи проектиране, оценка на съответствието и авторски надзор. След това избрания изпълнител да изготви инвестиционен проект, като се изготвят и отделни КСС за БФП и Собствен принос. Общините следва да възложат процедурата за СМР с два източника на финансиране – БФП и СС. Ако правилно разбираме указанията, плащането към избрания строител става, като общината подава към СНД Протокол 2 и платежен документ за собствен принос от СС и след това разплаща на изпълнителя. СС възлага строителен надзор, независима експертна оценка, публичност, изпълнява ги и предоставя отчетни документи на общината. Моля да изясните процеса!

 1. В условията за изпълнение е останал текст, че подготвителните разходи ще се възстановяват на КП – стр.7. В указанията пише, че тази дейност е част от дейностите, които ще се финансират от СС. Моля да коригирате или да поясните какви се има предвид.
 2. Необходимо е разяснение за възможностите за финансиране на собствения принос – към кого да се обърнат СС, какви са условията и т.н. В приложение 14 са описани общи положения и варианти, но трябва да има някой, който да обясни на хората на разбираем

език.

 1. СС могат да се обърнат към ОИЦ, които са определени за „Звена за обслужване на едно гише“ за проекти за енергийна ефективност. Към настоящия момент СНД не предлага конкретен инструмент за финансиране собственото участие на СС, но препоръчваме на общинските администрации да обсъдят възможността за използване на ЕСКО схеми за реализацията на проекти на тяхната територия.
 2. Както предходната процедура показа, различните общини са склонни да извършват различни дейности от името на своите граждани и да подпомагат тяхното участие в процедурата, например чрез предоставяне на безлихвени заеми или директно финансиране на част от подготвителните разходи. Общинската администрация следва да постави изисквания, които да ѝ дадат разумна увереност, че СС може да финансира собственото си участие в изпълнението на проекта.

 

 

 

 

6. По отношение на Документи доказващи наличието на средства за финансиране на необходимия собствен принос за изпълнение на проекта, което трябва да се приложи към заявлението за кандидатстване – във въпроси и отговори е записано, че общините решават какво да изискват. Считаме, че трябва да има равнопоставеност, както и да се улесняват хората от СС, още повече че няма сигурност, че дадена сграда ще бъде одобрена, както и кога във времето ще са необходими реално тези пари. Редно е да се определи за всички някакъв среден вариант, удобен за хората и достатъчен за програмата, като считаме, че не е редно общините да определят какъв документ да се

изисква. Условията се поставят от СНД.

 

12

30.10.2023г.

Уважаеми              дами              и                                                   господа, Домоуправител съм на многофамилна жилищна сграда, която подготвя документи за кандидатстване по II етап на проект 9а на НПВУ. В момента сме на етап създаване на Сдружение на собствениците по реда на ЗУЕС. За целите на провеждането на учредително събрание ми е необходим образец на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците. Проучването ми в интернет пространството, показва                                                                       следното:

- На сайта на МРРБ, в секция ,,Закон за управление на етажната собствености” (https://www.mrrb.bg/bg/zakon-za-upravlenie-na-

В брой 82 на „Държавен вестник“ от 29.09.2023 г. е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за управление на етажната собственост (ЗИДЗУЕС), с който се въвеждат множество изменения и допълнения, от което следва образецът по чл. 28, ал. 3 от ЗУЕС (споразумение за създаване на сдружение на собствениците) да бъде актуализиран и приведен в съответствие със закона.

Освен образецът по чл. 28, ал. 3 от ЗУЕС (споразумение за създаване на сдружение на собствениците), следва да бъдат създадени и/или актуализирани образците по чл. 7, ал. 3, чл. 7, ал. 7, чл. 11, ал. 5 и чл. 23, ал. 1, т. 3а от ЗУЕС,

представляващи образец на декларация за вписване на

 

 

 

 

etajnata-sobstvenost/) е поместен образец на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците. В документа се цитират недействащи към момента програми за обновяване. Налице са неактуални текстове, които не са съобразени с последното изменени на ЗУЕС          от          септември          2023          г.

