Съобщения

A A A

 

 

ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II - Процедура BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II.

С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА ЕТАП II?

Общият размер на средствата за тази процедура (Етап II) е в размер на 282 470 400 лева с включен ДДС.

Крайният срок за кандидатстване е не по-късно от 17:00 часа на 29.02.2024 г.

Одобрените сгради ще получат до 80% безвъзмездна финансова помощ за допустимите разходи за строително-монтажни работи, а останалите 20% следва да се осигурят от сдружението на собствениците.

Сдруженията на собствениците възлагат на изпълнители и заплащат със собствени средства и следните:

преки дейности:

  • Извършване на обследване за енергийна ефективност и сертифициране за ЕЕ – първоначално обследване за енергийна ефективност за целите на подаване на предложение по настоящата процедура;
  • Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и на технически паспорт на сградата;
  • Изготвяне на независима експертна оценка, изготвена от сертифициран енергиен одитор (лица от регистъра по чл.44 ал. 1 от Закона за енергийна ефективност) след приключване на дейностите по изпълнение на СМР;
  • Изготвяне на инвестиционен проект и оценка на съответствието му съгласно ЗУТ;
  • Авторски и строителен надзор съгласно ЗУТ.

непреки дейности:

  • Управление на проекта;
  • Информация и публичност на проекта.

Разходите за непреките дейности за организация и управление и за публичност на проекта са в размер до 2% от преките допустими разходи без ДДС, включени в предложението за изпълнение на инвестицията (ПИИ). Разходите за управление могат да бъдат извършвани и преди реалния старт на ПИИ, предвид на необходимостта на Сдруженията на собствениците да използват консултантски услуги във всички етапи на процеса.

Документите за кандидатстване се подават отново чрез община град Добрич, която е водещ партньор по проекта. Заявление за регистрация на сдружение на собственици и Заявление за участие в процедурата се подава в Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич, ул. България №12, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа. Образци на заявленията, както и други необходими документи на сдружение на собствениците, можете да изтеглите от настоящата рубрика, от сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството в раздел Проекти по НПВУ, както и в портала ИСУН 2020

Предоставените документи за регистрация на сдруженията на собствениците имат за цел да улеснят кандидатстващите, но не са задължителни за използване.

Общинската администрация ще извърши проверка на подадените документи и преценка относно тяхната пълнота. В случай на липсващи документи, от Сдруженията на собствениците ще се изиска предоставяне им.

Сдруженията на собствениците подали пълния пакет от документи, който напълно отговаря на изискванията на процедурата, ще бъдат поканени за сключване на Партньорско споразумение.

ВАЖНО!!!

Отчитайки необходимото време за проверки и други подготвителни дейности, общинска администрация град Добрич ще приема заявления за участие до 09.02. 2024 г. включително.

За повече информация за самата процедура по кандидатстване можете да се обърнете към работно място 2 в Центъра за услуги и информация в сградата на Община град Добрич, ул. България №12, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа или на телефон 058/602 758.

Информация по документацията на сдруженията на собствениците – тел. 058/600 395 – дирекция УТИОС.

Информация по техническата документация, необходима за кандидатстване – тел. 058/600 705 – дирекция УТИОС.

Публикувана на:
Свали в pdf