Енергийно обновяване на жилищния сграден фонд-етап II

Насоки за кандидатстване удължаване

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ КОМПОНЕНТ 4 „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ ИНВЕСТИЦИЯ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДЕН ФОНД

Съобщения

    ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД - ЕТАП II - Процедура BG-RRP-4.024 - ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД -ЕТАП II. С КАКВО СЕ РАЗЛИЧАВА…

Документи за кандидатстване

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА ПО ПРОЦЕДУРАТА ПАРТНЬОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МИНИМАЛНИ И ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Документи за информация

Приложение №6 Договор за финансиране   Приложение №7 Финансова идентификация   Приложение №8 Указания за попълване и подаване на електронен формуляр за кандидатсване   Приложение №9 Указания за оценка на…