 • На сайта на МРРР, в секция ,,Проекти НПВУ” (https://www.mrrb.bg/bg/proekti-po- npvu/proceduri-po-npvu/proceduri-otvoreni-za- kandidatstvane/),      както      и      в       ИСУН2020 (https://eumis2020.government.bg/bg/s/800c457d- e8be-4421-8ed9- 9e78d0a75c39/Procedure/Info/fbf34c6a-8f67-4d16- 9019-3bd43c71b70f),  към          документи    за информация по процедурата също е представен образец на   Споразумение                  за           създаване на Сдружение на собствениците, чиито текстове също не са съобразени с последното изменени на ЗУЕС         от                  септември         2023        г. В контекста на гореизложеното и предвид оставащото кратко време за кандидатстване имам    следния    въпрос    и    необходимост   от допълнителни                     разяснения/указания:
 • Ще бъде ли качен на сайта на МРРБ и на сайта на ИСУН2020 актуален образец на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците и съпътстващи документи към

него (покана за събрание, протокол от провеждане на учредително събрание и др.) или

данни в книгата на етажната собственост, образец на книга на етажната собственост, примерен правилник за вътрешния ред в етажната собственост и образец на ежемесечен отчет за приходите и разходите в етажната собственост.

Гореописаните ще бъдат утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството. Заповедта и съответните образци ще бъдат публикувани на официалната страница на министерството в рамките на месец ноември 2023 г.

 

 

 

 

мога да използвам образеца на Споразумение за създаване на Сдружение на собствениците, наличен към момента в ,,документите за информация” по процедурата за кандидатстване

по Етап II на проект 9а.

 

Дата на разясненията от СНД: 11.12.2023 г.

13

05.12.2023г.

Във връзка с отворена процедура BG-RRP-4.024

- ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II имаме следния въпрос: допустимо и законно ли е с решение на общинския съвет, общината в качеството си на водещ партньор да поеме за своя сметка собствения финансов принос на СС. Молим за ясен и категоричен отговор. Благодаря.

В одобрените Насоки за кандидатстване (НК) по Етап II, въпросите за осигуряване на самоучастието от страна на сдружението   на   собствениците   се   засягат   в   т.   12,

„Собствено финансиране“. В тази връзка, крайният получател (КП) следва да осигури цялото необходимо собствено финансиране за изпълнение на проекта, включително непредвидени разходи за изпълнение на строително-монтажните дейности. Собственият принос на КП за изпълнение на СМР, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР. Собственият принос необходим за финансирането на СМР следва да бъде изплатен преди подаване на искане за междинно плащане към СНД. Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова или друга организация, сключване    на    договор    с    електроразпределително

дружество,     което     е     разработило     и     предоставя

 

 

 

 

 

инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

Въпросите, Общината да предоставя заемообразно финансиране на СС за осигуряване на самоучастието, не са в обхвата на одобрените НК по Етап II. Предвид, че средствата представляващи 20% от общата стойност на допустимите разходи за енергийно обновяване на жилищната сграда не подлежат на възстановяване от безвъзмездната финансова помощ (средства, осигурени от Европейския съюз), решението за предоставяне на заемобразно финансиране на СС е изцяло в компетенциите на общинските съвети, при задължителното спазване на разпоредбите на Закона за публичните финанси и Закона за местното самоуправление и местната администрация. Въпросните взаимоотношения между СС и общината, следва да бъдат отразени и в Партньорското споразумение (Приложение

№ 2 от НК) и следва да гарантират, че общината ще заплаща от името на СС всички разходи по проекта. Част от общинските администрации финансираха предварителните разходи свързани с кандидатстването по процедура BG-RRP-4.023 и техният опит при предоставянето на средства може да бъде използван и за предоставяне на заемообразно финансиране за целите на процедура BG-RRP-4.024.

В случай, че общинската администрация предоставя подобно заемообразно финансиране, то съответното

 

 

 

 

 

споразумение може да се използва за доказване, че крайният получател разполага с необходимите средства за изпълнение на проекта.

14

05.12.2023г.

Здравейте. Във връзка с процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - ІI“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“, Ви молим за следното разяснение: В случай, че общината поема 20% собствен финансов принос на СС, какъв вид следва да е обезпечението му или доказващи наличието му, а именно банкова гаранция, референция, запис на заповед,

удостоверение или друго?

Моля вижте отговор на въпрос 13.

Дата на разясненията от СНД: 22.12.2023 г.

15

13.12.2023г.

Здравейте,

Молим за удължаване на срока за подаване на проектни предложения по процедура BG-RRP-

4.024        ПОДКРЕПА        ЗА               УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II с минимум 1 месец. Считаме,   че   това   е   обективно           необходимо предвид неприключилата процедура по оценка на     проектите     в    етап     I,     което         създава изключителна    натовареност    в           екипите    на общините,      които         отговорят на     постъпилите въпроси от оценителните комисии. Също така има редица неясноти в указанията за етап II. Част от сдруженията, които очакват резултати от

оценката към настоящия момент не могат да

Съгласно чл. 9, ал. 5 от ПМС №114 от 8 юни 2022 г. За определяне на детайлни правила за предоставяне на средства на крайни получатели от механизма за възстановяване и устойчивост, срокът за подаване на предложения може да се удължава:

 1. при изменение на документите по чл. 5, ал. 1, т. 1 на ПМС №114 от 8 юни 2022 г. след откриване на процедура чрез подбор;
 2. когато в срок до три дни преди изтичането на срока по ал. 2 няма постъпили предложения или всички постъпили предложения са оттеглени;

 

 

 

 

вземат решение за участие в II-ри етап. Екипите на общините са натоварени и с приключването на програмния период 2014-2020 г.

3. (изм. - ДВ, бр. 47 от 2023 г., в сила от 30.05.2023 г.) когато в първоначално определения срок по ал. 2 общият

размер   на   заявените               средства               за               финансиране               по

 

подадените предложения е по-малък от бюджета на

 

процедурата;

 

4.     при     установено        непланирано        прекъсване        във

 

функционирането   на                                  информационната                                  система                            на

 

Механизма в предходния на или в деня, в който изтича

 

срокът.

 

В случай, че условията на т.2 или т.3 бъдат изпълнени,

 

СНД ще предприеме действия за удължаване на срокът за

 

кандидатстване по процедурата до 29.02.2024 г.

16

13.12.2023г.

Здравейте,

При кандидатстването по ЕТАП 1 по процедура ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН

ФОНД и предстоящото му изпълнение все още не става ясно кой ще управлява проектните дейности – дали само външни служители, които не са общински такива или могат общински служители, които имат необходимия капацитет и опит да изпълняват дейностите по него?

При кандидатстването по ЕТАП 2, е посочено че общински служители могат да изпълняват дейностите чрез договор за услуга.

Моля да дадете ясни и еднозначни разяснения, тъй като се очаква след оценката и одобрението

В настоящата рубрика се дават общи и принципни разяснения по отношение на условията за кандидатстване, а не становища по конкретни казуси, включително относно изпълнението на одобрени проекти по процедура BG-RRP-4.023.

 

 

 

 

на проектите по етап 1, общините да управляват проекти за десетки милиони левове, от които разходите за управление и публичност са до 2%, което се явява значителна сума. Дали общините ще трябва да назначават нови служители, които да отговарят за изпълнението на проектите, или ще трябва да възлагат управлението с обществени поръчки.

Необходимо е, общините да имат информация до края на годината, за да планират дейностите. Добре е да се отбележи, че в общините, държавни служители са директорите на дирекции и юристите, но както е описано в отговор на въпроса 4.1 от Етап 2 – общинските служители разполагат с необходимия опит.

 

17

13.12.2023г.

Относно Насоките за кандидатстване за предоставяне на средства чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиция по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“, Ви молим за следните разяснения:

1. В Приложение №8, в указанията за попълването на секция 7. Бюджет е посочено:

„Чрез бутон детайли се попълва информация относно организацията отговорна за извършване на разхода, както и дали е приложим режим на държавна помощ deminimis.“. Означава ли това, че не е задължително да се попълват полетата

По въпрос № 1:

Цитираният във въпроса Ви текст се отнася за процедурата по кандидатстване за Етап I. Попълването на

„дейности“ и „индикатори“ в ИСУН е задължително.

Под същият номер Приложение за процедурата по кандидатстване Етап II, в секция 5, „Индикатори“ е посочено, че ИСУН не позволява въвеждане на индивидуални индикатори на ниво проект от страна на кандидатите. Индикаторите за изпълнение по процедурата са предварително зададени от СНД в ИСМ. Индикаторите по настоящата процедура са описани в Насоките за кандидатстване.

 

 

 

 

„Дейност“ и „Индикатори“? В случай че същите трябва да бъдат попълнени каква дейност и кои индикатори следва да се посочат за разходите за изготвяне на ТО, ТП и ЕЕ, за разрешителни и въвеждане в експлоатация и за непреките разходи за управление на проекта, в които са включени разходи за възнаграждения на екипа за управление на проекта и разходите за информация и публичност?

На този въпрос по процедурата по етап ¬I на е отговорено: „По настоящата процедура в информационната система на МВУ не е задължително условие отделните разходи да се обвързват с „Дейност“ и „Индикатори“.“

Моля да поясните, важи ли този отговор и за етап II.

 

 1. В секция 10. План за външно възлагане описваме ли процедурите за дейностите за осъществяване на строителен надзор и оценка за съответствието; изготвяне на инвестиционен проект и авторски надзор и за изготвяне на независима експертна оценка, които ще бъдат възлагани от сдружението на собствениците като собствен принос, или се описва само процедурата за СМР, която е БФП.

 

 1. Когато в една сграда има няколко стопански обекта, собственост на едно лице колко

Добавянето на индикатори към ПИИ се извършва от бутона „Редакция“ на съответния индикатор, като кандидатът следва единствено да присъедини всички посочени в Насоките за кандидатстване индикатори в т.

2.2. Правила по отношение на проекти, генериращи приходи, в частта индикатори.

Кандидатът следва да формулира и въведе в ИСУН

„дейностите“ по изпълнение на ПИИ съгласно инструкцията в секция 4 „План за изпълнение/дейности по проекта“. При формулиране на дейностите следва да се съобразявате с посочените в т. 8 „Допустими дейности“ от утвърдените Насоки за кандидатстване.

Следва   да   се   прави   разлика   между   „дейности“   и

„разходи“. Последните, в съответствие с разходните бюджетни пера от бюджета на ПИИ (секция 7 „Бюджет“), кандидатът не е задължително да се попълват полетата

„Дейност“ и „Индикатори“ за съответния бюджетен ред.

По въпрос № 2:

Изпълнението на процедурата позволява прилагането на два подхода за изпълнение на проекта (ПИИ), които следва да се обсъдят между ВП и СС преди сключване на Партньорско споразумение.

Първият, дава възможност СС да избере изпълнителите на всички дейности, без дейност СМР. За последната, ангажиментът за избор на изпълнител, сключване на

 

 

 

 

Декларации мин помощи следва да бъдат подадени от лицето?

 

 1. Моля да поясните по отношение на предписаните задължителни мерки в Техническия паспорт на сградата има ли изискване, в рамките на проекта, същите да бъдат изпълнени със собствено финансиране, когато те не са допустими дейности, съгласно Насоките за кандидатстване.
 2. В Договора за финансиране е посочено:

„ Чл.12. СНД извършва плащания към Водещия партньор, както следва:

- за предстоящи плащания по ПИИ“

Следва ли от така цитирания текст, че възстановяване на средства може да се иска само на основание издаден разходооправдателен документ, без да е извършено плащане към изпълнителя, както бяха и указанията по процедурата по етап I?

договор и изпълнение се поема от общината/водещ партньор (ВП).

Вторият, позволява на СС да делегира в споразумението, ВП от свое име и за сметка на СС да изпълни дейностите, чието финансиране следва да се осигури от СС като собствен принос.

Възлагането на дейностите следва да е в съответствие с описаните две възможности и изборът е изцяло в правомощията на общината и СС.

Независимо от изборът на метод за осъществяване на дейностите, в т.10 от Формуляра следва да се попълни информация само относно процедурите финансирани с БФП.

По въпрос № 3:

При така описаните обстоятелства, собственикът е задължен да попълни декларация по приложимия режим на държавна помощ за всеки самостоятелен обект, който е негова собственост.

По въпрос № 4:

В процедурата за изпълнение на инвестицията ясно е посочено, че финансира единствено мерки за подобряване енергийните характеристики на сградата. Извършените     инвестиции     следва     да     осигуряват

изискването за устойчивост и целесъобразност. В този

 

 

 

 

 

смисъл, в обхвата на програмата не се допуска участие на жилищни сгради, които са получили отрицателно становище за конструктивна устойчивост. Всички разходи, извън описаните допустими в Насоките за кандидатстване, могат да бъдат изпълнени при условие на изрично съгласие и поемане на съответните разходи (вкл. посочените във въпроса Ви) от СС като собствен принос.

По въпрос № 5:

В чл.14. от ДФ, СНД извършва плащания след представяне от страна на Водещия партньор на законосъобразен разходооправдателен документ или друг документ с еквивалентна стойност в ИС за МВУ, който може да бъде проверен от СНД, за изпълнението на завършен етап от дадена дейност или съобразно етапите на актуване в строителството, съгласно Наредба 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Следва да се представи информация за осъществен контрол на разхода съгласно разпоредбата на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС). Не се изисква представяне на документ за плащане. Обръщаме внимание, че преди да извърши плащания, СНД ще изиска от партньорите да докажат изплащането на собствения принос по договорите с външни изпълнители.

18

15.12.2023г.

Във връзка с разработване на ПИИ по процедура

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд   –                                етап II“ с

Съгласно изискванията на Приложение №9 към Насоките за кандидатстване, администратор на държавна помощ по

 

 

 

 

финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“, Ви молим за следните разяснения:

В МЖС се намира самостоятелен обект със стопанско предназначение, който е собственост на физическо лице. Лицето е попълнило декларация за минимални и държавни помощи, в която декларира в т. 4, че не извършва икономическа дейност. При проверка на място е констатирано, че обектът не се ползва – не се отдава под наем, не се извършва в него друг вид икономическа дейност. Въпросът ни е: Следва ли на физическото лице да се начисли минимална помощ и да се изиска нова коригирана Декларацията за минимални помощи?

Опитът с проверка на подадени ПИИ по етап I показва, че в някои случаи комисията приема, че на лицето не се начислява минимална помощ и няма забележки, в други случаи ПИИ е върнато за корекция като е изискана коригирана декларация за минимални и държавни помощи, коригирана Декларация за съответствие с изискванията по процедурата, в която да се опише самостоятелния обект в т. 16, и корекция на бюджета с начисляване на минимални помощи.

Молим за Вашето становище!

настоящата процедура е Общинската администрация водещ партньор и нейно задължение е да администрира предоставената държавна помощ. В случай, че обектът не се използва за стопанска дейност и на неговият собственик не бъде начислена държавна помощ, то общината има задължение да проследи, че този актив няма да бъде използван за осъществяване на стопанска дейност и след изпълнение на предложението за изпълнение на инвестиции.

19

18.12.2023г.

Представляваме район към Столична община. Блок на територията на района, който представляваме, кандидатства по проекта.

Декларацията следва да се подпише от лицето отговорно за управлението на съответния обект. За целите на

подготовката на проектното предложение, обръщаме

 

 

 

 

Според Насоките сдружението на собствениците се явява краен получател, а районът - водещ кандидат. Членове на сдружението са и жилищни обекти, частна общинска собственост, собственост на Столична община, а не на района. При кандидастването е необходимо да попълним Приложение 3 - декларация за държавни и минимални помощи. От кого се изисква да подпише тази декларация - от районния кмет или

от кмета на общината?

внимание, че следва да изследвате до колко Столична община и районната администрация не отговарят на дефиницията за „едно и също лице“ по смисъла на чл. 2, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013.

Дата на разясненията от СНД: 29.12.2023 г.

20

19.12.2023

Уважаеми дами и господа,

На запитване 4 от 19.07.2023г. (по въпрос № 3) във връзка със собствения принос от страна на СС, сте отговорили: " Общината, в качеството

й на водещ партньор по Процедурата, следва сама да определи какви документи, доказващи наличието на средства за финансиране на необходимия собствен принос ще изиска. Такива могат да бъдат банкова референция, извлечение от банкова сметка, удостоверение, издадено от конкретна търговска банка, писмо за подкрепа от банка или друга институция и др."

На запитване 9 от 10.10.2023г. сте отговорили: "Срокът за представяне на средствата следва да е обвързан със сроковете за кандидатстване, като сдружението    на    собствениците    следва    да

представи пред общинската администрация доказателства,   че   разполага   с   необходимите

Предоставянето на документи доказващи наличието на средства за финансиране на необходимия собствен принос предоставя увереност на общинската администрация, че СС разполага с необходимия ресурс за финансиране изпълнението на проекта и ресурсите за подготовка и подаване на проектното предложение ще бъдат ефективно разходвани. Общинската администрация следва да прецени какви документи и дават разумна увереност, че СС разполага с ресурсите за реализацията на проекта и няма риск в последствие одобреното ПИИ да бъде прекратено.

 

 

 

 

средства за покриване на очаквания размер на самоучастие. В случай, че се предвижда използването на чуждо финансиране или ЕСКО договор, може да бъде представено писмо за подкрепа от нея или друг документ, който да даде разумна увереност на общинската администрация, че СС ще може да финансира изпълнението на проекта."

 

В тази връзка, въпросът ми са следният: Документите, доказващи наличието на средства за финансиране на необходимия собствен принос задължително изискуеми ли са на етапа на подаване на проектно предложение или могат да бъдат изискани и съответно представени от СС на следващ етап - напр. след евентуално одобрение на проекта за финансиране?

 

Благодаря!

 

21

19.12.2023

Здравейте, интересува ме как ще се признават разходите за:

Разход за изработване на инвестиционен проект и за извършване на авторски надзор;

Разход за оценка на съответствието на инвестиционния проект и Разход за упражняване на строителен надзор;

Разходи за изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от

Посочените от Вас разходи ще се отчитат на база реално извършени разходи след представяне на съответните разходооправдателни документи и тази стойност ще се взема предвид при определянето на необходимия собствен принос. Обръщаме внимание, че залагането на нереалистични стойности в първоначалния бюджет на проекта може да има негативен ефект, СНД няма да предостави БФП надвишаващо първоначално заявеното,

за да могат да бъдат покрити установени на по-късен етап дефицити.

 

 

 

 

Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;

Други (Административни разходи свързани с въвеждане в експлоатация).

Към настоящия момент не се наблюдава мотивация за това например да не се залагат в по- нисък размер разходи за организация и управление и за публичност/видимост – в размер до 2% от преките допустими разходи без ДДС, включени в ПИИ, доколкото това ще лиши СС от възможността да оптимизират разходите, тъй като при всички ситуации е 20 % от общия бюджет.

Моля да преосмислите дали дейностите извън СМР не може да се признават като разход по Разходите ще бъдат отчитани на база одобрена от СНД „Методология на опростена процедура за определяне и използване на еднократни суми за допустими разходи за извършване на технически и енергийни обследвания на жилищни сгради“.

 

22

19.12.2023

Във връзка с разработване на ПИИ по процедура

„Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II“ с финансиране по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост“, Ви моля за следните разяснения:

Екипът за управление на проекта трябва да заработи веднага след сключване на договор за

Съгласно т.11 от Насоките Непреките разходи ще се отчитат чрез представяне на разходооправдателни документи. Разходите за управление могат да бъдат извършвани и преди реалния старт на ПИИ, предвид на необходимоста на СС да използват консултантски услуги във всички етапи на процеса“. Всички разходи

надвишаващи посочения размер от 2% от преките допустими разходи без ДДС ще се считат за недопустими

 

 

 

 

финансиране за да провежда избора на изпълнители и сключването на договори с изпълнители. От друга страна, стойността на договорите за ОУП може да се   определи след провеждане на процедурите за избор на изпълнител и актуализиране на бюджета на проекта.

Приемлив ли е вариант, при който се сключва договор за услуга с всеки член на екипа, като в договора е определено заплащане като % от общата стойност на проекта след възлагане на обществените поръчки и актуализиране на бюджета и се заплаща възнаграждение за свършена работа в края на проекта.

Благодаря!

и няма да бъдат отчитани при определяне на собствения принос.

23

20.12.2023

Уважаеми дами и господа,

моля да ми отговорите на следния въпрос:

Ние    сме    жилищна            кооперация,       която ще кандидатства     по      ПРОЦЕДУРА               BG-RRP-

4.024 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II“. При консултирането ни с проектантска фирма и лицензиран консултант по строителен надзор ни беше казано, че мерките за енергийна ефективност, които трябва да се направят на нашата сграда, попадат в хипотезата на чл. 151,

ал. 1, т.1 от ЗУТ, считат се за текущ ремонт и за тях не се изисква издаване на разрешение за

Съгласно ЗУТ ( Закон за устройство на територията) към

„Допълнителни разпоредби“, т.43. (нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., доп. - ДВ, бр. 16 от 2021 г.) "Текущ ремонт" на строеж е подобряването и поддържането в изправност на сградите, постройките, съоръженията и инсталациите, както и вътрешни преустройства, при които не се:

а) засяга конструкцията на сградата;

б) извършват дейности като премахване, преместване на съществуващи зидове и направа на отвори в тях, когато засягат конструкцията на сградата;

в) променя предназначението на помещенията и натоварванията в тях.

Съгласно ЗЕЕ (Закон за енергийната ефективност) към

„Допълнителни разпоредби“, 21д. (нова - ДВ, бр. 24 от

 

 

 

 

строеж. Щом няма да се издава разрешение за строеж, задължени ли сме да предвиждаме в бюджета на собствените разходи следните разходи:

 • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
 • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ;
 • Въвеждане на обекта в експлоатация.

Това са дейности, които са задължителни за проектите, които подлежат на издаване на разрешение за строеж.

Благодаря предварително.

2013 г., в сила от 12.03.2013 г.) "Основен ремонт" е ремонт на сграда, който обхваща над 25 на сто от площта на външните ограждащи елементи на сградата.

Дейности по изпълнение на мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, по външните сградни ограждащи елементи, включват подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.) и топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, подове и др.). Това само по себе си предполага, че дейностите ще се изпълняват по цялата външна фасада на съответната сграда, т.е. ще засегнат повече от 25% ограждащи елементи на сградата. Съгласно текста по-горе, може да се дефинира, че дейностите по изпълнение на мерки за енергийна ефективност в този обхват, е „основен ремонт“, следователно за всички проекти по настоящата

процедура е необходимо издаване на разрешение за строеж.

Дата на разясненията от СНД: 08.01.2024 г.

24

27.12.2023г.

Здравейте,

Управител съм на СС и след като кандидатствахме по обявената процедура BG- RRP-4.023 – Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I и проектът ни, след обявяване на резултатите от класирането е в резервния списък, обмисляме да кандидатстваме по процедурата BG-RRP-4.024 - Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на

1. Преди сключването на договор за БФП   е възможно да оттеглите подаденото от вас ПИИ във всеки един момент дори и в случай, че то е преминало успешно етапа на оценка и е включено в списъка с одобрените за финансиране ПИИ. За целта е необходимо да изпратите официално уведомително писмо за това до СНД по процедурата. След сключването на договор за БФП, в случай че проектът не бъде изпълнен и не бъдат постигнати целите му, всички средства платени от СНД

следва да бъдат възстановени.

 

 

 

 

жилищния сграден фонд – ЕТАП II, в случай че срокът бъде удължен.

След като се запознах с насоките и приложенията по процедурата, имам следните въпроси, на които не можах да намеря отговор и ми се струват неясни:

 1. На кой етап от процедурата можем да се откажем или оттеглим подадения проект - ПИИ, респективно подадените документи за кандидатстване? Възможно ли е това да стане на етапа след като сме класирани и одобрени за финансиране или изобщо не е възможно отказване или оттегляне на ПИИ?

 

 1. На кай етап следва да осигурим/преведем 20 % собствени средства – в момента на подаване на документите в общината и подписване на партньорското споразумение или на етапа в който получим информация, че сме класирани и одобрени за финансиране?

 

 1. При условие, че вече сме заплатили част от Преките допустими разходи с източник собствени средства за изготвяне на Обследване за енергийна ефективност и валиден сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация, изготвени по реда на чл. 48 от ЗЕЕ, Обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с удовлетворяване на

изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 3 от ЗУТ и

 1. Моментът, в който трябва да внесете изискуемото ви по процедурата 20% самоучастие, зависи от записаното в договора за партньорство между вашето СС и съответната ви община. В същия документ следва да бъде уредено и предоставянето на необходимите за отчитане разходооправдателни и платежни документи, доказващи влагането на собствени средства.

Съгласно Раздел 12 от насоките за кандидатстване, собственият принос на Крайния получател за изпълнение на строително-монтажните работи, трябва да бъде предоставен по посочена от Водещия партньор сметка, преди сключването на договор с избрания изпълнител на СМР дейностите. Собственият принос необходим за финансирането на СМР дейностите следва да бъде изплатен преди подаване на искане за междинно плащане към СНД.

Крайният получател може да осигури необходимото собствено финансиране изцяло със собствени средства или чрез използването на различни финансови инструменти разработени и предоставени от частни участници на пазара – сключване на ЕСКО договор с финансова или друга организация, сключване на договор с електроразпределително дружество, което е разработило и предоставя инструменти за финансиране на разходи за енергийна ефективност.

 

 1. В случай, че вашето ПИИ бъде одобрено за финансиране и сключите договор за БФП по процедура BG-RRP-4.024, тогава всички изброени от Вас разходи ще бъдат зачетени като дял от изискуемото ви 20%

 

 

 

 

Технически паспорт в съответствие с изискванията, определени в глава трета на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите /около 8 000 лв. по сключен договор с фирма изпълнител/, то същите ще бъдат ли приспаднати от 20 % самоучастие?

 

4.         На кой етап от кандидатстването следва да сме извършили дейностите по т. 3.2 от Насоките за кандидатстване по процедурата /стр. 16-17/, като избор на изпълнител за извършване на авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ, оценка на съответствието на проектите, съгласно чл. 142 и чл. 169 от ЗУТ, издаване на необходими разрешителни и въвеждането на обектите в експлоатация, публичност, управление на проекта и т.н.? Всички ли изброени по т. 3.2 дейности формират 20 % самоучастие? Защо, ако СС ги е реализирало преди подаване на документите в общината и е извършило разходи за тях, които може да докаже с разходооправдателни документи, следва да ги превежда? Тази част от Насоките не ме стана много ясна, затова ако е неточен въпросът/въпросите моля за извинение. Бих искала обаче да получа конкретно разяснение в тази връзка, защото и от отговорите по зададените въпроси по процедурата, не открих достатъчна информация.

самоучастие.

Имате предвид, че вече направените от вас разходи за енергийно и техническо обследване по време на кандидатстването ви по процедура BG-RRP-4.023 биха били признати за допустими по процедура BG-RRP-4.024 и биха станали дял от изискуемото ви 20% самоучастие, ако издадените във връзка с тях документи (СЕЕ, ТП и т.н.) се отнасят за точно същата сграда/блок- секция/групата от блок-секции, за която се е кандидатствало и по първата процедура, при което обаче не се е стигнало до сключване на договор за БФП.

 

4. Насоките за кандидатстване по настоящата процедура не поставят ограничение кога трябва да бъде избран изпълнител за всяка от изброените в точка 3.2 допустими дейности. Въпреки това изборът на изпълнител естествено трябва да предхожда изпълнението на всяка от тези дейности - в зависимост от тяхното значение и необходимост в хода на изпълнение на проекта.

Всички дейности в т. 3.2 подлежат на финансиране изцяло със собствени средства на Кандидата, като само при положение, че неговото ПИИ премине успешно етапа на оценка и се стигне до сключване на договор за БФП, разходите за тях ще бъдат признати като дял от изискуемото му 20% самоучастие по проекта.

Както вече посочихме по-горе, в Партньорското споразумение следва да бъде уредено предоставянето на необходимите за отчитане разходооправдателни и платежни документи, доказващи влагането на собствени

 

 

 

 

 1. Трябва ли при подаване на документите в общината задължително да прилагаме Споразумение за учредяване на СС по сегашното Приложение № 4 от Документи за информация, след като сдружението вече е учредено, макар и във връзка с кандидатстването ни по предходната процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I и същото продължава да съществува и към момента? В този контекст, не е ли достатъчно да представим:
  1. Приложение № 8 /Протокол за проведено общо събрание (ОС) на сдружението на собствениците (СС)/ за вземане на решение за кандидатстване на сградата за обновяване по процедура Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II по НПВУ;
  2. Удостоверение за регистрация на СС по чл. 46а от ЗУЕС от общината;
  3. Удостоверение за вписване на СС в Агенция по вписванията, регистър БУЛСТАТ?!

 

Предвид горното, считам за неуместно да прилагаме сегашното Приложение № 4, по аргумент че СС вече е учредено и не следва да го

учредяваме пак, само защото ще кандидатстваме по настоящата процедура – етап II!?

средства.

 

5. Моля запознайте се с отговор на въпрос 6.

 

Файлове:

Публикувана на:
Свали в pdf